English by AJ.Natoy

ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ 1 My Family

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                       รายวิชา ภาษาอังกฤษ

หน่วยที่ 1 เรื่อง My family                                                               ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แผนจักการเรียนรู้ที่ 1 อ่านออกเสียง สะกดคำและบอกความหมาย                       เวลา 1 ชั่วโมง

เทคนิคการสอน การใช้คำถามกระตุ้นความคิด ตามทฤษฎีของบลูม            สัปดาห์ที่ 1 ครั้งที่ 1

ผู้สอน นางสาวนัฎฐธิณีย์  วงศ์กลาง

[endif] 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ สะกดคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆถูกต้องตาม  

                   หลักการอ่าน

                ต 1.2 ป.3/4 พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองและแบบที่ฟัง

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้

                2.1 อ่านออกเสียง สะกดคำและบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับบุคคล

                   ในครอบครัวง่ายๆได้

                2.2 พูดเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของโดยใช้ ‘s ได้

3.  สาระสำคัญ

                นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำ ประโยคที่ใช้ในการถามและตอบเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว การใช้ ‘s เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ

4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

                1. ความสามารถในการสื่อสาร

 5.  สาระการเรียนรู้

                การฟัง พูด อ่าน เขียน การระบุภาพ เกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว เป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะทางภาษาเบื้องต้น

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

                -  ใฝ่เรียนรู้          

                -  มีความมุ่งมั่น

                -  มีวินัย

7.  สาระการเรียนรู้สู่การบูรณาการ

                -บูรณาการสู่การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

8. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เทคนิคการสอน  การใช้คำถามกระตุ้นความคิด ตามทฤษฎีของบลูม

                การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการใช้คำถามกระตุ้นความคิด ตามทฤษฎีของบลูมเป็นเทคนิคที่สำคัญอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน การใช้คำถามเป็นการกระตุ้นความคิดและพัฒนาทักษะด้านการคิดของผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนเกิดสนใจในสิ่งต่างๆที่ผู้สอนจะสอน เพราะการใช้คำถามมีความสำคัญดังนี้

1. เป็นสื่อสำหรับสำรวจและทบทวนพื้นความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมของนักเรียน คำตอบของนักเรียนจะเป็นสื่อนำไปสู่การเรียนการสอนบทเรียนใหม่และประสบการณ์ใหม่ 2. ใช้กระตุ้นความสนใจของนักเรียน ครูอาจใช้คำถามเพื่อเร้าความสนใจของนักเรียนได้ทุกขั้นตอนในการเรียนการสอน เช่น การใช้คำถามเพื่อเริ่มต้นบทเรียน ถามให้นักเรียนสังเกต ให้ยกตัวอย่าง ใช้เป็นสิ่งเชื่อมโยงหรือเริ่มต้นการสนทนาระหว่างครูกับนักเรียน เพราะนักเรียนจะตอบคำถามของครูได้หากสนใจเรียนตลอดเวลา 3. ใช้เสริมสร้างความสามารถทางความคิดให้แก่นักเรียน ช่วยให้นักเรียนฝึกคิดหาคำตอบ หาเหตุผล และหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 4. คำถามที่ดีจะช่วยให้มีการอภิปรายต่อเนื่อง เป็นการขยายความคิดและแนวทางในการเรียนรู้และข้อสรุปหลักเกณฑ์ใหม่ ๆ 5. การใช้คำถาม ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เช่น ทำให้นักเรียนมีโอกาสตอบคำถาม เสนอความคิดเห็นและตั้งคำถาม รวมทั้งได้ร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ด้วย 6. ช่วยให้นักเรียนพยายามค้นคว้าหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมเพื่อที่จะนำมาตอบคำถามของครู 7. ใช้ช่วยทบทวนหรือสรุปบทเรียนให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน 8. ใช้ช่วยประเมินผลการเรียนของนักเรียนและการสอนของครู

นอกจากนี้คำถามที่ใช้ยังมี 6 ประเภท ดังนี้

ถามความรู้

ถามความเข้าใจ

ถามการนำไปใช้

ถามการวิเคราะห์

ถามการสังเคราะห์

ถามการประเมินค่า

                ซึ่งคำถามทั้ง 6 ประเภทนี้จะช่วยกระตุ้นและพัฒนาทักษะการคิดในด้านพุทธิพิสัยเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในด้านต่างๆ

               ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน มีดังนี้

ขั้นนำเข้าสู่การเรียน

ครูผู้สอนกล่าวทักทายนักเรียน

ครูนำรูปภาพครอบครัวมาให้นักเรียนดูพร้อมอธิบายความสัมพันธ์ของบุคคลต่างๆในภาพ

ที่ครูนำมา และสนทนาและลองถามนักเรียนดูว่า คำว่า “พ่อ” ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร เพื่อโยงเข้าสู่เนื้อหาที่ครูจะสอน

ครูนำแถบประโยคที่เตรียมมาอ่านให้นักเรียนฟังประกอบกับรูปภาพที่ครูเตรียมมาเช่นกัน

This is my family.

                                There are 4 people in my family.

                                This is my father.

                                This is my mother.

                                This is my sister.

ครูเปิดวิดีโอภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ My Family ให้นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนวาด

แผนภาพครอบครัว หรือ Family Tree  และให้นักเรียนนำมาเสนอหน้าห้องเรียน

               

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้

                2.1 ครูสอนคำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับครอบครัวและอธิบายการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน  ครูให้นักเรียนดูรูปภาพในแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน พร้อมทั้งให้ดู Family tree ในแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ประกอบด้วย

                2.2 หลังจากนั้นครูให้นักเรียนดูบทสนทนาใต้ Family tree พร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวตามภาพอีกครั้ง                                               

                                Tom’s father

                                Tom’s mother

                                Tom’s sister

                                Tom’s brother

                2.3 ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกความสัมพันธ์ของบุคคลใน Family tree เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองในแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนหน้าต่อๆไป

                2.4 ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์และโครงสร้างของประโยค

                คำศัพท์    family  father  mother  sister  brother

             

                โครงสร้าง 

                                                 Who is ………..?

                                                 He is Tommy’s father.

                                                 She is Tommy’s sister

ขั้นสรุป

ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์และการถามแสดงความเป็นเจ้าของเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน จากนั้นครูทบทวนเนื้อหาแลสรุปให้รักเรียนฟังอีกครั้ง

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน

ให้นักเรียนสรุปสิ่งที่พวกเขาได้รับและได้เรียนรู้ในบทเรียนนี้

9. สื่อการเรียนการสอน

                -  รูปภาพครอบครัว

                -  Microsoft power point เรื่อง My Family

                วีดีโอประกอบการสอน เรื่อง My Family

                - ใบงานและแบบทดสอบท้ายบทเรื่อง My Family

10. แหล่งการเรียนรู้

                - วิดีโอเกี่ยวกับเรื่อง Family            

https://www.youtube.com/watch?v=Mh37aeYsvyc&t=449s

- วิดีโอเกี่ยวกับ Family Members - Family Tree

https://www.youtube.com/watch?v=6um3zfQTWFM

                        https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

11. เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล

                11.1 วิธีการวัดผล                     10.1.1 สังเกตพฤติกรรมในการตอบคำถามของผู้เรียน                     10.1.2 สังเกตออกเสียงคำ ประโยคและบทสนทนาตามหลักการออกสียง                     10.1.3 สังเกตจากการทำแบบทดสอบและใบงาน

                11.2 เครื่องมือการวัดผล                     11.2.1 แบบประเมินทักษะทางภาษา                     11.2.2 แบบประเมินใบงานและแบบทดสอบ

                    11.2.3 แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน    

                11.3 เกณฑ์การประเมิน

                    11.3.1 การประเมินทักษะทางภาษา ร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์                     11.3.2 ประเมินผลใบงานและแบบทดสอบ ร้อยละ 75 ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์

                    11.3.3 นักเรียนต้องมีพฤติกรรม ระดับ 2 ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์

กิจกรรมกระตุ้นผู้เรียน

กิจกรรม BBL

บทเรียน

หน่วยที่ 1 My Family

คำศัพท์เกี่ยวกับ Family

father-พ่อ    

 mother-แม่    

son-ลูกชาย    

daughter-ลูกสาว     

 brother-พี่ชาย/น้องชาย

sister-พี่สาว / น้องสาว    

parent-ผู้ปกครอง/ บิดาหรือมารดา  

grandparents-ปู่ย่าตายาย

grandfather-คุณปู่ / คุณตา   

 grandmother-คุณย่า / คุณยาย   

 uncle-ลุง / อา (เพศชาย)

aunt-ป้า / น้า (เพศหญิง)   

 cousin-ลูกพี่ลูกน้อง   

 nephew-หลานชาย    

niece-หลานสาว

ตัวอย่างประโยคแนะนำบุคคลในครอบครัว-This is my family.-There are 5 people in my family.-This is my father.-This is my mother.-This is my sister


แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดที่ 1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqpPWaVStnTHlOeF3svL2n76qamnQ6gSsYAlr1v81DpZZBwQ/viewform