Internet-based distance education

Еволуција и историја на интернетот

Еволуцијата на учењето на далечина

Почеток на еволуцијата

Во текот на својата историја, учењето на далечина имаше доста интересна еволуција. Неговото потекло лежи во кореспондентските програми од 1800-тите, олеснети од страна на поштенските услуги. Поштата беше централен процес.

Со воведувањетона различни телекомуникациски технологии во првата половина на 20 век, учењето на далечина се гравитираше кон синхронизирана настава, прво по радио, потоа по телефон, а потоа и телевизија.

Интернетот ни донесе целосен круг. Иако синхрони курсеви сигурно може
да бидат понудени преку World Wide Web, повеќето онлајн курсеви денес функционираат на структурира "anytime, anywhere" со неколку, ако има, активности во реално време

Зошто е важен интернетот?


Интернетот не е единствен, јасно дефиниран ентитет, туку мета-мрежа на меѓусебно поврзанимрежи кои делат заеднички јазик.

Интернетот нема меѓународно седиште или поштенска адреса, ниту главен извршен директор службеник или одбор на директори, нема акционери на кои мора да биде одговорна, и нема бесплатен телефонски број за повик за помош или информации.

Основана во 1991 година, друштвото го олеснува развојот и имплементацијатана интернет стандарди и политики и има одговорност за надзор над неколку важниодбори и работни тела кои се занимаваат со прашања од областа на интернет.

Членство на интернет општеството е слободно и отворено за сите заинтересирани лица насекаде во светот.

Иако некои национални влади го ограничуваат пристапот и практиката на цензура,општо, постојните надзорни тела се занимаваат со техничко управување и управување со мрежата прашања, а не какви информации се ставаат на интернет, кој го става таму, и кој има пристап до него.

Зошто е важна еволуцијата на учењето на далечина_

Кога е откриен интернетот?

  • 1993
  • 1991
  • 1990
  • 1992

Архитектура на интернетот

Група 1: Основни мрежи и точки за размена на интернет


Суштинска рамка е обезбедена од светска конфигурација на мрежи со исклучително висок пропусен опсег наречени столбови


Коските можат да бидат регионални, национални или меѓународни покриени, и обично се управувани од важни телекомуникациски оператори како AT & T, Sprint и Qwest на профитна основа


Од средината на 2007 година, повеќе од 300 IX постоеле во светот. Огромното мнозинство се наоѓало на север Америка, Европа, Австралија и источна Азија, но бројките се зголемуваа брзо во помалку индустријализираните региони

Група 2: Регионални мрежи


Регионалните мрежи функционираат на 'рбетот на помал обем,во САД обично во рамките на една држава или меѓу соседните држави, што ги поврзувана една или повеќе национални или меѓународни костења.

Група 3: Даватели на интернет услуги


Ова е можеби најважната компонента за едукатори на далечина.

Поединечните интернет провајдери (ISP) се поврзани со регионални мрежи и да обезбедат dial-up, или директен, брз пристапна Интернет на локално ниво.

Ова се компаниите кои обезбедуваат интернет пристап до училишта, бизниси, приватни домови и други заедници како библиотеки, цркви и владини канцеларии, ако не се достапни преку други мрежи.

Компаниите кои ги обезбедуваат овие услуги на локално ниво можат да бидат идентификувани од страна на барајќи интернет провајдери, или нешто слично, во телефонскиот именик жолти страници.

Група 4: Организациски и домашни мрежи


Ова се локалните мрежи кои ги конектираат компјутерите во рамките на една организација, како што се училиште, колеџ,владина агенција или компанија, и да се обезбеди пристап до Интернет до поединци во рамките на тие субјекти.

Која слика претставува организациски и домашни мрежи?

Регионалните, националните мрежи се  управувани од кои оператори?

  • Sprint
  • Qwest
  • T-mobile
  • Vip
  • One

Пополни празнини

Најважната компонента за едукатори на далечина е 

Фондации на интернетот - основан на учењето на далечина

Фокус на студент


Моделот на учење вработен за време на инструкциската телевизиска ера на учењето на далечина суштински го повтори моделот пронајден во конвенционалната училница.

Наставници и учебникот беа два основни извори на содржината на курсот. Наставниците предавале и демонстрирале.Студентите слушаа и земаа белешки, а потоа ги враќаа истите информации назад кон наставниците на испитите.

Сепак, со компјутерски и интернет-базирани технологии, дојдоа возбудливо нови можности за обезбедување учење за учениците.Оваа филозофија на образованието стана популарно познато како учење во центарот на учењето, бидејќи тоа така силно промовира активно учење, соработка, совладување на материјалот за курсот и контрола на студентите врз процесот на учење.


■Од предавање до тренинг

■ Од земање присуство до најавување

■ Од барања за дистрибуција до поврзано учење

■ Од кредитните часови до стандардите за изведба

■ Од натпреварување до соработка

■ Од библиотечни збирки до мрежни конекции

Учење на далечина наспроти дистрибуирано учење


Многу активности за учење базирани на Интернет ги вклучуваат учениците
и наставниците кои продолжуваат да го исполнуваат барем дел од времето во конвенционалната училница.Дискусии на курсот може да се одржи на интернет, надвор од училницата.

Класа активност може да вклучи следење на научна експедиција во реално време, вклучувајќи интеракција со истражувачите и видео во живо пренесени преку World Wide Web.

Поверојатно е да се најдат помешани курсеви на колеџ кампуси со значаен недостаток во училница, така што повеќе курсеви може ја делат истата училница во истиот час,но тие можат да бидат вработени во секоја ситуација во која инструкторот смета дека онлајн активностите се попродуктивни искуства за учење.

Предности и ограничувања на онлајн учење


Предностите на онлајн учење во споредба со конвенционалното лице-в-лице настава се бројни

■Компонентите на асинхроните се достапни 24 часа на ден, на ученикот погодност и се независни од временската зона.

■ Студентите можат да работат на свој начин

■ Технологијата е релативно лесна за учениците да ги користат.

■ Материјалите за учење се достапни низ целиот свет.

■ Материјалите за онлајн курсеви, откако ќе се развијат, се лесни за ажурирање, обезбедувајќи им на учениците пристап до тековни информации.


Ограничувањата за испорака на интернет курсеви исто така може да бидат значителни:

■ Онлајн курсеви може да ја истакнат технологијата, а не содржината и можности за учење

■ Некои теми може да не се прилагодат добро на испорака преку компјутер.

■ Добро дизајнираните Интернет-базирани курсеви може да бидат интензивни за работа за да се развијат,барајќи време и кадри ресурси не се достапни за многу инструктори.

■ Онлајн курсевите бараат од учениците да преземат поголема одговорност за сопственото учење, задача која некои ја сметаат за предизвик

Објасни го поимот фокус на студент?

Пополни

Видео записи кои се емитуваат во реално време се пренесуваат преку 

Наброј ги предностите на онлајн учењето

Наброј ги ограничувањата на онлајн учењето