เครือข่ายคอมพิวเตอร์

          มาตรฐาน ง 3.1   เข้าใจ เห็นคุณค่า และกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด

               ง 3.1 ม2/1   อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

               ง 3.1 ม2/2   อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

               ง 3.1 ม2/3   ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

               ง 3.1 ม2/4   ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ (Knowledge)

        1. บอกความหมายและประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล

        2. บอกองค์ประกอบการสื่อสารข้อมูล (Sender, Massege, Reciever, Media)

ด้านทักษะกระบวนการ (Process)

        1. ทักษะกระบวนการฟัง

        2. ทักษะการสืบค้นข้อมูล

        3. ทักษะการสังเกต

        4. ทักษะการตอบคำถาม

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude)

        1. ซื่อสัตย์ สุจริต

        2. มีวินัย

        3. ใฝ่เรียนรู้

        4. มุ่งมั่นในการทำงาน

สาระสำคัญ

1. ความหมายการสื่อสารข้อมูล

2. ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล

3. องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล

บทที่ 1 ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง ๔.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ

           การสื่อสารข้อมูล คือ กระบวนการถ่ายโอนข้อมูล/สารสนเทศ จากแหล่งกำเนิดข่าวสารผ่านสื่อกลาง เพื่อส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ โดยมีวัตถุประสงค์ใช้ในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนแบ่งปันการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

          ๑. บอกความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 

          ๒. บอกประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

          ๓. บอกองค์ประกอบและประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

http://prezi.com/fyr_pb7n7j6g/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Untitled content