English is Fun

Welcome to the course !

ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษ

กิจกรรมกระตุ้นผู้เรียน

กิจกรรมกระตุ้นผู้เรียนบทที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                             รายวิชา ภาษาอังกฤษ   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง      aquatic animals                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 บอกความหมาย อ่านออกเสียง สะกดคำ           จำนวน   1  ชั่วโมง

เทคนิคการสอน  เทคนิคการใช้คำถามกระตุ้นความคิด ตามทฤษฏีของบลูม    สัปดาห์ที่ 1 ครั้งที่ 1                   

ชื่อผู้สอน     นางสาวปภัศรา      พลแสน

                                                                                                                       

1. มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด 

   มาตรฐาน ต 1.1   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดง

                          ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

   ตัวชี้วัด        1.  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง  และคำแนะนำง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

                     2.  อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ  และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

   มาตรฐาน ต 1.2    มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึก  

                          และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ         

   ตัวชี้วัด        1. พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

2. พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ            ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ

 

2.  สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

          นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำ ประโยคที่ใช้ในการถามและตอบเกี่ยวกับสัตว์น้ำ

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. บอกความหมายของคำศัพท์และอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

          2. พูดซักถามข้อมูลและให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

          3. เขียนและสะกดคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง

4.  สาระการเรียนรู้

ความรู้  (K)

1.       คำศัพท์

2.       ประโยคที่ใช้ในการสนทนา

ทักษะ / กระบวนการ (P

1.       การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

2.       กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม  

3.       ทักษะการอ่านและการเขียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A)

                   1.       ใฝ่เรียนรู้

                   2.       มุ่งมั่นในการทำงาน 

                   3.       มีวินัย

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

          1. ความสามารถในการสื่อสาร

          2. ความสามารถในการคิด

         

6. เนื้อหา

คำศัพท์:    Whale (ปลาวาฬ), Squid (ปลาหมึก), Seahorse (ม้าน้ำ), Jellyfish (แมงกะพรุน), Crab (ปู), Dolphin (ปลาโลมา), Shark (ปลาฉลาม), Starfish (ปลาดาว),

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้

 

          การใช้คำถามกระตุ้นความคิด  โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามของบลูม

          การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามของ บลูม การตั้งคำถามเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง เพราะคำถามจะเป็นเครื่องกระตุ้นให้เด็กเกิดการคิด และสนใจต่อสื่อและสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัว เป็นการใช้คำถามกระตุ้นความคิด โดย ขั้นแรก ครูเป็นผู้ถามคำถามให้ผู้เรียนตอบ  ขั้นที่สอง ครูและนักเรียนร่วมกันถามคำถาม ร่วมกันอภิปราย และขั้นสุดท้าย นักเรียนเป็นผู้ถามคำถาม การใช้เทคนิคการตั้งคำถามจะช่วยทำให้สามารถกระตุ้นการคิดของผู้เรียนอีกทั้งยังกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าตอบสนองและกล้าถามย้อนกลับ

          ขั้นตอนการเรียนการสอนดังนี้ 

 

ขั้นนำสู่บทเรียน 

ขั้นตอนนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เทคนิคการตั้งคำถาม ขั้นที่ 1 และ 2 มีขั้นตอนดังนี้

          1. ครูทักทายนักเรียน Good Morning /Good Afternoon  everyone ,how are you?

          2. ครูบอกจุดประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ และสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆหรือแหล่งอาศัยที่สัตว์เพื่อโยงเข้าสู่บทเรียน (ขั้นที่ 1 ถามความรู้)

3. ครูเปิดวีดีโอสัตว์น้ำใต้ทะเลให้นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่ได้จากวีดีโอลงในใบงานและให้นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับสัตว์น้ำในวีดีโอ (ขั้นที่ 2 ถามความเข้าใจ)

 

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

          ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถาม ขั้นที่ 3 ถามเพื่อนำไปใช้ มีขั้นตอนดังนี้

          4. สอนนักเรียนอ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์โดยการชูรูปภาพ เช่น  Whale (ปลาวาฬ), Squid (ปลาหมึก), Seahorse (ม้าน้ำ) เป็นต้น

5.  ฝึกการใช้ประโยคให้นักเรียนดูภาพผลไม้ครูพูดว่า Look at the picture. What is this? 

ครูแนะนำให้นักเรียนตอบขึ้นต้นประโยคว่า It’s a ………….  ตามด้วยชื่อสัตว์

 

ขั้นสรุป 

ขั้นตอนสรุปกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถาม ขั้นที่ 4, 5 และ 6 มีขั้นตอนดังนี้

6. ครูซักถามนักเรียนว่านักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์และประโยคอะไรไปบ้างจากนั้นครูจะทบทวนและสรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้ง (ขั้นที่ 4 การถามวิเคราะห์)

7. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน (ขั้นที่ 5 การถามสังเคราะห์)

8. ให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้จากบทเรียน (ขั้นที่ 6 การถามประเมินค่า)

8. สื่อการเรียนรู้

1. วีดีโอสัตว์น้ำใต้ทะเล

2. บัตรภาพ/การ์ดคำศัพท์

3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนเรื่อง   aquatic animals

           

9. แหล่งการเรียนรู้

          1. วีดีโอเกี่ยวกับสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ https://www.youtube.com/watch?v=1eVBYdwyWQM

          2. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

10. ภาระ / ชิ้นงาน    

          1. แบบทดสอบหลังเรียน

          2. ใบงานคำศัพท์ สัตว์น้ำใต้ทะเล

          3. สรุปสิ่งที่ได้จากบทเรียน

          4. แบบประเมินความพึงพอใจ

 

11. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

          11.1 วิธีการวัดผล

1. สังเกตการร่วมกิจกรรม   

                    2. สังเกตทักษะทางภาษา   

                    3. การทำแบบทดสอบหลังเรียน 

                    4. การทำใบงาน

11.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล

                    1. แบบบันทึกการสังเกตการร่วมกิจกรรม   

                    2. แบบประเมินการอ่าน

                    3. แบบประเมินการเขียน

                    4. แบบประเมินผลแบบทดสอบหลังเรียน 

5. แบบประเมินความพึงพอใจ

11.3  เกณฑ์การประเมิน

                    1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

2. นักเรียนมีคะแนนจุดประสงค์การเรียนรู้ ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป

3. นักเรียนมีพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป

4. นักเรียนมีความพึงพอใจ ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่..............แผนการจัดการเรียนรู้ที่...............สัปดาห์ที่..........ครั้งที่.........จำนวน........ชั่วโมง ระดับชั้น...................กลุ่ม........................สาขางาน….................................สาขาวิชา.........................................

         

ผลการจัดการเรียนรู้ ( ข้อดี/ข้อจำกัด )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................................

ปัญหาและอุปสรรค

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................

แนวทางแก้ปัญหา

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ ( ถ้ามี )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................

          ลงชื่อ…………………………………………………………

                                                                   (………………………………………………………………..)

แบบบันทึกการสังเกตการร่วมกิจกรรม

                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ที่

ชื่อ - สกุล

พฤติกรรมเชื่อมั่นในตนเอง

รวม 

15  คะแนน

ระดับคุณภาพ

อาสาปฏิบัติกิจกรรม

นำเสนอผลงานได้อย่างคล่องแคล่ว

ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน

5

5

      5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

เกณฑ์การให้คะแนนและระดับคุณภาพ

คะแนน     13 – 15     ระดับ 4 หมายถึง          ดีมาก       

คะแนน     10 – 12     ระดับ 3 หมายถึง          ดี

คะแนน     7 – 9        ระดับ 2 หมายถึง          พอใช้      

คะแนน     1 – 6         ระดับ 1 หมายถึง          ปรับปรุง 

                   จำนวนคนที่ผ่านระดับคุณภาพ    .........................คน      ร้อยละ...............

                   จำนวนคนที่ไม่ผ่านระดับคุณภาพ .........................คน     ร้อยละ..............

                                                                  

 ลงชื่อ..........................................ผู้ประเมิน

                                                             (                                             )

แบบประเมินการเขียน

 

เรื่อง………………………………………………………..………………..….วันที่……………………………………………………

วิชา………………………………………..ภาคเรียนที่ …….………ปีการศึกษา………………….……. ชั้น………………….

คำชี้แจง   :  ครูสังเกตการเขียนของนักเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย P  ลงในช่องคะแนนที่ตรงกับความสามารถของนักเรียน

 

เลขที่

ประเด็นการประเมิน

รวม

ระดับคุณภาพ

หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ

ความถูกต้องของคำศัพท์

คำศัพท์และการสะกด

เนื้อหา

ความน่าสนใจ

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

16

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

14 -16

10 - 13

   6- 9

   1-5

ดีมาก          =   4

ดี               =   3

ปานกลาง     =   2

ปรับปรุง       =   1

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

  ลงชื่อ…………………………………………….ผู้ประเมิน

                                                                   (……………………………………………)

 

แบบประเมินการอ่าน

 

เรื่อง………………………………………………………..………………………วันที่…………………………………………………..

วิชา……………………………………..ภาคเรียนที่ …….………ปีการศึกษา…………….…………. ชั้น………………………

คำชี้แจง   :  ครูสังเกตการอ่านของนักเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย P  ลงในช่องคะแนนที่ตรงกับความสามารถของนักเรียน

เลขที่

ประเด็นการประเมิน

รวม

ระดับคุณภาพ

หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ

การออกเสียง

การออกเสียงเน้นหนักในคำและประโยค

การออกเสียงคำเชื่อมระหว่างคำในประโยค

การออกเสียงเว้นวรรคตอน

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

16

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

14 -16

10 - 13

   6- 9

   1-5

ดีมาก         =   4

ดี              =   3

ปานกลาง    =   2

ปรับปรุง      =   1

                                                                     

 

 

 

 

 

ลงชื่อ……………………………………….ผู้ประเมิน

                                                                    (…………………………..……………………………)

แบบประเมินความพึงพอใจ

 

คำชี้แจง   :  ให้นักเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย  X ลงในช่องที่นักเรียนพอใจมากที่สุด

 

 

ระดับ 1พอใจมาก

 

 

 

ระดับ 2 เฉยๆ

 

 

 

ระดับ 3 ไม่ชอบ

 

 

 

เนื้อหา

บทที่ 1 สัตว์โลกใต้ทะเล

แบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 1