Kenniskaart - medewerker kwaliteitscontrole WML

De medewerker kwaliteitscontrole valt onder de sector Klant & Operatie, afdeling Onderhoud & Inspectie. Deze medewerker coördineert, bewaakt, ondersteunt en borgt drinkwaterkwaliteits-aangelegenheden. De kwaliteitscontroleur verstrekt informatie en geeft advies over drinkwaterkwaliteit, stelt het wettelijk meetprogramma op en bewaakt de uitvoering daarvan met als doel dat de kwaliteit van het drinkwater optimaal blijft.

Deze cursus beschrijft de kernactiviteiten, werkzaamheden en taken van de medewerker kwaliteitscontrole.  Men kijkt naar de benodigde kennis en kunde voor deze functie en er worden tips gegeven hoe de taken uitgevoerd kunnen worden. De functie medewerker kwaliteitscontrole is onderverdeeld in zeven kernactiviteiten. Wanneer je de cursus start, verschijnt er een onderverdeling per kernactiviteit. Klik op de kernactiviteit om meer te weten te komen over het onderwerp.

 

Meetprogramma

Competenties en taken - Meetprogramma

Kernactiviteit

Verzamelt, verwerkt en controleert gegevens, stelt op basis hiervan het wettelijk meetprogramma op en bewaakt de uitvoering daarvan.

Resultaten

 Accuraat jaarlijks meetprogramma.

Binnen het meetprogramma vallen een aantal deeltaken, namelijk:

- JaarkalenderH2Q is leidraad voor chronologische opvolging van deze cyclus die jaarlijksdoorlopen wordt. (B)

- Inventariseren welke demografische ontwikkelingen in afzonderlijke leveringsgebieden te verwachten zijn in het volgende kalenderjaar. 

- Inventariseren welke plannen in het daaropvolgende kalenderjaar van toepassing zijn om de bedrijfsvoering van Productie locaties uit te voeren.Zoals: Worden winmiddelen toegevoegd of afgesloten, wordt winlocatie geslotenof toegevoegd, processtappen toegevoegd of afgestoten? (B)

- Prognose maken van win-hoeveelheden, Eigenwater en te distribueren water ten behoeve van het komende kalenderjaar. (Z/S)

- Initiatiefnemer in het opstellen van Prognose gewonnen water 2015.

- REWAB-stamgegevens actualiseren om de prognosegegevens in te voeren om berekening van wettelijk verplichte onderzoeken te starten. (S)

- Inventariseren van onderzoekwensen per afdeling voor het daarop volgende kalenderjaar. (S)

- Wanneer het wettelijk meetprogramma is berekend door REWABonderzoeksvragen van procestechnologen of vergunning verstrekkers samenvoegenzodanig dat het voor WML bedrijfseconomisch het meest efficiënt is. (S)

- Communicatie met BeleidsgroepWaterkwaliteit, Hydrologen, Procestechnologen enlaboratoriummedewerkers vanAQZ over voortgang van totstandkoming meetprogramma. (S)

- Voor de deadline Meetprogramma aanleveren aan IL&T.

*Niveau(B,Z S) is het onderscheid dat wordt gemaakt tussen het Basis/onderBegeleiding, Zelfstandig niveau en Specialistisch niveau.Control

Competenties en taken - Controle

Kernactiviteit

Stelt instructies en procedures op voor het monsterneming proces en controleert monsternemingen financieel.

Resultaten

 Optimale kwaliteit van de monsterneming ter waarborging van de drinkwaterkwaliteit.

Binnen de controle vallen een aantal deeltaken, namelijk:

- Per week facturen in Excel format verwerken zodat WML de gewenste informatie kan opvragen om budget te volgen en bedrijfsvoering kan aanpassen. (Z)

- Indien werkinstructies moeten worden opgesteld voor specifieke monsterneming waarvoor geen instructies beschikbaar zijn, volgens WML-format opstellen en voorleggen aan aanvrager. (B)

- Intermediair van IL&T over introduceren nieuwe werkwijze(n). Bijvoorbeeld het instrueren van Procedure melden Norm over/onderschrijdingen aan IL&T. (S)

*Niveau(B,Z S) is het onderscheid dat wordt gemaakt tussen het Basis/onderBegeleiding, Zelfstandig niveau en Specialistisch niveau.

Systemen

Competenties en taken - Systemen

Kernactiviteiten

Bewaakt systemen voor planning en bewaking van de drinkwaterkwaliteit, signaleert tekortkomingen in deze systemen, neemt gepaste actie indien nodig en ondersteunt gebruikers van deze systemen.

Resultaten

 Optimale werking van systemen voor planning en bewaking drinkwaterkwaliteit.

Binnen de systemen vallen een aantal deeltaken, namelijk:

- Bewaking van KoW (Kijk op Water van WML)op inzetbaarheid en actualiteit, interface tussen AQZ en WML. (S)

- Communicatie tussen WML- ICT, ICT –AQZ enWQ. 

- Specialistische details toetsen op volledigheid en analyseren waar constateringen door gebruikers (WML) hun oorsprong hebben. Voorts oplossing aandragen om probleem te elimineren.

- Ideeën ontwikkelen om bewaking te optimaliseren. (S)

- In overleg met ICT tool ontwikkelen om bewaking te optimaliseren.

- WML medewerkers introduceren in het gebruik van KoW en SM (SampleManager). Collega’s die hiervan gebruik maken zijn werkzaam bij afdeling Onderzoek & Advies, Productie, Distributie, Planning & Werkvoorbereiding, Aanleg Leidingen, Markt, Reinigen Leidingnet en Puttenbeheer. (S)

- Beheer van coderingsdocument. Monsterpunten worden volgens WML coderingssysteem benoemd. Indien toevoegingen moeten worden gedaan om in de behoefte te voorzien, is medewerker kwaliteitscontrole diegene die uniformiteit en relevantie bewaakt. (S)

*Niveau(B,Z S) is het onderscheid dat wordt gemaakt tussen het Basis/onderBegeleiding, Zelfstandig niveau en Specialistisch niveau.

Informatie en rapportage

Competenties en taken - Informatie en rapportage

Kernactiviteiten

Maakt en verstrekt management- en REWAB rapportages betreffende de drinkwaterkwaliteit, aan interne en externe klanten, rapporteert en archiveert omtrent monsternemingen en beheert het adressenoverzicht van thuisdialysepatiënten.

Resultaten

 Inzicht in de drinkwaterkwaliteit en het monsterneming proces en up-to-date overzicht van adresgegevens van thuisdialysepatiënten.

Binnen het informeren en rapporteren vallen een aantal deeltaken, namelijk:

- Vertalen van wensen klanten (intern / extern) naar query om periodiek specifieke rapportages te draaien, (waterkwaliteit, financieel of planning). (S)

- Periodiek overleg met dialysecentra inzake ontwikkelingen, bijvoorbeeld aanpassing in betreffende wet en regelgeving alsook signaleren dat specifieke productinformatie (over ThuisHemoDialysetoestellen) noodzakelijk is. (Z)

- Overleg over voorgenomen werkzaamheden inhet betreffende leveringsgebied initiëren en preventief informeren overmogelijke consequenties voor cliënten.

- Jaarlijks rapportages die voortkomen uit REWAB, zoals Actieplan en Evaluatie Actieplan, initiëren, plannen, samenstellen, formuleren en indienen bij IL&T. (S)

*Niveau(B,Z S) is het onderscheid dat wordt gemaakt tussen het Basis/onderBegeleiding, Zelfstandig niveau en Specialistisch niveau.

Ondersteuning en Advies

Competenties en taken - Ondersteuning en advies

Kernactiviteiten

Ondersteunt de proceseigenaar van drinkwaterkwaliteit, interne afdelingen en (zakelijke) marktinitiatieven inzake drinkwaterkwaliteitsaspecten en monsteranalyses en geeft advies hieromtrent.

Resultaten

 Bijdrage aan de waarborging van een juiste kwalitatieve en kwantitatieve drinkwatervoorziening ter veiligstelling van de volksgezondheid.

Binnen ondersteunen en adviseren vallen een aantal deeltaken, namelijk:

- Optreden als vraagbaak. (Z)

- Informeert belanghebbenden over relevante kennis om specialistische vraagstukken te behandelen.

- Dit kan informatie zijn over specifieke onderzoeksvragen en inbrengen van specialistische kennis van bijvoorbeeld clusterparameters, wanneer zogenaamde somparameters gevraagd worden en ook kennis van praktische aard, geografie alsook opgedane laboratorium ervaringen introduceren in WML-ontwikkelingen.

- In de totstandkoming van Kwaliteit Prestatie Indicatoren (KPI) levert medewerker gevraagde informatie aan. (Z)

*Niveau(B,Z S) is het onderscheid dat wordt gemaakt tussen het Basis/onderBegeleiding, Zelfstandig niveau en Specialistisch niveau.


Klantencontact

Competenties en taken - Klantencontact

Kernactiviteiten

Handelt klachten en vragen van klanten met betrekking tot drinkwaterkwaliteit en beheer van leidingwaterinstallaties af.

Resultaten

 Snelle, correcte en klantvriendelijke afhandeling van klachten en vragen.

Binnen het klantencontact vallen een aantal deeltaken, namelijk:

- Analyseren van klantvragen, intern- en extern, en gerichte informatie produceren (Z)

- Waterkwaliteitsklachten verwerken.

*Niveau(B,Z S) is het onderscheid dat wordt gemaakt tussen het Basis/onderBegeleiding, Zelfstandig niveau en Specialistisch niveau.
Vakontwikkeling

Competenties en taken - Vakontwikkeling

Kernactiviteiten

Houdt vaktechnische kennis bij door relevante ontwikkelingen en opleidingen binnen het vakgebied te volgen, deelt deze kennis binnen WML en zorgt voor praktische toepassingen ervan.

Resultaten

 Gewaarborgde up-to-date vaktechnische kennis binnen WML.

Binnen de vakontwikkeling vallen een aantal deeltaken, namelijk:

- Microbiologie, winning, putmanagement (Z)

- Lidmaatschap van BTO Diverse Richtlijnen en hygiënecode Drinkwater. (Z)

- Kennis is opgeslagen in N map, in vak theorie, FAQ voor KS. (Z)

*Niveau(B,Z S) is het onderscheid dat wordt gemaakt tussen het Basis/onderBegeleiding, Zelfstandig niveau en Specialistisch niveau.