present simple

Welcome to present simple  tense

ชื่อหัวข้อส่วนแรก

เนื้อหา

หลักการใช้ Present Simple Tense ปัจจุบันธรรมดา

   August 19, 2012  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  4 Comments

หลักการใช้ Present Simple Tense

Present Simple Tense (Tense ปัจจุบันธรรมดา)

Present  เพร๊เซินท= ปัจจุบัน

Simple ซิ๊มเพิล = ธรรมดา

โครงสร้าง

S + V1 (ประธานเอกพจน์ กริยาเติม s,es)
ประธาน + กริยาช่องที่ 1 (ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ กริยาต้องเติม s หรือ es แล้วแต่กรณี)
S + กริยาช่วย + V1
ประธาน + กริยาช่วย + กริยาช่องที่ 1 (ไม่ต้องเติม s ทุกกรณี)
กริยาช่วยที่ใช้บ่อยคือ can, should, must

Tense นี้ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดหน่อยตรงที่ประธานเอกพจน์ต้องเติม s ส่วนประธานพหูพจน์ไม่ต้องเติม สิ่งที่จะสร้างความยุ่งยากนิดหนึ่งคือการเติม s เพราะกริยาบางตัวต้องเติม es ไม่ใช่แค่ s เฉยๆ แต่ไม่ใช่เรื่องยากถ้าได้ศึกษาการเติม s ที่้ท้ายคำนามเพื่อให้นามนั้นเป็นพหูพจน์

หลักการใช้

ในหนังสืออาจจะบอกไว้หลายข้อ แต่ให้ผู้เรียนจำไว้แค่ 2 ข้อ คือ จริงและวัตร

1. จริง คือ ข้อเท็จจริงทั่วไป ซึ่งเป็นการบอกกล่าว เล่า ถามเรื่องราว เหตุการที่เป็นข้อเท็จริงทั่วๆไป (facts) และข้อมูลข่าวสาร (information)

 • ถ้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนจะเป็นข้อมูลบอกให้รู้ว่าเขาเป็นใคร มาจากไหน มีอาชีพอะไร ชอบอะไร เป็นต้น

His name is Somchai. ชื่อ ของเขา คือ สมชาย

He comes from Thailand. เขา มา จาก ประเทศไทย

He is a doctor. เขา เป็น หมอ

He can play football. เขา สามารถ เล่น ฟุตบอล

 • ถ้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ก็จะเป็นการบอกให้รู้ว่ามันคืออะไร รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร ลักษณะนิสัยใจคอ แหล่งที่อยู่ เป็นต้น

Elephants are the largest  land animals. ช้าง เป็น สัตว์ บก ที่ใหญ่ที่สุด

They have 28 teeth. พวกมัน มี ฟัน 28 ซี่

They eat grass. พวกมัน กิน หญ้า (เป็นอาหาร)

They can swim. พวกมัน สามารถ ว่ายน้ำ

 • ถ้าเป็นสิ่งของก็จะบอกให้รู้ว่ามันคืออะไร ทำมาจากอะไร ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

This is a Japanese car. นี่ คือ รถยนต์ ญี่ปุ่น

It is very expensive. มัน มีราคาแพง มาก

The company is in Japan. บริษัท อยู่ ใน ญี่ปุ่น

 • ถ้าเป็นสถานที่ก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารของสถานที่นั้น เช่น ถ้าเป็นกรุงเทพ ก็จะเป็นข้อมูลของประชากร พื้นที่ สถานที่สำคัญๆต่างๆเป็นต้น

Bangkok is the capital city of Thailand. กรุงเทพ เป็น เมืองหลวง ของ ประเทศไทย

It has 50 districts. มัน มี 50 อำเภอ (เขต)

 
2. วัตร คือ กิจวัตร เป็นสิ่งที่ทำบ่อยๆ อาจทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุดเดือน ทุกปี ก็ได้ ซึ่งจะมีคำเหล่านี้กำกับอยู่ด้วย

always อ๊อลเวส เสมอ

usually ยู๊ชวลลิ โดยปกติ

generally เจ็๊นนะเริลลิ โดยปกติ

often อ๊อฟฟึน บ่อยๆ

frequently ฟรี๊เคว็นลิ บ่อยๆ

sometimes ซั๊มไทมส  บางครั้ง

occasionally อะเค๊เชินนัลลิ บางครั้ง

seldom เซ็๊ลดัม ไม่ค่อยจะ

rarely แร๊ลิ ไม่ค่อยจะ

hardly  (ever) ฮ๊าดลิ แทบจะไม่ (เคย)

never เน็๊ฝเฝอะ ไม่เคย

every day เอ็ฝริเด ทุกวัน

every+ Sunday/ Monday….. เอ็ฝริ ซันเด / มันเด…   ทุกวันอาทิตย์/ จันทร์….

every + / week/ month/ year…. เอ็ฝริ วีค / มันธ/ เยีย … ทุกสัปดาห์ / เดือน/ ปี

 

 • I always get up at 6 o’clock. ผม ตื่นนอน เวลา 6 โมง เสมอ
 • You usually buy fruit at 7-11. โดยปกติ คุณ ซื้อ ผลไม้ ที่ 7-11
 • He often comes to my house. เขา มา บ้าน ของฉัน บ่อยๆ
 • She sometimes does homework at school. บ้างครั้ง หล่อน ทำ การบ้าน ที่ โรงเรียน
 • It seldom rains in the morning. ฝน ไม่ค่อยจะ ตก ใน ตอนเช้า
 • We hardly ever drink coffee in the evening. เรา แทบจะไม่ เคย ดื่ม กาแฟ ใน ตอนเย็น
 • They never drive to work. พวกเขา ไม่เคย ขับรถ ไป ทำงาน
 • Somchai plays football everyday. สมชาย เล่น ฟุตบอล ทุกวัน
 • We watch a movie every Monday. เรา ดู หนัง ทุก วันจันทร์
 • She goes to England every year. หล่อน ไป ประเทศอังกฤษ ทุก ปี

Time Line เส้นเวลา

timeline present simple tense

หลังจากที่ได้อ่านหลักการใช้แล้ว ทีนี้มาดูไทม์ไลน์กันว่าจะเป็นจริงอย่างที่บอกไว้หรือไหม่ ทีบอกว่า tense นี้ใช้บอกข้อเท็จจริงทั่วไป

 • สีดำคือ อดีตที่หมองหม่น
 • สีส้มคือปัจจุบันที่สดใส
 • สีชมพู คือ อนาคตที่เรืองรองผ่องอำไพ
 • ลูกศรสีขาวไซร้คือเหตุการณ์

ให้สังเกตุที่ลูกศรนะครับ มันคือเหตุการณ์ จะเห็นว่ามันมีอยู่ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต นั่นหมายความว่าข้อความที่เราพูดหรือเขียนมันเป็นจริงอย่างนั้น ไม่ว่าจะเป็นในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคตก็ได้ ตามที่ลูกศรชี้บอก เช่น

His name is Somchai. ชื่อ ของเขา คือ สมชาย (สองปีก่อนก็ใช่ เมื่อวานก็ใช่ วันนี้ก็ใช่ ในอนาคตก็น่าจะใช่ ถ้าไม่เปลี่ยนชือเสียก่อน)

He comes from Thailand. เขา มา จาก ประเทศไทย (ก็เขาเป็นคนไทย ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตด้วย ก็มันเป็นความจริงอย่างนั้น)

He is a doctor. เขา เป็น หมอ (สิบปีก่อนก็เห็นเป็นหมอ ตอนนีก็เป็น อนาคตก็คงไม่พ้นอาชีพหมอ)

ถ้านักเรียนต้องการสื่อเรื่องราวอะไรสักอย่าง ที่มันเป็นข้อเท็จจริงอย่างนี้ ก็อย่าลืมว่าต้องใช้

ประธาน + กริยาช่องที่ 1 (หากประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s) นี่คือหลักภาษาที่ต้องจดจำ

สรุปประเด็นที่ต้องจดจำให้ได้

1. Present Simple Tense ใช้เพื่อกล่าวถึงข้อเท็จจริงทั่วไป และการกระทำที่เป็นกิจวัตร
2. โครงสร้าง คือ
– ประธาน + กริยาช่องที่ 1 ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ กริยาต้องเติม s (เรียนรู้การเติม s ได้จากหัวข้อ “การเติม s ที่ท้ายกริยา present simple tense”)
– ประธาน + กริยาช่วย + กริยาช่องที่ 1 (กริยาไม่เติม s ทุกกรณี)

Tense นี้ พบเจอได้ที่ไหน

>>บทสนทนาทั่วไป ที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆ
>>ในหนังสือเรียน สารานุกรม สารคดี และอื่นๆที่นำเสนอข้อเท็จจริง

กริยา 3 ช่องที่ใช้ในหน้านี้

ช่อง 1

ช่อง 2

ช่อง 3

คำแปล

buy bought bought ซื้อ
come came come มา
do did done ทำ
drive drove driven ขับรถ
eat ate eaten กิน
go went gone ไป
get got got ได้รับ
have, has had had มี
is, am ,are was, were been เป็น อยู่ คือ
play played played เล่น
rain rained rained ฝนตก
watch watched watched ดู

Gerunds

Gerunds are the forms of the verb with "-ing" ending, for example: reading, skating etc.

Using a gerund suggests that you are referring to real activities or experiences. 

We use gerunds:

1. After some verbs that refer to real-time activities:

admit delay forgive practise
advise discuss imagine prevent
allow enjoy keep (continue) recall
appreciate explain mention recommend
avoid fancy mind (object to) report
be worth fear miss resist
can’t help feel like permit risk
consider finish postpone suggest

Example: He misses playing with his friends.

2. After prepositions:

 • aim at
 • keep on
 • interested in    
 • instead of
 • good at
 • before
 • after 

Examples:

 1. I am interested in collecting stamps.
 2. After playing football I drank an orange juice.

3. After some expressions:

 • It's no use ...
 • It's no good ...
 • There's no point in ...
 • I can't help...
 • I don't mind...
 • I can't stand/bear...

Example: It's no use convincing him to meet her. 

Verbs followed by gerunds or infinitives

Verbs followed by a gerund or infinitive with no change in meaning:

Example: It started to rain. / It started raining.

 • begin
 • can’t bear
 • can’t stand
 • continue
 • hate
 • like
 • love
 • prefer
 • propose
 • start

Verbs followed by a gerund or infinitive with a change in meaning:

Forget

1. He forgot opening the window (He opened the window, but he forgot doing so).

2. He forgot to open the window (He was supposed to open the window, but he forgot).

Regret

1. She regrets quitting her job. (She left her job, and now she regrets it.)

2. She regrets to quit her job. (She still works but she is sorry to quit her job.)

Stop

1. He stopped chatting. (He was chatting, and then he stopped.)

2. He stopped to chat. (He was doing something else, and then he stop in order to chat.)

Remember

1. I remembered locking the storage. (I had a memory in my mind of locking the storage.)

2. I remembered to lock the storage. (I locked the storage as I should have.)

Try

1. They tried moving to Australia. (They moved to Australia for some time to see if it works out for them.)

2. They tried to move to Australia. (They made an attempt to move to Australia, but it wasn't successful. They didn't move to Australia after all.)

Choose the best option.

I enjoy ________ to get up so early in the morning. Sleeping in is great!

 • not to have
 • not having
 • having
 • not have

To be or not to be? Being or not being?

Drag verbs used with gerunds to the corresponding field in the alphabetic order.

Drag verbs used with infinitives to the corresponding field in the alphabetic order.

 • Enjoy
 • Accuse of
 • Want
 • Seem
 • Agree
 • Promise
 • Deny
 • Worry about
 • Hope
 • Can't help

Choose the best options.

She quit ____________ about ____________ unemployed and decided ____________ her own business.

 • complaining
 • to complain
 • to be
 • being
 • to set up
 • setting up

Gerund or infinitive? Fill in the right form of the verbs in brackets.

1. He promised  his chores.

2. I need  with you.

3. I advised her   some soup.

4. He is responsible for  all the buildings.

5. They avoid  us.

 

Click on the verbs followed by a gerund or infinitive with a change in meaning.

Match the parts of the sentences.

 • She suggested
  taking the train as the traffic was terrible.
 • I find it difficult
  to remember new words.
 • They accused him of
  stealing money.
 • I am going to the party, so I need
  to buy a new dress.
 • She was worried about
  failing the exam.

Mark the sentences as correct or incorrect.

 • Some people prefer getting up early in the morning.
 • I look forward to help you paint the house.
 • She suggested to go to a movie.
 • Sandra decided studying economics in London.
 • I don't know what I want to do tonight.
 • Jim doesn't feel like going to a party tonight.

Choose the best answer option.

Congratulations on passing this course!

Hopefully, now you've got a better idea of gerund and infinitive.

To train a bit more, follow this link: Gerunds infinitive spin

Thanks for participating in the course!