Test po telekonferencji nr 6 - Wypełnianie umów + zasady procesowania

Cześć,

zapraszamy Cię do testu "Wypełnianie umów + zasady procesowania" z Programu Wdrożeniowego.

Próg zaliczenia to 80% poprawnych odpowiedzi. Test jest wielokrotnego wyboru (oznacza to, iż w każdym pytaniu może być więcej niż jedna odpowiedź poprawna)

Do testu można podejść 2 razy. Czas na wykonanie testu to 30 minut.

Wyniki będą dostępne w CRM zakładka raporty-wdrożenia dzień po zakończeniu testu .

Powodzenia!

Wypełnianie umów + zasady procesowania

Jakich dokumentów rejestrowych potrzebujemy w przypadku klienta prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą ?

 • Regon
 • CEIDG
 • KRS

Jakie dokumenty rejestrowe potrzebujemy w przypadku spółek cywilnych?

 • CEIDG wspólników i Regon
 • Umowa spółki cywilnej, CEIDG dla każdego ze wspólników, Regon
 • Wystarczy w takim wypadku KRS

W przypadku gdy klient posiada taryfę G , a podpisujemy umowę na taryfę C, zmieniając mu tym samym taryfę na przemysłową należy:

 • Do dokumentów sprzedażowych dołączyć wniosek o zmianę taryfy
 • Do dokumentów sprzedażowych dołączyć nową umowę kompleksową z już dokonaną zmianą na taryfę z grupy C
 • Procesować umowę na taryfę G gdyż nie ma to znaczenia

Po zarejestrowaniu umowy w CRM konieczne jest dostarczenie umowy do Działu Umów w Łodzi w ciągu:

 • 24h
 • 48h
 • 36h

W przypadku taryfy C23 możliwe jest wypłaszczenie do taryfy:

 • C11
 • B11
 • C21

W przypadku jakich podmiotów dostarczamy kopię KRS-u?

 • Spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z.o.o, akcyjna
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Tylko w przypadku spółek z o.o.

Klient posiada jedynie faktury szacunkowe, czy możemy na takich fakturach procesować umowę?

 • Tak
 • Nie

W jakich przypadkach wymagana jest aktualizacja danych klienta?

 • Gdy jest różnica w numerze PPE pomiędzy fakturami sprzedażowymi i dystrybucyjnymi.
 • Gdy dane nabywcy z faktury różnią się z danymi w dokumentach rejestrowych
 • Gdy klient zmienił adres zamieszkania

Czy na drugiej stronie umowy dopuszczamy możliwość korekty/skreśleń cen?

 • Tak, jeśli zaparafujemy zmiany
 • Nie

Jak powinien podpisać się klient na wszystkich dokumentach sprzedażowych?

 • Wystarczy parafka
 • Wystarczy samo nazwisko
 • Czytelnie imię i nazwisko pisanymi literami

Co obowiązkowo musi znaleźć się na liście kontrolnej?

 • Lista kontrolna nie jest dokumentem obowiązkowym i wpisujemy tam jedynie swoje notatki
 • Wolumen umowy oraz okres obowiązywania
 • Dane osoby decyzyjnej, numer kontaktowy, informacje pomocne przy podpisaniu umowy utrzymaniowej, wizytówka firmy

Jak powinien być zatytułowany mail z brakami do umów przesłany do Działu Umów?

 • W tytule opisujemy krótko problem
 • Numer nip, nazwa firmy
 • Prośba o pomoc – Pilne!

Okres rozliczeniowy w FORTUM Sprzedaż trwa:

 • Od 1 do ostatniego dnia miesiąca
 • Od 15 do 15 kolejnego miesiąca
 • Od 21 do 20 kolejnego miesiąca

Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe dla dokumentu KRS:

 • W KRS umieszczone są nazwiska osób które mogą podpisywać umowy dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • W KRS nie ma informacji o reprezentantach ani o sposobie reprezentacji

Skąd spisujemy dane klienta do wypełnienia umowy sprzedaży na taryfy FORTUM?

 • Tylko z faktur
 • Z obecnej umowy sprzedaży energii elektrycznej
 • Z dokumentów rejestrowych firmy, np. REGON, KRS, EDG
 • Z dowodu osobistego klienta

Czy telefon do klienta powinien być wpisany na umowie?

 • Może być, ale nie musi
 • Nie wpisujemy
 • Musi być wpisany
 • W zależności czy klient wyrazi na to zgodę

Czy datę do kiedy obowiązuje umowa można wpisać po spotkaniu z Klientem?

 • Tak
 • Tak, nie wpisujemy podczas spotkania ze względu na ryzyko błędu
 • Nie
 • W zależności czy klient wyrazi na to zgodę

W przypadku pomyłki podczas wpisywania cen lub taryf na umowie należy:

 • Przekreślić i wpisać prawidłową cenę
 • Należy wypełnić jeszcze raz umowę
 • Cena powinna być poprawiona i zaparafowana przez Klienta
 • Nic nie poprawiamy, zostawiamy tak jak zostało wpisane

Jakie dane wpisujemy na Pełnomocnictwie?

 • Takie same jak w umowie
 • Mogą być z np. z faktury bo to jest mniej ważny dokument
 • Można wpisać skrócone
 • Nie ma to znaczenia

Jakie adresy wpisujemy na załączniku nr 1 do umowy sprzedaży?

 • Ten sam adres co na umowie
 • Adresy punków poboru energii spisane z faktur Klienta
 • Adres siedziby firmy z dokumentów rejestrowych
 • Adresy wskazane przez klienta

Które dokumenty rejestrowe firmy są niezbędne do przeprocesowania umowy?

 • Tylko REGON
 • Tylko REGON i KRS
 • NIP, REGON, KRS lub Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, w zależności od prowadzonej działalności
 • Tylko takie jakie udostępni klient

W jakiej formie powinny zostać załączone faktury ?

 • Wystarczą załączniki do faktur z wyszczególnionym numerem licznika i zużyciem
 • Wystarczą tylko pierwsze strony
 • Musi być kompletna faktura wraz z załącznikiem, na którym jest numer licznika i zużycie
 • Wystarczy ta strona, gdzie wskazana jest kwota do zapłaty

Kto powinien podpisać umowę?

 • osoba lub osoby wskazane w dokumentach rejestrowych (EDG lub KRS)
 • osoba wskazana przez właściciela firmy
 • księgowa firmy
 • kierownik działu finansowego