Възможности за европейско финансиране в сферата на училищното и предучилищно образование

Целта на програмата е да предостави информация относно възможността за повишение на компетентностите на педагогическите специалисти, посредством допълнително финансиране по европейски програми.

Въведение

Eвропейско финансиране - възможности

В настоящата програма се разглеждат възможностите за европейско финансиране на педагогически специалисти и други участници в педагогическия процес за придобиване на допълнителна квалификация, чрез участие в обучителни курсове, стажове, специализации и мобилност.

Програмите за европейско финансиране са отворени, както за физически, така и за организации, институции и юридически лица.

Създадени са около 25 000 партньорства, свързващи 125 000 училища, институции за професионално образование и обучение, висши учебни заведения, институции за образование за възрастни, младежки организации и предприятия, целящи да създадат предпоставки за допълнителна специализация на представителите от сферата на училищното и предучилищно образование.

В рамките на европейските програми за финансиране се предлагат от една страна възможности за временно преподаване на учители от детските градини, началното, основното и средно образование в учебно заведение в чужбина. От друга страна съществуват механизми за провеждане на стаж, както и за участие в допълнителни квалификационни курсове, изучаване на чужди езици и ключови компетенции.

Програмата включва и информация относно направленията за допълнително финансиране на учащи, с цел повишаване осведомеността на педагогическите специалисти и популяризация на възможностите сред заинтересуваните страни, а именно родители и ученици.

Възможности за европейско финансиране в сферата на училищното и предучилищно образование

"Развитие на човешките ресурси" на ЕС

Ще проследим историята на финансирането на образованието от Първата програма "Развитие на човешките ресурси", която бе представена пред МОН, веднага след влизането на България в ЕС. Ръководствата на средните и висшите училища трябва да са информирани за условията за кандидатстване по програми от ЕС.

Oтговор на този въпрос дава оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" на ЕС. Това бе една от първите програми, в които образованието участва с проекти. Бюджетът й бе 1,2 млрд. Евро, отпуснат до от 2007 до 2013 г.

Как училищата - средни и висши, центровете за образование, научните организации и родителските асоциации, се възползваха от безвъзмездното финансиране по проекти от европейските фондове, отговор на този въпрос дава оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" на ЕС.

Това бе една от програмите, в които образованието може да участва с проекти

Бюджетът й бе 1,2 млрд. евро до 2013 г. Кандидатстването ставаше чрез Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към Министерството на образованието и науката (МОН).

Чрез програмата едно училище - държавно, общинско или частно, можеше да участва със свой проект за развиване на извънкласна дейност.

Програмата финансира и дейности за обучение и преквалификация.

МОН е междинно звено по програмата и носи отговорност с изпълнение на дейностите по приоритет 3, свързан с качеството на образованието и по приоритет 4, свързан с достъпа до образование.

Бюджетът за тези два приоритета за ЕС бе 432 млн. евро. Те бяха усвоени чрез проекти в образованието от 2007 до 2013 г. Средствата не се възстановяват. Те бяха безвъзмездни и нямаше съфинансиране от страна на България.

Първоначалното набиране на проекти по четири приоритета се извърши като бяха набрани над 1000 проекта в образованието, като бенефициенти бяха основно училищата - средни, висши, професионални гимназии, извънучилищни педагогически центрове.

Формирани бяха четири оценителни комисии по проектите, които одобриха проектите за финансиране. Това бяха едни от първите проекти, финансирани от Европейския структурен фонд.


Проектите се набираха в МОН по следните четири приоритета:

1) "Да направим училището привлекателно за младите хора" с общ бюджет 9 779 150 лв.,

2) "Разработване на механизми за училищни и студентски практики" с бюджет 3 911 660 лв.,

3) "Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание" с бюджет 5 574 116 лв. и

4) "Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени" с бюджет 3 911 660 лв.

По приоритета как училището да стане привлекателно за младите хора минималният размер безвъзмездна помощ за един проект бе 10 хил. лв., а максималният - 50 хил. лв.

По втория приоритет за механизмите за училищни и студентски практики минималният размер средства за един проект бе 40 хил. лв., а максималният - 80 хил. лв.

За приоритета за създаване на благоприятна мултикултурна среда минималните безвъзмездни средства за един проект бяха 50 хил. лв., а максималните - 100 хил. лв.

Най-големите  предвидените средства за един проект бяха по приоритета за подкрепа на докторанти, специализанти и млади учени. Минималните средства бяха 80 хил. лв., а максималните - 200 хил. лв.

В началото на 2008 г. бяха направени първите авансови плащания към бенефициентите на проектите. В повечето от договорите те бяха около 20% от стойността на проекта.

Авансовите плащания се възстановиха в края на проекта, някои от проектите бяха за една, други - за две или за три години.

Кой можеше да участва в програмата "Развитие на човешките ресурси"?

Обхватът й бе национален. Можеха да участват средни и висши училища, научни институции, неправителствени организации, родителски асоциации.

На същото основание можеха да участват и частните училища. Програмата не финансираше отделни физически лица, а юридически, които имат БУЛСТАТ.

МОН нямаше тогава самостоятелна програма, свързана с европейските структурни фондове. По подобен начин като нас е започнала и Гърция с програма за "Развитие на човешките ресурси".

Партньори на програмата бяха работодатели, защото една от целите й бе да подпомага връзката образование-бизнес. И в училищните, и в студентските практики партньори можеха да бъдат бизнес-организации.

Обмисля се също дали в определени проекти те могат да бъдат водещата страна.

Програмата финансираше проекти за подобряване качеството на образованието; за актуализация на учебните програми и учебните планове; за модернизация на образователната система - чрез подготвяне на тестове за матури и подготвяне на оценители за тях, организиране на пилотно оценяване, за организиране и на самата матура, за създаване на електронен портал, електронни бележници и дневници; за ново административно обслужване на системата на образованието; за разработване на рейтинг на висшите училища.

Програмата "Развитие на човешките ресурси" продължава и през периода 2013 – 2020 г.

Какви са съветите на МОН към институциите в образованието, които биха искали да се възползват от програмата "Развитие на човешките ресурси?

От министерството препоръчват на всички институции и организации, свързани с образованието, да влизат в сайта на МОН MinEdu.Government.bg, където да търсят информация за европейските образователни програми и проекти.

На сайта е публикувано всичко, което е ново и актуално, на него има и адресите и телефоните на координаторите на проектите.

На сайта има също данни от Регионалните инспекторати по образование в страната с имената на хората, които на място в съответния регион, където се намира даденото училище, могат да помогнат с информация.

На сайта също са качени насоките за кандидатстване и целият пакет от документи.

От образователното министерство съветват училищата и институциите от образованието да работят по проекти, да ги пишат, и да не се страхуват, ако не се класират на първата сесия за безвъзмездно финансиране, тъй като ще има и други сесии.

Програмата "Развитие на човешките ресурси" продължава и през периода 2013 – 2020 г.

 • Вярно;
 • Невярно.

Механизми, методи и критерии в публичното финансиране на училищата в Европа

Финансиране на училищата в Европа: механизми, методи и критерии в публичното финансиране

Информация за механизмите, методите и критериите в публичното финансиране на училищата в Европа, може да се открие в едно изследване, направено от „Евридика”

Финансиране на училищата в Европа: механизми, методи и критерии в публичното

финансиране“/Акценти на „Евридика“/

В продължение на дълги години Европейската комисия призовава страните членки да покровителстват или насърчават дългосрочните инвестиции в образованието. Освен

това ефективното и справедливо разпределяне на ресурсите заема главно място в

политическия дневен ред. В днешните икономически условия тези цели изглеждат

по-уместни от всякога.


Този навременен доклад осигурява рамка за обсъждането на

втория въпрос, а именно ефективното и справедливо разпределяне на средства. Той

разглежда структурата на механизмите за финансиране, както и критериите и

методите, използвани при установяването на размера на средствата, които трябва да

се преразпределят за основното и общото средно образование. Докладът се отнася

до 27 от 28-те страни членки на Европейския съюз, както и Исландия, Лихтенщайн,

Норвегия и Турция.

Нива на администрация

Различни нива на администрацията участват в трансферите в зависимост от ресурсите, за които става въпрос Предоставянето на подробен преглед на потоците на финансиране и специфичните роли на ангажираните различни публични органи е сложна задача, произтичаща отчасти от особеностите на административната и политическа обстановка на всяка държава и начинът, по който отговорностите за финансирането като цяло са разделени между органите на властта. В този доклад нивата на властта са разделени на централно/върховно (често на национално ниво), регионално и местно (познати като междинни органи) и на училищно ниво.

Трансферът на средства включва две или три нива на властта

Често повече от едно от управленските нива участва в трансферите и това зависи от ресурсите, за които става въпрос (училищен персонал, оперативни стоки и услуги и средства за производство). Разноските за персонала (особено преподавателския персонал) съставят най-голямата част от разходите в публичните училища.

В повече от 1/3 от страните министерствата на централно/върховно ниво превеждат средствата за персонала директно на училищата (Ирландия, Испания, Хърватия, Кипър, Холандия, Португалия и Словения) или плащат заплатите на учителите (Белгия, Германия, Италия, Унгария, Малта и Лихтенщайн). Обратно, по-вероятно е, че междинните органи (понякога повече от един) са ангажирани с трансфера на средства за непедагогическия персонал.

В повечето страни трансферът на средства за оперативни стоки и услуги и средства за производство включва две или три нива на властта. Въпреки това е възможно да има огромни различия между отделните държави.

Контрастиращите програми от Полша и Швеция по-долу демонстрират това добре.

По цялата верига до училищното ниво, повече органи на властта и бюджети са включени в училищното финансиране в Полша, отколкото в Швеция.

Междинните органи вземат политически решения относно финансирането

Понякога междинните органи имат отговорност за вземане политически решения, когато става въпрос за разпределяне на финансирането. Финансовите потоци от централното/върховно ниво към междинните органи могат да бъдат под формата на еднократно платима сума. В този случай междинните органи получават средства за различни публични услуги например здравеопазване, образование, съоръжения за отдих, и съобразно с това разпределят финансирането. Предвид обхвата на публичните услуги, които еднократните суми покриват, размерът на средствата, отделени от междинните власти за образование, може да варира значително в зависимост от политическите приоритети, социално-икономически и демографски фактори в даден регион или община.

Те могат да получат и блокови субсидии за образование от централните органи, които представляват средства, предоставени да покрият разходите на най-малко две или три категории ресурси в образованието (например оперативните стоки и услуги и непедагогическия персонал) и имат известни правомощия да вземат решение за средствата, отпуснати за различните категории ресурси. Затова, дали средствата, отделени за образование, се изразходват за различни ресурси като учебници или заплати за увеличен брой секретари например, е по преценка на междинните органи. Макар и да не е основна тема на този доклад, важно е да се отбележи също така, че местните или регионалните органи могат да допринесат за финансирането на училищата от собствените си средства.

Блок субсидия и еднократно платима сума

 • Блок субсидия, предоставена за разпределяне сред различните категории ресурси;
 • Еднократно платима сума, предоставена за разпределяне сред различните категории ресурси.

Централните/върховните органи определят размера на средствата за педагогическия персонал и оперативните стоките и услуги чрез формула за финансиране

Едно от предизвикателствата, пред които се изправят образователните органи, е това да разпределят средствата според нуждите на училищата по справедлив и ефективен начин.

Централните/ върховните образователни органи използват редица методи, за да определят количеството на средствата, които да се отпуснат на училищата. Често, за да се определи точния размер на средствата, които училищата трябва да получат, се използва общоприето правило, приложено към предварително определени критерии (финансиране чрез формула).

Размерът на средствата за преподавателския персонал, както и за оперативните стоки и услугите (или свързаните с тях разходи) обикновено се определя по този начин. В по-голямата част от страните обаче централните/върховните органи определят размера на средствата за производство (или свързаните с тях разходи) чрез оценка на нуждите или в съответствие с бюджетните процеси. Причината за това може да се дължи на факта, че необходимото финансиране за тези услуги варира в зависимост от специфичното материално положение на училището – например училище, имащо спешна нужда от ремонт и ново училище. В допълнение, както показа последната финансова криза, наличните средства за училищата за такива дейности, също се променят с моментната икономическа ситуация.

Критерии за определяне на размера на средствата

Докладът установява, че във всички държави централните/върховните органи използват измерими критерии за определяне на размера на средствата, отпуснати на училищата или на междинните органи за персонала. При около половината от образователните системи, където междинните органи също определят размера на средствата, отпуснати на училищата за персонал, се използва един единствен набор от критерии, установен от централните/върховните органи. Всички тези системи проучват броя на учениците или персонала в училище, за да се определи размерът на средствата, който училищата ще получат. В повечето случаи, все пак се разглеждат и отделните характеристики на училищата или учениците, което позволява предоставянето на диференцирано финансиране. 

Може да се заключи, че повечето от държавите съчетават критерии, които допринасят за намаляване на различията междуучилищата или областите, за да се гарантира предоставянето на равни възможности за всички. Освен отпускането на средства въз основа на общи критерии, съгласувани на централно ниво, училищата също могат да кандидатстват за определени средства за посрещане на допълнителни нужди на учениците. Трябва да се отбележи, че в някои системи междинните органи имат свободата да избират кои критерии да използват, а докладът не се фокусира върху това групиране.

Нивата на властта отговорни за трансфера на финансите са разделени на централно/върховно (често на национално ниво), регионално и местно (познати като междинни органи) и на училищно ниво.

 • Вярно;
 • Невярно.

Какво е Евридика ?

Задачата на мрежата Евридика

Задачата на мрежата Евридика е да разбере и обясни как са организирани и как работят различните образователни системи в Европа. Мрежата предлага описание на националните образователни системи, сравнителни проучвания, посветени на определени теми, показатели и статистика. 

Всички публикации в Евридика са на разположение безплатно на сайта на Евридика или за печат при поискване. Чрез своята работа, Евридика има за цел да съдейства за разбирателството, сътрудничеството, доверието и мобилността на европейско и международно ниво. Мрежата се състои от национални звена, разположени в Европейски държави и се координира от европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура.

За повече информация относно Евридика вижте:

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice

Пълното изследване

Пълното проучване „Финансиране на училищата в Европа: механизми, методи и критерии в публичното финансиране“ може да бъде намерено на английски на сайта на Евридика:

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_reports_en.php

Принтирани копия на доклада са достъпни при заявка на:

[email protected]

За контакти

Wim Vansteenkiste,

Комуникация и публикации:

+32 2 299 50 58__

 Източник: Евридика.

За допълнителна информация вижте:

Funding of Education in Europe 2000-2012: The Impact of the Economic Crisis

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/147EN.pdf

Teachers and School Heads Salaries and Allowances in Europe, 2012/13

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/salaries.pdf

National Sheets on Education Budgets in Europe, 2013

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/National_Budgets.pdf

Focus on: Education budgets at a time of crisis: How much can make a difference?

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/focus-on/education_budget_crisis_en.php

Eurypedia: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurypedia_en.php

EC-02-14-725-BG-N ISBN 978-92-9201-648-7 doi:10.2797/51760 © EACEA

Евридика има за цел да съдейства за разбирателството, сътрудничеството, доверието и мобилността на:

 • европейско ниво;
 • европейско и международно ниво.

Еразъм +

Какво е Еразъм +

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Благодарение на своя бюджет от 14,7 милиарда евро тя ще даде възможност на над 4 милиона европейци да учат, да проведат стаж, да натрупат опит и да работят като доброволци в чужбина.

Продължаващата до 2020 г. програма „Еразъм+“ предлага възможности не само за студенти. В нея са включени седем предишни програми и затова има възможности за най-различни хора и организации.

Подробна информация относно тези възможности, включително критериите за допустимост, ще намерите в ръководството за програма „Еразъм +“. На разположение е и ръководство за индикативното финансиране за някои централизирани възможности.

Какво е Еразъм+?

Кой може да участва?

Програмата „Еразъм+“ е отворена за много лица и организации, въпреки че условията за допустимост се различават за различните действия и страни.

Физическите лица могат да участват в много възможности, финансирани по програмата „Еразъм+“, макар че повечето от тях трябва да го направят чрез организация, участваща в програмата. Условията за допустимост на лица и организации зависят от страната, в която те се намират.

Държавите, отговарящи на условията, са разделени на две групи — държави по програмата и държави партньори. Държавите по програмата отговарят на условията за всички действия по „Еразъм+“, а държавите партньори могат да участват само в някои и трябва да отговарят на определени условия.

Повече информация за условията за допустимост може да се намери на страниците за конкретните възможности (за физически лица и за организации), както и в Ръководството за програмата.

Кой може да участва?

Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани

Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките

Обща покана по Програма „Еразъм+“ за 2018 г.

Програма „Еразъм+“ продължава до:

 • 2020
 • 2013

Финансиране на образованието и обучението за възрастни

Финансиране

Проектите от ЕС са с цел подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот.

Основните политически цели, както и тези които имат отношение към финансирането на обучението за възрастни, са дълбоко застъпени в Националната стратегия за учене през целия живот и могат да бъдат систематизирани както следва:

 • усъвършенстване на нормативната база с цел улесняване реализирането на концепцията за учене през целия живот и насърчаване участието на различни социални групи в дейности на УЦЖ;
 • създаване на по-добри структури за координация с ясно разделение на отговорностите на национално, регионално и местно ниво;
 • създаване на различни възможности за формално, неформално и самостоятелно учене в съответствие с потребностите на пазара на труда;
 • установяване на обща и прозрачна система за валидиране на всички видове резултати от обучението – знания, умения и компетенции, включително и тези, придобити по неформален път;
 • подобряване на процеса по децентрализация на управлението на обучението за възрастни – в условията на организация на обучението, осигуряване на качеството, споразуменията за валидиране, ръководството за учене през целия живот, информационното осигуряване и т.н.

Основните източници за финансиране

Основните източници за финансиране на обучението на възрастни са:

 • публично финансиране, чрез държавния бюджет. То е валидно за училищната система (и по-специално за професионалните училища), културните центрове, за голяма част от текущите програми за преквалификация на безработни и т.н. Един от най-големите дялове от държавния бюджет за обучение на възрастни се осигурява посредством Националния план по заетостта, чрез който всяка година се разпределят милиони лева за различна образователни програми;
 • финансиране по европейски програми и съществуващите програми по Европейските структурни фондове. По отношение на Системата за учене през целия живот и човешките ресурси, Европейския социален фонд е от особено значение;
 • частно финансиране осигурено чрез обучаваните от платените такси за проведените обучения или от техните работодатели, които инвестират в повишаване на квалификацията на своите работници или служители.

Ограмотяването на възрастни

Една от важните цели в областта на образованието е ограмотяването на възрастни. За постигане на тези цели се реализират и финансират следните дейности:

 • Разработване на програми и организиране на обучение за ограмотяване на възрастни;
 • Разработване на програми за курсове за обучение на възрастни за завършване на класове от основното образование;
 • Разработване на инструментариум за валидиране и сертифициране на начален етап на основно образование и на завършен клас от основното образование;
 • Организиране на разяснителни дейности за обучение на възрастни;
 • Квалификация на учители за обучение на възрастни;

Други специфични цели, които се финансират

 • Осигуряване организационно и методически обучението на неграмотни и слабограмотни лица над 16 годишна възраст;
 • Включване в учебна дейност неграмотни и слабограмотни лица над 16 години, които нямат завършен начален етап или клас от прогимназиалния етап на основно образование;
 • Да бъдат сертифицирани успешно завършилите обучението като предпоставка за успешното им включване в пазара на труда.

По отношение на ограмотяване на възрастни

 • Финансира се разработването на програмите за обучение;
 • Финансира се разработването на инструментариума, необходим за валидиране и сертифициране;
 • Финансира се квалификацията на учителите за обучение на възрастни, които водят тези обучения;
 • Финансират се възнагражденията на учителите, водещи обучение на възрастни, а на обучаемите възрастни се предоставят средства – стипендия за присъствие, както и стипендия за успешно завършване.

Обучение на възрастни могат да извършват училища, висши училища (да провеждат обучения за повишаване на квалификацията, което не води до придобиване на образователна степен или специалност), както и Центрове за професионално обучение. Когато тези институции предоставят обучение на индивидуални или група обучаеми, които не са включени в организирано обучение, финансирано от МОМН или МТСП, то те сами си набавят средствата, необходими за провеждането на обучението.

Такси заплащани от обучаемите

Тези обучаеми, които се обучават през програми за ограмотяване на възрастни на МОМН или МТСП не заплащат такси, обучават се безплатно.

Когато обучението не е по дейност, която се финансира през МОМН, предполага се, че обучаемите заплащат такси. Такса се заплаща на организацията, която провежда ограмотяването и обучението, като размерът й се определя от самата организация.

Съгласно Закона за народната просвета за дейности извън държавните образователни изисквания в държавните и общинските училища и обслужващи звена, както и за професионалното обучение след завършено средно образование се заплащат такси при условия и по ред, определени със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.

Съгласно Закона за професионалното образование и обучение професионалните колежи и центровете за професионално обучение събират такси за обучение от физически и юридически лица.

Финансово подпомагане за възрастните обучаеми

Основният източник за подпомагане обучението на възрастни са Европейския социален фонд, чрез Програмата „Учене през целия живот” и Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.

Предоставя стипендия за присъствие и стипендия за успешно завършили обучение на възрастни, както и средства за транспорт на обучаемите при определени условия за подпомагане на тяхното придвижване, което да гарантира присъствието им.

Частно образование

Професионално обучение се предоставя от Центрове за професионално обучение, които са независими частни организации, които сами набират средствата си и по тази причина има финансова автономност да съставят и разходват бюджета си. 

Образование и обучение на възрастни могат да предлагат и частни училища и университети. Те също са финансово автономни при набирането на средства и разходването на бюджета си. 

Единствено са задължени да спазват задължителните програми и изискванията на МОМН по отношение на съдържанието на обучението. Центровете за професионално обучение сами определят таксите за обучаемите, които зависят от професионалната сфера на самото обучение и необходимите средства за предоставяне на качествено обучение.

EU LoginCreate an EU Login accountOn this page 

Европейския социален фонд е сновент източник за подпомагане обучението на възрастни

 • Вярно;
 • Невярно.

BG05M9OP001-1.016-0001-C01 - проект за обучение с ваучери

Обща информация за проекта

Наименование на проекта

Ваучери за заети лица

Бенефициент

121604974 Агенция по заетостта

Източник на финансиране

ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси

Дата на сключване на договора/заповедта

07.12.2016

Дата на стартиране

07.12.2016

Дата на приключване

31.12.2019

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП

В изпълнение (от дата на стартиране)

Местонахождение

България

Описание

С настоящото проектно предложение ще се предостави възможност на заетите лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация по професии и/или обучения по чужд език или дигитална компетентност. Предвидените по проекта обучения ще се реализират чрез предоставянето на поименни ваучери на лицата от целевата група при 15% съфинансиране от тяхна страна, съгласно чл.5 ал.(3) от ПМС 280/2015 г.

Проектът ще акцентира върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда, а именно лицата в трудоспособна възраст, които са със средно или по-ниско образование. След преминаването на обученията, те ще повишат адекватността на своите умения спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса. Това ще улеснени адаптацията  им към условията на труд и ще им създаде възможност за по-добро кариерно развитие.

 В дългосрочен план, предоставяйки им възможност да придобият нови или да усъвършенстват професионалните си знания и умения, проектът ще осигури предпоставки за продължителна заетост в страната и ще подобри качеството на живот на участниците.

Постигането на заложените цели и резултати по проекта ще се извърши чрез изпълнение на следните дейности:

 • Набиране на заявления от заетите лица за включване в обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и/или за придобиване на ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ или ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“;
 • Изработване и отпечатване на ваучери за обучение;
 • Предоставяне на поименни ваучери за придобиване на професионална квалификация по професия и/или за ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ или ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“;
 • Предоставяне на обучение срещу ваучери;
 • Наемане на лица, пряко ангажирани с изпълнението на финансираните дейности и необходими за постигане на поставените цели.

Изпълнение на дейността

 • Изпълненото на дейността има за цел да определи принадлежността към обхвата на целевата група на лицата, заявили желание за включване в обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и/или за придобиване на ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ или ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”. Заявления могат да подават всички лица заети на трудово правоотношение със средно или по-ниско образование, с изключение на заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в органите на държавната администрация. Представителите на целевата група, които ще се включат в обучение по професионална квалификация, следва да отговарят на минималните образователни изисквания съгласно Закона за професионалното образувание и обучение, за придобиването на съответните степени на професионална квалификация или на квалификация за част от професия. Входящото образователно ниво за включване в обучение по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ и компетентност 4 „Дигитална компетентност“ е успешно завършено основно образование. Лица, притежаващи документ за определена квалификация (диплома, свидетелство и др.) не могат да получат ваучер за включване в обучение за придобиване на идентична или по-ниско ниво на същата квалификация. Лица, включени в обучение по проекти и програми, финансирани от ОП РЧР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник, не могат да бъдат включени в същото обучение. Едно лице, в качеството си на заето лице, има право за периода на изпълнение на ОП РЧР 2014-2020 г. да получи в съответствие с критериите за допустимост на целевата група за съответния проект само един ваучер за обучение по професионална квалификация и само един ваучер за обучение по ключови компетентности (чл. 3, ал. 5 от ПМС №280/2015 г.). В рамките на дейността се предвижда да се разработи електронно заявление, с което заетите лица да могат да кандидатстват за получаване на ваучер за обучение по електронен път.

Целта на дейността

 • Целта на дейността е обезпечаване провеждането на обучения за професионална квалификация и/или ключови компетенции на представителите на целевата група, чрез осигуряването на ваучери за обучение. 
 • Изработването и отпечатване на ваучери за професионално обучение/ключови компетенции ще се извърши при спазване изискванията на Наредба за условията е реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с ПМС № 289/30.11.1994 г. (посл. ДВ бр. 60 от 07.08.2015 г.). Отпечатването на ценни книги се осъществява под контрола на Министерството на финансите в специализирани печатници. Ваучерите са ценна книга и имат определена финансова стойност, което налага използването на специален режим на изработка и набор от защити срещу евентуален опит за фалшифициране. Издадените ваучери ще са с номинална стойност, съгласно Условията за кандидатстване по процедура „Ваучери за заети лица”, представляваща стойността на обучението в зависимост от неговия вид, посочена в чл. 5, ал. (2), т. 1 и т. 2 от ПМС № 280/2015 г.: 
 • 1. за обучения за придобиване на професионална квалификация: 
 • а) за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.; 
 • б) за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа - 1200 лв.; 
 • в) за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа - 1800 лв.; 
 • г) за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа - 400 лв.; 
 • д) за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.; 
 • e) за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа - 1125 лв.; 
 • 2. за обучения по чужд език и дигитална компетентност: 
 • а) за обучения по чужд език с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение - 700 лв.; 
 • б) за обучения по дигитална компетентност с продължителност не по-малка от 45 учебни часа - 250 лв. 
 • Във ваучерите ще се посочи, че обучаемото лице съфинансира 15% от номиналната стойност на ваучера, съответно 85% ще се финансират със средства от бюджета на проекта.

Доставчици на обучение (ДОб)

 • Предоставянето на поименни ваучери на заети лица от целевата група за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности цели постигане на гъвкавост на предоставяните обучения и съответствието им от една страна с актуалните потребности на работодателите, а от друга - с актуалните потребности на целевите групи за придобиване на нови знания и умения, в съответствие с търсенето на работна ръка на пазара на труда. 
 • Ваучерът ще даде възможност на одобрените лица от целевата група за личен избор и свободен достъп до професионално обучение и обучение по чужд език или дигитална компетентност. На представителите на целевата група ще се осигури достъп до списъка с Доставчици на обучение (ДОб), като те самостоятелно ще могат да изберат обучаваща организация, при която да преминат съответното професионално обучение или обучение по КК. 
 • Списъкът ще бъде публикуван и на официалната електронна страница на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg). 
 • За да извърши информиран личен избор на ДОб е препоръчително лицето предварително да се запознае с условията, които предоставя конкретния ДОб по отношение на време за обучение, учебен план, материално-техническа база и др.

Свидетелство за професионална квалификация / Удостоверение за професионално обучение

 • По тази дейност заетите лица, получили поименни ваучери ще преминат обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и/или за придобиване на ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ или ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“. Провеждането на дистанционни обучения не е допустимо. Съгласно ПМС № 280/2015 г. не се предоставят ваучери за обучение за придобиване на професионална квалификация по професионално направление с код 62 с изключение на код 622 "Градинарство (паркове и градини)" от Списъка на професиите за професионално образование. 
 • Ако заетото лице работи в сектора на селското и горското стопанство: обучения по ОП РЧР са допустими, ако те са обучения в сфери, различни от селско, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост - т.е. за тези лица не са допустими обучения по ОП РЧР по кодове: 62 Селско, горско и рибно стопанство (без 622 Градинарство - паркове и градини и без код 624 Рибно стопанство); 541 Хранителни технологии. Ако заетото лице работи в други сфери (извън селското и горското стопанство) – обучения във всички сфери са допустими по ОП РЧР. 
 • При обучението ще се използват учебни програми, актуални методи на преподаване, съвременна материално-техническа база, гарантиращи получаване на качествена обучителна услуга. 
 • Обученията по чужд език или дигитална компетентност ще са съобразени с Европейската референтна рамка и Указания за разработване на учебни програми за обучения по ключови компетентности на представители на целевата група по Приоритетна ос 1 на ОП РЧР 2014-2020 г. По подходящ начин ДОб осигуряват информация и достъп до конкретната учебна програма за всеки обучаем, като изпращат в ДБТ учебен график преди стартиране на обучението. 
 • За реализиране на възможността за съфинансиране на стойността на ваучера от страна на заети лица трябва да са изпълнени кумулативно следните условия: 
 • 1. Съфинансиране в размер на 15 % от стойността на обучението, посочена в чл. 5, ал. 2 на ПМС № 280/2015 г. 
 • 2. Издаден ваучер с номинална стойност в размер на конкретно посочена сума, представляваща стойността на обучението в зависимост от неговия вид, посочена в чл. 5, ал. 2 на ПМС № 280/2015 г. 
 • 3. АЗ ще изплаща на ДОб 85 % от конкретно посочената сума в съответствие с номиналната стойност на ваучера, за което ДОб предоставя съответния ваучер и потвърждава полученото съфинансиране от страна на заетото лице. 
 • В споразуменията, сключени по реда на чл.7, ал. 7 от ПМС № 280/2015 г., подробно се уреждат реда и условията за разплащане с ваучери. 
 • След приключване на обученията по професионална квалификация и/или ключова компетентност на всяко преминало успешно обучението лице се издава свидетелство за професионална квалификация / удостоверение за професионално обучение или документ за завършено обучение по КК по образец съответстващ на споразумението на конкретния ДОб с АЗ.

Експерти ангажирани с изпълнението на финансираните дейности

 • Предвижда се наемането на експерти пряко ангажирани с подготовката, осъществяването и изпълнението на финансираните дейности по проекта, които ще се реализират на територията на цялата страна. 
 • Наетите лица пряко ангажирани с подготовката, осъществяването и изпълнението на финансираните дейности по проекта ще изпълняват следните задачи: 
 • професионално информиране и консултиране на лицата от целевата група за включване в проекта; 
 • приемане на заявления за включване в обучения; 
 • извършване на подбор и оценка на допустимост на лицата от целевата група; 
 • създаване на необходимата организация и подпомагане на процеса при предоставяне на ваучери за обучение; 
 • поддържане и актуализиране на информацията в Регистъра за лица, получили ваучери за обучение по реда на ПМС № 280/2015 г.; 
 • осъществяване на технически дейности по обработка на отчетни документи на ДОб;
 •  контролират отчитането на информацията за участниците да се извършва в съответствие с Указания за електронно отчитане на информация за участниците по схеми, които се реализират в съответствие с ПМС № 280/2015 г. 
 • По дейността се предвижда, да бъдат закупени и материали и консумативи, които ще обезпечат работата на наетите лица, пряко ангажирани с изпълнението на финансираните дейности и необходими за постигане на поставените цели.

Екип от бенефициента - Агенцията по заетостта

С цел успешно управление и изпълнение на проекта се сформира екип от експерти, които ще ръководят, координират и изпълняват проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Управляващия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

Екипът е съставен от служители на Конкретния бенефициент-Агенция по заетостта, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Екипът ще изпълнява следните задачи: 

 • изготвяне на план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности;
 • поддържане на информация по изпълнението и приложението на дейностите по проекта;
 • изготвяне на процедури и указания за изпълнението на проектните дейности;
 • контрол върху изпълнението на проектните дейности;
 • извършване на своевременна подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури, както и осъществяване на контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици;
 • своевременно изготвяне и представяне на отчети (технически, финансови и др.) по изпълнението на проекта и осъществяване на ефективна комуникация с Управляващия орган. Екипът за изпълнение на проекта се състои от: ръководител на проекта; координатор/и - проект; юристи; счетоводители; експерти и др. 

Успешното изпълнение на проекта се основава на добро техническо и финансово управление на предвидените по проекта дейности. То предполага екип от експерти, които имат задълбочени познания в различните аспекти, свързани със спецификата на управлението на дейности, както в администрацията, така и в проектен формат. 

С оглед успешното управление на проекта, екипът ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация, с цел проследяване на цялостния напредък по проекта и своевременно вземане на решения за коригиращи действия. Дейността гарантира ефективното и ефикасно изпълнение на проекта и допринася за постиганите на всички заложени цели и очаквани положителни резултати.

Популяризиране на получената безвъзмездна помощ по линия на ЕСФ

Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността, като за целта ще бъдат спазвани стриктно условията и изискванията описани в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.” Ще бъдат предприети всички необходими действия за популяризиране на получената безвъзмездна помощ по линия на ЕСФ. 

В рамките на дейността се предвижда прилагането на следните мерки:

 • Провеждане на пресконференции с участието на представители на печатни и електронни медии; 
 • Провеждане на информационни събития; 
 • Изготвяне и разпространение на радио-спот по проекта;
 • Изработване и разпространение на различни видове рекламни материали;
 • Публикуване на актуална информация за проекта на интернет страницата на Конкретния бенефициент-АЗ. 

В резултат на прилагането на тези мерки ще се постигне широка информираност относно планираните дейности и постигнатите резултати по проекта. В рамките на информационните събития на участниците ще се предоставят информационни материали с цел популяризиране на дейностите по проекта. Успешната реализация на целите на проекта е пряко свързана с постигането на максимална информираност на широката общественост относно изпълнението на предвидените проектни дейности и постигнатите резултати. Тази дейност е безусловно необходима за постигане на дългосрочен ефект от реализацията на проекта.

Партньори

Партньори

Няма

Изпълнители

 • ДАВИД ХОЛДИНГ АД
 • ДЕМАКС - ХОЛОГРАМИ АД

Подизпълнители

Няма

Членове на обединение

Няма

Индикатори

Индикатор 1

Заети участници, вкл. самостоятелно заети, със средно и по-ниско образование (под ISCED 4), Целева стойност: 54 000.00, Отчетена стойност: 19 041.00

Индикатор 2

Участници със средно и по-ниско образование (под ISCED 4), придобили квалификация при напускане на операцията, Целева стойност: 48 000.00, Отчетена стойност: 371.00

Индикатор 3

Заети участници, вкл. самостоятелно заети, със средно и по-ниско образование (под ISCED 4), Целева стойност: 54 000.00, Отчетена стойност: 22 008.00

Индикатор 4

Участници със средно и по-ниско образование (под ISCED 4), придобили квалификация при напускане на операцията, Целева стойност: 48 000.00, Отчетена стойност: 3 525.00


Финансова информация

Обща стойност на проекта

50 000 000.00 BGN

БФП

50 000 000.00 BGN

Общо РИС

953 847.86 BGN

Процент на съфинансиране от ЕС

85.00 %

Категории интервенции

 • [1] Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и утвърждаване на придобитите компетенции
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта по години 2015-2023

Тръжни процедури

Процедура 1

Наименование: Обособена позиция № 2 - „Избор на печатница за отпечатване и доставка на ваучери във вид на ценни книжа, необходими за обучение на заети лица по проект BG05M90P001-1.016-0001 ”Ваучери за заети лица”, Предмет на предвидената процедура: „Избор на печатница за отпечатване и доставка на ваучери във вид на ценни книжа, необходими за обучение на безработни и заети лица по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 г.” , Стойност: 106 083.00

Процедура 2

Наименование: Обособена позиция № 1 - „Избор на печатница за отпечатване и доставка на ваучери във вид на ценни книжа, необходими за обучение на безработни лица по проект BG05M90Р001-1.018-0001 ”Обучение на възрастни преминали курсове по ограмотяване”;, Предмет на предвидената процедура: „Избор на печатница за отпечатване и доставка на ваучери във вид на ценни книжа, необходими за обучение на безработни и заети лица по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 г.” , Стойност: 106 083.00


Какъв е процентът на съфинансиране на обучението, посочен в чл. 5, ал. 2 на ПМС № 280/2015 г.

 • 25 % от стойността на обучението
 • 15 % от стойността на обучението
 • 30 % от стойността на обучението

Структурни фондове

Информационни центрове

Финансиране на предучилищната подготовка и възпитание

Възможности за кандидатстване на детски градини и училища представи Областен информационен център - Кюстендил Петък, Окт 16 2015

На поредица от информационни срещи, проведени в общините от област Кюстендил в периода 6 – 15 октомври 2015 г., пред представители на общинските администрации, училища, детски градини и неправителствени организации ОИЦ – Кюстендил представи изискванията за кандидатстване по процедури „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.

Целта на двете процедури е постигането на значими и устойчиви резултати в сферата на образователната интеграция в рамките на едно населено място или на цяла община. Това е предвидено да се постигне чрез допълнителни занимания по български език за деца и ученици, за които българският език не е майчин; повишаване на качеството на образованието в образователните институции; взаимно опознаване на децата и учениците от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност; включване на родителите във възпитателния процес; засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес; преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и т.н.

За постигането на тези цели ще се подкрепят средносрочни проекти (3 години), насочени към осъществяване на общинска политика в сферата на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства чрез партниране с неправителствени организации, училища и детски градини.

В срок до 30 ноември 2015 г. за двете процедури и до 29 април 2016 г. (само за процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”) общини, НПО, училища и детски градини могат да подават проектни предложения. Проектните предложения и по двете процедури се подават само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), на адрес ‒ https://eumis2020.government.bg/.

Областен информационен център – Кюстендил е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Програми  за училищата и детските градини 15 март 2017 11:32 Untitled content

Училище / Thinkstock/Getty Images

15 март 2017 11:32

Министерството на образованието и науката предлага две нови национални програми за допълнително финансиране на предучилищното и училищното образование. Те ще бъдат предложени на Министерския съвет след обществено обсъждане заедно с още девет програми, обяви заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова.

За първи път има проект на национална програма за предучилищна подготовка. По „Развитие на системата на предучилищното образование“ ще се работи за гарантиране на равен старт за децата преди постъпване в училище чрез осигуряване на дидактични материали и насърчаване на родителите да участват в заниманията. Предвижда се в програмата да се включат 1600 деца и 1600 родители. Бюджетът за първата година е 400 000 лева. Очаква се да се включат 130 детски градини и училища с подготвителни групи. 

Подкрепата за учителите - основен приоритет на МОН

Програма „Обучение за ИТ кариера“. Тя тръгва с бюджет от 270 000 лева. Програмата е насочена към училища, които дават квалификация „Приложен програмист“. До момента 19 школа са обявили желание да обучават приложни програмисти, очакват се още заявки. 

Разширява се и обхватът на национална програма „Без свободен час“. В нея ще бъдат включени и детски градини, а не само училища, както е досега. Програмата, по която се плаща на заместници при отсъствие на учител и възпитател, е с бюджет 2 500 000 лева. Тук увеличението в сравнение с миналата година е с половин милион лева. Предвижда се осигуряване на не по-малко от 30 000 заместващи педагогически специалисти. 

Ще спрат ли европейските пари за образование?

Шест милиона лева повече са предвидени по програма „Оптимизация на училищната мрежа“. Те са за обезщетения на учители и персонал, пенсионирани и съкратени при закриване и обединяване на училища. Предвиденият за това бюджет е 30 717 000 лева. 

Общият бюджет на програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ е 10 230 000 лева. Те са с 3 милиона лева повече отколкото през 2016 г. Парите ще се използват за осигуряване на съвременни информационни и комуникационни технологии и внедряване на иновативни методи на обучение в общо 700 училища и детски градини. 

1 500 000 лева ще бъдат дадени по двата модула на програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище”

По програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” са заложени 4 700 000 лева. 

За „Ученически олимпиади и състезания” има бюджет от близо 3 млн. лева, който също е увеличен в сравнение с миналата година. 

В национална програма „Без свободен час“ могат да участват:

 • училища;
 • училища и детски градини.

Примерни програми за Финансиране в сферата на обслужването

ФРГИ с програма за дарения на лицензиран софтуер

Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) е партньор на Техсуп-Глобал за България. ...

...TechSoup България е единствената програма у нас за технологични дарения за НПО, читалища и обществени библиотеки. Програмата е ориентирана изцяло към неправителствените организации и нуждата им от технологична подкрепа за тяхната важна за обществото работа. Програмата стартира у нас през 2009 г. в резултат на партньорството между базираната в Сан Франциско организация TechSoup Global и Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ)...

...От старта на програмата до момента над 700 граждански организации от цялата страната са получили повече от 1000 лицензирани продукта, чиято пазарна цена надвива 1,5 млн. лева...

ФРГИ

Google Ad Grants с предложение към организациите с нестопанска цел

Google Ad Grants дава възможност на организациите с нестопанска цел да популяризират своите мисии и инициативи на страниците с резултати от търсенето с Google чрез реклама с AdWords на стойност 10 000 щ.д. месечно.Бенефициентите в Google Ad Grants получават безплатна реклама с AdWords на страниците с резултати от търсенето с Google. Те създават и управляват собствени профили в AdWords, подобно на плащащите рекламодатели, но участват със следните ограничения:

 • Дневният бюджет е зададен на 329 USD, което се равнява на около 10,000 щ.д. месечно.
 • Максималната цена на кликване (CPC) е ограничена до 2 щ.д.
 • Могат да се провеждат само кампании с насочване по ключови думи, с текстови реклами, които да се показват само на страници с резултати от търсенето с Google.
 • Могат да показват само текстови реклами.

За да отговарят на условията за участие в програмата Google Ad Grants, организациите трябва:

 • Да имат актуален и валиден статут на благотворителна организация според разпоредбите на съответната държава.
 • Да потвърдят и приемат изискваните в кандидатурата свидетелства относно липсата на дискриминация и получаването и използването на дарението.
 • Да имат действащ уебсайт със съществено съдържание.

За повече информация, моля посетете страницата на Google Grants.

ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

Микрофондът на TimeHeroes е отворен за кандидатстване

"...КРАЕН СРОК: между първо и последно число на всеки месец   Микрофондът на TimeHeroes е паричен фонд, който подпомага провеждането на доброволчески мисии в България. Някои от най-страхотните доброволчески инициативи са на малки организации, неформални групи и активни граждани, които имат огромен ентусиазъм, но не разполагат с финансови ресурси. Ние се стремим да ги подкрепим, като предоставяме малки суми за покриване на основни разходи, необходими за провеждане на мисиите като материали, транспорт и т.н.

Колко? Микрофондът предоставя между 50 и 400 лв. на мисия.

Кога? Подкрепят се доброволчески мисии на месечна база. Срокът за кандидатстване е между първо и последно число на всеки месец. Ще се стремим да отговаряме на всяка кандидатура до три работни дни след затварянето на прозореца за кандидатстване.Условия за кандидатстване:Микрофондът финансира доброволчески мисии, в които организаторът организира група доброволци, за да извършат заедно краткосрочна или дългосрочна доброволческа дейност. 

Финансирането става чрез дарение към организатора. Той може да бъде физическо лице, неформална група или юридическо лице, регистрирано в обществена полза по ЗЮЛНЦ.Доброволческото събитие трябва да е публично и активно популяризирано от организатора. Вътрешно-организационни събития не попадат в обсега на Микрофонда. Благотворителни акции, набирателни кампании, кампании за публичност, петиции и подобни не попадат в обсега на Микрофонда..."

ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

Opportunity Fund

"...Офисът за ромски инициативи на фондация "Отворено общество" отправя покана към всички ромски и проромски организации, неформални групи и мрежи, както и към гражданите на Албания, България, Испания, Македония, Румъния, Словакия, Сърбия, Унгария и Чехия, които отговарят на определени изисквания, да кандидатстват за целева подкрепа в размер до 15 000 щатски долара за предприемането на неотложни и навременни действия. 

Ще бъдат подкрепени навременните действия и използването на потенциални възможности, способстващи за  извършването на структурни промени в подкрепа на ромите и в отговор на антиромските събития и тенденции.

Цели и приоритетиФондът „Потенциални възможности" поддържа развитието на ромите стратегически и в дългосрочен план, но това финансиране е насочено към подкрепа - в краткосрочен план, в случаите когато непредвидени социални или политически събития налагат неотложни мерки или изменение/приспособяване на подходите. 

Фондът ще подкрепи действия/дейности, които могат да се осъществят в рамките на четири месеца, в две основни области..."

ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


OAK Foundation: Issues Affecting Women Programme

In the Issues Affecting Women Programme, we seek to contribute to a world in which women are safe ...

Творческа Европа - възможности за финансиране

Текуща информация относно възможностите за финансиране и процедурите за кандидатстване в рамките на програмата ...

Творческа Европа - възможности за финансиране

Програма „Мост към бизнеса“

Програма „Мост към бизнеса“ хвърля мост между пазара на труда в частния сектор и образовани млади роми/представители на уязвими етнически малцинства от България и Унгария, които се стремят към качествени работни места в равностойна среда. 

Програма „Мост към бизнеса“

Национална програма за младежта (2016 - 2020)

Обществен борд на TELUS International

Европейската програма за интеграция и миграция (EPIM)

Национален фонд „Култура"

Бизнес в областта на услугите спари по мярка 6.4 ПО ПРСР

Бизнес в областта на услугите с пари по мярка 6.4 по ПРСР

Ако планирате да започнете бизнес в областта на услугите или вече развивате такъв, то можете да се възползвате от безвъзмездно европейско финансиране в размер до 200 000 евро, за да стартирате или модернизирате дейността си. Единствено условие е бизнесът да се развива на територията на селска община. Финансирането се отпуска по мярка 6.4. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и покрива част от планираните и реализирани инвестиции по проекта. С такава финансова помощ може да изградите модерен бизнес, който ще Ви гарантира добра възвръщаемост на инвестициите.

Мярка 6.4 има за цел да подпомогне икономиката на селските райони (общини) като съдейства за развитието на местния бизнес в областта на производството, занаятчийството, селския туризъм, услугите. Следват няколко примерни дейности, които могат да бъдат финансирани с помощта на мярка 6.4:

Изграждане, ремонт и/или обзавеждане на частна детска градина

С парите от програмата можете както да построите нова сграда, така и да ремонтирате вече съществуваща детска градина. Можете да обзаведете спалните, учебните помощения, кунята и помещенията за хранене; да ремонтирате площадките за игри на децата, или да изградите спортни терени или басейн, в който да провеждате първите им уроци по плуване. Можете да закупите транспортни средства, с които да извозвате децата от домовете им и да ги изпращате дотам. Допустимо е с пари по програмата да закупите и специализиран софтуер, чрез който да поддържате систематизирана информацията за заниманията, родителите и платените такси за всяко дете.

Изграждане и/или модернизиране на учебни центрове

Можете да построите или обзаведете ново частно училище, или да модернизирате вече съществуващо. Освен за обзавеждане на класните стаи, кабинети и библиотеки, можете да изполвате парите по Мярка 6.4 за закупуване на модерна обучителна техника – прожектори, компютри, таблети, модерен софтуер за виртуално провеждане на уроците и изпитване.

Мярка 6.4 по ПРСР цели подпомагане на

 • развитието на малкия и среден бизнес
 • развитието на селските райони