Eenheid 1

Hierdie eenheid het ten doel om jou te help met die oorgang vanaf hoërskool na universiteit sodat jy suksesvol deel kan word van hierdie nuwe akademiese omgewing waarin jy jouself bevind. 

Ten einde die oorgang vir jou so maklik as moontlik te maak gaan daar op sewe aspekte gefokus word;

 1. die verskil tussen hoërskool en universiteit,
 2. wat akademiese geletterdheid behels,
 3. waarna verwys 'n etiese optrede binne die akademie,
 4. hoe betruur jy jou tyd effektief,
 5. waarom is doelwitte belangrik, 
 6. wat is selfgerigte leer, en 
 7. waarna verwys kritiese denke.

Die verskil tussen hoërskool en universiteit

So hoe nou gemaak?

Die verskil tussen hoërskool en universiteit

Ten einde te verstaan wat die verskil tussen hoërskool en universiteit is moet jy bl. 1 en 2 in jou werkboek (Andrianatos, et al., 2018) deurlees.

Wat is die verskil?

Hierdie verskille behels kwessies soos jou ingesteldheid teenoor kennisverwerwing, die  van kennis, gepaste maniere van optrede en , tydsbestuur en .

Akademiese geletterdheid

Maar is ALDA nodig?

Akademiese geletterdheid

Akademiese geletterdheid is krities tot jou sukses as student, en ook as toekomstige werknemer. Lees aandagtig deur bladsy 3 en 4 in jou werkboek (Andrianatos, et al., 2018) en voltooi daarna die kort oefening.

Wat is ALDA

Akademiese geletterdheid

Watter drie prosesse vorm die basis van akademiese geletterdheid?

 • lees, skryf en herskryf van inligting
 • insamel, interpreteer en weergee van inligting
 • insamel, prosesseer en produksie van inligting

Etiese optrede in die universiteitekonteks

Reg of weg...

Etiese optredes

Om te verstaan wat 'n etiese optrede binne die akademiese konteks behels moet jy deur bladsy 4 tot 8 in jou werkboek (Andrianatos, et al., 2018) lees.

Etiek in die universiteitskonteks

 • Die begrip “etiek” verwys na morele beginsels wat ʼn mens se gedrag onderlê.
 • Nie alle universiteite het ʼn amptelike beleid oor navorsingsetiek en etiese klaring nie, en toestemming hoef nie eers verkry word alvorens navorsing mag begin nie.
 • Navorsing van voorgraadse studente vereis nie gewoonlik etiese klaring nie.
 • Etiese gedrag verwys nie net na die wyse waarop aktiwiteite (soos navorsing) uitgevoer word nie.
 • As jy plagiaat pleeg is, is jou gedrag steeds eties.
 • Professionele kommunikasie is 'n vorm van etiese gedrag.

Tydsbestuur

Soveel dinge, so min tyd....

Hoe bestuur ek my tyd?

Om te weet hoe om jou tyd op effektiewe manier te bestuur om suksesvol te studeer is baie belangrik. Lees deur bladsy 8 en 9 in jou werkboek (Andrianatos, et al., 2018), en voltooi daarna die oefening om te sien of jy weet hoe om jou tyd te bestuur.

Hoe om jou tyd te bestuur

Tydsbestuur

 • ʼn Rooster verskaf ʼn vaste uiteensetting van jou klasse en praktiese periodes vir elke week.
 • Jy behoort weekliks akademiese aktiwiteite te beplan met inagneming van die inligting wat in studiegidse, assesseringsplanne en in klasse verskaf word.

Die stel van doelwitte

Moet ek 'n plan hê?

Doelwitte

Om die beginsels van doeltreffende doelwitstelling verstaan en hierdie beginsels suksesvol kan toepas vir die stel van jou eie doelwitte moet jy deur bladsy 9 tot 14 in jou werkboek  (Andrianatos, et al., 2018) lees.

Daar is verskillende tipes doelwitte

 • Spesifieke, belangrike en uitdagende doelwitte
  Ek wil ʼn punt van 75% vir ALDA kry
 • Meetbare, betekenisvolle, motiverende doelwitte
  As ek 75% vir ALDA kry, gaan ek R 500 meer sakgeld per maand kry.
 • Haalbare, aanvaarbare, aksie-georiënteerde, aanpasbare doelstellings
  Doelwitte moet nie net jou eie belange dien nie; dit moet ook deur die samelewing as aanvaarbaar geag word.
 • Realistiese, relevante, redelike, resultaat-gedrewe, belonende doelwitte
  ʼn Doelwit behoort jou met ʼn gevoel van tevredenheid (beloning) te laat wanneer dit bereik is.
 • Tydgebonde, tydgebaseerde, moniteerbare, tasbare doelwitte
  Ek wil my graad in vier jaar voltooi.

Selfgerigte leer

Dink jy vir jouself?

Selfgerigte leer

Ten einde te verstaan wat selfgerigte leer is, moet jy bladsye 14, 15, 16 en 17 in jou werkboek (Andrianatos, et al., 2018) lees.

Weet ek wat behels selfgerigte leer?

 • Jy moet wel deeglik daarvan bewus wees dat dosente slegs 10-20% van die werk in die klas kan behandel en dat jy selfstandig moet werk om die oorblywende 80-90% van die werk te bemeester.
 • Selfgerigte leer beteken dat jy self verantwoordelikheid neem en self jou studies bestuur.

Wat is my leerstyl?

Die "VARK questionaire"

Gaan na http://vark-learn.com/the-vark-questionnaire/ en vind uit watter leerstyl jou die beste beskryf. 

Kritiese denke

Ek dink...

Wat beteken dit om krities te dink?

Ten einde te verstaan  wat dit beteken om krities te dink en op te tree volgens die eise van ʼn akademiese omgewing moet jy bladsye 17 en 15 in die werkboek (Andrianatos, et al., 2018) deurlees. 

Kritiese denke en kritiese optrede binne die akademiese omgewing

Geen nuwe bevindinge kan gemaak word indien bestaande kennis net gelate as aanvaar word nie. In elke geval waar nuwe kennis is, was daar iewers ʼn wetenskaplike wat gewonder het of dit wat toe geglo is, wel regtig waar was. In elke geval was nuwe inligting of nuwe tegnieke tot se beskikking wat hulle kon help om nuwe verduidelikings vir waarnemings te gee. Dit is dus belangrik vir jou as student om inligting altyd  te benader en veral om dit voortdurend te meet aan nuwe inligting wat binne jou vakgebied beskikbaar raak.