English Language Course

Welcome to  my  English class         "Tenses"

 

 

My Profile

สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักของครูทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1

ความรู้เบื้อต้น                        

TENSE

Tense คือ รูปของคำกริยาที่บอกเวลาของการกระทำ ในภาษาอังกฤษการกระทำที่เกิดขึ้นในเวลาที่แตกต่างกันจะใช้รูปของคำกริยาที่แตกต่างกัน เช่น 1. I am playing football now. ( ฉันกำลังเล่นฟุตบอล ) 2. I played football yesterday. ( ฉันเล่นฟุตบอลเมื่อวานนี้ ) ในประโยคที่ 1 รูปของคำกริยาคือ am playing บอกให้รู้ว่าการเล่นฟุตบอลกำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดประโยคนี้ออกมาในประโยคที่ 2 รูปของคำกริยาคือ played บอกให้รู้ว่าการเล่นฟุตบอลเกิดขึ้นเมื่อวานนี้

ชนิดของ Tense Tense แบ่งออกเป็น 3 ชนิดใหญ่ คือ 1. Present Tense ใช้กับการกระทำที่เป็นปัจจุบัน 2. Past Tense ใช้กับการกระทำที่เป็นอดีต 3. Future Tense ใช้กับการกระทำที่เป็นอนาคต