CQI i IRCA Arkusz egzaminacyjny QMS3 System Zarządzania Jakością

Test bez możliwości korzystania z podręczników.

 


 

Informacja dla uczestników:

Arkusz egzaminacyjny składa się z 4 części. Wymagane jest przystąpienie do wszystkich części egzaminu oraz wszystkich pytań.

 

Czas przeznaczony na egzamin to 2 godziny. Nie przewiduje się dodatkowego czasu na czytanie arkuszy egzaminacyjnych.

 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 90. Aby zdać egzamin należy uzyskać minimum 63 punkty (70%) oraz uzyskać co najmniej 50% w każdej z czterech części. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia  dla danego pytania lub części pytania pokazana jest w nawiasie

Odpowiedzi muszą zostać zapisane na dostarczonych arkuszach. Proszę unikać pisania na marginesie; są one przeznaczone dla egzaminatorów. Jeżeli to konieczne proszę pisać na odwrocie strony. Zapisy na dodatkowych, luźnych arkuszach nie będą rozpatrywane

Wszystkie odniesienia do ISO 9001 dotyczą najnowszego wydania normy.

 

Właściwe zarządzanie czasem jest bardzo ważne w trakcie egzaminu. Dla orientacji, średni czas dla poszczególnych części wynosi:

Łączny czas – 2 godziny (120 minut)

Uczestnicy powinny uwzględnić odpowiednią ilość czasu na dokładne przeczytanie każdego pytania i upewnić się, iż rozumieją treść pytania przed rozpoczęciem pisania odpowiedzi.

 

W stosownych przypadkach, czasownik wskazujący działanie określający poziom dogłębności odpowiedzi wymagany w danym pytaniu – wyjaśnij, wyszczególnij, opisz – został wytłuszczony. Uczestnicy powinni upewnić się, iż rozumieją znaczenie tych wyrażeń (przedstawione poniżej). Pełna liczba punktów nie zostanie przyznana za wyszczególnienie (listę) w przypadku gdy wymagane jest objaśnienie. Nie należy również przedstawiać szczegółowych objaśnień w przypadku gdy wymagana jest lista.

 

 

Działanie        Znaczenie

opisz                przedstaw słownie

wyjaśnij                       przedstaw jasne wytłumaczenie

przedstaw w zarysie/skrótowo  

                        podaj najważniejsze cechy (mniej szczegółowo niż w poleceniach wyjaśnij / wytłumacz

podaj                podaj bez wyjaśnień (zazwyczaj używane w poleceniu “podaj przykład (lub przykłady)...

wyszczególnij    przedstaw listę bez podawania wyjaśnień (wypunktuj)

zidentyfikuj       dokonaj wyboru i nazwij

zdefiniuj                       podaj powszechnie uznaną lub przyjętą definicję

określ               mniej wymagająca forma “zdefiniuj” lub w przypadku gdy nie występuje powszechnie

Część pierwsza – pięć pytań każde warte 2 punkty

1.1 Wyjaśnij własnymi słowami różnicę pomiędzy znaczeniem określeń ‘program auditu’ a ‘plan auditu’. (2 pkt)

1.2 Podaj dwa punkty ISO 9001:2015 (numer punktu oraz tytuł), które wspierają zasadę zarządzania jakością, “podejmowanie decyzji na podstawie dowodów.” (2 pkt)

1.3 Wyjaśnij własnymi słowami używając przykładów, różnicę pomiędzy znaczeniem określeń ‘odpowiedzialność’ a ‘uprawnienia’. (2 pkt)

1.4 ISO 9001:2015 odnosi się do monitorowania i pomiaru. Wyjaśnij własnymi słowami różnicę pomiędzy ‘monitorowaniem’ a ‘pomiarem’. (2 pkt)

1.5 ISO 9001:2015 wymaga analizy danych i informacji. Podaj dwa przykłady, w jaki sposób analizowane dane i informacje są wykorzystywane w systemie zarządzania jakością ISO 9001:2015. Dla każdego przykładu zacytuj odpowiedni punkt ISO 9001:2015 (2 pkt)

Część druga – Cztery pytania, każde warte 5 punktów

2.1 Chcesz ustalić, czy auditowana organizacja wdrożyła skuteczny proces komunikacji wewnętrznej zgodnie z normą ISO 9001: 2015.

2.1 Chcesz ustalić, czy auditowana organizacja wdrożyła skuteczny proces komunikacji wewnętrznej zgodnie z normą ISO 9001: 2015.

Untitled open question

Chcesz ustalić, czy auditowana organizacja wdrożyła skuteczny proces komunikacji wewnętrznej zgodnie z normą ISO 9001: 2015.

a)Określ dwa tematy, które organizacja powinna komunikować wewnętrznie.     (2 punkty)

b)

Wymień trzy metody, które organizacja może wykorzystać do ułatwienia skutecznej komunikacji wewnętrznej. (3 punkty)

Część czwarta

Część czwarta

4.1  Sytuacja audityowa 1

Przeprowadzasz audit w organizacji, która dostarcza szkolenia dla swojego głównego klienta, Departamentu Rządowego. Wymagania są określone w corocznej umowie zawieranej każdego roku z kierownikiem kontraktu organizacji szkoleniowej. Załącznik A umowy, przedstawia liczbę uczestników na najbliższy dwunastomiesięczny okres.

Zauważasz, że rozdział 1 głównej części aktualnej umowy zawiera wymóg zachowania zgodności z rządową Procedurą 853, która określa ustalenia dotyczące utrzymania bezpieczeństwa i poufności danych osobowych uczestników.

Kierownik kontraktu informuje Cię, że nie jest świadomy tego wymogu i nie jest zaznajomiony z rządową procedurą 853.

Potwierdzasz, że nie ma odniesienia do procedury 853 w pierwotnej umowie.

Kierownik kontraktu wyjaśnia, że przy zaakceptowaniu ostatniej umowy sprawdzana była wyłącznie przewidywana liczba uczestników w nowym załączniku A.

Ustalasz, że organizacja szkoleniowa stosuje własne procedury dotyczące zachowania poufności danych osobowych uczestników. Są one takie same, jak w przypadku przyjęcia pierwotnej umowy.Jeżeli uważasz że są wystarczające dowody na stwierdzenie niezgodności:

 •        Uzupełnij raport niezgodności na następnej stronie.

Trzy pytania każde warte 10 punktów

Instrukcje dla uczestników

Pytania w tej części zostały tak opracowane, aby sprawdzić Państwa umiejętności analizowania sytuacji auditowych, oceny dowodów z auditu i właściwego wykorzystania wiedzy dotyczącej kryteriów auditu.

Opisane zostały trzy sytuacje auditowe. Dla każdej sytuacji, przeglądnij podane informacje oraz dowody i zadecyduj, czy istnieje wystarczająca ilość dowodów aby zgłosić wyniki jako niezgodne z kryteriami kontroli ISO 9001 (bieżący numer).

Bądź

 • Jeśli stwierdzisz, że istnieją wystarczające dowody, wypełnij druk raportu niezgodności.

Schemat oznaczenia niezgodności:

 • Poprawne zidentyfikowanie niezgodności                           (2 punkty)
 • Jasny i dokładny opis niezgodności                                    (3 punkty)
 • Poprawne przytoczenie odpowiednich dowodów                 (3 punkty)
 • Prawidłowe określenie właściwych wymagań normy ISO 9001 (1 punkt)
 • Ogólna przejrzystość raportu niezgodności                         (1 punkt)

Uwaga: jeżeli uczestnik wskaże niezgodność która nie istnieje, otrzymuje 0 punktów.

LUB

 • Jeżeli uważasz, że nie ma wystarczających dowodów aby zgłosić swoje stwierdzenia jako niezgodność, wypełnij szablon badania auditu, wyrażnie podając;
 • Powody dające podstawę do myślenia, że dowody nie są wystarczające aby swoje spostrzeżenia uznać za niezgodności. (2 punkty)
 • W jaki sposób przeprowadziłbyś/przeprowadziłabyś badanie w celu stwierdzenia zgodności lub niezgodności. Przedstaw ścieżki auditu, którymi byś się kierował/kierowała oraz konkretne przykłady dowodów z auditu, których należy szukać i w jakim celu.                  (8 punktów)

Uwaga: Jeżeli wypełnisz druk badania auditowego dla sytuacji, w której istnieją dowody że występuje niezgodność, maksymalnie 7 punktów może zostać przyznane w następujący sposób:

 • Przedstawienie  ważnego powodu potwierdzającego dlaczego nie ma wystarczających dowodów na niezgodność.              (2 punkty)

 Przedstawienie właściwych ścieżek auditu jak powyżej.  (5 punktów)

Untitled content

Trzy pytania każde warte 10 punktów

Instrukcje dla uczestników

Pytania w tej części zostały tak opracowane, aby sprawdzić Państwa umiejętności analizowania sytuacji auditowych, oceny dowodów z auditu i właściwego wykorzystania wiedzy dotyczącej kryteriów auditu.

Opisane zostały trzy sytuacje auditowe. Dla każdej sytuacji, przeglądnij podane informacje oraz dowody i zadecyduj, czy istnieje wystarczająca ilość dowodów aby zgłosić wyniki jako niezgodne z kryteriami kontroli ISO 9001 (bieżący numer).

Bądź

 • Jeśli stwierdzisz, że istnieją wystarczające dowody, wypełnij druk raportu niezgodności.

Schemat oznaczenia niezgodności:

 • Poprawne zidentyfikowanie niezgodności                           (2 punkty)
 • Jasny i dokładny opis niezgodności                                    (3 punkty)
 • Poprawne przytoczenie odpowiednich dowodów                 (3 punkty)
 • Prawidłowe określenie właściwych wymagań normy ISO 9001 (1 punkt)
 • Ogólna przejrzystość raportu niezgodności                         (1 punkt)

Uwaga: jeżeli uczestnik wskaże niezgodność która nie istnieje, otrzymuje 0 punktów.

LUB

 • Jeżeli uważasz, że nie ma wystarczających dowodów aby zgłosić swoje stwierdzenia jako niezgodność, wypełnij szablon badania auditu, wyrażnie podając;
 • Powody dające podstawę do myślenia, że dowody nie są wystarczające aby swoje spostrzeżenia uznać za niezgodności. (2 punkty)
 • W jaki sposób przeprowadziłbyś/przeprowadziłabyś badanie w celu stwierdzenia zgodności lub niezgodności. Przedstaw ścieżki auditu, którymi byś się kierował/kierowała oraz konkretne przykłady dowodów z auditu, których należy szukać i w jakim celu.                  (8 punktów)

Uwaga: Jeżeli wypełnisz druk badania auditowego dla sytuacji, w której istnieją dowody że występuje niezgodność, maksymalnie 7 punktów może zostać przyznane w następujący sposób:

 • Przedstawienie  ważnego powodu potwierdzającego dlaczego nie ma wystarczających dowodów na niezgodność.              (2 punkty)

 Przedstawienie właściwych ścieżek auditu jak powyżej.  (5 punktów)

AUDIT SZJ IRCA – RAPORT NIEZGODNOŚCI

Opis niezgodności (maksymalnie 3 punkty):

Odpowiednie dowody (maksymalnie 3 punkty):

Arkusz badania auditowego:

Powód, dający podstawę do myślenia, że dowody nie są wystarczające do odnotowania niezgodności (maksymalnie 2 punkty):

Cztery ścieżki auditowe, którymi byś podążał, łącznie z poszukiwanymi dowodami i ich celem (maksymalnie 2 punkty za każdą ścieżkę auditową):

4.2

Sytuacja auditowa 2

AUDIT SZJ IRCA - Raport niezgodnosci

4.2  Sytuacja auditowa 2:

Przeprowadzasz audit firmy ubezpieczeniowej. Pytasz nowego menedżera firmy o jego kluczowy proces. Stwierdza on, że znajduje się on w dokumencie internetowym zatytułowanym “Przewodnik do identyfikacji i obsługi ryzyka ubezpieczeniowego”. Inny Menedżer firmy wskazuje ten sam dokument po zadaniu tego pytania.

Podczas tego samego auditu omawiasz proces oceny ryzyka z menedżerem ds. Ryzyka biznesowego. Opisuje on kompleksowy system oparty na “Plan-Do-Check-Act” dotyczący ryzyka, który obejmuje identyfikowanie zagrożeń, określanie potrzeby podjęcia działań, wdrażania działań i zapewnienia skuteczności działań. Jest to opisane w “Przewodniku do identyfikacji i obsługi ryzyka ubezpieczeniowego”.

Pytasz Prezesa o “Przewodnik do identyfikacji i obsługi ryzyka ubezpieczeniowego”. Stwierdza, że jest to dokument z którym jest zapoznany. Wyjaśnia, że dla ich organizacji, ryzyko i środki jego nadzoru mają zasadnicze znaczenie w ich działalności.

Jeżeli uważasz że są wystarczające dowody na stwierdzenie niezgodności:

•        Uzupełnij raport niezgodności na następnej stronie.