Toets je kennis over PGB

De toetsvragen

Weigeringsgronden PGB

 • Geregistreerd bij de WSNP
 • Geregistreerd bij de BKR
 • Indicatie 1 SLGLVG
 • Geen GBA adres
 • Indicatie 6VG
 • Opgenomen in een instelling (WLZ of Zvw)
Noem een aantal weigeringsgronden voor de PGB.

Budgethouders die al in 2014 een PGB hadden, hebben voor 2015 ten minste recht op 90% van het PGB over 2014. Dit bedrag wordt verhoogd met de tariefverhoging van 0,74% en resulteert zo in het PGB 2015.

 • Dat budgethouders die toen zij voor het eerst een ZZP-indicatie ontvingen ook recht hadden op budgetgarantie.
 • Dat budgethouders die op 31-12-2014 in een wooninitiatief woonden recht hebben op ten minste 100% van het budget in 2015 ten opzichte van het budget van 2014.
Welke van de onderstaande stellingen is juist/onjuist?

Verantwoordingsvrij bedrag

 • € 250,00
 • € 429,68
 • € 1.250,00
 • € 770,58
 • € 502,50
Jaap heeft een WLZ indicatie en ontvangt hiervoor een PGB in 2015 van € 33.500,- waarvan hij € 28.645,- aan zorg besteedde. Wat is het verantwoordingsvrije bedrag?

Vul in de vakjes de juiste antwoorden in (gebruik voor bedragen hele bedragen zonder komma's en euro-teken)

Er mag niet meer dan  euro per uur of dagdeel worden betaald aan de zorgverlener, tenzij deze staat ingeschreven bij , staat ingeschreven in het register en geen familie is of een zelfstandige zonder personeel met een Verklaring Arbeidsrelatie. Voor deze uitzonderingen gelden maximumtarieven van euro per uur en euro per dagdeel.

 

Het PGB kent zgn. weigeringsgronden. Deze zijn te vinden in:

 • De Wet langdurige zorg
 • Het Besluit langdurige zorg
 • De Regeling langdurige zorg
 • In alle hiervoor genoemde wet en regelgevingen

Het PGB mag alleen worden gebruikt voor:

 • Verpleging
 • Verzorging
 • Behandeling
 • Begeleiding
 • Langdurig verblijf
 • Hulp bij het huishouden
 • Logeeropvang
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk!

Welk van de onderstaande stellingen is juist?

 • Bewoners van wooninitiatieven ontvangen nog een extra toeslag van € 3.371,- per jaar. Dit geldt alleen voor de verzekerden die voldoen aan de voorwaarden van een wooninitiatief.
 • Het budget wordt vervolgens, op grond van Regeling, artikel 5.13 lid 3, opgehoogd met een vaste opslag van € 4.047,-  per jaar, die bedoeld is voor huishoudelijke hulp.

Versleep de blokken met tekst zodat de stappen van het "Zelf uw zorg inkopen" de juiste volgorde komen te staan:

 • Het CIZ stelt vast welke zorg de cliënt nodig heeft
 • De cliënt kiest tussen zorg in natura of pgb
 • De cliënt vraagt een pgb aan bij het zorgkantoor
 • Het zorgkantoor kent het pgb toe
 • De cliënt koopt zorg in
 • De cliënt verantwoordt de uitgaven/declareert zorgkosten bij de SVB

De Wlz kent een zestal grondslagen. Welke grondslagen uit onderstaande lijst vallen onder de Wlz?

 • Zintuigelijke handicap
 • Psychosociale ziekte/aandoening
 • Verstandelijke handicap
 • Alle 3 de antwoorden zijn goed
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk!

Vul in onderstaande zinnen de ontbrekende termen in:

Er zijn voorwaarden waaraan een wooninitiatief moet voldoen. Zo moet het een woonsituatie zijn waarbij minimaal en maximaal bewoners een PGB ontvangen voor ten minste de functies en  en hiervoor door bundeling van persoonsgebonden budgetten gezamenlijk de zorg inkopen. Bovendien dienen de bewoners te zijn ingeschreven op 1 woonadres of op meerdere adressen binnen een straal van meter, waarin ten minste gemeenschappelijke ruimte(s) aanwezig is/zijn voor gezamenlijke activiteiten.