หน่วยที่ 1 เรื่อง มารู้จักกับโปรแกรมนำเสนอผลงานกันเถอะ

เรื่องที่ 1 การเรียกใช้โปรแกรม Power Point

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หน่วยที่  1    เรื่อง  มารู้จักกับโปรแกรมนำเสนอผลงานกันเถอะ                    เวลาเรียน   6  ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง  การเรียกใช้โปรแกรม Power Point                        เวลาเรียน   1  ชั่วโมง

...............................................................................................................................................................................

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ    สืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ

            การเรียกใช้งานโปรแกรม Power Point

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

นักเรียนสามารถเข้าสู่โปรแกรม Power Point ได้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

            วิธีการเรียกใช้งานโปรแกรม Power Point

กระบวนการจัดการเรียนรู้

            1. ครูให้นักเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

            2. แจกใบความรู้ เรื่อง การเข้าสู่โปรแกรม Power Point เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตาม

            3. เมื่อเครื่องพร้อม ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบความรู้

            4. ครูสังเกตพฤติกรรมการฝึกปฏิบัตินักเรียน

            5. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่อง วิธีการเข้าสู่โปรแกรม Power Point

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

1.  ใบความรู้เรื่อง การเข้าสู่โปรแกรม Power Point

2.  แบบฝึกหัด เรื่อง วิธีการเข้าสู่โปรแกรม Power Point

3.  แบบสังเกตพฤติกรรม

การวัดผลประเมินผล

1.  วิธีการวัด

- สังเกตการฟัง และการตอบคำถาม

- ตรวจแบบฝึกหัด

2.  เครื่องการวัดผลประเมินผล

            -  แบบฝึกหัด เรื่อง วิธีการเข้าสู่โปรแกรม Power Point

-  แบบสังเกตพฤติกรรม

3.  เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70  ขึ้นไป

ใบความรู้ เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point

ใบความรู้ เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point

           

            ก่อนเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point เพื่อสร้างการนำเสนองานต่าง ๆ เราจำเป็นต้องรู้วิธีการเรียกใช้งาน ที่ถูกต้อง เพื่อให้ใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการเรียกใช้โปรแกรม

            หลักจากที่เราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้ว การเรียกใช้งานโปรแกรม

 มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

            1. คลิกที่ปุ่ม   ที่อยู่บนทาสก์บาร์ (Task bar)

            2. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่คำว่า Programs แล้วคลิกเลือกคำสั่ง               

Microsoft Power Point

                ดังรูปต่อไปนี้

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด 

เรื่อง วิธีการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Power Point

ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น..................

คำชี้แจ้ง.ให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรมตั้งแต่เริ่มต้นเป็นลำดับขั้นตอน

1. จงเขียนวิธีการเข้าสู่โปรแกรม Power Point แบบเป็นขั้นตอน

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

2. จงบอกประโยชน์ของโปรแกรม Power Point

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 .................................................. .................................................. ...............................................

เรื่องที่ 2 การใช้เมนูและแถบเครื่องมือ

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หน่วยที่  1    เรื่อง  มารู้จักกับโปรแกรมนำเสนอผลงานกันเถอะ                        เวลาเรียน   6  ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง การใช้เมนูและแถบเครื่องมือ                          เวลาเรียน   2  ชั่วโมง

.................................................. .................................................. .................................................. .............

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ    สืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ

            เมนูและแถบเครื่องมือมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

นักเรียนสามารถเลือกใช้คำสั่งจากเมนูและแถบเครื่องมือได้

สาระการเรียนรู้

            การเรียกคำสั่งจากเมนูและแถบเครื่องมือมาตรฐาน และแถบเครื่องมือจัดรูปแบบ    

กระบวนการจัดการเรียนรู้

            1. ครูให้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อม

            2. ให้นักเรียนเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Power Point

            3. ครูบอกปัญหาให้นักเรียนฟังว่า บางครั้งการใช้โปรแกรม มีปัญหาเรื่อง

                การเรียกใช้งานคำสั่งจากเมนูและแถบเครื่องมือ เนื่องจากคำสั่งในแถบเครื่องมือ

                มีหลายคำสั่ง แต่ละคำสั่งทำหน้าที่แตกต่างกันออกไป

            4. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับการใช้เมนูและแถบเครื่องมือ

            5. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่อง คำสั่งในแถบเครื่องมือ

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

1.  ใบความรู้ เรื่อง การใช้เมนูและแถบเครื่องมือ

            2.  แบบฝึกหัด เรื่อง คำสั่งในแถบเครื่องมือ

3.  แบบสังเกตพฤติกรรม

การวัดผลประเมินผล

1.  วิธีการวัด

1.1 สังเกตการ

1.1.1   การฟัง

1.1.2   การตอบคำถาม

1.2  ตรวจแบบฝึกหัด

2.  เครื่องการวัดผลประเมินผล

แบบฝึกหัด เรื่อง คำสั่งในแถบเครื่องมือ

-     แบบสังเกตพฤติกรรม

3.  เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70  ขึ้นไป

ใบความรู้ เรื่อง การใช้เมนูและแถบเครื่องมือ

แถบเมนู (Menu Bar)

            แถบเมนูเป็นที่เก็บคำสั่งทั้งหมดของโปรแกรม การเรียกใช้งานแถบเมนูทำได้โดยการเลื่อนเมาส์มาว่างที่ชื่อเมนูที่ต้องการเปิด แล้วเลื่อนเมาส์ไปตามรายการคำสั่ง เมื่อต้องการใช้  คำสั่งใด ๆ ก็ให้คลิกเมาส์ที่คำสั่งนั้น โปรแกรมก็จะทำการเรียกใช้งานคำสั่งนั้น ๆ ถ้าคำสั่งนั้นมีเมนูย่อย ๆ โปรแกรมก็จะแสดงรายการคำสั่งย่อย ๆ ออกมาให้เลือกต่อไป

            โปรแกรมเวิร์ดทุกรุ่น จะมีแถบเมนูคล้าย ๆ กันคือ แฟ้ม, แก้ไข, มุมมอง, แทรก,       รูปแบบ, เครื่องมือ, แสดงภาพนิ่ง, หน้าตาง, วิธีใช้ แต่ละเมนูมีคำสั่งการใช้งานแตกต่างกันออกไป

 

แถบเครื่องมือ (Toolbars)

            แถบเครื่องมือ เป็นสัญลักษณ์ (Icon) ที่ใช้แทนคำสั่งต่าง ๆ แถบเครื่องมือที่โปรแกรมได้จัดเตรียมไว้ให้นั้นมีอยู่มากมายหลายชุดด้วยกัน แต่แถบเครื่องมือเหล่านี้จะไม่ได้ถูกแสดงให้เห็นทั้งหมดในโปรแกรมเวิร์ด จะแสดงเพียง 2 ชุด ที่ใช้งานประจำ คือ มาตรฐาน และ     จัดรูปแบบ ซึ่งมีรายการคำสั่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

แถบเครื่องมือ มาตรฐาน


ลำดับที่  ชื่อภาษาอังกฤษ   ชื่อภาษาไทย                         หน้าที่

1             New                       สร้าง                                      สร้างเอกสารใหม่

2              Open                      เปิด                                         เปิดเอกสารเดิมที่เคยมีการบันทึกไว้

3              Save                       บันทึก                                    บันทึกเอกสารลงดิสก์

4              Print                       พิมพ์                                      พิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์แบบด่วน

5             Spelling&Gamma สะกดและไวยากรณ์        ตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์

6              Toggle E/T          สลับตัวอักษร                        สลับตัวอักษรระหว่างภาษาอังกฤษ/ไทย

7              Thai Dictionary  พจนานุกรม                          เปิดพจนานุกรมในเครื่อง

8              Cut                         ตัด                                           ลบข้อความที่เลือก

9              Copy                      คัดลอก                                   คัดลอกข้อความที่เลือกเก็บในคลิปบอร์ด

10           Paste                      วาง                                         วางข้อความที่เก็บในคลิปบอร์ด

11           Undo                      เลิกทำ                                    ยกเลิกคำสั่งรายการที่ผ่านมา

12           Redo                      ทำซ้ำ                                      ทำคำสั่งที่ถูกยกเลิกอีกครั้ง

13           Hyperlink             แทรกการเชื่อมโยง             สร้างตำแหน่งที่ต้องการเชื่อมโยงไปยังเอกสารอื่น

14           Web Toolbar       แถบเครื่องมือ Web             แสดง/ซ่อน แถบเครื่องมือ Web

15           Insert Word         แทรกงาน Word                  ขอใช้ตารางแบบ Word

16           Insert Excel         แทรกงาน Excel                  ขอใช้ตารางแบบ Excel

17           Insert Chart          แทรกแผนภูมิ                       ขอใช้ตารางและข้อมูลจากโปรแกรม Chart

18           Insert Clip Art    แทรกภาพตัดปะ                  ใส่ภาพสำเร็จรูปจาก Clip Art Gallery

19           New Slide            สร้างภาพนิ่ง                        เพิ่มแผ่นสไลด์แบบ Auto Layout

20           Slide Layout        เค้าโครงภาพนิ่ง                  เปลี่ยนแบบการจัดวางแบบใหม่

21           Apply Design      ใช้การออกแบบ                   เลือกเทมเพลตเพื่อใช้ในการตกแต่งสไลด์

22           Black and White View มุมมองขาวดำ          เปลี่ยนสีต่าง ๆ ในการนำเสนอให้เป็นสีขาด-ดำ

23           Zoom                     ย่อ/ขยาย                                การย่อและการขยายขนาดเอกสารในการมอง


ลำดับที่  ชื่อภาษาอังกฤษ   ชื่อภาษาไทย                         หน้าที่

1              Font                       แบบอักษร                             เปลี่ยนแบบของตัวอักษร

2              Font Size              ขนาดอักษร                           เปลี่ยนขนาดของตัวอักษร

3              Bold                       ตัวหนา                                  กำหนดให้ตัวอักษรเป็นตัวหนา

4              Italic                      ตัวเอียง                                  กำหนดให้ตัวอักษรเป็นตัวเอียง

5              Underline             ขีดเส้นใต้                              กำหนดให้ตัวอักษรมีขีดเส้นใต้

6              Shadow                 เงา                                          กำหนดให้ตัวอักษรมีเงาหรือยกเลิกเงา

7              Align Left            จัดชิดซ้าย                              จัดข้อความชิดซ้าย

8              Center                    กึ่งกลาง                                 จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง

9              Align Right          จัดชิดขวา                              จัดข้อความชิดขวา

10           Thai Justify         จัดคำแบบไทย                      จัดข้อความให้ชิดขอบซ้ายและขวาโดยมีการเพิ่ม

                                                                                                ระยะห่างของตัวอักษร

11           Bullets                   สัญลักษณ์หัวข้อ                  เติมจุดหรือสัญลักษณ์หน้าข้อความ

12           Increase Paragraph    เพิ่มระยะย่อหน้า        เพิ่มช่องว่างระหว่างย่อหน้าให้มากขึ้นการเว้นวรรค

13           Decrease Paragraph   ลดการเว้นบรรทัด      ลดช่องว่างระหว่างย่อหน้าให้น้อยลง

14           Increase Font Size             เพิ่มขนาดอักษร   เพิ่มขนาดตัวอักษรให้โตขึ้น

15           Decrease Font Size            ลดขนาดอักษร     ลดขนาดตัวอักษรให้เล็กลง

16           Promote               เลื่อนขั้น      เลื่อนลำดับข้อความที่เลือกไว้ให้สูงขึ้นไปอีกลำดับหนึ่งโดยจะใช้มุมมอง Outline

17           Demote                      ลดขั้น       เลื่อนลำดับข้อความที่เลือกไว้ให้ต่ำลงมาอีกลำดับหนึ่งโดยจะใช้มุมมองOutline

18           Animation Effects             ลักษณะพิเศษ       กำหนดรูปแบบการเคลื่อนไหวของสิ่งต่าง ๆภาพเคลื่อนไหว                  

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด เรื่อง คำสั่งในแถบเครื่องมือ

ชื่อ-สกุล………………………………………………..เลขที่…...ชั้นประถมศึกษาปีที่.........

คำชี้แจง   ให้นักเรียนบอกชื่อของแถบเครื่องมือและหน้าที่การใช้งานให้ถูกต้อง

       ชื่อเครื่องมือ              หน้าที่การใช้งาน


เรื่องที่ 3 การปิดแฟ้มและออกจากโปรแกรม

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หน่วยที่  1    เรื่อง  มารู้จักกับโปรแกรมนำเสนอผลงานกันเถอะ        เวลาเรียน   6  ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง การปิดแฟ้มและออกจากโปรแกรม                        เวลาเรียน   2  ชั่วโมง

.....................................................................................................................................................................

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ    สืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ

            การปิดแฟ้มข้อมูลและออกจากโปรแกรม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

นักเรียนสามารถออกจากโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

            การปิดแฟ้มข้อมูลและออกจากโปรแกรม

กระบวนการจัดการเรียนรู้

            1. ครูให้นักเรียนเข้าสู่โปรแกรม Power Point

            2. ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อตัวเองพร้อมนามสกุล

            3. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการปิดแฟ้มและออกจากโปรแกรม

            4. ครูให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามใบความรู้

            5. ครูตรวจสอบและประเมินการใช้งานคำสั่ง

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

            1. ใบความรู้ เรื่อง การปิดแฟ้มและออกจากโปรแกรม

            2. ใบงาน เรื่อง การปิดแฟ้มและออกจากโปรแกรม

2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

การวัดผลประเมินผล

1.  วิธีการวัด

      -    สังเกตการปฏิบัติตามคำสั่งจากใบงาน

2.  เครื่องการวัดผลประเมินผล

แบบฝึกประเมินผลกาเรียนรู้ที่คาดหวัง

3.  เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70  ขึ้นไป

ใบความรู้ เรื่อง การปิดแฟ้มและออกจากโปรแกรม

การปิดแฟ้ม

การปิดแฟ้มเป็นเพียงการปิดงานที่เรากำลังทำงานอยู่เท่านั้น ยังไม่ได้ปิดโปรแกรม Power Point ถ้ายังไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้ก่อนโปรแกรมจะถามเพื่อให้บันทึกแฟ้มหรือไม่บันทึกหรือยังไม่ปิดแฟ้มนั้น การสั่งปิดแฟ้มทำตามขั้นตอนดังนี้

            1. คลิกที่เมนู    แฟ้ม

2. เลือกคำสั่งปิด หรือ คลิกที่ปุ่มปิด จะปรากฎหน้าจอดังนี้

การตอบคำถาม

            ถ้าตอบใช่        โปรแกรมจะให้เราตั้งชื่อแฟ้มเพื่อบันทึกข้อมูล

            ถ้าตอบไม่        แฟ้มนี้จะถูกปิดและข้อมูลจะหายไป

            ถ้าตอบยกเลิก  โปรแกรมจะกลับไปยังหน้าต่างเดิมเหมือนกับไม่ได้คำสั่งใด ๆ

การออกจากโปรแกรม

            มีขั้นตอนการออกจากโปรแกรมดังนี้

            1. คลิกที่เมนู    แฟ้ม

            2. เลือกคำสั่ง   จบการทำงาน  หรือปุ่ม ดังรูปนี้

แบบฝึกหัด

ใบงาน เรื่อง การปิดแฟ้มและออกจากโปรแกรม

 คำชี้แจง         ให้นักเรียนปฏิบัติตามคำสั่งต่อไปนี้

           1. ปิดแฟ้มข้อมูล

           2. ออกจากโปรแกรม

แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้

1. โปรแกรม Microsoft PowerPoint จัดเป็นโปรแกรมประเภทใด

 • นำเสนอข้อมูล
 • วาดรูป

2. พื้นที่การทำงานของ Microsoft PowerPoint เรียกว่าอะไร

 • สไลด์
 • หน้าจอ

3. หากต้องการนำมัลติมีเดียเข้าสู่โปรแกรม PowerPoint 2010 ควรเลือกแท็บเครื่องมือใด

 • หน้าแรก
 • แทรก

4. ถ้าต้องการใส่เอฟเฟคต์ลักษณะพิเศษของภาพเคลื่อนไหวจะต้องเลือกแท็บเครื่องมือใด

 • ออกแบบ
 • ภาพเคลื่อนไหว

5. การจัดรูปแบบพื้นหลังทำได้โดยวิธีใด

 • ออกแบบ-->ลักษณะพื้นหลัง
 • แก้ไข-->ลักษณะพื้นหลัง

6. การเชื่อมโยงหลายมิติ หมายถึงอะไร

 • การเชื่อมต่อจากภาพนิ่งหนึ่งไปยังอีกภาพนิ่งหนึ่ง
 • การกำหนดที่อยู่ของภาพนิ่ง

7. ไฟล์งาน PowerPoint 2010 ที่บันทึกแล้วจะมีนามสกุลใด

 • *.pptx
 • *.exe

8. ถ้าต้องการออกจากการนำเสนอภาพนิ่งให้กดปุ่มใด

 • Ctrl + F4
 • End

9.พื้นที่สำหรับการจัดทำข้อมูลนำเสนอ ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010

 • สไลด์
 • เอกสารเปล่า

10.เมื่อต้องการเปิดไฟล์ PowerPoint ที่เคยใช้งานล่าสุดที่ผ่านมาจะต้องเลือกใช้คำสั่งใด

 • แท็บแฟ้ม > ล่าสุด
 • แท็บหน้าแรก > ล่าสุด