ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

เป็นชั้นเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปที่มักใช้บ่อยในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านภาษา

 

Greeting along with people

basic greeting