Хүний нөөцийн менежмент

Энэхүү хичээл нь Олон улсын магадлан итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлтээр заавал судлах  Байгууллагын харилцааны зан төлөв, Хүний нөөцийн менежмент, Манлайлалын онол зэрэг хичээлүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн агуулагатай байна. 

Байгууллагын бүтцийн загвар, өөрчлөлт

Байгууллагын бүтцийн талаарх ойлголт

Байгууллагын бүтэц гэдэг нь тухайн байгууллагын албан ёсны бүхий л үйл ажиллагааг өөртөө багтаасан нэгэн цогц ойлголт юм. Энэ утгаараа байууллагын бүтэц гэсэн ойлголтын цаана тухайн байгууллагын ажил үүрэг, бүрэн эрх, хариуцлагын хувиарлалт, мөрдөгдөх ёстой дүрэм журам заавар, хэрэгжүүлэх ёстой хяналт, үнэлгээ, урамшууллын систем ажилдаж байдаг юм. Ийм учраас байгууллага өөрийн үйл ажиллагаандаа тохирсон бүтэцтэй байх ёстой. Бүтцийг тодорхойлбол: 4-   Ажил үүрэг, бүрэн эрх, хариуцлагын хувиарлалтыг бүтэц Хэлтэсжүүлэлт буюу хэсэгчлэх үйл ажиллагааны үр дүнд бүтэц бий болно.  Хөдөлмерийн хэвтээ ба босоо хувиарлалтын харилцан хамаарлыг зохион байгуулалтын бүтэц гэнэ.  Байгууллагын  хэмжээнд  цогц  байдал,   стандартчилал, төвлөрлийн   хэмжээг   харуулж   байгаа   зүйлийг  бүтэц гэнэ.

Untitled content