Mededinging assessment

Timber and Building Supplies Holland N.V. (hierna genoemd TABS) acht het van groot belang om zichtbaar en controleerbaar zaken te doen binnen de kaders van de Mededingingswet. Het doel van deze test is vast te stellen of je voldoende kennis heeft op het gebied van mededinging. Deze test is verplicht voor iedereen die hier mee te maken kan hebben.

De test is niet vrijblijvend en dient met een voldoende afgesloten te worden. Ter voorbereiding hierop heb de Regeling Mededinging en de Toelichting op de regeling toegestuurd gekregen. Met het starten van deze test geef je aan kennis genomen te hebben van de Regeling Mededinging en de toelichting daarop. 

De test bestaat uit 20 multiple choice vragen. Bij elke vraag dient één antwoord gegeven te worden. De test dient binnen twee weken afgerond te zijn.

Bij vragen over de regeling en de toelichting kan je contact opnemen met:

René Olsthoorn (René[email protected] / 06 53 15 47 12) en/of Peter Visser ([email protected] / 06 20 70 96 85).

Succes met de test!

Algemeen

Wat is het doel van de mededingingswet?

 • Voorkomen van (prijs)kartelvorming.
 • Het beschermen van consumenten.
 • Waarborgen van een effectieve concurrentie.

Wat is een voorbeeld van een kartel?

 • Een bespreking tussen twee concurrenten over de doorberekening van de transportkosten.
 • Een afspraak die een afnemer verbiedt om bij andere leveranciers in te kopen.
 • Een bespreking tussen twee partijen om gezamenlijk kantoorartikelen in te kopen bij dezelfde leverancier.

Welke straffen kan de ACM opleggen voor een overtreding van de mededingingsregels: (i) boete voor TABS, (ii) gevangenisstraf voor de directie van TABS en/of (iii) boete voor de direct betrokken personen?

 • alleen (i)
 • (i) en (ii)
 • (i) en (iii)
 • (i), (ii) en (iii)

Wat is de maximale boete die ACM afhankelijk van de specifieke omstandigheden kan opleggen voor een kartel waarbij TABS betrokken is?

 • EUR 1 miljoen per overtreding per overtreder per jaar
 • 10% van de omzet van TABS gedurende de periode van het kartel
 • 80% van de omzet van HAL groep in het voorafgaande jaar

Ondanks dat u altijd dacht dat u zich goed aan de regels hebt gehouden, blijkt volgens de ACM dat TABS (en uzelf) toch betrokken was bij een kartelafspraak. Welke van de volgende redenen gelden als rechtvaardiging waardoor u de dans bij de ACM ontspringt?

 • “Ik luisterde alleen maar en wist toch al dat ik me niet aan die afspraak zou houden”
 • “Het had geen effect op de markt”
 • “Ik wist niet dat het niet mocht”
 • Alle bovenstaande uitspraken
 • Geen van bovenstaande uitspraken

Afspraken met concurrenten

Je komt in gesprek met een collega van een ander TABS bedrijf. De collega stelt voor om het werkgebied geografisch op te delen zodat jullie geen last hebben van elkaar in de toch al forse concurrentiestrijd. Is dit volgens de mededingingswet toegestaan?

 • Nee, dit is een klassieke kartelafspraak tussen twee bedrijven, die kan leiden tot hoge boetes. Meld het voorval mondeling bij de Compliance Officer.
 • Ja, de Mededingingswet is alleen van toepassing op onafhankelijke ondernemingen. Alle TABS bedrijven worden in het kader van de mededinging als één bedrijf gezien.

Naast jouw vestiging komt een Stiho vestiging. Om meer traffic te generen stelt de manager van Stiho voor om samen een reclameactie te houden met korting van 10% op bepaalde productcategorieën, mag dit?

 • Ja dit is toegestaan, er worden immers geen verkoopafspraken gemaakt.
 • Nee dit is mogelijk een kartel, meld het voorval mondeling bij de Compliance Officer.

Welke van de volgende partijen moet je beschouwen als concurrenten in de zin van het mededingingsrecht: (i) een andere TABS onderneming, (ii) Hornbach, (iii) Home Depot (VS), (iv) BMN.

 • (i), (ii) en (iv)
 • (ii) en (iv)
 • (iii) en (iv)
 • alle vier

Je vermoedt dat een contract met een grote afnemer van BMN binnenkort afloopt.

 Je stelt intern voor om deze klant een zeer aantrekkelijk aanbod te doen met als doel deze klant over te nemen. Tijdens interne besprekingen wijst jouw manager erop dat hij geen zin heeft in represaille maatregelen van BMN. Om “de rust in de markt te bewaren” besluit hij de afnemer niet te benaderen. Is dit toegestaan?

 • Nee, dit is een beperking van de mededinging, want er wordt hierdoor niet geconcurreerd om de betreffende klant.
 • Ja, want dit is een zelfstandige beslissing van TABS zonder overleg met BMN.

Welke van de volgende gedragingen is wel toegestaan?

 • Een afspraak tussen Jongeneel en Bouwmaat dat Bouwmaat zich focust op kleine klanten en Jongeneel op (middel)grote klanten.
 • Het aanpassen van het prijsbeleid van PontMeyer op basis van het prijzen op de website van Bouwmaat.
 • Een afspraak tussen BMN en Bouwcenter over de franco waarde.

TABS besluit samen met een concurrent kantoorartikelen in te kopen. Is dit toegestaan?

 • Dit is een mededingingsbeperkende afspraak met een concurrent en dat is nooit toegestaan.
 • Dit is alleen toegestaan indien geen overige concurrentiegevoelige informatie, zoals verkoopprijsafspraken, worden gedeeld.
 • Dit is altijd toegestaan omdat het inkoop betreft en de afnemers van TABS hier niet door worden benadeeld.

In een bepaalde regio heeft Jongeneel veel last van een lokale, sterke speler.

De concurrentie is hevig en eigenlijk worden beide partijen er niet beter van. In plaats van concurreren, willen jullie samenwerken. Je snapt dat het mededingingsrechtelijk moeilijk is om samen te werken, maar je hebt er iets op gevonden: één van de sales managers zal  bij beide ondernemingen in dienst treden (20 uur per week bij de één en 20 uur per week bij de ander). Mag dat?

 • Ja, hier is het arbeidsrecht op van toepassing en niet het mededingingsrecht.
 • Nee, want concurrenten mogen geen commercieel gevoelige informatie uitwisselen, ook niet via een derde zoals deze werknemer.
 • Ja, dit is een zelfstandige beslissing van de betreffende medewerker en er is geen sprake van een afspraak tussen ondernemingen.

Informatie uitwisseling

Informatie over welke onderwerpen mogen concurrenten onderling uitwisselen?

 • Prijsniveaus
 • Voorraadniveaus
 • Offerte-aanvragen
 • Publiekelijk toegankelijke bedrijfsinformatie (zoals jaarverslag)

Informatie over welke onderwerpen mogen TABS bedrijven onderling uitwisselen?

 • Prijsniveaus
 • Voorraadniveaus
 • Offerte-aanvragen
 • Publiekelijk toegankelijke informatie (zoals jaarverslag)
 • Alle bovenstaande onderwerpen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de branchevereniging sta je met een aantal concurrenten te praten. Het gesprek komt op een komende grote offerte aanvraag en wie wel of geen interesse heeft om eraan mee te doen. Wat is de juiste reactie?

 • Bespreek je plannen over het al dan niet inschrijven op de aanbesteding. Dat is niet concurrentiegevoelig en bovendien ben je niet gebonden aan wat je tijdens zo'n borrel zegt.
 • Reageer dat iedereen zelf moet weten wat zij doen met deze aanbesteding, maar dat je hierover geen afspraken wilt maken en dus zelfstandig en zonder verder overleg zal inschrijven.
 • Reageer dat iedereen zelf moet weten wat zij doen met deze aanbesteding, maar dat jij hierover geen uitspraken wenst te doen. Loop daarna weg bij het gesprek en meld het voorval mondeling bij de Compliance Officer.

Via een vertegenwoordiger van een leverancier verneem je dat een belangrijke concurrent problemen heeft in de aanvoer van een artikel. Mag je deze informatie gebruiken voor je eigen prijsbeleid?

 • Ja, ik heb de informatie immers niet van de concurrent ontvangen dus ik mag deze informatie gebruiken.
 • Nee, er is geen onderscheid tussen directe (via de concurrent) of indirecte (via een derde) informatie-uitwisseling. Deze informatie mag dus niet gebruikt worden.

In de Houtwereld lees je dat er problemen zijn in de beschikbaarheid en aanvoer van een bepaalde productgroep. Mag je deze informatie gebruiken voor je prijsbeleid?

 • Ja, dit is publieke informatie.
 • Nee, de Houtwereld is een soort van brancheorganisatie dus deze informatie kan concurrentiebeperking in de hand werken.

Een klant laat je in het kader van prijsonderhandelingen een offerte van een concurrent zien, mag je deze informatie gebruiken bij het maken van je eigen prijsbeleid?

 • Ja, dit is toegestaan.
 • Nee, er is geen onderscheid tussen directe (via de concurrent) of indirecte (via een derde) informatie-uitwisseling. Deze informatie mag dus niet gebruikt worden.

Tijdens de vakantie in Portugal zit je toevallig in het hotel met een sales manager van Build It, een grote leverancier van bouwmaterialen uit Zuid-Afrika.

 Deze man vertelt je dat men denkt aan uitbreiding naar Nederland en Vlaanderen. Mede gezien de overeenkomsten in taal verwacht men grote mogelijkheden. Bovendien is de aandeelhoudster getrouwd met een Nederlandse man. Hij vraagt je naar meer informatie over de markt en over de activiteiten van TABS (welke volumes, wat is het prijsniveau en dergelijk). Is dat toegestaan?

 • Nee, omdat Build It blijkens de expansieplannen een potentiële concurrent is en informatie over volumes en prijzen van TABS commercieel gevoelig is.
 • Ja natuurlijk! Nederland en Zuid-Afrika zijn totaal verschillende markten. Je hebt niet eens van dit bedrijf gehoord, dus laat staan dat jullie concurrenten zijn.
 • Dit is geen inbreuk op het mededingingsrecht, omdat de gesprekken informeel zijn. Niets wordt formeel vastgelegd en er worden al helemaal geen afspraken gemaakt. Het is juist leuk om met iemand van kennis van zaken van gedachten te wisselen.

Verticale afspraken

Welke van de onderstaande afspraken met leveranciers zijn sowieso niet toegestaan?

 • Een afspraak tussen TABS en een leverancier dat deze leverancier bepaalde artikelen niet aan concurrenten van TABS mag leveren.
 • Een afspraak van een leverancier met zijn afnemers waarbij de leverancier een advies verkoopprijs voor bepaalde artikelen verstrekt.
 • Een afspraak tussen TABS en een leverancier dat TABS artikelen van deze leverancier niet onder een bepaald prijsniveau aan afnemers mag verkopen.
 • Alle bovenstaande voorbeelden.