The animals

The animals divide to 2 genres. 

Vertebrates

สัตว์มีกระดูกสัตว์หลัง Vertebrates

สัตว์มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์ชั้นสูงมีเนื้อเยื่อของร่างกายเจริญเป็นอวัยวะที่มีการทำงานซับซ้อน มีกระดูกสันหลังทำหน้าที่เป็นแกนกลางของร่างกาย ช่วยให้ร่างกายคงรูปที่แน่นอนอยู่ได้ส่วนมากมีขนาดใหญ่อาศัยอยู่ทั้งในน้ำและบนบก สัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีวิวัฒนาการสูงกว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

       นักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งสัตว์มีกระดูกสันหลังตามลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ออกเป็น 5 พวก ได้แก่ 

1. พวกปลา

2. พวกครึ่งน้ำครึ่งบก

3. พวกสัตว์เลื้อยคลาน

 4. พวกสัตว์ปีก

2. Dog

3. Pig