Snöskoter och ATV basic

I den första delen får du en kort introduktion om snöskotrar och ATV:er och deras användning

Vad är en snöskoter/ATV?

Snöskoter

En snöskoter är ett terrängfordon med band och medar avsett att köras i snö. I de områden där snöskotrar är vanliga kallas den normalt bara skoter, eftersom det inte brukar finnas någon risk för förväxling med de andra betydelser som ordet skoter har.

Snöskotern började serieproduceras i slutet av 1950-talet. Grundkonceptet har stått sig allt sedan dess. En motor driver en mönstrad gummimatta som greppar mot snön.

ATV

En ATV (All Terrain Vehicle) är ett terrängfordon med fyra eller sex hjul avsett att köras i terräng och även på snö (då ofta utrustad med snökedjor eller bandsats). 

Krav på förare

Den 1 oktober 2009 infördes ett separata förarbevis för snöskoter respektive terränghjulingar och för att få ett förarbevis krävs att du:

 • fyllt 16 år
 • gått en utbildning hos en behörig utbildare
 • genomfört ett godkänt kunskapsprov hos en behörig provförättare

Du får också köra snöskoter eller ATV om du har:

 • ett körkort eller traktorkort som är utfärdat före 1 januari 2000

Om att köra snöskoter/ATV

Vad är en skoterled?

En skoterled är en för snöskoter farbar väg i terrängen med en skyltning och markering som visar att sträckningen är upplåten för skotertrafik. För att en led ska få kallas skoterled krävs det att det finns avtal om nyttjanderätt med alla markägare som berörs. På skoterleder har skoteråkare rätt att färdas med skyldighet att ta hänsyn till natur och andra intressenter vid och på leden.

Med snöskoter i naturen

För att skydda den känsliga naturen är det viktigt med såväl natur- som körkunskap. Som skoterförare ligger ansvaret på en själv. Det är viktigt att man känner till vilka lagar och bestämmelser som gäller för snöskotertrafiken, så att man använder skotern på ett sätt som visar hänsyn till både naturen och människan.

Genom att gå med i en skoterklubb får man möjlighet att lära sig lagar, regler och trafikvett varvat med praktiska körtips.

Körning med ATV

I Sverige är körning i terrängen inte tillåten annat än för nyttotrafik (skogsbruk, jordbruk samt vissa andra undantag). Regler för terrängkörning finns i Terrängkörningslagen.

Regler när man kör skoter och ATV

 • Högsta tillåtna hastighet är 70 km/timme, men man får inte köra fortare än att man kan stanna inom det område man kan överblicka.
 • Från och med 1 januari 2016 är det lag på att man måste använda hjälm
 • Högertrafik gäller även för skotertrafik.
 • Skidåkare har alltid företräde och det är inte tillåtet att köra skoter i anlagda skidspår.

Snöskoter och ATV i Sverige

Totalt finns det i Sverige drygt 422 000 terrängregistrerade fordon, dit både snöskotrar och ATV räknas. Hur stor andel av dem som är av- respektive påställda skiftar under säsongerna.

Mellan 2009 och 2015 har det nyregistrerats ca 64 000 snöskotrar och ca 45 000 terränghjulingar. Men under samma period har det också avregistrerats ca 11 700 terrängregistrerade fordon.

Avstämning - vilka av följande personer får köra snöskoter?

Du kan välja flera alternativ.

 • Person med bilkörkort taget 2008
 • Person med traktorkörkort taget 1999
 • Person med förarbevis för snöskoter taget 2010
 • Person med förarbevis för terrängskoter taget 2002

Här får du lära dig allt du behöver veta för att kunna sälja vår snöskoterförsäkring

Våra fördelar

Snöskoter

 • Maskinförsäkring för skotrar som är högst fem år gamla och körda högst 1 000 mil
 • Nyvärdesersättning vid totalskada första året om kunden har en ny skoter
 • Stilleståndsersättning med tillägget XL
 • 10 % rabatt för skoterklubbsmedlemmar
 • Valbar självrisk för stöld och vagnskada
 • Lyktglas redan i halvförsäkringen - endast 500 kr i självrisk
 • ​Utrustning och tillbehör ingår med upp till 25 000 kr i grundförsäkringen
 • Snabb och smidig skadereglering

 

ATV

 • Generösa villkor och låga självrisker
 • Skydd för tillbehör och utrustning upp till 40 000 kr i grundförsäkringen
 • Unikt XL-tillägg som ger upp till 120 000 kr i ersättning för tillbehör och utrustning

Fyra premieargument

Premieargument för snöskoter

När vi skapar premietabeller, det vill säga bestämmer vad försäkringen ska kosta för olika snöskotrar, är det fyra saker som påverkar premien:

 • Skoterns effekt/vikt
 • Skoterns ålder
 • Skoterns kategori (typ av skoter)
 • Ägarens ålder

Premieargument för ATV

Även för ATV är det fem saker som påverkar vad försäkringen kostar:

 • Kubikstorlek på motorn
 • Ålder på fordonet
 • Zon (storstadspåslag)
 • Stöldskydd
 • Ägarens ålder

Premieuttag

Vi har säsongsvarierad premie för snöskoter vilket innebär att kunden betalar mer under vintern då skotern används mer under den perioden. För ATV är premieuttaget rakt - det vill säga att det är jämnt fördelat över året. 

Premieuttag snöskoter

Årsförsäkringar

Våra försäkringar är årsförsäkringar och gäller med samma villkor året runt. Vid avställning hos Transportstyrelsen återbetalas ingen premie och försäkringen kan inte ändras till en garageförsäkring under försäkringsåret. Premien är säsongsvarierad vilket innebär att man betalar mer på vintern jämfört med på sommaren. 

Kunden kan säga upp försäkringen vid försäkringstidens slut eller om hen säljer eller skrotar fordonet. 

Avstämning - Vilket av följande påverkar inte priset på skoterförsäkringen?

 • Skoterns vikt
 • Skoterns ålder
 • Din ålder
 • Var du har skotern

Våra försäkringar

Snöskoterförsäkring

ATV-försäkring

För att kunna försäkra en ATV hos oss måste den vara registrerad som terrängfordon eller traktor i vägtrafikregistret. 

För ATV tecknar vi försäkring både på privatperson och företag och yrkesmässig trafik är tillåten.

Trafikskada

Trafikförsäkringen gäller enligt reglerna i Trafikskadelagen (TSL) för person- och sakskada som uppkommer i följd av trafik med fordonet. Skada utanför Sverige som inte omfattas av TSL regleras enligt det landets lagstiftning där skadan inträffade.

Utöver bestämmelserna i TSL ersätts även skadad skyddsutrustning som förare eller passagerare bar när skadan inträffade. Vi ersätter dock inte skador på eller förlust av värdeföremål som till exempel kameror, ringar och smycken och inte heller pengar eller värdehandlingar. Högsta ersättningsbelopp är 50 % av prisbasbeloppet per person.

Trafikförsäkringen gäller inte för skada

 • Som uppstått vid tävling, träning, uppvisning, hastighetskörning eller liknande ändamål. Godkända träningar och utbildningar framgår av vår hemsida.
 • På kundens eget fordon och heller inte för skada på egendom som transporteras i eller på det egna fordonet.

Brand

Försäkringen gäller för skada

 • Genom brand, åskslag eller explosion. Med brand avses eld som kommit lös.
 • På elektriska kablar genom kortslutning samt direkta följdskador på elektriska komponenter.

*

Försäkringen gäller inte för skada

 • På motor, ljuddämpare och katalysator.
 • Genom trafikolycka, även om skadan uppkommit som en följd av brand, åskslag, explosion eller kortslutning.

Stöld

Försäkringen gäller för skada

 • Genom stöld, tillgrepp eller rån av fordonet.
 • Vi ersätter också skador som uppstått vid försök till stöld, tillgrepp eller rån som uppstått genom skadegörelse i samband med sådan händelse.

Vid förlust av fordonet får kunden ersättning om den inte kommit tillrätta inom 30 dagar från det att kunden gjort polisanmälan samt skadeanmälan till oss.

Försäkringen gäller inte för skada

 • Om någon som tillhör ditt hushåll tar fordonet utan lov och använder den (tillgrepp).
 • Om någon annan som har tillgång till fordonet använder den utan lov (olovligt brukande).
 • Vid bedrägeri- eller förskingringsbrott (fordon som exempelvis inte återlämnas vid provkörning).

Rättsskydd

Försäkringen ersätter kostnader för vissa tvistemål som kan prövas av allmän domstol. Högsta ersättningsbelopp är tre prisbasbelopp.

 

Försäkringen ersätter inte följande typer av mål

 • Mål där den försäkrade inte har befogat intresse av att få sin sak behandlad. Sådant intresse anses t.ex. inte föreligga om domstol eller rättshjälpsnämnd på den grunden avslagit ansökan om rättshjälp eller beslutat att rättshjälpen ska upphöra.
 • Sådana skador som avser skadeståndsanspråk mot dig som försäkrad om ansvarsförsäkringen täcker sådant ansvar.
 • Som har samband med ekonomiska åtgärder som för en privatperson är av ovanlig art eller omfattning.
 • Där bestridande av krav inte kan visas med övervägande sannolikhet.
 • Där det omtvistade värdet understiger 50 % av ett prisbasbelopp.
 • Som väcks med stöd av Lagen (2002:599) om grupprättegång och kunden är kärande.
 • Som handläggs enligt Lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Maskinskada

Maskinförsäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada som direkt påverkar snöskoterns funktion. Försäkringen gäller för serietillverkad snöskoter som är högst fem år gammal räknat från snöskoterns första datum i trafik och som körts högst 1 000 mil. 

Maskinförsäkringen gäller inte för skada:

 • Som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, garanti eller liknande åtagande.
 • På snöskoter där komponenter som avviker från snöskoterns seriemässiga utförande används, exempelvis trimning.
 • För fel som uppstår på grund av uppenbart felaktig reparation.
 • Som orsakats av köld, väta eller korrosion. 

Vindruta

Försäkringen gäller för skada på vindruta, vindavvisare samt kåpglas om det genombrutits.

Lyktglas

Försäkringen gäller för skada på glaset till strålkastaren om det genombrutits. I de fall där det inte går att byta endast glaset till strålkastaren ersätts även strålkastarhuset.

Vagnskada

Försäkringen gäller för skada

 • Genom trafikolycka
 • Skadegörelse
 • Vid transport på annat sätt exempelvis färja, tåg och släp
 • Annan yttre olyckshändelse, exempelvis djurkollision

Försäkringen gäller inte för skada

 • Som uppstått vid tävling, träning, uppvisning, hastighetskörning eller liknande ändamål.
 • På del med konstruktions-, fabrikations- eller materialfel, om skadan orsakades av felet.
 • Genom köld, väta eller korrosion.
 • Orsakade av djur/skadedjur exempelvis möss eller andra gnagare.

XL-tillägg

Både halv- och helförsäkringarna kan kompletteras med våra XL-tillägg. 

I XL-tillägget för snöskoter ingår 

 • Stilleståndsersättning om skotern står på verkstad under högsäsong (nov-april)
 • Krisförskring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Utökad ersättning för tillbehör och utrustning

I XL-tillägget för ATV ingår

 • Utökad ersättning för utrustning och tillbehör - högsta ersättningen höjs till 120 000 kr

Särskilda villkor för skoter

För motorstarka maskiner

De motorstarkaste skotermodellerna (premieklass 8,5) försäkrar vi med ett särskilt villkor på självrisken. Om man lånar ut en sådan skoter till någon annan än din maka/make eller sambo gäller vagnskadeförsäkringen med en extra självrisk på 10 000 kronor utöver vald grundsjälvrisk.

Endast  trafikförsäkring

För tävlingsskotrar samt vissa andra modeller (premieklass 10) erbjuder vi endast trafikförsäkring. 

Om turbo och övrig modifiering

Vår maskinförsäkring gäller inte om motorn har modifierats/trimmats (avvikelser från det seriemässiga utförandet). Om kunden undanhållit uppgift om effektökning eller modifiering vid tecknandet så kan avdrag göras i samband med att vi betalar ut skadersättning.

Om kunden meddelar att det har skett förändringar som påverkar det ovanstående så hanterar vi dessa ärenden enskilt. Hör av dig till Fredrik Lilliehöök om frågan dyker upp. 

För uthyrning/safariverksamhet

Vi erbjuder inte försäkring för snöskotrar som används för uthyrning och safariverksamhet.

Vad gäller för företagsägda skotrar?

Många företag använder snöskotern som arbetsfordon, exempel på detta är turistanläggningar i snörika områden där man har ett flertal skoterrelaterade aktiviteter som till exempel skoteruthyrning och guidad skotersafari.

Några andra exempel är polis, militär, naturbevakare och renägare.

Hur gäller vår försäkring?

Vi kan erbjuda skoterförsäkring till vissa företag, dock inte om skotrarna används för uthyrning eller safariverksamhet. Vi ger heller ingen rabatt för medlemskap i skoterklubb (undantaget skoterklubbar).

Varje offert/försäkring för företagsägd snöskoter måste godkännas av produktchef eller produktspecialist motor. Du får inte lämna ut någon prisuppgift förrän fått ett ok från någon av dem.

Om försäkring tecknas för skoter i premieklass 8,5 måste brukarens personnummer anges på försäkringsbrevet. Skriv "Försäkringen gäller för XXXXXX-XXXX” som manual wording. Eftersom vi har ett särskilt villkor för utlåning i premieklass 8,5 så är det avgörande för försäkringstagaren.

Avstämning - I vilket/vilka fall ger försäkringen ingen ersättning?

Du kan välja flera alternativ. 

 • Vagnskada som uppstått vid tävling, träning, uppvisning, hastighetskörning eller liknande ändamål
 • Personskada hos annan person vid en olycka som man vållat
 • Maskinskada om skotern varit trimmad
 • Vagnskada om man krockar med ett träd

Märkesförsäkringar

Snöskoter

Vi har märkesförsäkringar för följande snöskotermärken:

 • Lynx
 • Polaris
 • Ski-Doo
 • Yamaha
 • Arctic Cat

ATV

Vi har märkesförsäkringar för följande ATV-märken

 • Can-Am
 • Honda
 • Kawasaki
 • Polaris
 • Yamaha

 

Märkesförsäkringarna kan tecknas av auktoriserade återförsäljare när kunden köper en ny eller begagnad snöskoter eller ATV hos återförsäljaren.

Säkerhetsföreskrifter

För att få rätt ersättning från försäkringen måste kunden följa vissa säkerhetsföreskrifter, annars kan vi minska ersättningen. Hur mycket ersättningen minskar beror på hur kundens oaktsamhet påverkat skadans omfattning.

Vi kommer här att gå igenom de vanligaste säkerhetsföreskrifterna som rör

 • krav på föraren
 • krav på fordonet
 • låskrav och förvaring av nycklar
 • användning på is

Säkerhetsföreskrifter fortsättning

Krav på föraren

I nedan angivna fall ges ingen ersättning:

 • När föraren själv orsakar skadan med uppsåt eller genom grov vårdslöshet.
 • När föraren är straffbart påverkad av alkohol, medicin eller annat berusningsmedel.
 • När föraren kör utan giltigt körkort.
 • När läraren eller eleven övningskör utan att uppfylla kraven för tillåten övningskörning.

Krav på fordonet

Skotern eller ATV:n får inte användas om den har körförbud. Kunden ska följa fabrikantens anvisningar om skötsel, underhåll och service samt se till att reparation och service är fackmannamässigt utförd.

Låskrav och förvaring av nycklar

 • Låst tändningslås
 • Skoter- respektive ATV-anpassat lås, SSF-godkänt lägst klass 3 alt. att skotern/ATV:n är låst genom ramdel och annat fast föremål med SSF-godkänd kätting och lås av lägst klass 3.
 • Låskrav gäller ej om skotern eller ATV:n förvaras i eget låst garage som enbart kunden och dennes familj har nyckel till.
 • Vid förvaring på släp ska det låsas med godkänt kulkopplingslås eller kättinglås, lägst klass 3.
 • Nycklarna får inte förvaras eller gömmas i närheten av snöskotern och ska i övrigt förvaras aktsamt. Nycklarna får inte ha uppgift om namn, adress eller registreringsnummer.

Användning på is

Innan fordonet används på isbelagt vatten ska föraren, omedelbart före körning, förvissa sig om att isen har tillräcklig bärighet.

Nedsättning av ersättning

Sådant vi inte ersätter eller gör avdrag för står tydligt i offert och villkor. Normalt gör man nedsättning med mellan 25 och 100 %.

Kund kan få nedsatt ersättning om

 • felaktiga uppgifter lämnats då försäkringen tecknades
 • felaktiga uppgifter lämnats vid skadereglering
 • kund inte följt säkerhetsföreskrifterna

Avstämning - Vad är skillnaden på halvförsäkring för snöskoter och ATV?

 • Ingen skillnad, de innehåller samma sak
 • För skoter ingår lyktglas och vagnskada vilket inte finns i halvförsäkringen för ATV
 • För skoter ingår lyktglas, vindruta och maskinskada vilket inte finns i halvförsäkringen för ATV
 • För ATV ingår vagnskada redan i halvförsäkringen, det gör det inte för skoter

Här får du grundläggande produktkunskap kring snöskoter och ATV

Våra vanligaste märken

De vanligaste skotermärkena i storleksordning

 1. Lynx
 2. Ski-Doo
 3. Polaris
 4. Yamaha
 5. Arctic Cat

BRP tillverkar både Lynx och Ski-Doo och tillsammans så står de för ca 50 % av nyförsäljningen av snöskotrar.

De vanligaste ATV-märkena

 • Kawasaki
 • Honda
 • Yamaha
 • Suzuki
 • Artic
 • BRP/ CAN-AM
 • Kymco
 • Polaris

Vanlig skoterutrustning

 

Bygellås och kätting

 

 

 

 

Spårsladd

 

 

 

 

Kompaktor

 

 

 

 

Pulka

 

 

 

 

Packkälke och packbox

 

 

Ark

Vanlig ATV-utrustning


Flakvagn

 

 

 

 

Skogsvagn

 

 

 

Vinsch

 

 


Snöplog

Snöskoterorganisationer

SNOFED – En rikstäckande organisation för Sveriges snöskoterklubbar.

SSCO – Sveriges snöskoteråkares centralorganisation "skall vara en aktör inom utvecklingen av snöskotertrafiken på alla områden".

SVEMO – Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet ingår i Riksidrottsförbundet och samlar alla som vill träna och tävla med motorcykel och snöskoter.

SNÖFO – Sveriges Snöfordonleverantörer är en sammanslutning av svenska tillverkare och leverantörer av snöfordon.

FJÄLLSÄKERHETSRÅDET – Fjällsäkerhetsrådets uppgift är att förebygga olyckor i fjällen genom att dels informera och utbilda om fjällsäkerhet, dels stödja forskning och utveckling på området.

SCANDINAVIAN FREERIDERS – Scandinavian Freeriders är en organisation som tillvaratar friåkarnas intressen.