Globala hållbarhetsmål

Den här kursen handlar om de globala hållbarhetsmålen och hur vi på Projektengagemang prioriterar och jobbar med dessa. Vi kopplar hållbarhetsmålen till uppdrag och tittar på hur olika teknikdiscipliner i tidigt skede kan tänka på hållbarhetsmålet "Bekämpa klimatförändringen".

I den här kursen är den kursiverade texten hämtad från www.globalamalen.se. Där kan du läsa mer om de globala hållbarhetsmålen, om events, ta del av rapporter osv.

Hållbar utveckling på Projektengagemang

Globala hållbarhetsmål

Globala hållbarhetsmål

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala Mål för att uppnå tre fantastiska saker under de kommande 15 åren. Att utrota extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala Målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem, även du!


Prioriterade hållbarhetsmål

Projektengagemangs prioritering

Alla medarbetare ska känna till de globala hållbarhetsmålen och speciellt de målen på vilka vår verksamhet och våra uppdrag har en stor positiv påverkansmöjlighet, nedan ser du dessa inramade med svart ram. De prioriterade målen är SDG 3. Hälsa och välmående; SDG 5. Jämställdhet; SDG 6. Rent vatten och sanitet; SDG 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; SDG 11. Hållbara städer och samhällen; SDG 12. Hållbar konsumtion och produktion; SDG 13. Bekämpa klimatförändringen; och SDG 15. Ekosystem och biologisk mångfald. 

Vi på Projektengagemang har möjlighet att påverka många av de globala hållbarhetsmålen!


SDG 3. Hälsa och välmående

Hälsa och Välbefinnande

Inom Hälsa och välbefinnande kan vi både i vår verksamhet och i våra uppdrag jobba med en positiv påverkan på:

delmål 3.9 ”Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark”.

Projektengagemangs påverkan på mål 3

I vår verksamhet har vi en resepolicy som anger riktlinjer för våra transporter för att minska utsläpp och klimatpåverkan. Genom vår kontorspolicy som anger riktlinjer för inköp och avfallshantering kan vi jobba med att minska användandet av skadliga kemikalier och öka användandet av el från förnybara energikällor.

I våra uppdrag kan vi föreskriva godkända material och produkter, arbeta med innemiljö, dagvattenhantering, landskapsutformning, energiproduktion, markföroreningar mm.

SDG 5. Jämställdhet

Jämställdhet

Inom Jämställdhet ska vi arbeta med:

delmål 5.5 ”Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet”.


Projektengagemangs påverkan på mål 5

Detär inte bara i vår verksamhet delmålet är aktuellt utan också i våra uppdrag.Vi ska säkerställa att våra och övriga kvinnliga medarbetare får fullt deltagande och lika möjligheter i ledande positioner, t.ex. som projektledare,projekteringsledare, samordnare osv. Skulle vi se att de inte ges lika möjligheter ska detta rapporteras i enlighet med våra riktlinjer för rapportering av oegentligheter i Projektengagemangs Uppförandekod.

SDG 6. Rent vatten och sanitet

Rent vatten och sanitet

Vi arbetar i våra uppdrag med:

delmål 6.3 ”Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt”.

Projektengagemangs påverkan på mål 6

Vår påverkan är främst genom våra uppdrag inom landskapsutformning, vattenrening, analys av markföroreningar,geotekniska undersökningar, VVS, och avfallshantering på byggarbetsplatser. Vi har kännedom om tillämpliga föreskrifter inom området genom Lagportalen.

SDG 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

"Att främja makroekonomisk stabilitet och gott investeringsklimat, sysselsättning och anständiga arbetsvillkor är viktiga faktorer för hållbar utveckling.”

Projektengagemangs påverkan på mål 8

Hållbarhetsmål 8 är ett mål med hög relevans för arbetsvillkoren i världens utvecklingsländer, men är också relevant för bl.a. svensk byggindustri där det har varit problem med arbetsmiljö för utländsk arbetskraft som i vissa fall saknat trygga anställningsvillkor. I våra uppdrag där vi agerar BAS-P, BAS-U, projekteringsledare eller byggledare är det viktigt att vi observerar inte bara entreprenörens men också underentreprenörers arbetsvillkor för sin arbetskraft. 

Vi gör också en insats genom våra investeringar i länder där sysselsättningen inte är lika hög som i Sverige. Genom våra investeringar skapas arbetstillfällen i dessa länder och vi bidrar därför positivt till:

delmål 8.1 ”Upprätthålla ekonomisk tillväxt per capita i enlighet med nationella förhållanden och i synnerhet en BNP-tillväxt på minst 7 procent per år i de minst utvecklade länderna.”

Vi som tjänsteföretag är ett av de företag som skapar ekonomisk tillväxt utan att genom vår verksamhet signifikant öka uttaget av naturresurser, signifikant öka utsläpp av miljögifter eller signifikant öka vår klimatpåverkan. Vi bidrar därmed till:

delmål 8.4 ”Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade länderna i täten.”

Vi kan också behöva se över våra möjligheter att erbjuda praktik och instegsjobb för nyanlända för att bidra till att upprätthålla Sveriges tillväxt.

I vår egen verksamhet behöver vi också vara observanta på våra serviceleverantörers villkor för sina medarbetare. Här är del mål 8.8 speciellt relevant:

delmål 8.8 ”Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.”

I vår kontorspolicy regleras vad som gäller för våra serviceleverantörer.


SDG 9. Hållbar industri och infrastruktur

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

"Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. År 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent.”

Projektengagemangs påverkan på mål 9

Hållbarhetsmålet omfattar stora delar av PEs verksamhet främst inom våra affärsområden Infrastruktur och Industri och Energi. Vår insats består av uppdrag som tidiga idéstudier och utredningar till detaljprojektering och framtagande av bygghandlingar samt projekt- och projekteringsledning inom infrastruktur och strategisk rådgivning, specialistuppdrag och helhetsåtaganden till kunder som arbetar och verkar inom industriell produktion. Delmålen Projektengagemang därmed bidrar till är:

delmål 9.1 ”Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla”

delmål 9.4 ”Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar.”

SDG 11. Hållbara städer och samhällen

Hållbara städer och samhällen

"Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Rättighetsperspektivet och rätten till bostad är en viktig utmaning…Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering inklusive bostäder, offentliga platser såsom parker och torg, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering"

Projektengagemangs påverkan på mål 11

Hållbarhetsmålet "Hållbara städer och samhällen" är ett mål där vi bidrar genom flertalet av våra affärsområden: Arkitektur, Infrastruktur, Byggnad, VVS, El och teleteknik, och Projektledning. Vi bidrar till ett hållbart samhälle genom att skapa funktionella och estetiska miljöer för människor att vistas i. Vi är specialiserade inom arkitektur och samhällsplanering. Vi har den kompetens som krävs för att genomföra projekt inom samtliga faser av en fastighets livscykel, från förädling av råmark och uppförande av nybyggnation till renovering och modernisering av en befintlig byggnad samt fastighetsutveckling, på ett hållbart sätt. Vi erbjuder strategisk rådgivning, specialisttjänster och helhetslösningar. Därigenom bidrar vi till de tre delmålen:

delmål 11.1 ”Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden”

delmål 11.3 ”Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder”

delmål 11.7 ” 11.7 Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.”

SDG 12. Hållbar konsumtion och produktion

Hållbara konsumtion och produktion

"Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa… En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt minskad påverkan från farliga kemikalier"

Projektengagemangs påverkan på mål 12

Vi har ingen produktionsprocess i vår verksamhet men inom affärsområdet Industri och Energi har vi uppdrag inom produktutveckling och produktionsnära tjänster. Där tillhandahåller vi koncept och idéer, förstudier, projektledning, processdimensionering, beräkningar, validering, och konstruktion. Inom dessa uppdrag är det viktigt att vi granskar vilka material och vilka mängder av material och produkter vi väljer att föreskriva och om vi kan påverka storleken av och hur kundens avfallshantering görs. Inom delområdet Energi kan vi verka för en hållbar energiproduktion. Generellt inom alla uppdrag inom alla affärsområden kan vi verka för att kunden väljer att kontrollera föreskrivna material och produkter i miljödatabaser.

I vår verksamhetsprocess kan vi styra vår konsumtion och avfallshantering genom att uppdatera vår kontorspolicy inkl. inköpspolicy allteftersom vi får mer kunskap om hållbar konsumtion.

Delmålen vi därmed stödjer är:

delmål 12.4 ”Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön”

delmål 12.5 ”Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.”

delmål 12.6 ”Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel”

delmål12.7 ”Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.”

SDG 13. Bekämpa klimatförändringen

Bekämpa klimatförändringen

"Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi.”

Projektengagemangs påverkan på mål 13

Vi jobbar med att bekämpa klimatförändringen genom att i uppdrag se över hur vi kan minska energianvändningen för uppvärmning, drift och transporter. Vi arbetar där bl.a. med analys och beräkningar av energianvändning, utformning – och LCC kalkyler för installationssystem. Vi jobbar med val av energikällor för byggnader, och stadsdelar. I vår verksamhet gör vi en energikartläggning årligen för att se över energianvändning på våra kontor och energianvändning för våra resor i tjänst.

SDG 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Ekosystem och biologisk mångfald

"Hållbar användning av skogsresurser inklusive minskning av avskogningen bidrar positivt till vårt klimat och till vår försörjning. Biologisk mångfald bidrar till ökad motståndskraft i ekosystemen. Att tillgodose mänsklighetens resursbehov genom att hållbart nyttja ekosystemtjänster och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser är därför viktiga utmaningar.”

Projektengagemangs påverkan på mål 15

Vi kan i våra landskapsuppdrag bl.a. erbjuda: stads- och landskapsanalys, exploateringsutredning, projektering (även 3D), naturlig infiltration av dagvatten, växtplaner med lokala härdiga ej invasiva arter och markbeskrivningar, grönytefaktorberäkning, skötsel- och underhållsplan mm. Ett extra intressant uppdrag är faunapassager där djuren får en passage över vägar och därmed inte stängs in i ett område och får då större överlevnadschanser. Inom våra uppdrag rörande hållbarhetssamordning för stadsdelar och miljöcertifiering av fastigheter arbetar vi med krav på återavändning av industrimark, marksanering, certifierat trävirke från hållbart skogsbruk, hållbara vattensystem, biologisk mångfald och grön infrastruktur.

I vår egen verksamhet har vi i vår kontorspolicy krav på att träprodukter har Forest Stewardship Council (FSC) märkning och på att nya lokaler bör vara miljöcertifierade.

De delmål vi stödjer i våra uppdrag och i vår verksamhet är därför:

delmål 15.1 ”Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i internationella överenskommelser.”

delmål 15.2 Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av skogar, stoppa avskogningen, återställa utarmade skogar och kraftigt öka nybeskogningen och återbeskogningen i hela världen.

delmål 15.5 Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.

delmål 15.8 ”Senast 2020 införa åtgärder för att förhindra införseln av invasiva främmande arter och avsevärt minska deras påverkan på land- och vattenekosystem samt kontrollera eller utrota prioriterade arter.”

Vilka är Projektengagemangs relevanta hållbarhetsmål?

 • SDG 1. Ingen fattigdom
 • SDG 2. Ingen hunger
 • SDG 3. Hälsa och välbefinnande
 • SDG 4. God utbildning för alla
 • SDG 5. Jämställdhet
 • SDG 6. Rent vatten och sanitet
 • SDG 7. Hållbar energi för alla
 • SDG 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 9. Hållbar industri, innnovationer och infrastruktur
 • SDG 10. Minskad ojämlikhet
 • SDG 11. Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12. Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13. Bekämpa klimatförändringen
 • SDG 14. Hav och marina resurser
 • SDG 15. Ekosystem och biologisk mångfald
 • SDG 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 • SDG 17. Genomförande och globalt partnerskap
Markera de nio globala hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals - SDGs) som Projektengagemang prioriterar att jobba med.

Varför är hållbarhetsmålet relevant för uppdraget?

 • Du har fått i uppdrag att utforma landskapet runt byggnaderna med naturlig infiltration (dvs att marken/växterna tar upp dagvatten. Vilket hållbarhetsmål påverkar du då positivt?
  SDG 15. Ekosystem och biologisk mångfald
 • Du har fått i uppdrag att kontrollera att de produkter du föreskriver inte avger farliga emissioner (ftalater eller flyktiga organiska ämnen mha en miljödatabas . Vilket hållbarhetsmål påverkar du då positivt?
  SDG 3. Hälsa och välbefinnande
 • Du jobbar med en industrikund som vill utveckla en produkt som kräver mindre material och förpackningsmaterial. Vilket hållbarhetsmål påverkar du då positivt?
  SDG 9. Hållbar industri, innovationer, och infrastruktur
 • Du leder en projekteringsgrupp med både män och kvinnor och du säkerställer att alla får tala och att allas förslag behandlas lika. Vilket hållbarhetsmål påverkar du positivt?
  SDG 5. Jämställdhet

Hur jobbar vi i uppdrag med hållbarhetsmålet "Bekämpa klimatförändringen"?