Verneombudkurs

Verneombud

Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Mange blander sammen rollen som verneombud og rollen som tillitsvalgt, men dette er to forskjellige roller. Som hovedregel skal det velges verneombud i alle virksomheter. Alle arbeidstakere skal telle med, herunder fast ansatte (heltid og deltid), midlertidig ansatte og innleide.

 

En rekke Norske bedrifter har i flere år brukt store ressurser på å sende ansatte, eller andre i bedriften på kurs for å få godkjent opplæring innenfor verneombud. Å reise på kurs er både dyrt og tidskrevende. Hos HMS VAKTEN AS finner du et alternativ til å reise på kurs, nemlig å kunne gjennomføre opplæring på internett. Ved å delta på vårt nettkurs vil du både spare tid og ikke minst penger. 

Verneombudkurs - Før du tar prøven må du gå igjennom kurset!

§ 6-1. Plikt til å velge verneombud

§ 6-1. Plikt til å velge verneombud

(1) Ved hver virksomhet som går inn under loven skal det velges verneombud. Ved virksomhet med mindre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, herunder at det ikke skal være verneombud ved virksomheten. Hvis ikke annet er fastsatt om tiden for avtalens gyldighet, anses den som sluttet for 2 år, regnet fra den dagen den ble underskrevet. Direktoratet for arbeidstilsynet kan, etter en konkret vurdering av forholdene i virksomheten, fastsette at den likevel skal ha verneombud. Ved virksomhet med mer enn 10 arbeidstakere kan det velges flere verneombud.

(2) Antallet verneombud fastsettes i forhold til virksomhetens størrelse, arbeidets art og arbeidsforholdene for øvrig. Dersom virksomheten består av flere atskilte avdelinger, eller arbeidet foregår på skift, skal det i alminnelighet velges minst ett verneombud for hver avdeling eller hvert skiftlag. Hvert verneområde skal være klart avgrenset og må ikke være større enn at verneombudet kan ha full oversikt og ivareta sine oppgaver på forsvarlig måte.

(3) Virksomhet med mer enn ett verneombud skal ha minst ett hovedverneombud, som har ansvar for å samordne verneombudets virksomhet. Hovedverneombudet skal velges blant verneombudene eller andre som har eller har hatt tillitsverv ved virksomheten.

(4) Hvem som til enhver tid fungerer som verneombud ved virksomheten, skal kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen.

(5) Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om antall verneombud, om valg, herunder om vilkår for stemmerett og valgbarhet, om lokal fagforenings rett til å utpeke verneombud, og om verneombudets funksjonstid.

§ 6-2. Verneombudets oppgaver

§ 6-2. Verneombudets oppgaver

(1) Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov.

(2) Verneombudet skal særlig påse:

a) at maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare,

b) at verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand,

c) at arbeidstakerne får den nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring,

d) at arbeidet ellers er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte,

e) at meldinger om arbeidsulykker mv. i henhold til § 5-2 blir sendt.

(3) Blir et verneombud kjent med forhold som kan medføre ulykkes- og helsefare, skal verneombudet straks varsle arbeidstakerne på stedet, og arbeidsgiveren eller dennes representant skal gjøres oppmerksom på forholdet dersom verneombudet selv ikke kan avverge faren. Arbeidsgiveren skal gi verneombudet svar på henvendelsen. Er det ikke innen rimelig tid tatt hensyn til meldingen, skal verneombudet underrette Arbeidstilsynet eller arbeidsmiljøutvalget.

(4) Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1.

(5) Verneombudet skal gjøres kjent med alle yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker innenfor sitt område, om yrkeshygieniske rapporter og målinger, og om eventuelle feil og mangler som er påvist.

(6) Verneombudet skal gjøre seg kjent med gjeldende verneregler, instrukser, pålegg og henstillinger som er gitt av Arbeidstilsynet eller arbeidsgiveren.

(7) Verneombudet skal delta ved Arbeidstilsynets inspeksjoner i virksomheten.

(8) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om verneombudets virksomhet, og om ombudets taushetsplikt. I reglene kan fastsettes at verneombudet skal utføre oppgaver som er tillagt arbeidsmiljøutvalget i henhold til § 7-2, når virksomheten ikke har slikt utvalg. Myndigheten til å treffe vedtak etter § 7-2 fjerde ledd tredje punktum og femte ledd, kan ikke tillegges verneombudet.

§ 6-3. Verneombudets rett til å stanse farlig arbeid

§ 6-3. Verneombudets rett til å stanse farlig arbeid

(1) Dersom verneombudet mener at det foreligger umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse, og faren ikke straks kan avverges på annen måte, kan arbeidet stanses inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette. Arbeidet må bare stanses i det omfang verneombudet anser det nødvendig for å avverge fare.

(2) Stansingen og grunnen til den skal omgående meldes til arbeidsgiveren eller dennes representant.

(3) Verneombudet er ikke erstatningsansvarlig for skade som påføres virksomheten som følge av at arbeidet stanses i henhold til bestemmelsen i første ledd.

§ 6-4. Særskilte lokale eller regionale verneombud

§ 6-4. Særskilte lokale eller regionale verneombud

(1) Innenfor bygge- og anleggsvirksomhet, ved laste- og lossearbeid og ellers når særlige forhold gjør det nødvendig, kan departementet gi forskrift om at det skal være særskilte lokale verneombud. Slike verneombud kan få oppgaver, plikter og rettigheter som nevnt i §§ 6-2 og 6-3 overfor arbeidsgivere på arbeidsplassen.

(2) Departementet kan gi forskrift om at det skal være regionale verneombudsordninger som skal omfatte flere virksomheter innenfor ett geografisk område.

(3) Forskrifter etter denne paragraf kan omfatte regler om hvordan verneombudene oppnevnes, hvilke oppgaver de skal ha, og hvordan utgiftene ved deres virksomhet skal fordeles.

§ 6-5. Utgifter, opplæring mv.

§ 6-5. Utgifter, opplæring mv.

(1) Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte. Verneombud har rett til å ta den nødvendige opplæring ved kurs som arbeidstakernes organisasjoner arrangerer. Departementet kan i forskrift stille nærmere krav til opplæringen.

(2) Verneombud skal få nødvendig tid til å utføre vernearbeidet på forsvarlig måte. I alminnelighet skal oppgavene utføres innenfor vanlig arbeidstid.

(3) Arbeidsgiver er ansvarlig for utgifter til opplæring, og andre utgifter i forbindelse med verneombudets arbeid. Vernearbeid som må utføres ut over den alminnelige arbeidstid etter § 10-4, godtgjøres som for overtidsarbeid.

(4) Arbeidsgiver skal sørge for at verv som verneombud ikke medfører inntektstap for verneombudet eller på annen måte fører til at verneombudets arbeids- eller ansettelsesvilkår forringes.

Verneombudkurs

Hvor ofte skal virksomhetens HMS-systemer gjennomgås og evalueres?

 • Ved ansettelser
 • Minst en gang i året
 • Etter hver store ulykke på arbeidsplassen

Har arbeidstaker krav på skriftlig arbeidsavtale?

 • Ja, det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold
 • Bare hvis arbeidstiden overstiger 25 timer per uke
 • Nei, ikke dersom arbeidstaker ikke har arbeidstillatelse i Norge

Har alle arbeidstakere rett til fleksibel arbeidstid?

 • Nei, arbeidstiden er fra klokken 9 til klokken 17
 • Ja, dersom det kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten

Er deltidsansatte og midlertidig ansatte vernet gjennom diskrimineringslovgivningen?

 • Nei
 • Ja

Hvem har rett til utdanningspermisjon?

 • Alle, uten forbehold
 • Man må ha vært ansatt hos arbeidsgiveren man søker permisjon fra, de siste to årene
 • Alle, med fullført videregående utdanning

Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

 • Arbeidskollegaer
 • Fastlegen
 • Arbeidsgiver

Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

 • Ja, i alle typer bedrifter
 • Ja, men bare i bedrifter med flere enn 50 ansatte
 • Nei, sjefen trenger ikke rådføre seg med noen

Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

 • Helse- og sosialbransjen
 • Byggebransjen
 • Handel- og kontorbransjen

Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelatert sykdom og skader?

 • Alle sykdommer og helseplager som antatt skyldes pasientens arbeidssituasjon meldes skriftlig til Arbeidstilsynet
 • Alle livstruende skader og sykdommer
 • Alle fastlegebesøk pasienten har i løpet av ett år

Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

 • Ja, dersom det foreligger umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse
 • Bare i samråd med Arbeidstilsynet
 • Nei, det er leders ansvar

Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som oppstår under utførelse av arbeid?

 • Arbeidstilsynet, verneombud, bedriftshelsetjenesten og arbeidsmiljøutvalg
 • Den ansatte fastlege
 • Bare arbeidsgiver

Skal arbeidsgivere registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

 • Ja
 • Frivillig
 • Nei

Må alle bedrifter ha et arbeidsmiljøutvalg?

 • Ja
 • Nei, det er frivillig
 • Nei, bare virksomheter med minst 50 ansatte

Hva er "alminnelig arbeidstid"?

 • 10 timer i løpet av 24 timer, 35 timer i løpet av 7 dager
 • 5 timer i løpet av 24 timer, 37,5 timer i løpet av 7 dager
 • 9 timer i løpet av 24 timer, 40 timer i løpet av 7 dager

Fra 1. juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

 • Seks måneder
 • Ett år
 • To år

Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på i forbindelse med overtidsarbeid?

 • 40%
 • 90%
 • 10%

Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker?

 • 10 timer i løpet av 7 dager
 • 250 timer i løpet av 52 uker
 • 20 timer i løpet av 7 dager

Hvem har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

 • Arbeidsgiver
 • Arbeidstaker
 • Arbeidstilsynet

Hva er en SHA-plan?

 • Det samme som en HMS-plan
 • Generell beskrivelse av et byggeprosjekt
 • En unik sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan for et spesifikt bygge- eller anleggsprosjekt

Trenger alle bedrifter verneombud?

 • Nei, verneombud er en frivillig ordning
 • Bedrifter med færre enn 10 ansatte kan avtale annen ordning skriftlig
 • Ja, alle

Fra 1. juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

 • Ti dager
 • Ett år
 • En måned

Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

 • Ja, Arbeids- og sosialdepartementet kan gi dispensasjon når særlige forold foreligger
 • Nei

Må utenlandske arbeidstakere ha oppholdstillatelse i Norge?

 • Bare for arbeidstakere som søker arbeid i Norge etter eget initiativ
 • Ja, alle må ha oppholdstillatelse

Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

 • Ja, når arbeidstaker er over 50 år
 • Nei
 • Ja, nånår dette kan berurunnes saklig

Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføring av HMS-tiltak?

 • Ja
 • Nei

Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgiveretaushetsplikt?

 • Nei
 • Ja, dersom virksomhetens behov tilsier at bestemte opplysninger ikke bør gis videre

Hvem er ansvarlig for at det innføres og utføres internkontroll i virksomheten?

 • Arbeidstakerne
 • Daglig leder i samarbeid med arbeidstakerne
 • Arbeidsgiver

Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

 • Ja
 • Nei