ภาษาอังกฤษ ป.4

ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นป.4 ครับ

แผนการสอน

หน่วยการเรยนรู้ที่ 1

แผนปอนด์2

บทเรียน

present simple

แบบฝึกหัด

บทที่ 1

แบบทดสอบ

กิจกรรมกระตุ้นผู้เรียน

1