கற்க கசடற

The course is designed to help the kids learn Tamil Language in an easy way

This section is to teach Uyir Ezhuththukkal (உயிர் எழுத்துக்கள் )

உயிர் எழுத்துக்கள்

உயிர் எழுத்துக்கள் மொத்தம் எத்தனை?

உயிர் எழுத்துக்களை ஓசை அடிப்படையில் எத்தனை வகையாக பிரிக்கலாம்?

ஃ உயிர் எழுத்தா?

குறில் எழுத்துக்களை குறிப்பிடவும்

நெடில் எழுத்துக்கள் யாவை?

ஆ  ____ ஈ_____

Untitled text matching question

Сombine elements from the left column with the elements on the right
Define your key...
 
Define your answer...
Define your key...
 
Define your answer...

Untitled drag and drop text question

    Untitled statement question

    Untitled single choice question