วิชาภาษาไทย

สวัสดีครับ...วันนี้เรามาสนุกกับภาษาไทย กับครูโอ๊ต การัณยภาส สัมดี ลืมทุกครูภาษาไทยที่นักเรียนเคยเจอเพราะภาษาไทยจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป จับเมาส์ให้แน่น ๆ แล้วไปเรียนกันเลย!!!!!!!!!!!!!!!

คำราชาศัพท์

ความหมายของคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ หมายถึง  ศัพท์ ที่ใช้สำหรับพระราชาอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามชั้นบุคคลหรือภาษาที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทยอ่านเพิ่มเติมได้ที่  

การจำแนกคำราชาศัพท์

ลำดับชั้นของคำราชาศัพท์


๑. พระมหากษัตริย์

ประกอบด้วย

พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

๒. พระบรมวงศานุวงศ์

ประกอบด้วย                                            สมเด็จพระบรมราชินี , สมเด็จพระบรมราชชนนี , พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระวรวงศ์เธอ และ พระองค์เจ้าหม่อมเจ้า

๓. พระภิกษุ สามเณร

ประกอบด้วย

สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระราชาคณะ , พระราชาคณะชั้นรองพระราชาคณะชั้นธรรม , พระครูชั้นประทวน , พระครูฐานานุกรมพระเปรียญตั้งแต่    ๓-๙ เป็นต้น

๔. ข้าราชการชั้นสูงและผู้มียศศักดิ์

ประกอบด้วย 

รัฐมนตรีหน่วยงานต่างๆ ผู้อำนวยการหน่วยงานราชการ และข้าราชบริพาลในราชวัง เป็นต้น

๕. สุภาพชนทั่วไป

บุคคลทั่วไปในระดับเดียวกัน

คำราชาศัพท์หมวดต่างๆ

หมวดร่างกาย เช่น

พระเกศา  = ผม 

พระขนง = คิ้ว

พระทนต์ = ฟัน

พระกร = แขน เป็นต้น


หมวดเครื่องใช้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากใบความรู้

ศึกษาจากเอกสารฉบับนี้เพิ่มเติมนะครับ.....!!!!


HW สรุปจากการศึกษาเรื่องคำราชาศัพท์และทำแผนผังความคิด เป็นจำนวน ๑ หน้ากระดาษ แล้วส่งครูผ่านทาง [email protected]

TH-5-110-1442-2330-prev

การนำคำราชาศัพท์ไปใช้ประโยชน์

ข้อ ๑. ข้อใดคือความหมายของคำราชาศัพท์

  • คำศัพท์ที่พระราชาบัญญัติ
  • คำศัพท์ที่ใช้เรียกพระราชา
  • คำศัพท์ที่ใช้กับพระราชา

ข้อ ๒. เราสามารถแบ่งคำราชาศัพท์เป็นกี่ระดับ

  • ๔ ระดับ
  • ๕ ระดับ
  • ๖ ระดับ