Language Course (Articles)

Welcome to the course "Articles"

 

เรื่อง Articles

เนื้อหา

Articles 

                      

                         เป็นคำคุณศัพท์อย่างหนึ่งการเรียนArticles ต้องทำความเข้าใจควบคู่ไปกับเรื่องนามนับได้ (Countable Nouns ) และนามนับไม่ได้ ( Uncountable Nouns ) ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างสับสนสำหรับผู้เรียนซึ่งที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ( Non-native speakers of English ) หรือเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ( English as a Foreign Language ) เนื่องจากเป็นเรื่องที่มักจะตัดสินใจยากว่าอะไรเป็นนามนับได้และอะไรเป็นนามนับไม่ได้บางครั้งคำเดียวกันสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างเป็นเรื่องที่มีกฎเกณฑ์มากและขณะเดียวกันก็มีข้อยกเว้นมากเช่นกันต้องอาศัยความจำและประสบการณ์ในการใช้ภาษาเป็นเวลานานจึงจะสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง 

           การใช้ Articles a, an, theคำ article แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ

A. Indefinite Article ได้แก่ a, an (ใช้กับคำนามนับได้ที่ไม่เจาะจง)

B. Definite Article ได้แก่ the(ใช้กับคำนามนับได้ที่เจาะจง)

A. Indefinite Article ได้แก่ a, anหลักการใช้ a, an

1. ใช้ an นำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยสระ a, e, i, o,u หรือออกเสียงสระไม่ว่าจะเขียนขึ้นต้นด้วยพยัญชนะก็ตามเช่นan elephant, an hour, an umbrella, an apple 

2. ใช้ a, an นำหน้าคำนามเอกพจน์ที่นับได้เสมอที่มีความหมายเป็น"หนึ่ง"She has a dog.Give me an apple.This is a durian.

3. ใช้ a, an นำหน้าคำที่บอกอาชีพI am a student . I want to be a teacher.

4. ใช้ a, an นำหน้านามเอกพจน์ที่แปลเป็นต่อ...(หน่วย)Oranges cost 50 baht a kilogram.

5. ใช้ a กับการเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นa stomachache, a headache, a fever I have eaten papaya salad at lunch and now I have a stomachache.

6. ใช้ a, an ในประโยคอุทานตามหลัง what เช่นWhat is this ? It’s a pear.

B. Definite Article ได้แก่ theหลักการใช้ the

1. ใช้กับคำนามนับได้เอกพจน์และพหูพจน์ที่เป็นการชี้เฉพาะเจาะจงลงไปว่าคนไหนอันไหน สิ่งไหน

2. ใช้ the นำหน้าคำนามที่มีสิ่งเดียว the sun, the moon, the sky

3. ใช้ the นำหน้าชื่อครอบครัวเช่นThe Browns, The Lees

4. ตามปกติเราใช้ the นำหน้าชื่อหนังสือพิมพ์เช่นThe Nation, The Times, The Sun

5. ใช้ the กับชื่อ สถานที่ ทะเล the Pacificเทือกเขา the Himalayasแม่นํ้า the Mississippiทะเลทราย the Saharaโรงแรม the Plaza Hotelโรงหนังโรงละคร the Playhouseพิพิธภัณฑ์ the National Museumชื่อประเทศที่มีคำว่า Republic , Kingdom , State

6. ใช้ the เมื่อเราพูดโดยทั่วไปในเรื่องเครื่องดนตรีthe piano I play the guitar.

7. ใช้ the ก่อนคำว่า same Your shirt is the same color as mine.

8. ใช้ the + คำคุณศัพท์เมื่อกล่าวถึงกลุ่มบุคคลเป็นพิเศษ the rich, the sick, the poor

9. ใช้ the กับคำนามที่เราได้กล่าวมาแล้วทั้งผู้พูดและผู้ฟังรู้ว่ากำลังคิดถึงสิ่งใด

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ Article a, an และ the

1. There is plate one the table. มีจานอยู่บนโต๊ะ 1 ใบ

2. I am student. ฉันเป็นนักเรียน

3.There is a little salt in the bottle. มีเกลืออยู่เล็กน้อยในขวด

กรณีที่ไม่ใช้ Article

1. ชื่อมื้ออาหาร เช่น breakfast

2. ชื่อทะเลสาป, ภูเขา เช่น Lake Superior

3. ชื่อภาษา, ชื่อวิชา เช่น French, Mathematics

4. ชื่อวัน เช่น Wednesday

5. เทศกาล, ฤดู เช่น Christmas, Easter, spring, summer, winter

6. ชื่อเมือง, รัฐ, ประเทศ เช่น Texas, Thailand

7. ชื่อทวีป เช่น Asia, Europe

8. นามนับไม่ได้ และนามพหูพจน์, นามไม่มีตัวตน, นามที่บอกวัสดุ ไม่ใช้ a และ an เช่น tigers, life, wood 

9. สำนวนเกี่ยวกับ bed, home, work ต่อไปนี้ไม่ใช้ the คือ go to bed, in bed, finish work, start work, at work, go home, at home

10. คำนามต่อไปนี้ ในความหมายปกติไม่ใช้ the แต่ถ้าใช้ในความหมายอื่นจะใช้ the ได้แก่ bed, church, court, prison, hospital, market, class, school, college, university เช่น- go to bed = ไปนอน แต่ go to the bed = ไปที่เตียง- go to prison = ถูกขังคุก แต่ go to the prison = ไปที่คุก(เพื่อไปทำอย่างอื่นไม่ได้ไปเพื่อถูกขัง)

11. ไม่ใช้ article ตามหลัง kind of, sort of, type of, make of, brand of, variety of, species of, เช่น this brand of cigarette 

12. Verb ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง คัดเลือก คือ appoint, choose, elect, select หรือ make ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ดำรงตำแหน่งที่มีเพียงตำ แหน่งเดียว ไม่ต้องใช้ article หน้าตำแหน่งนั้น เช่น - He was made President.

13. ชื่อกีฬาทุกชนิด

สื่อวิดิโอประกอบเรียนการสอน

แบบทดสอบ

ข้อสอบเรื่อง articles

1. _____vegetables are good for health.      

a. No articles.      

b. The      

c. An    

  d. A

    

2. _____tall boys like football.      

a. No articles.      

b. An      

c. The      

d. A

    

3. Danny eats _____apple after lunch.     

 a. an      

b. The      

c. An      

d. A

    

4. _____bread you baked is very nice.      

a. No articles.      

b. An      

c. A     

 d. The

    

5. I have got_____ headache.      

a. The      

b. a      

c. an       

d. No articles.

    

6. They like to go to Chang Mai in ______winter.      

a. A     

 b. An     

 c. No articles.     

 d. The

    

7. I wait for you for _____hour.      

a. No articles.      

b. A      

c. The     

 d. an

   

 8. _____sun rises in the east.      

a. A      

b. The     

 c. An      

d. No articles.  

   

 9. Let’s keep _____world clean.      

a. A      

b. An      

c. The      

d. No articles.

   

 10. _____bird can sing.      

a. No articles.      

b. A      

c. An     

 d. The

เฉลย

1. a. No articles.

2. c. The

3. a. an

4. d. The

5. b. a

6. c. No articles.

7. d. an

8. b. The

9. c. The

10. b. A

ครูผู้สอน

ติดต่อ

นายภาณุพักตร์ แรงน้อย ชื่อเล่น พอลId: 583011200560 ห้อง 2 เลขที่ 22 ชั้นปีที่ 3คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนครพนม0924481687