கற்க கசடற

The course is designed to help the kids learn Tamil Language in an easy way

This section is to teach Uyir Ezhuththukkal (உயிர் எழுத்துக்கள் )

உயிர் எழுத்துக்கள்

 ஏ

 

அ, இ, உ , எ, ஒ ஆகியவை குறுகிய ஓசை உடையன. இந்த ஐந்தும் குறில் எழுத்துக்கள் ஆகும்

 ஆ இ ஈ உ ஊ எ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ

 

உயிர் எழுத்துக்கள் மொத்தம் எத்தனை?

 • 12
 • 18
 • 1

உயிர் எழுத்துக்களை ஓசை அடிப்படையில் எத்தனை வகையாக பிரிக்கலாம்?

 • வல்லினம், மெல்லினம், இடையினம்
 • குறில், நெடில்
 • உயிர், மெய்

ஃ உயிர் எழுத்தா?

 • ஆம்
 • இல்லை
 • மேலே குறிப்பிட்ட இரண்டும் சரி

குறில் எழுத்துக்களை குறிப்பிடவும்

நெடில் எழுத்துக்கள் யாவை?

ஆ  ____ ஈ_____

Untitled text matching question

 • Define your key...
  Define your answer...
 • Define your key...
  Define your answer...

Untitled drag and drop text question

Untitled statement question

 • Type your statement here...
 • Type your statement here...

Untitled single choice question

 • Put your answer option here
 • Put your answer option here