ค่านิยม 12 ประการ

สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ ค่านิยม 12 ประการกันนะคะ  เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลย 

ค่านิยม 12 ประการ

ความหมายของค่านิยม 12 ประการ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ คืออะไร

ค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ   คือ  ค่านิยมที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. กำหนดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวไกลและมั่นคง


ความสำคัญ

ความสำคัญของค่านิยม 12 ประการ

ค่านิยมหลักของคนไทย มีทั้งหมด 12 ข้อ เป็นสิ่งที่คนไทยควรนำมาปฏิบัติ ถ้าคนไทยทุกคนนำค่านิยมหลักมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  จะส่งผลให้คนไทยมีความสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า

ข้อปฏิบัติในแต่ละข้อของค่านิยม

เพลงค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

ค่านิยมหลักของคนไทยมี 12  ข้อ

ศึกษาจากใบความรู้

คำชี้แจง

ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่กำหนด 

ให้นักเรียนสรุปความรู้จากใบงานเป็นแผนผังความคิด แล้วนำส่งคุณครูทางอีเมลล์ [email protected]  ภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑


41306-5701

แนวทางการนำไปใช้

ค่านิยมมีกี่ข้อ

  • 12 ข้อ
  • 10 ข้อ
  • 13 ข้อ

ค่านิยมข้อที่  3  คืออะไร

  • รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  • ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้
  • กตัญญูต่อพ่อแม่