แบบทดสอบ

แบบทดสอบ

แบบทดสอบ

family หมายถึงอะไร

 • ครอบครัว
 • พ่อ
 • แม่
 • ลูกหลาน

father หมายถึงอะไร

 • ก.พ่อ
 • ข.แม่
 • ค.ลุง
 • ง.ป้า

mother หมายถึงอะไร

 • ก.พ่อ
 • ข.แม่
 • ค.ลุง
 • ง.ป้า

Good morning หมายถึงอะไร

 • ก.สวัสดีตอนเช้า
 • ข.สวัสดีตอนบ่าย
 • ค.สวัสดีตอนเย็น

5.Good night หมายถึงอะไร

 • ก.สวัสดีตอนเช้า
 • ข.สวัสดีตอนบ่าย
 • ค.สวัสดีตอนกลางคืน

Untitled single choice question

 • Put your answer option here
 • Put your answer option here