e-learning 2 wetenschappelijk schrijven- Kort en bondig schrijven

Welkom bij e-learning 2 over wetenschappelijk taalgebruik

Wetenschappelijk taalgebruik wordt door verschillende bronnen omschreven als formeel en objectief, precies, logisch, zorgvuldig, helder en bondig. Het vergt doorgaans een andere discipline van schrijven dan je gewend bent, maar oefening baart kunst.

In deze e-learning wordt kort en bondig schrijven behandeld. Met een korte en bondige tekst houd je de aandacht van de lezer goed vast. Gebruik niet meer woorden, zinnen en alinea’s dan nodig is en voorkom herhalingen. Kort en bondig schrijven pas je dus toe op verschillende niveaus:

- Woordniveau: gebruik niet meer woorden dan nodig. Vraag jezelf af of alle woorden relevant zijn.

- Zinsniveau: controleer of de zin niet onnodig lang en ingewikkeld is en of er niet te veel informatie in staat

- Tekstniveau: ga na of de inhoud van een alinea relevant is voor het beantwoorden van je onderzoeksvraag. Voorkom herhalingen en schrap overbodige informatie.

 

Deze e-learning bestaat uit verschillende oefeningen gericht op kort en bondig schrijven. Er komen 3 onderwerpen aan bod:

1. Voorkom herhaling

2. Vermijd lange aanloopzinnen

3. Vermijd vaag taalgebruik

1: Voorkom herhaling

Vermijd herhaling en onnodige informatie

In wetenschappelijke teksten wordt informatie beknopt geformuleerd waarbij alle woorden en zinnen die niet nodig zijn om informatie over te brengen achterwege gelaten worden. Hieronder valt ook onnodige herhaling van eerder aangehaalde informatie.

In dit onderdeel van de e-learning ga je oefenen met het herkennen van onnodige informatie. Ook ga je aan de slag met het herschrijven van een tekstvoorbeeld zodat er geen onnodige informatie meer wordt weergegeven. Veel succes. 


Vraag 1a: Welke informatie uit het tekstvoorbeeld is herhaling?

Lees onderstaand tekstvoorbeeld. Het tekstvoorbeeld bevat onnodige informatie omdat er sprake is van herhaling. 

De uitkomstmaat was minder dan 6 keer per maand alcohol drinken of 6 of meer keer alcohol drinken per maand. De vraag in de vragenlijst over dit onderwerp ging luidde: hoeveel keer heb je iets alcoholisch gedronken in de afgelopen maand? Er konden vier verschillende antwoorden gegeven worden. De vraag werd geoperationaliseerd naar een dichotome variabele. De twee antwoorden die na het operationaliseren gegeven konden worden waren minder dan 6 keer of 6 of meer keer.


Kies uit de vier antwoordmogelijkheden het antwoord waar de onnodige informatie wordt weergegeven. 


 • In de vragenlijst over alcoholgebruik stond het volgende: hoeveel keer heb je iets alcoholisch gedronken in de afgelopen maand? Er konden vier verschillende antwoorden gegeven worden.
 • De uitkomstmaat was minder dan 6 keer per maand alcohol drinken of 6 of meer keer alcohol drinken per maand. De vraag werd geoperationaliseerd naar een dichotome variabele.
 • De uitkomstmaat was minder dan 6 keer per maand alcohol drinken of 6 of meer keer alcohol drinken per maand. De twee antwoorden die na het operationaliseren gegeven konden worden waren minder dan 6 keer of 6 of meer keer.
 • De uitkomstmaat was minder dan 6 keer per maand alcohol drinken of 6 of meer keer alcohol drinken per maand.

Vraag 1b: Herschrijf het tekstvoorbeeld zodat het geen herhaling bevat

In opgave 1a heb je de onnodige informatie herkend die in het tekstvoorbeeld stond. 

In deze vraag ga je het tekstvoorbeeld herschrijven zodat er geen herhaling  meer in staat.

De uitkomstmaat was minder dan 6 keer per maand alcohol drinken of 6 of meer keer alcohol drinken per maand. De vraag in de vragenlijst over dit onderwerp ging luidde: hoeveel keer heb je iets alcoholisch gedronken in de afgelopen maand? Er konden vier verschillende antwoorden gegeven worden. De vraag werd geoperationaliseerd naar een dichotome variabele. De twee antwoorden die na het operationaliseren gegeven konden worden waren minder dan 6 keer of 6 of meer keer.


Vraag 2: Herschrijf het tekstvoorbeeld zodat het geen onnodige informatie meer bevat

Lees de tekst en herschrijf deze zodat er geen onnodige informatie meer in staat. 

De onderzoekspopulatie voor huidig onderzoek bestond uit eerstejaars studenten van de studie Gezondheidswetenschappen van de eerder genoemde universiteit. In totaal hadden er 637 studenten deelgenomen aan het onderzoek en dus de vragenlijst ingevuld. Enkel studenten die aan de volgende inclusiecriteria voldeden, werden geïncludeerd. De leeftijdsgrens was ingesteld op de leeftijd van 17 jaar tot en met 29 jaar. Algemene variabelen zoals, gewicht, Iengte en geslacht moesten standaard ingevuld worden. De studenten moesten verder eerstejaars Gezondheidswetenschappers zijn die op de Vrije Universiteit te Amsterdam zaten. Uiteraard was het voor inclusie verplicht om de vragenlijst ingevuld te hebben.2: Vermijd aanloopzinnen

Het vermijden van aanloopzinnen

Vermijd (lange) aanloopzinnen. Dit zijn zinnen die beginnen met een aanloop waarbij de kern (het belangrijkste punt van de zin) pas achteraan in de zin staat.

Schrijf de tekst met de kern aan het begin en laat de rest achterwege. Less is more.


Vraag 1: Kies het correct herschreven tekstvoorbeeld

Lees onderstaand tekstvoorbeeld.Lichaamsveranderingen in de pubertijd maken jongeren onzeker, doordat ze hun lichaam gaan vergelijken met anderen. Hierdoor is er een grote kans dat jongeren hun voedselpatroon aanpassen en gezonder gaan eten. Suikervervangers schijnen de nieuwe oplossingen tegen een hoge inname van suikers te zijn, maar blijken onbetrouwbaar als het gaat om gezondheid. Aspartaam, een kunstmatige zoetstof, leek een goede oplossing, maar bevat chemische stoffen. Steviabladeren verwerkt in voedselproducten kunnen een goede oplossing zijn voor de vraag naar een natuurlijke suikervervanger.

Het tekstvoorbeeld bevat veel aanloopzinnen. Kies uit de antwoordmogelijkheden het antwoord waar het tekstvoorbeeld correct is herschreven (zonder de aanwezigheid van aanloopzinnen). 


 • Aspartaam en steviabladeren zijn populaire suikervervangers onder jongeren die gezonder willen eten.
 • Jongeren in de puberteit zijn vaak onzeker. Een gevolg hiervan is dat jongeren hun voedselpatroon gaan aanpassen en op zoek gaan naar gezonder eten. Vaak willen de jongeren minder suiker innemen en gaan op zoek naar suikervervangers. Aspartaam, een kunstmatige zoetstof, leek een goede oplossing, maar bevat chemische stoffen. Steviabladeren daarentegen kunnen een goede oplossing zijn voor de vraag naar een natuurlijke suikervervanger.
 • Steviabladeren verwerkt in voeding zijn mogelijk een goed alternatief om de hoge inname van geraffineerde suikers en chemische suikervervangers te beperken.
 • Er is steeds meer vraag naar suikervervangers. Vooral onder jongeren die wegens onzekerheid hun voedselpatroon willen aanpassen. Aspartaam bevat chemische stoffen en is daardoor niet betrouwbaar als het gaat om gezondheid. Steviabladeren zijn mogelijk wel een goed alternatief om de hoge inname van geraffineerde suikers en chemische suikervervangers te beperken.

Vraag 2: Herschrijf het tekstvoorbeeld zodat er geen lange aanloopzinnen meer worden gebruikt

Onderstaand tekstvoorbeeld bevat een lange aanloop naar de kern. 

Lees onderstaand tekstvoorbeeld. 

Iedereen ervaart wel eens stress, bijvoorbeeld voor belangrijke momenten. Gezonde stress kan ervoor zorgen dat je beter gaat presteren, maar wanneer deze stress niet op een goede manier gebruikt wordt, geeft het negatieve gevolgen. De spanning blijft dan te lang in het lichaam en dit kan er voor zorgen dat er ongezonde stress ontstaat. Ongezonde stress kan leiden tot lichamelijke klachten, overspanning, een burn-out of depressie. Een burn-out wordt vaak veroorzaakt door teveel stress aan de voorhand en hier veel te lang mee blijven rondlopen zonder er iets aan te doen. Er is sprake van een burn-out als voldaan is aan alle drie criteria: er is sprake van overspannenheid, de klachten zijn meer dan zes maanden geleden begonnen en gevoelens van moeheid en uitputting staan sterk op de voorgrond.


3: Voorkom vaag taalgebruik

Wat is vaag taalgebruik?

In de wetenschap is het belangrijk om zorgvuldig te zijn in de woorden die je kiest. Als je relaties beschrijft is het nuttig om ook aan te geven hoe zaken gerelateerd zijn:

A is gerelateerd aan B

A volgt op B

A veroorzaakt BVraag 1: Welk antwoord geeft het correct herschreven tekstvoorbeeld weer (zonder vaag taalgebruik) ?

Lees onderstaand tekstvoorbeeld. Het tekstvoorbeeld bevat vaag taalgebruik. 

Kinderen worden steeds meer beïnvloed door  de omgeving die weer beïnvloed zijn door de voedselindustrie. Het gevolg van de invloed van de voedselindustrie op deze omgeving is een toename van ongezond eten en drinken wat bijdraagt aan de toenemende prevalentie van kinderen met overgewicht en obesitas.

Kies uit de vier antwoordmogelijkheden het antwoord waarbij het tekstvoorbeeld correct is herschreven. Het is correct herschreven indien er geen vaag taalgebruik wordt gebruikt en de herschrijving compleet is.  • De obese omgeving, beinvloed door de voedselindustrie, heeft invloed op het eet- en drink gedrag van kinderen, wat kan leiden tot overgewicht.
 • Kinderen worden steeds meer beïnvloed door omgeving. De omgeving wordt weer beïnvloed door de voedselindustrie. Het gevolg van de invloed van de voedselindustrie op de omgeving is een toename van ongezond eten en drinken wat bijdraagt aan de toenemende prevalentie van kinderen met overgewicht en obesitas.
 • Kinderen komen via social media steeds eerder in aanraking met allerlei gezondheidshypes. De omgeving en voedselindustrie heeft een enorme impact op het eet- en drink gedrag van kinderen. Ongezond eet- en drink gedrag onder kinderen kan leiden tot meer kinderen met overgewicht en meer kinderen met obesitas.
 • De voedingsindustrie heeft - door middel van reclames- bijgedragen aan een grote toename van ongezond eet- en drink gedrag onder kinderen. De toename van dit gedrag heeft er toe geleid dat de prevalentie van overgewicht en obesitas onder kinderen sterk is toegenomen.

Vraag 2: Welk antwoord geeft het correct herschreven tekstvoorbeeld weer (zonder vaag taalgebruik) ?

Lees onderstaand tekstvoorbeeld. Het tekstvoorbeeld bevat vaag taalgebruik. 

Om deze reden zal er onderzoek gedaan worden naar het effect van overmatige koolhydraatconsumptie op de ontwikkeling van kinderen tussen de 4-12 jaar  in de Westerse wereld, om te schatten wat de omvang van obesitas is, zodat er dan nog maatregelen genomen kunnen worden om obesitas te behandelen. Het is belangrijk hier zo snel mogelijk iets aan te doen, zodat kinderen niet langer met obesitas kampen dan nodig is en ook niet obesitas blijven houden in hun volwassen leven.

Kies uit de vier antwoordmogelijkheden het antwoord waarbij het tekstvoorbeeld correct is herschreven. Het is correct herschreven indien er geen vaag taalgebruik wordt gebruikt en de herschrijving compleet is. • Er zal onderzoek worden gedaan naar het effect van overmatige koolhydraatconsumptie op de ontwikkeling van kinderen tussen de 4-12 jaar in de Westerse wereld. Het is belangrijk om hier zo snel mogelijk iets aan te doen, omdat overmatige koolhydraatconsumptie bij kinderen en overmatige koolhydraatconsumptie bij volwassenen kan leiden tot obesitas en het belangrijk is om hier zo snel mogelijk iets aan te doen.
 • Het is van belang om de oorzaken van obesitas bij kinderen te onderzoeken met als doel om de prevalentie van deze aandoeningen te laten afnemen. Om deze reden zal er onderzoek gedaan worden naar het effect van overmatige koolhydraatconsumptie op de ontwikkeling van obesitas bij kinderen tussen de 4-12 jaar.
 • Er zal onderzoek gedaan worden naar het effect van overmatige koolhydraatconsumptie op de ontwikkeling van kinderen tussen de 4-12 jaar, om te schatten wat de omvang van obesitas is, zodat er dan nog maatregelen genomen kunnen worden om het te behandelen.
 • Er zal onderzoek gedaan moeten worden naar het effect van overmatige koolhydraatconsumptie onder kinderen om het probleem aan te pakken.