ภาษาอังกฤษ อิงลิช ฟ.ฟัน

สวัสดีค่ะ ทุกๆคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ ในวิชาภาษาอังกฤษ อิงลิช ฟ.ฟัน เรื่อง Noun  ในบทเรียนนี้ทุกคนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของคำนาม ประเภทของคำนามและหลักการใช้คำนาม พร้อมเรียนรึยังเอ่ยย........ถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลย

Noun

Noun

Noun คืออะไร ..

Noun คือ คำที่ใช้เรียก ชื่อของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ คุณสมบัติ หรือคุณค่าต่างๆ

มาฝึกออกเสียงคำว่า "pencil" กันเถอะ

ประเภทของคำนาม (Nouns)

คำนาม แบ่งออกเป็น 8 ชนิด ได้แก่ 

1. Common Noun (สามานยนาม) หมายถึง นามที่เป็นชื่อทั่วไปของคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ ไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจง เช่น                       

A man works in the garden.                       

A basket is full of oranges.                     

There is a new house in a big city.

มาฝึกออกเสียงคำว่า " house" กันเถอะ

ประเภทของคำนาม (Nouns)

2. Proper Noun (วิสามานยนาม) หมายถึง นามที่เป็นชื่อเฉพาะของคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ Proper Noun เวลาเขียนต้องเขียนขึ้นต้นด้วย Capital Letter (อักษรตัวใหญ่) เสมอไม่ว่าจะวางไว้ตรงไหนของประโยคก็ตาม เช่น 

 London is the capital of England.

Sony Television is more expensive than Sanyo

Somsri lives in Nakhon Pathom but works in Bangkok.

มาฝึกออกเสียงคำว่า "Nile" กันเถอะ

ประเภทของคำนาม (Nouns)

3. Collective Noun (สมุหนาม) หมายถึง นามที่เป็นชื่อของหมู่คณะ ฝูง พวก กลุ่ม โดยปกติแล้ว Collective Noun จะใช้ร่วมกับ Common Noun เสมอ โดยมี of มาคั่น เพื่อเน้นความเป็น หมู่ หรือ คณะนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น      Collective Noun + of + Common Noun

  a bunch of flowers   (ดอกไม้ช่อหนึ่ง)

  a gang of thieves   (ขโมยแก๊งหนึ่ง)

  a flock of sheep      (แกะฝูงหนึ่ง)                                

  a cluster of stars       (ดาวกลุ่มหนึ่ง)    

  a group of students (นักศึกษากลุ่มหนึ่ง)

มาฝึกออกเสียงคำว่า "group" กันเถอะ

ประเภทของคำนาม (Nouns)

4. Material Noun (วัตถุนาม) หมายถึง นามที่เป็นชื่อของวัตถุ ได้แก่ แร่ธาตุ โลหะ ของแข็ง ของเหลว หรือบางทีเรียกว่า Mass Noun (นามมวลสาร) ก็ได้ เพราะนามพวกนี้อยู่เป็นกลุ่ม ก้อน แสดงความมากน้อยด้วยปริมาณ (quantity) ไม่ใช่ด้วยจำนวน (Number) และนามชนิดนี้ ไม่ใช้ Article นำหน้า ได้แก่                       

 air             =         อากาศ      leather     =       หนังสัตว์   bread       =        ขนมปัง       mud          =      โคลน    cloth        =         ผ้า              oil              =      น้ำมัน      coal          =         ถ่าน            rice           =      ข้าว                       

มาฝึกออกเสียงคำว่า "oil" กันเถอะ

ประเภทของคำนาม (Nouns)

  5. Abstract Noun (อาการนาม) หมายถึง นามที่เป็นชื่อของสภาวะ สถานะ คุณลักษณะ หรือ การกระทำของคน สัตว์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

Death comes to all men.(ความตายมาสู่คนเราทุกคน)

Prevention is better than cure. (กันไว้ดีกว่าแก้)      

Beauty is wanted by everyone. (ความสวยเป็นที่ต้องการของทุก ๆ คน)                  

 It gives me much pleasure to see you here.              (ยินดีมากที่ได้พบคุณที่นี่)              

มาฝึกออกเสียงคำว่า "anger" กันเถอะ

ประเภทของคำนาม (Nouns)

  6. Noun-Equivalent (นามสมมูลย์) หมายถึง คำ หรือ หมู่คำ ที่ไม่ใช่นามแต่นำมาใช้ทำหน้าที่เช่นเดียวกับนาม หรือ เสมือนหนึ่งเป็นนาม มี 5 ชนิด ได้แก่        

 6.1 Infinitive ได้แก่ กริยาที่มี to นำหน้า เช่น to go, to come, to walk, to sleep นำมาใช้อย่าง Noun ได้ เช่น     To sleep is necessary for health.                                  (การนอนหลับเป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพ)

He wants to walk every morning.                              (เขาต้องการเดินทุก ๆ เช้า)        

 6.2 Gerund ได้แก่ กริยาที่เติม ing (Verb-ing) เช่น running, walking, eating, reading etc. นำมาใช้อย่าง Noun ได้ เช่น                                                    

Maria likes reading after dinner. 

Sleeping at midday is necessary for a baby.  

 6.3 Adjective (คุณศัพท์) บอกลักษณะ เช่น good, brave, rich, poor etc. นำมาใช้อย่างนาม (Noun-Equivalent) ได้แต่ต้องมี the นำหน้าทุกครั้งและถือเป็นพหูพจน์ (Plural) ด้วย เช่น                                                     The rich must help the poor.                                                 (คนรวยจะต้องช่วยเหลือคนจน)

   The good should be praised.                                               (คนดีทั้งหลาย ควรได้รับการยกย่อง)         

 6.4 Phrase (วลี) นำมาใช้อย่างนาม (Noun-Equivalent) ได้ เช่น                                                    

    Where to go is not known                                                       (จะไปไหนยังไม่มีใครที่รู้)

    I do not know what to say.                                                        (ผมไม่รู้จะพูดอะไรดี)          

 6.5 Clause (อนุประโยค) นำมาใช้อย่างนาม (Noun-Equivalent) ได้แก่

What he is doing now is difficult for us to know.           (เขากำลังทำอะไรอยู่ขณะนี้ยากสำหรับเราที่จะรู้ได้)

No one can understand why she cried.                           (ไม่มีใครเข้าใจเลยว่าทำไมเธอจึงร้องไห้)

มาฝึกออกเสียงคำว่า "rich" กันเถอะ

ประเภทของคำนาม (Nouns)

 7. Compound Noun (นามผสม) หมายถึง การนำเอานาม 2 ตัว มาเขียนติดกันเป็นคำเดียวหรือเขียนแยกกันโดยมี Hyphen (-) มาคั่นหรือไม่ก็ได้ เช่น

country    +    man  =  countryman   =   คนบ้านนอก

 living – room  =  ห้องรับแขก

 foot path  =  ทางเดินเท้า

 mail  +  box  =  mailbox   =  ตู้รับจดหมาย

มาฝึกออกเสียงคำว่า "eggplant" กันเถอะ

ประเภทของคำนาม (Nouns)

  8. Agent Noun (นามที่แสดงความเป็นผู้กระทำ) นามชนิดนี้มีรูปมาจาก กริยา หรือ นาม โดยการเติมปัจจัย (Suffic) er, or, ent, ant, ist และ ician ที่ท้ายกริยา หรือ ท้ายนามตัวนั้น แล้วกริยาหรือนามเหล่านี้ก็จะกลายเป็น Agent Noun

act           กระทำ           actor                ผู้กระทำ

attend     ตั้งใจ              attendant       ผู้ติดตาม

music      ดนตรี               musician      นักดนตรี

sail           แล่นเรือ           sailor              กลาสีเรือ

serve        รับใช้                servant         คนรับใช้                                               

มาฝึกออกเสียงคำว่า "sailor" กันเถอะ

Function of Noun (หน้าที่ของนาม)

  1. เป็นประธานของกริยาในประโยค (Subject of a Verb) เช่น                                                 

    Mary loves her parents very much.                             Somsak is a student of the English language.

  2. เป็นกรรมของกริยา (Object of a Verb) เช่น  

    Jack loves Jane.                                                                  I ate mangoes.            

  3. เป็นกรรมของบุพบท (Object of a preposition) เช่น

     He speaks to his girlfriend every day.                        We think of the teacher when we leave school. 

  4. เป็นส่วนสมบูรณ์ของกริยาเพื่อขยายประธานให้ได้ความชัดเจนขึ้น (Subjective Complement) ส่วนมากนามที่นำมาใช้ มักตามหลัง Verb to be หรือ become เช่น   

       Suree is a student.                                                            Amnat becomes a doctor.  

  5. เป็นส่วนขยายกรรม (Objective Complement) หรือจะเรียกว่า ทำหน้าที่เป็นทั้งกรรม (Objective) และส่วนสมบูรณ์ (Complement) พร้อมกัน เช่น 

        His parents named him Henry.                                     We elected Mr.Sombat leader.  

Function of Noun (หน้าที่ของนาม)

  6. เป็นนามซ้อนนามที่อยู่ข้างหน้า (in apposition) และระหว่างนามข้างหน้าและนามที่ตามหลัง ต้องใส่เครื่องหมาย Commac (,) คั่นทุกครั้ง การซ้อนกันของนามแยกได้เป็น 2 กรณี คือ                     

  6.1 ซ้อนในส่วนที่เป็นประธาน ให้วางไว้หลังประธาน เช่น

     Reagan, the president of the U.S.A., visited Thailand.                                                                                  Our country, Thailand, is the land of peace.

  6.2 ซ้อนในส่วนที่เป็นกรรมของกริยาในประโยค ให้วางไว้หลังกรรมนั้น เช่น  

      Do you want to see Saman, the writer of this book?                                                                                           We admire our teacher, Mr.Manup.            

  7. เป็นนามเรียกชื่อ (Vocative) เช่น

       Robert, please close the door.                                        You are right, Jimmy.

  8. แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Case) ของนามทั่วไป โดยใช้เครื่องหมาย Apostrophe (‘s) ทุกครั้ง เช่น

   The teacher’s table is standing in front of the class.                                                                                         Do you know my principal’s house?            

9. เป็นคุณศัพท์ (Adjectival Noun) ประกอบนามด้วยกัน โดยวางไว้หน้านามนั้น เช่น

    Sompong is waiting for you at the bus stop.             The football match for today is very interesting.          

10. เป็นกรรม ซึ่งมีลักษณะและความหมายเดียวกับกริยาที่อยู่ข้างหน้า (Cognate Object)

      She smiled a sweet smile.                                                      (หล่อนยิ้มหวาน)                                                             Malee dreamt a good dream last night.                             (มาลีฝันดีเมื่อคืนนี้)          

11. เป็นประธานอิสระของกลุ่มคำที่เป็นส่วนของกริยาวลี (Absolute Subject of Participial Phrase) แล้วไปขยาย Subject ในประโยค Main Clause อีกทีหนึ่ง เช่น            Dinner being over, we all sat and talked.       (เมื่อ (ทาน) อาหารมื้อเย็นเสร็จแล้ว พวกเราทุกคนก็นั่งคุยกัน)                                                                                                 The sun having set, the farmers walked home.                                                                                           (เมื่อดวงอาทิตย์ตกดิน ชาวนาทั้งหลายก็กลับบ้าน)

แบบฝึกหัดข้อที่ 1

คำนามมีกี่ประเภท

 • 8
 • 6
 • 4

แบบฝึกหัดข้อที่ 2

คำนามมีความว่าอย่างไร

 • คำที่ระบุความเฉพาะเจาะจง
 • คำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่และคุณค่า
 • คำที่บอกถึงระยะเวลาของเหตุการณ์

แบบฝึกหัดข้อที่ 3

She  sing a song to her mom every day. จากประโยค คำใดทำหน้าที่เป็นกรรมบุพบท

 • mom
 • she
 • her

แบบฝึกหัดข้อที่ 4

historian จัดเป็นคำนามประเภทใด

 • Proper Noun
 • Common Noun
 • Agent Noun

แบบฝึกหัดข้อที่ 5

จากเสียงที่ได้ยิน คือคำว่าอะไร

 • television
 • telephone
 • table

การประเมินผล

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบเพื่อวัดผลความรู้หลังเรียนคลิ๊กเพื่อทำแบบทดสอบหลังเรียน