Försäkringsförmedling prov

Här får du testa dina kunskaper, du behöver ha minst 70 % rätt för att bli godkänd.

En man kontaktar dig och vill försäkra sin grannes motorcykel, han anför att ”grannen kör som en dåre och han kommer garanterat krascha när som helst och då vill jag ha ersättning”. Kan ett försäkringsbolag försäkra den risken?

 • Ja, fast bara under förutsättning att det ligger inom ramen för försäkringsbolagets normala verksamhetsområde.
 • Ja, ett försäkringsbolag får alltid försäkra alla risker det bedömer som lönsamma.
 • Ja, ett försäkringsbolag får inte neka någon att teckna en försäkring.
 • Nej, försäkringsbolaget får bara försäkra om grannen själv kör motorcykeln ibland.
 • Nej, grannen saknar lagligt intresse i att försäkra motorcykeln.

En 15-åring ringer och vill försäkra sin båt med det absolut dyraste försäkringsalternativet. Vad svarar du honom?

 • Välkommen som försäkringstagare!
 • Du är en för stor risk för oss, vi kan tyvärr inte försäkra dig.
 • Kör du Ockelbo? De vill vi inte försäkra.
 • Skulle jag få bekräfta detta med någon av dina föräldrar?
 • Med tanke på din båt så kan jag inte rekommendera dig det här försäkringsalternativet.

En försäkringstagare ringer in och vill avsluta sin försäkring. Han blev pistolhotad till att teckna den hos försäkringsbolaget. Vad är rätt?

 • Du var i god tro när han tecknade försäkringen och han blir tvungen att säga upp försäkringen på de grunder som gäller enligt försäkringsvillkoren.
 • Eftersom det inte står något om det i Försäkringsavtalslagen, så gäller försäkringen oavsett om du var i god- eller ond tro.
 • Eftersom han som hotade personen inte har någon anknytning till försäkringsbolaget, så gäller försäkringen enligt de vanliga villkoren.
 • Försäkringstagaren har rätt att omedelbart säga upp försäkringen, men han måste betala premien för den tid försäkringen varit i kraft.
 • Försäkringsavtalet är ogiltigt från första början och försäkringstagaren behöver inte betala något.

Försäkringstagaren är missnöjd med sina försäkringsvillkor och vill säga upp försäkringen. Villkoren stadgar att försäkringen måste sägas upp senast sex månader före nästa period och annars förlängs försäkringen automatiskt. Vad gäller?

 • Eftersom försäkringstagaren säger upp försäkringen försent måste han betala för nästa period också.
 • Försäkringstagaren har alltid rätt att avsluta försäkringen under innevarande period för att upphöra att gälla vid försäkringsperiodens slut, oavsett vad som skrivs i villkoren.
 • Det är godtagbart att skriva in en sådan klausul i försäkringsvillkoren, om en sådan skrivning medför att försäkringstagaren i det stora hela gynnas, exempelvis genom en kraftig premiesänkning.
 • Eftersom en sådan klausul är ogiltig enligt avtalslagens ogiltighetsregler har försäkringstagaren rätt att omedelbart säga upp försäkringen.
 • Eftersom försäkringstagaren är missnöjd, har du inte uppfyllt din informationsplikt rätt och försäkringstagaren får säga upp avtalet när denne vill.

Vem eller vilka av följande är att anse som försäkringsförmedlare i lagens mening?

 • Grannen som tar varje tillfälle i att framhålla hur bra försäkringar som Bluff och Båg AB har.
 • Styrelseledamoten i båtklubben som alltid framhåller Bluff och Båg AB som det självklara alternativet för båten.
 • Snabbköpet som satt upp massor av reklam för försäkringsbolaget Bluff och Båg AB i sina lokaler.
 • Den handlare som, vid sidan av sina ordinarie produkter, flera gånger i veckan ger ingående råd om olika försäkringsalternativ.

I vilken lag kan du läsa mer om den s.k. ”för- och efterköpsinformationen” som du måste lämna?

 • Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) och Marknadsföringslag (2008:486)
 • Försäkringsavtalslag (2005:104)
 • Köplagen (1990:931) respektive Konsumentköplagen (1990:932)
 • Lag (2005:405) om försäkringsförmedling och Förordning (2005:411) om försäkringsförmedling
 • Inte i någon av ovanstående lagar

Vad måste ingå i förköpsinformationen?

 • Information om försäkringsbolagets ledningsgrupp och grupp för klagomål
 • Fullständiga villkor
 • Försäkringens huvudsakliga innehåll och relevanta undantag
 • Information om hur premienivån är i jämförelse med relevanta konkurrenter
 • Inget av ovanstående

Vilken är övervakande myndighet för försäkringsförmedlare?

 • Försäkringsförbundet
 • Finansinspektionen
 • Skatteverket
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Bolagsverket

Vilka brott får du inte ha gjort dig skyldig till, om du vill kunna bli registrerad som försäkringsförmedlare?

 • Jag får inte ha kört så fort att jag suttit i fängelse för vårdslöshet i trafik
 • Jag får inte ha blivit dömd för ekonomisk brottslighet
 • Jag får inte ha varit delaktig i någon försäkringstvist som jag förlorat
 • Jag får inte ha gjort mig skyldig till något brott som har fängelse i straffskalan

Måste försäkringsförmedlaren lämna uppgift till kunden om ägarförhållanden med försäkringsföretag?

 • Ja, men bara om kunden begär det
 • Ja, alltid – även om kunden inte alls är intresserad
 • Nej, försäkringsförmedlaren får inte röja vem som är hans huvudman
 • Det beror på om det gäller konsumentförsäkring eller företagsförsäkring

Vad kan hända om en försäkringsförmedlare bryter mot sina skyldigheter enligt FFmL ?

 • Fängelse upp till två år för bolagets VD
 • Dagsböter personligen för bolagets VD
 • Återkallat tillstånd eller registrering
 • Försäkringstagarna får rätt att säga upp försäkringarna med omedelbar verkan

I vilken lagstiftning hittar du regler om skadeersättningar?

 • Produktansvarslagen
 • Försäkringsförmedlarlagen
 • Avtalslagen
 • Försäkringsavtalslagen
 • Marknadsföringslagen

När är FAL (Försäkringsavtalslagen) tvingande?

 • Alltid om försäkringsvillkoret är till nackdel för konsumenten
 • Alltid gällande företagsförsäkring
 • FAL är endast tvingande vad det angår plikten att lämna förköpsinformation
 • FAL är bara tvingande när det rör skadeersättning till tredje man

Kalle Kula är ö-känd i försäkringsvärlden för sina många försäkringsbedrägerier. Nu har Kalle köpt ny båt och ringer till Sveda och Värk för att försäkra den. Har bolaget rätt att neka försäkring?

 • Nej, bolaget får aldrig neka en konsument försäkring
 • Nej, bolaget måste erbjuda försäkring om de vanligtvis tillhandahåller båtförsäkringar
 • Ja, eftersom Kalle är dömd för försäkringsbedrägeri anses det som särskilda skäl
 • Ja, bolag har alltid rätt att neka försäkring
 • Nej, inte om Kalle Kula är svensk medborgare

Hur lång ska försäkringstiden vara om inte särskilda skäl finns?

 • Det finns inga bestämmelser, det beror på vad som avtalats
 • Försäkringstiden är obegränsad, såvida inget annat har avtalats
 • Ett år
 • Tre år
 • Fem år

Hur lång tid måste kund (konsument) få på sig för att betala premien som huvudregel?

 • 14 dagar
 • 45 dagar
 • Premien ska betalas omgående
 • Det beror på vad som framkommer av villkoren
 • Premien ska betalas inom 30 dagar från försäkringsbolagets anmodan

Vad eller vilka påståenden stämmer om hur du finner ut vad ”god försäkringsförmedlingssed” är?

 • Jag vet vad det är när jag ser det, men det går inte att beskriva.
 • Skatteverket ger ut ett häfte under namnet ”God försäkringsförmedlingssed”
 • Finansinspektionen gav tidigare ut allmänna råd som fortfarande kan användas som ramverk
 • God försäkringsförmedlingssed finns det inget som heter

Vem är en ”mellanman”?

 • En mellanman är en banktjänsteman som tar emot dina pengar i banken
 • En mellanman är någon som har en ställning som mellanchef i en organisation
 • En mellanman är endast en bulvan (s.k. ”målvakt”)
 • En mellanman är t.ex. en försäkringsförmedlare som via fullmakt agerar för annans räkning