A-B-Ctje

Soms is er geen ontkomen aan dat je eenvoudigweg ook iets moet weten, moet kennen.

Enerzijds vanwege: "Ja leuk hoor, jouw mening, maar daar zijn we nu even niet in geinteresseerd. Nu willen we vooral weten wat jij weet". Anderzijds omdat menig document op je stage-adres werkelijk bol staat van jargon, afkortingen en andere definities.

Tijdens teamvergaderingen en ander meetings staan vaak onderwerpen op de agenda die hun oorsprong kennen in beleid & politiek of staan er thema's op de bespreekagenda die te maken hebben met organisaties waarmee jouw instelling samenwerkt en/of opdrachten voor uitvoert.

In beide situaties zul je merken dat er veel met afkortingen wordt 'gewerkt'. Afkortingen die iedereen aan tafel kent (of mensen DOEN alleen maar alsof ze weten waar ze het over hebben), of waarvan het zelfs niet meer relevant is wat de afkorting nog eigenlijk betekent! Bijvoorbeeld: Iedereen noemt (de) AWBZ de AWBZ. Er is echt helemaal niemand te vinden in jouw organisatie waarschijnlijk die ooit nog Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten schrijft of uitspreekt. Of CIZ als Centrum Indicatiestelling Zorg. Dat zijn dus eigenlijk gewoon letterwoorden geworden. Net als de HEMA, RABObank..

In ALLE situaties in een professionele omgeving is het in elk geval belangrijk dat iedereen het in gelijke situaties en bij gelijke onderwerpen over hetzelfde heeft. Ongeacht jouw positie of die van elk ander 'aan tafel'.

 

Dit is een eerste les uit meerdere die gaan komen. In deze les A-B-C. In een volgende D-en-verder-tot-Z.

Om het 'spannender' te maken kun je steeds kiezen tussen twee mogelijke antwoorden waarbij je waarschijnlijk soms toch echt even zult twijfelen welke van de twee het juiste antwoord is.

 

A

Stamper en wals

Uit: Taalvoutjes

 

– Goedemorgen, ik bel van de afdeling Infrastructuur en ik wil u mededelen dat we binnenkort een aanvang zullen nemen met de geplande rioleringswerkzaamheden in uw straat.
– Oh, en wanneer beginnen jullie?
– Onze geplande werkzaamheden zullen aanstaande maandag een aanvang nemen.
– Nou, fijn. En wanneer zijn jullie dan ongeveer klaar?
– De werkzaamheden zoals die zijn gepland, zullen worden beëindigd onmiddellijk nadat de laatste werkzaamheden zullen zijn afgerond.
– Ooookeee. Dus jullie zijn klaar als jullie klaar zijn.
– Inderdaad, dat hebt u goed begrepen. En in de tussenliggende periode willen we u erop attent maken dat voornoemde geplande werkzaamheden zeer waarschijnlijk enige overlast met zich mee zullen brengen.
– Goed. Waar moet ik dan aan denken?
– Dan valt onder andere te denken aan ten eerste achteruitrijdend materieel en ten tweede voornamelijk onze materiaalverdichtingswerkzaamheden waarbij ten derde nog de bemalingsstations niet onvermeld dienen te blijven.
– Gepiep, getril en gestamp dus.
– In lekentermen geloof ik inderdaad dat u dat successievelijk zo kunt noemen.
– Nog meer dat van belang is?
– Daarnaast is mogelijk ook nog sprake van het plaatsen van een bouwradio met daaruit voortvloeiende Nederlandstalige muziek, eventueel vergezeld van zangwerkzaamheden waarvan niet geheel kan worden gegarandeerd dat deze overeenkomstig de toonsoort van bovenvermelde radio worden uitgevoerd.
– Hebt u dan misschien nog oordopjes voor me?
– Die kan ik u helaas niet verstrekken omdat deze geheel overeenkomstig de arbo-wetgeving door onze materiaalverdichtingswerkers zullen worden gebruikt.
– Ik dank u hartelijk voor uw mededeling.
– Graag gedaan.

 

'Materiaalverdichtingsmachines'. 'Oh, u bedoelt een stamper en een wals?' 'O ja, als u het zo wilt noemen..'

Wat je er uit op mag maken is dat tussen de projectprofessionals onderling waarschijnlijk niemand was die het jargon is opgevallen; sterker, ze hebben elkaar waarschijnlijk uitstekend verstaan en begrepen.

Maar op het moment dat de projectambtenaar een burger met vragen over het aanstaande project te maken kreeg ging het mis... Hier op een vermakelijke manier in tekst weergegeven maar... bedenk je dat er ook in zorg- en welzijn veel winst te behalen is als je in jouw communicatie met clienten al je jargon zoveel mogelijk schrapt, zowel in woord als geschrift.

Aanleunwoningen

 • Ouderenwoningen die in de directe omgeving van een verzorgingshuis zijn gesitueerd, zodat de bewoners gebruik kunnen maken van de voorzieningen van het verzorgingshuis.
 • Ouderenwoningen die gegroepeerd zijn gebouwd waarin zelfstandig wonende ouderen bij elkaar wonen zodat zij elkaar kunnen helpen en daardoor hun sociale contacten onderhouden.

Aanvullende verpleeghuiszorg

 • Verpleeghuiszorg die buiten de zorgverzekering om door particulier verzekerden wordt ingekocht.
 • Verpleeghuiszorg die buiten het verpleeghuis wordt geboden, zowel aan mensen thuis als aan mensen in een verzorgingshuis. Ook wel extramurale verpleeghuiszorg genoemd

Aanvullende verzorging

 • Zorg die buiten het standaardzorgpakket wordt aangeboden
 • Zorg waarvoor mensen alleen in aanmerking komen als basiszorg ontoereikend is

ADL

 • Algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals eten, wassen, toiletgang en het voeren van het huishouden waarbij mensen met een beperking soms zijn aangewezen op hulp en/of hulpmiddelen
 • Aandachtsstoornis dagelijks leven. Een stoornis die mensen (meestal senioren) ontwikkelen als zij in sociaal isolement verkeren

AIDS

 • Acquired Immune Deficiency Syndrome. Aandoening waarbij het afweersysteem van de patient wordt aangetast door besmetting met het HIV-virus
 • Acquired Immune Deficiency Syndrome. Een virus dat wordt overgebracht door sexueel verkeer en dat uiteindelijk zal overgaan in HIV. HIV is tegenwoordig goed te behandelen met een medicijncocktail en daarmee een chronische ziekte.

Alarmopvolging

 • Alarmsysteem op het lichaam of in de woning dat in geval van nood kan worden geactiveerd zodat er een hulpverlener of mantelzorger komt. Bedoeld om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.
 • Alarmprocedure binnen instellingen waarin beschreven staat in welke situaties het snelst en meest effectief op een alarmsituatie kan worden gereageerd

Alfahulp

 • Alfahulpen zijn zorghulpen die zich met hun taken vooral richten op het geestelijk welzijn van de clienten, bijvoorbeeld op onderwerpen als eenzaamheidsbestrijding. De tegenhanger van een Alfahulp is de Beathulp; deze zorgverleners richten zich vooral op het (mee)helpen met de client op taken zoals persoonlijke administratie, het op orde houden van persoonlijke verzekeringen en bankzaken.
 • Alfahulpen zijn zorgverleners zijn ambulant werkende zelfstandigen. Zij zijn dus niet in loondienst bij een instelling maar verrichten voor een instelling op inhuurbasis zorgverlenerstaken bij mensen thuis. Zij worden ingezet op zorgsituaties waarbij de client nog redelijk zelfstandig kan leven en wonen en waarbij de client zelf nog als opdrachtgever kan optredn.

Alzheimer

 • Een vorm van dementie die al voor het 50e levensjaar kan optreden. Dementie is een aandoening van de hersenen met als kenmerken ernstige vergeetachtigheid, vermindering van de intellectuele vermogens en desorientatie (vooral in tijd).
 • Een vorm van dementie die zich ontwikkelt in de laatste levensfase van mensen waarbij in bepaalde volgordelijkheid hersenactiviteit verminderd en vervolgens uitvalt.

Ambulante hulp / dienstverlening

 • Zorg die voornamelijk wordt verleend door hulpverleners bij clienten thuis (aan huis) waarbij de client telkens aan het einde van de zorgtaak een vervolgafspraak maakt met de hulpverlener over de volgende zorgtaak en het volgende zorgmoment.
 • Zorg die voornamelijk wordt verleend op afgesproken tijden waarbij de clienten naar de zorgverlener toekomen of waarbij de hulpverlener de client in diens eigen omgeving bezoekt voor een behandeling of zorgtaak.

AWBZ

 • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; zorgfuncties die kunnen worden geschaard onder: Persoonlijke verzorging, Verpleging, Begeleiding, Verblijf en Behandeling. Indicatiestelling voor een (of combinatie van) van deze zorgfuncties vindt plaats door het CIZ
 • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; zorgfuncties die buiten de verplichte basiszorgverzekering van personen vallen maar waarvoor de persoon geen eigen zorgaanvullende verzekering heeft afgesloten.

AWBZ-instelling

 • Zorginstellingen welke zich uitsluitend richten op het bieden van zorg en ondersteuning zoals beschreven en vergoed in de AWBZ
 • Zorginstelling waar zorg en eventueel verblijf worden vergoed via de AWBZ

B

Jij en je minderjarige client

Kom je net uit de vergaderkamer...

en schakel je over op appen met je client van 17 :-)

 

Voor alle communicatie geldt dat deze is gebonden aan een aantal regels. Tijdens je vergadering over het nieuwe digitale zorgdossier heb je waarschijnlijk andere taal gebruikt, andere woorden gebezigd als in je appjes met je client. Zelfs als ook dat 'gesprekje' ging over het nieuwe digitale zorgdossier van je client.

 

 

Basispakket zorgverzekering

 • Welke zorg door het basispakket van de zorgverzekering wordt gedekt is opgenomen in de Zorgverzeringswet (Zwv). Het basispakket geeft recht op noodzakelijke zorg, bijvoorbeeld geneesmiddelen en zorg door huisarts of specialist. De precieze invulling is afhankelijk van de polis van de (een) verzekeringsmaatschappij.
 • Het basispakket van de verplichte zorgverzekering is voor iedereen gelijk en wordt door alle zorgverzekeraars aangeboden en tegen een door de overheid vastgestelde maximumprijs.

Beschikking

 • Een beschikking is een besluit van een administratief orgaan (bijvoorbeeld het CIZ, of bijvoorbeeld de overheid), waarbij het besluit er zoveel mogelijk op is gericht om een geschil van mening tussen de persoon en een organisatie in het midden te schikken zodat er geen rechtsgang hoeft te gaan plaatsvinden
 • Een beschikking is een besluit van een administratief orgaan (bijvoorbeeld het CIZ, of bijvoorbeeld de overheid), gericht op een persoon of rechtspersoon.

BOPZ

 • Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen. Regelt opname en rechtspositie van mensen die tegen hun wil worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrische afdeling van een algemene ziekenhuis, een instelling voor verstandelijke gehandicapten en psychogeriatrisch verpleeghuis
 • Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen. Zoals hierboven maar met de toevoeging dat de WOPZ ook voorziet in mogelijkheden van protest voor de client om zich aan uitoefening van de WOPZ tegen zijn persoon te beschermen met als resultaat dat de persoon niet zal worden opgenomen in een van benoemde instellingen maar ambulant kan worden verpleegd en verzorgd

C

Compromis

Een compromis is een zodanige voorkoming of beëindiging van een conflict, dat geen van de strijdende partijen voor 100% zijn/haar zin of gelijk heeft gekregen, maar dat voor beide partijen aanvaardbaar is. Het resultaat is voor de betrokken partijen dan weliswaar niet maximaal, dat wil zeggen niet het onderste uit de kan, maar omdat ieder zich er in kan verenigen wel optimaal, dat wil zeggen het best bereikbare onder de geldende omstandigheden.

Bron: Wikipedia.

In deze module kom je bij de uitleg van letterbetekenissen heel vaak 'organisatie' tegen, of 'orgaan' of 'belangenvereniging' of 'politiek'.

Bedenk dat al deze organisaties nooit (of tenminste zeer zelden) hun 100% gelijk behalen. Zij zetten zich allen in om het maximale te bereiken voor de doelgroep die ze bedienen maar zijn voor het resultaat altijd afhankelijk van de mogelijkheden en bereidheid van de ander, een ander.

Met andere woorden; het resultaat is vaak een compromis. Jij een beetje je gelijk, ik een beetje mijn gelijk. In Nederland is dat een heel gewoon verschijnsel, we zijn beroemd om ons 'Poldermodel'. We kennen elkaars belang en noodzaak en we kennen elkaars mogelijkheden en grenzen. Die respecteren we ook, nuchter als we zijn. In Nederland wordt bijvoorbeeld (in vergelijking met andere landen) maar heel weinig geprotesteerd bijvoorbeeld, en stakingen zijn ook behoorlijk zeldzaam.

Ook kennen we weinig oproer onder clientgroeperingen. Zijn alle clienten het dan altijd eens met de zorg en hulp die hen wordt geboden? Neen, zeker niet. Maar alle clientgroeperingen zijn samen vertegenwoordigd in enkele overkoepelende organisiaties (zoals bijvoorbeeld in Ieder(in). En deze zogenoemde koepels worden altijd door de politiek en werkgevers en vakbonden vanaf het allereerste begin betrokken bij onderhandelingen over bijvoorbeeld een CAO of beleidskeuze (bijvoorbeeld verzekeringsstelsel AWBZ).

Het grote voordeel daarvan is dus dat iedereen (elk orgaan dat deelneemt) al vanaf het begin haar zegje kan doen en haar speerpunten kan poneren. Gaandeweg het proces worden leden vervolgens telkens geinformeerd. Elke uitkomst is dan ook altijd een compromis waarin elke deelnemer een deel van haar eigen standpunten herkent in de wetenschap dat dit ook voor andere partijen idem geldt. Zo is iedereen tevreden, althans; tevreden om het maximaal haalbare resultaat.

Niets zo moeilijk als het behalen van een compromis, maar IS er dan ook eenmaal een compromis, dan wordt uitvoering een stuk makkelijker.

 

CAK

 • Centraal Administratie Kantoor, het CAK int de eigen bijdrage voor ontvangen zorg en is verantwoordelijk voor administratie, registratie en financiering van AWBZ-zorg
 • Centraal Administratie Kantoor, het CAK administreert beroepsbeoefenaars in Zorg- en Welzijn en is verantwoordelijk voor de uitbetaling aan zelfstandig beroepsbeoefenaars (ZZPers) vanuit het PGB van clienten die zorg inhuren bij ZZPers

CARA

 • CARA staat voor Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen; aandoeningen die gekenmerkt worden door problematiek van mensen in chronische achterstandssituaties (meestal veroorzaakt door schuldenproblematiek)
 • CARA staat voor Chronisch Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen; aandoeningen die gekenmerkt worden door problemen met de ademhaling

CBB

 • Clienten Belangen Bureau. Algemene noemer voor regionale organisatie(s) of combinatie van organisaties die de belangen behartigt van en/of informatie en ondersteuning biedt aan clienten in de geestelijke gezonndheidszorg.
 • Centrale Bond Behoeftigen. Vakbond voor mensen met een arbeidsbeperking die in loondienst werken. De CBB adviseert werkgevers en werknemers over mogelijkheden van aanpassing van de werkplek en werkomgeving en ondersteunt werkgevers en werknemenrs bij het proces van subsidieaanvragen voor werkplekaanpassingen

CG-Raad

 • Chronisch zieken en Gehandicapten Raad. Een orgaan dat zich inzet voor het verbeteren van de maatschappelijke positie van mensen met een handicap of chronische ziekte
 • Chronisch zieken en Gehandicapten Raad. Een orgaan dat zich inzet voor het verbeteren van de economische positie van instellingen in de GZ en GGZ

Chronische ziekte

 • Lichamelijke ziekte of aandoening die een progressief verloop kent in tijd en waarbij geen uitzicht bestaat op genezing door behandeling
 • Lichamelijke ziekte of aandoening zonder uitzicht op volledige genezing en met gemiddeld een lange ziekteduur

CIZ

 • Centrum Indicatiestelling Zorg. Verantwoordelijk voor de indicatie (vaststelling recht op zorg) van zorg die vanuit de AWBZ gefinancierd wordt
 • Centrum Instellingen en Ziekenhuiswezen. Een orgaan dat zich er op toelegt instellingen en ziekenhuizen te ondersteunen bij het implementeren van nieuwe wet- en regelgeving

Clientenraad

 • Raad van bewoners of van gebruikers van een zorginstelling die op grond van de Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen bevoegdheden heeft om het beleid van de instelling en de samenstelling van het instellingsbestuur te beinvloeden
 • Raad van bewoners of van gebruikers van een zorginstelling die op grond van de Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen bevoegdheden heeft om mee te beslissen over het beleid van de instelling en de samenstelling van het instellingsbestuur

Clientgebonden budget

 • Geldbedrag dat een zorgverlener of hulpverlener ontvangt voor de uitvoering van een omschreven zorghandeling bij een persoon. Het clientgebonden budget is een middel dat vanuit de politiek is ingezet om de concurrentiepositie tussen zorgverleners aan te moedigen en daarmee de kwaliteit van geleverde zorg omhoog te krijgen.
 • Geldbedrag dat iemand kan aanvragen om zelf AWBZ-zorg, hulp en/of begeleiding in te kopen. Men kiest zelf hulpverleners uit. De hoogte van het budget wordt bepaald op basis van een indicatie door het CIZ. Het zorgkantoor beslist over de aanvraag. Ook wel persoonsgebonden budget genoemd

Consultatie

 • Het vragen van inhoudelijk advies aan een hulpverlener met als doel de zorgorganisatie een goed beeld te laten vormen van/over de nieuwe client
 • Het vragen van inhoudelijk advies aan een hulpverlener. Ook wel genoemd bij/als 'een clientbespreking door verschillende hulpverleners'

Crisisopvang

 • Opvang voor mensen in acute psychosociale nood
 • Opvang voor mensen onder bijzondere omstandigheden

Culturele normen en waarden

 • Gewoonten en gedragsregels van mensen uit een bepaalde cultuur of (deel van een) samenleving; zoals eetgewoonten, rituelen en sociale gebruikelijkheden
 • Omschreven gewoonten en gedragsregels van mensen uit een bepaalde cultuur of (deel van een) samenleving waaraan mensen hun rechtspositie kunnen aflezen

CVA

 • Cerebrovasculair accident. Ook wel beroerte genoemd. Ontstaat door een herseninfarct waarbij te weinig bloed naar de hersenen wordt aangevoerd of door een bloeding in de hersenen waardoor (tijdelijk) verlamming en/of afasie als gevolg
 • Commissie Van Aanbeveling. Een interne commissie bij een instelling die zich bezighoudt met het vergaren van kennis binnen een bepaald (onderzoeks)domein en vervolgens intern aanbevelingen pleegt op basis van de onderzoeksresultaten. Elke instelling met meer dan 100 medewerkers is verplicht een CVA te hebben en moet over de adviezen van de CVA rapporteren in haar jaarverslag

CVV

 • Collectief vraagafhankelijk vervoer: collectief vervoer voor mensen met een handicap en ouderen die geen gebruik kunnen maken van het gewone (openbare) vervoer of van gewone vervoersmiddelen. Georganiseerd door gemeenten volgensde Wet Voorzieningen Gehandicapten
 • Commisaris Vervangend Vervoer; ambtenaar bij een gemeente belast met de uitvoering van de organisatie van alternatief openbaar vervoer voor mensen met een functionele beperking.