Fire Safety Training- Unilever Thailand

ยินดีต้อนรับ

 

องค์ประกอบของการเกิดไฟ

องค์ประกอบของการเกิดไฟ

1.อากาศ ที่มีออกซิเจนไม่ต่ำกว่า 16% 

2.ความร้อน หรืออุณหภูมิที่สูงเพียงพอทำให้เกิดการลุกไหม้

3.เชื้อเพลิง 

4.ปฏิกิริยาลูกโซ่ คือการทำปฏิกิริยาขององค์ประกอบทั้งสาม อย่างต่อเนื่องกัน

ข้อใดใม่ใช่องค์ประกอบของการเกิดไฟ

  • อากาศ
  • ความร้อน
  • ไนโตรเจน

ประเภทของไฟ มี 5 ประเภท

ประเภทแรก

กลุ่มเชื้อเพลิงประเภท ไม้/ กระดาษ/ ผ้า/ ยาง/ พลาสติก

ประเภทที่สอง

กลุ่มเชื้อเพลิงประเภทของเหลวไวไฟ เช่น แก๊ส น้ำมัน สารไวไฟ

ประเภทที่สาม

กลุ่มเชื้อเพลิงประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟไหลอยู่ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟฟ้าช็อต

ประเภทที่สี่

กลุ่มเชื้อเพลิงประเภทโลหะที่เกิดปฏิกิริยาลุกติดไฟได้ เช่น แมกนีเซียม โซเดียม โปแตสเซียม

ประเภทที่ห้า

กลุ่มเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันที่ติดไฟยาก หรือเป็นยางเหนียว เช่น น้ำมันสำหรับการทำอาหาร, น้ำมันพืช, ไขมันสัตว์

ประเภทของถังดับเพลิง

ประเภทของถังดับเพลิง

ถังดับเพลิงประเภทใด ไม่ สามารถใช้ดับไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าได้

  • ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง
  • ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์
  • ถังดับเพลิงชนิดโฟม หรือน้ำ

วิธีการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น

วิธีการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น

ข้อใดคือวิธีการใช้ถังดับเพลิงที่ถูกต้อง

  • ดึง-ส่าย-กด-ปลด
  • ดึง-ปลด-กด-ส่าย
  • ปลด-ดึง-ส่าย-กด