การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง : การสื่อสารข้อมูล

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

        สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       มาตรฐาน ง 3.1   เข้าใจ เห็นคุณค่า และกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด

       ง 3.1 ม2/1   อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
       ง 3.1 ม2/2   อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
       ง 3.1 ม2/3   ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
       ง 3.1 ม2/4   ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

       ด้านความรู้ (Knowledge)

          1. บอกความหมายและประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล
          2. บอกองค์ประกอบการสื่อสารข้อมูล (Sender, Massege, Reciever, Media)

       ด้านทักษะกระบวนการ (Process)

          1. ทักษะกระบวนการฟัง
          2. ทักษะการสืบค้นข้อมูล
          3. ทักษะการสังเกต
          4. ทักษะการตอบคำถาม

       ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude)

          1. ซื่อสัตย์ สุจริต
          2. มีวินัย
          3. ใฝ่เรียนรู้
          4. มุ่งมั่นในการทำงาน

บทที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

มาตรฐานการเรียนรู้

        มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ

       การสื่อสารข้อมูลมีองค์ประกอบพื้นฐาน แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทคือ
          - ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล
          - ผู้รับหรืออุปกรณ์รับข้อมูล
          - ข่าวสาร
          - สื่อกลางหรือตัวกลางในการนำส่งข้อมูล
          - โปโตคอล (Protocol)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

       1. บอกองค์ประกอบพื้นฐานในการสื่อสารได้
       2. เพื่อให้ทราบถึงทิศทางการสื่อสารข้อมูล
       3. เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการส่งผ่านข้อมูลได้

คลิก ลิ้งค์ด้านล่างเพื่อเข้าสู่บทเรียน

http://prezi.com/xu0yxxbngkxp/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

หลังจากศึกษาเนื้อหาเสร็จแล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

บทที่ 2 เรื่อง พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

พื้นฐานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

มาตรฐานการเรียนรู้

        มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ

       การสื่อสารข้อมูล คือ กระบวนการถ่ายโอนข้อมูล/สารสนเทศ จากแหล่งกำเนิดข่าวสารผ่านสื่อกลาง เพื่อส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ โดยมีวัตถุประสงค์ใช้ในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนแบ่งปันการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

       1. บอกความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้  
       2. บอกประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
       3. บอกองค์ประกอบและประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

คลิก ลิ้งค์ด้านล่างเพื่อเข้าสู่บทเรียน

http://prezi.com/fugvkbviir0i/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

หลังจากศึกษาเนื้อหาเสร็จแล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

บทที่ 3 เรื่อง แบบจำลอง-OSI

แบบจำลอง-OSI

มาตรฐานการเรียนรู้

       มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ

       มาตรฐานกลางที่ใช้ในการส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย คือ มาตรฐาน OSI (Open Systems Interconnection Model) ซึ่งทำให้ทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ สามารถเชื่อมโยงและใช้งานในเครือข่ายได้ จุดมุ่งหมายของการกำหนดมาตรฐาน OSI นี้ขึ้นมาก็เพื่อจัดแบ่งการดำเนินงานพื้นฐานของเครือข่ายและกำหนดหน้าที่การทำงาน ในแต่ละชั้น ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 7 ชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

       1. บอกความหมายของสถาปัตยกรรมเครือข่ายได้
       2. เพื่อให้ทราบถึงแบบจำลอง  OSI

คลิก ลิ้งค์ด้านล่างเพื่อเข้าสู่บทเรียน

http://prezi.com/riibjq7avghm/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

หลังจากศึกษาเนื้อหาเสร็จแล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

บทที่ 4 เรื่อง TCP-IP

TCP-IP

มาตรฐานการเรียนรู้

       มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ

        TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) เป็นชุดของโปรโตคอลที่ถูกใช้ในการสื่อสารผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถใช้สื่อสารจากต้นทางข้ามเครือข่ายไปยังปลายทางได้ และสามารถหาเส้นทางที่ จะส่งข้อมูลไปได้เองโดยอัตโนมัติ ถึงแม้ว่าในระหว่างทางอาจจะผ่านเครือข่ายที่มีปัญหา โปรโตคอลก็ยังคงหาเส้นทางอื่นใน การส่งผ่านข้อมูลไปให้ถึงปลายทางได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

       1. บอกความหมายของ TCP/IP  ได้
       2. บอกจุดประสงค์ของการสื่อสารข้อมูลได้
       3. บอกโครงสร้างของ TCP/IP  ได้

คลิก ลิ้งค์ด้านล่างเพื่อเข้าสู่บทเรียน

http://prezi.com/g_cwq6ggcxar/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

หลังจากศึกษาเนื้อหาเสร็จแล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

บทที่ 5 เรื่อง สื่อกลางในการส่งข้อมูล

สื่อกลางในการส่งข้อมูล

มาตรฐานการเรียนรู้

       มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ

          ตัวกลางหรือสายเชื่อมโยง เป็นส่วนที่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน และอุปกรณ์ที่ยอมให้ข่าวสารข้อมูลเดินทางผ่านจากผู้ส่งไปสู่ผู้รับ สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลมีอยู่หลายประเภท แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันในด้านของปริมาณข้อมูลที่สื่อกลางนั้นๆ สามารถนำผ่านไปได้ในเวลาขณะใดขณะหนึ่ง การวัดปริมาณหรือความจุในการนำข้อมูลหรือที่เรียกกันว่า แบนด์วิดธ์ (Bandwidth) มีหน่วยเป็นจำนวน บิตข้อมูลต่อวินาที (bits per second: bps)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

       1. บอกลักษณะและคุณสมบัติของสื่อกลางการส่งข้อมูลแบบใช้สายและไม่ใช้สายได้
       2. เพื่อให้ทราบถึงคลื่นไร้สายประเภทต่างๆ ที่นำมาใช้กับระบบการสื่อสารได้

คลิก ลิ้งค์ด้านล่างเพื่อเข้าสู่บทเรียน

http://prezi.com/qq8rdzozzztr/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

หลังจากศึกษาเนื้อหาเสร็จแล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

บทที่ 6 เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี FDDI

เครือข่าย-LAN-MAN-WAN

มาตรฐานการเรียนรู้

       มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ

          เครือข่ายสามารถจำแนกออกได้หลายประเภทแล้วแต่เกณฑ์ที่ใช้ เช่น ขนาด ลักษณะการแลกเปลี่ยนข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยทั่วไปการจำแนกประเภทของเครือข่ายมีอยู่ 3 วิธีคือ

          1. เครือข่าย LAN (Local Area Network) : ระบบเครือข่ายระดับท้องถิ่น
          2. เครือข่าย MAN (Metropolitan Area Network) : ระบบเครือข่ายระดับเมือง
          3. เครือข่าย WAN (Wide Area Network) : ระบบเครือข่ายระดับประเทศ หรือเครือข่ายบริเวณกว้าง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

          1. เพื่อให้ทราบถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ
          2. เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย (Topology)
          3. บอกข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีเครือข่ายรูปแบบต่างๆ ได้

คลิก ลิ้งค์ด้านล่างเพื่อเข้าสู่บทเรียน

http://prezi.com/zujze1qji-c8/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

หลังจากศึกษาเนื้อหาเสร็จแล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

บทที่ 7 เรื่อง ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)

เครือข่าย-Wirless-LAN

มาตรฐานการเรียนรู้

       มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ

            ปัจจุบันนี้ โลกของเราเป็นยุคแห่งการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน ความต้องการข้อมูลและการบริการต่างๆ มีความจำเป็นสำหรับนักธุรกิจ เทคโนโลยีที่สนองต่อความต้องการเหล่านั้น มีมากมาย เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เครื่องปาร์ม ได้ถูกนำมาใช้เป็นอย่างมากและ ผู้ที่น่าจะได้ประโยชน์จากการใช้ ระบบเครือข่ายไร้สาย มีมากมายไม่ว่าจะเป็น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

          1. เข้าใจรายละเอียดพื้นฐานของเครือข่ายไร้สาย
          2. บอกประโยชน์ของระบบเครือข่ายไร้สายได้
          3. เพื่อทราบถึงรูปแบบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายไร้สาย

คลิก ลิ้งค์ด้านล่างเพื่อเข้าสู่บทเรียน

http://prezi.com/vp6urzoxs49l/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

หลังจากศึกษาเนื้อหาเสร็จแล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

บทที่ 8 เรื่อง เครือข่ายอีเทอร์เน็ต-Ethernet

เครือข่ายอีเทอร์เน็ต-Ethernet

มาตรฐานการเรียนรู้

          มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ

          ปี ค.ศ. 1973 บ็อบ เม็ทคาลเฟ (Bob Metcalfe) ได้คิดค้นระบบอีเธอร์เน็ตในการรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์และสามารถส่งข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์ได้ หลังจากนั้นอีเธอร์เน็ตได้ถูกพัฒนาต่อที่ PARC (Pale Alto Research Center) ซึ่งเป็น ศูนย์วิจัยของบริษัทซีร็อกซ์ (Xerox) จุดประสงค์ของการสร้างอีเธอร์เน็ตในตอนแรกนั้นเพื่อให้นักวิจัยสามารถแชร์ข้อมูลร่วมกันเท่านั้น ในสมัยแรกจะใช้สายโคแอ็กแบบหนา เป็นสายสัญญาณในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหล่านั้น 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

          1. บอกประวัติของเครือข่ายอีเธอร์เน็ต Ethernet ได้
          2. บอกอุปกรณ์ที่จำเป็นบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต Ethernet ได้ 

คลิก ลิ้งค์ด้านล่างเพื่อเข้าสู่บทเรียน

http://prezi.com/fyr_pb7n7j6g/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

หลังจากศึกษาเนื้อหาเสร็จแล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน