English for students

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูจะมาสอนคำศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับการใช้ in on at ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ 

การใช้ in on at

Prepositions of time and Prepositions of place

การใช้ in

ในความหมาย แปลว่า ใน, ภายในหรือในสถานที่ เช่น

  • We work in laboratory. เขาทำงานในห้องทดลอง
  • Fish lives in the water.    ปลาอาศัยอยูในน้ำ
  • Put it in the box, please. โปรดเอามันใส่ไว้ในกล่อง

– ใช้บอกเวลาที่เป็นชื่อเดือนปี ฤดูกาลและส่วนแบ่งภาคของวัน 

เช่น in the morning, in the afternoon, in April, in Summer เป็นต้น

  •  It is hot in Summer. อากาศร้อนในฤดูร้อน
  • We will take an examination in March. เราจะสอบในเดือนมีนาคม
  • I was born in B.E. 2500. ฉันเกิด พ.ศ. 2500
  • It is very hot in April. อากาศร้อนในเดือนเมษายน
  • I like to go shopping in the afternoon. ฉันชอบไปช๊อปปิ้งในตอนบ่าย

– นำหน้าชื่อเมืองหลวง, รัฐ หรือประเทศ เพื่อแสดงสถานที่ (place)

เช่น in Thailand, in Tokyo, in Hong Kong.

  • Thais live in Thailand.    คนไทยอาศัยอยู่ในประเทศไทย
  • Mr. Klosterman’s office is in Berlin. สำนักงานของมิสเตอร์คลอสเตอร์แมนอยู่ในเบอร์ลิน

กริยาที่ต้องตามด้วย “in” เสมอ

  • absorb in = สนใจมากครํ่าเคร่ง
  • believe in = มีความเชื่อใน, นับถือ
  • dress in = สวมชุด, แต่งด้วย
  • encourage in = สนับสนุน
  • fail in = สอบตก
  • ล้มเหลว engage in = มีธุระอยู่กับ
  • interested in= สนใจใน
  • succeed in = ได้รับความสำเร็จ
  • involved in = เข้าไปมีส่วนร่วมกับ
  • persist in = ยืนกราน
  • share in = ส่วนแบ่งใน

การใช้ On

 ในความหมายแปลว่า บน, ข้างบน เพื่อแสดงตำแหน่ง (Position) เช่น

  • The table is on the floor.    โต๊ะอยู่บนพืน
  • He sits on the sofa.        เขานั่งบนโซฟา
  • The teacher writes on the blackboard. ครูเขียนบนกระดานดำ

– ใช้บอกเวลาที่เป็นชื่อของวันหรือวันที่ (date) และวันสำคัญต่างๆ เพื่อบ่งบอกเวลา (Time)

เช่น on Sunday, on April 30, on King’s Birth¬day.

  • I went to Bangkok on Monday. ฉันไปกรุงเทพในวันจันทร์
  • Her birth-day is on May 20th. เธอเกิดวันที่ 20 พฤษภาคม

– ใช้นำหน้าชื่อถนนเพื่อแสดงสถานที่ (place) เช่น

  • His house is on Silom Road. บ้านของเขาอยู่บนถนนสีลม
  • The post-office is on Phaya Thai Road.ที่ทำการไปรษณีย์อยู่บนถนนพญาไท

– ใช้กับยานพาหนะที่ไม่มีอะไรปิดบัง เช่น on a bicycle, on a horse, on a motor-cycles

กริยาที่ต้องตามด้วย “on” เสมอ

  • based on    อาศัยรากฐานจาก
  • call on    เยี่ยม
  • comment on วิจารณ์
  • congratulation on    แสดงความยินดี
  • count on    หวัง
  • depend on    ขึ้นอยู่กับ
  • live on    มีชีวิตอยู่ได้ด้วย
  • spend on    ใช้ (เวลา, เงิน)
  • decide on ตัดสินใจ
  • insist on    รบเร้า

การใช้ At

ที่แสดงตำแหน่ง (position)

เช่น at school, at the railway station, at the hotel, at the comer, at the theatre.

  • We meet him at the railway station. เราพบเขาที่สถานีรถไฟ
  • Pannee worked at home last Sunday. พรรณีทำงานที่บ้านเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว

– นำหน้าบ้านเลขที่ แสดงสถานที่ (place) เช่น

  • I live at 23/1 Chareon Krung Road. ฉันอาศัยอยู่ที่เลขที่ 23/1 ถนนเจริญกรุง
  • The teacher’s house is at 20 Soi Rang Nam. บ้านของคุณครูอยู่ที่เลขที่ 20 ซอยรางนํ้า

– นำหน้าเพื่อบ่งบอกเวลา (Time) เกี่ยวกับชั่วโมงและเพื่อบ่งบอก เวลาเฉพาะเจาะจง

เช่น at noon, at Christmas, at 6clock, at breakfast

  •  He wakes up at 5 o’clock.
  • We will have tea-party at 4.30 p.m.

กริยาที่ต้องตามด้วย “at” เสมอ

  • aim at = เล็งไปที่
  • good at = เก่งในทาง
  • surprised at = ประหลาดใจ
  • amused at = เพลิดเพลินกับ
  • knock at = เคาะ, ทุบ
  • stay at = พักอยู่ที่

Prepositions of Place

In ใช้ระบุถึง

 "ภายใน" ของสถานที่

           ตัวอย่างเช่น

- She is sleeping in that room.

- I live in the center of Bangkok.

- You shouldn't talk in the library.

 On ใช้ระบุถึงตำแหน่งว่าอยู่ 

"บน" หรือ "ริม" ของสถานที่ 

          ตัวอย่างเช่น

- She has been on the road for more than one hour.

- Bangkok is on the left bank of the Chao Phraya River.

- We will have our lunch on the train.

- Don't walk on the right of the street.

At ใช้ระบุตำแหน่งของสถานที่เป็นจุดย่อย ๆ

 เช่น ที่ร้านค้า ที่โรงเรียน ที่สนามบินและใช้กับบ้านเลขที่

          ตัวอย่างเช่น

- I live at 141 New Road.

- She is waiting for me at the hotel.

- They are studying at Oxford University.

- I will meet you at the airport.

pronunciations

ตัวอย่างการใช้ At -I study at 10.30

-This train stops at Lopburi.

ตัวอย่างการใช้ On -His office is on Silom Road.

-She walk on Kawsan Road.

ตัวอย่างการใช้ In –He is in his room.

–we live in Thailand.

Practice 1

1.  I'll read it tonight __ home

  • 1. in
  • 2. on
  • 3. at

Practice 2

 2. I read about it __ the newspaper.

  • 1. in
  • 2. on
  • 3. at

Practice 3

3. Did you learn English __ Malta?

  • 1. at
  • 2. on
  • 3. in

Practice 4

4.  He went for a swim __ the river

  • 1. on
  • 2. in
  • 3. at

Practice 5

5.  The information is __ the top of the page.

  • 1. in
  • 2. on
  • 3. at

แบบทดสอบจากฟอร์ม

เรียนกันเสร็จแล้ว เดี่ยวเรามาทำแบบทดสอบออนไลน์กันต่อนะคะ 

ถ้าพร้อมกันแล้ว คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ