HC Republiek

Zet de volgende historische gebeurtenissen in de juiste volgorde.

De Republiek

Feesten in de Republiek

 • Het feest ter ere van de toekomstige landsheer Filips II duurde acht dagen. Op een van de vele toernooien lieten de deelnemers de kroonprins winnen.
 • Tijdens het huwelijksfeest van de zoon van landvoogdes Margaretha boden een aantal edelen een smeekschrift aan, waarin zij verzochten de kettervervolgingen te matigen.
 • Vanwege zijn rol bij het sluiten van de Pacificatie van Gent, werd Willem van Oranje als een bevrijder door de bevolking van Brussel feestelijk ingehaald.
 • In de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch vierden de katholieken het nieuws van de moord op Willem van Oranje met een plechtige mis.
 • Na het bekend worden van het nieuws dat de Spaanse Armada was verslagen, werd in de Republiek op veel plaatsen feestgevierd.
 • Ter gelegenheid van de Vrede van Münster hielden de Amsterdamse handboogschutters een feestmaal, waarvan Bartholomeus van der Helst een beroemd schilderij maakte.

Vredesverdragen

 • Bij de Vrede van Augsburg werd bepaald dat de vorst voortaan het geloof van zijn onderdanen bepaalde.
 • In de Pacificatie van Gent werden onder andere gemaakt over het geloof in de betrokken gewesten.
 • De Unie van Utrecht was een verdrag tussen een aantal Nederlandse gewesten waarin religieuze en militaire zaken werden geregeld.
 • De Treves is een andere benaming voor het verdrag dat het Twaalfjarig Bestand inluidde.
 • Om het bestuurscentrum van de VOC naar Batavia te kunnen verplaatsen moest gouverneur-generaal Coen verdragen sluiten met plaatselijke vorsten en de Engelse East India Company.
 • Bij de Vrede van Münster kreeg de Republiek officieel internationale erkenning van zijn soevereiniteit.

Strijd in de Nederlanden

 • Om beeldenstormers hard aan te pakken stuurt Filips II ‘de IJzeren Hertog’ Alva naar de Nederlanden.
 • Willem van Oranje verliest in het eerste jaar van de Opstand zijn broer Adolf bij de Slag bij Heiligerlee; zelf kan Willem maar net uit handen blijven van de Spaanse soldaten en vlucht (opnieuw) naar Nassau.
 • Na verlies tegen de Spanjaarden bij het beleg van Haarlem begint bij Alkmaar de victorie voor de geuzen.
 • Bij de Pacificatie van Gent wordt een wankele vrede tussen de gewesten gesloten.
 • Na het tekenen van de ‘Acte van Verlaetinghe’ gaan de opstandige Noordelijke gewesten op zoek naar een nieuw staatshoofd.
 • Nadat Filips II hem vogelvrij verklaard heeft, wordt Willem van Oranje door de fanatieke katholiek Balthasar Gerards vermoord.

Godsdienstvervolgingen

 • Nadat eerst de paus hem in de ban had gedaan en later keizer Karel V hem vogelvrij verklaarde, vluchtte Maarten Luther naar het landgoed Wartburg van Frederik van Saksen.
 • Als Hendrik VIII hoofd van de Anglicaanse kerk wordt en de bezittingen van kloosters in beslag laat nemen, vluchten veel katholieke geestelijken naar de zuidelijke Nederlanden.
 • Als Filips II na de Beeldenstorm tot strenge vervolging overgaat, nemen calvinisten de wijk naar Engeland waar zij vluchtelingenkerken stichten.
 • Na de Bloedbruiloft in Parijs vluchten tienduizenden Franse Hugenoten naar de Nederlanden.
 • Uit angst voor onderdrukking vluchten veel Vlaamse calvinisten na de Val van Antwerpen naar de Noordelijke Nederlanden, waar de opstandelingen zojuist het gezag van de Spaanse koning hebben afgezworen.
 • Als aan het eind van het Twaalfjarig Bestand Johan van Oldenbarnevelt wordt onthoofd, vluchten veel arminiaanse predikanten naar Noord-Duitsland waar zij Friedrichstadt stichten.

Willem van Oranje

 • Nadat neef René van Chalon, de prins van het Franse Orange, gestorven is, erft Willem van Oranje naast de titel vele bezittingen in de Nederlanden.
 • Samen met andere hoge edelen dient Willem van Oranje bij Filips II een verzoek in om de strenge vervolgingen van calvinisten te matigen.
 • Willem van Oranje krijgt als stadhouder opdracht van de hertog van Alva om hard op te treden tegen ketterse beeldenstormers.
 • Vertegenwoordigers van 12 Hollandse steden erkennen op de statenvergadering in Dordrecht Willem van Oranje als stadhouder.
 • Met de totstandkoming van de Pacificatie van Gent bereikt Willem van Oranje zijn politieke hoogtepunt: voortaan zullen de religieuze tegenstellingen tussen de gewesten onderling ondergeschikt zijn aan een gemeenschappelijk optreden van de gewesten tegen de Spaanse soldaten.
 • Nadat Filips II hem vogelvrij verklaarde, schrijft Willem van Oranje is zijn Apologie dat hij vanwege de strenge plakkaten tegen de ketterij steeds meer weerstand voelde tegen de Spaanse koning.

Hoofdpersonen uit de Opstand

 • Nadat Karel V teleurgesteld was afgetreden, volgde Filips II hem op als heer der Nederlanden.
 • Teneinde de strenge vervolgingen van calvinisten iets te verzachten, dienen enkele lagere edelen een smeekschrift in bij landvoogdes Margaretha van Parma.
 • Om beeldenstormers beter te kunnen vervolgen richt de hertog van Alva de Raad der Beroerten op.
 • Onder leiding van admiraal Lumey veroveren de watergeuzen het zojuist door de Spanjaarden verlaten Den Brielle.
 • Omdat Alva er als landvoogd niet in slaagde om te opstand in Holland en Zeeland te bedwingen, verving Filips II hem door Requesens.
 • Ondanks dat landvoogd Parma van Filips II zijn aandacht moest richten op de strijd tegen Engeland (en Frankrijk) wist hij Antwerpen te veroveren en de opstandelingen te verdrijven uit Brabant en Vlaanderen.