Utbildning i mutbrott (copy)

Välkommen till en utbildning om svensk mutbrottslagstiftning

Syftet med utbildningen är att öka medvetenheten om

Kursen är uppdelad i följande block.

Blocköverblick

 

Genomgång av mutbrott (copy)

Varför är mutbrott problematiskt?

Mellan en arbetsgivare och en anställd finns ett särskilt förtroendeförhållande, vilket innebär att den anställde i sin tjänsteutövning måste tillvarata arbetsgivarens intressen.

En muta påverkar detta förtroendeförhållande genom att den anställde då agerar i någons annans intresse.

Såväl allmänheten som lagstiftaren ser strängt på försök att påverka anställda genom mutor. Idag är synen på mutor så strikt att endast risken för att mottagaren agerar i givarens intresse är olämplig. 

Vanliga följder av mutbrott 

 • Straffrättsliga påföljder (fängelse, böter, företagsbot m.m)
 • Uteslutning från offentlig upphandling
 • Negativ publicitet
 • Minskat förtroende hos kunder och investerare
 • Förlust av lojalitet bland medarbetare


Vad är ett mutbrott?

Mutbrott är ett samlingsbegrepp för ett antal brott. De mest centrala brotten är de som kallas givande av muta och tagande av muta.  

Givande av muta

När en person lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån för att påverka mottagarens tjänsteutövning.


Tagande av muta

När en person tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för hans/hennes tjänsteutövning.

En otillbörlig förmån är vad som vanligtvis kallas för muta. Enkelt uttryckt, en muta är en förmån som på något sätt är olämplig.

Vad är ett mutbrott - Fråga 1

Vad kan ett mutbrott få för konsekvenser?

 • Fängelsestraff
 • Negativ publicitet för företaget
 • Högre skatt för företaget
 • Minskad lojalitet hos anställda

Två separata brott

Givande av muta och tagande av muta är två separata brott. 

Brotten kan tillämpas antingen separat eller i  samband med varandra.  

Till exempel:

Om A erbjuder B  en otillbörlig förmån i syfte att påverka B: s beslutsfattande så kan det  vara så att A döms för givande av muta medan B inte döms för tagande av muta om förmånen avvisas.

Personligt ansvar

Det är personen som faktiskt erbjuder eller tar emot en otillbörlig förmån (muta) som döms för brottet. 

Det spelar ingen roll om agerandet sker inom ramen för en anställning eller enligt instruktion från arbetsgivaren, till exempel om en anställd skickar ut inbjudningar till kunder till ett evenemang som företaget anordnar.  

Det innebär att alla anställda har ett eget ansvar för att undvika att överträdelser sker.

Uppföljningsfråga - Fråga 1

Är följande påstående sant eller falskt?

Bara mottagaren av en muta kan bli dömd för mutbrott.

 • Sant
 • Falskt

Vad är en förmån?

Exempel på förmåner:

 • tjänster
 • middagar
 • evenemang
 • resor
 • konferenser 
 • gåvor

Det är inte nödvändigt att förmånen har något egentligt marknadsvärde, även diplom, utmärkelser och referenser kan utgöra förmåner. 

-> En förmån kan i princip vara av vilket slag som helst!

Det kan med andra ord vara ett erbjudande i ett vanligt affärssammanhang.

Ett enkelt sätt att ta reda på om något är en förmån att väga värdet på det som erbjuds mot mottagarens motprestation. Om mottagaren utger en marknadsmässig motprestation - då är det vanligtvis inte fråga om en förmån.

Vad är en förmån - Fråga 1

Du har hittat en ny potentiell kund som du väldigt gärna vill bygga en affärsrelation med. Du känner att ett bra första steg är att bjuda kunden på lunch, vilket du även gör. Har du erbjudit den nya kunden en förmån?

 • Ja, det är en förmån.
 • Nej, det är inte en förmån.

Att ge eller ta emot en förmån

Det krävs inte att en förmån faktiskt givits eller tagits emot. Även följande situationer omfattas:

 • Att erbjuda en muta
 • Att utlova en muta
 • Att godta löfte om en muta
 • Att begära en muta

OBS: Brottet kan alltså redan ha begåtts när en förmån, till exempel en inbjudan till en konferens, erbjuds!

Förmånen ska vara otillbörlig

För att en förmån ska vara otillåten att ge eller ta emot så måste den vara otillbörlig (olämplig). 

Begreppet är inte helt tydligt men man brukar säga att en förmån är otillbörlig om den riskerar att påverka mottagaren i dennes tjänsteutövning.

För att bedöma om en förmån är otillbörlig kan man använda sig av ett antal omständigheter:

 1. Varför förmånen lämnas (förmånen bör lämnas som ett naturligt och nyttigt led i tjänsteutövningen)
 2. På vilket sätt förmånen lämnas (förmånen bör lämnas öppet) 
 3. Till vem förmånen lämnas (förmåner bör inte lämnas till mottagare som har en särskild ställning med högt integritetsskyddsintresse)
 4. Värdet av förmånen (förmånen bör inte ha ett högt värde)
 5. När förmånen lämnas (förmånen bör inte lämnas vid en känslig tidpunkt) 

1. Naturligt och nyttigt led i tjänsteutövningen?

En förmån som lämnas eller accepteras som ett naturligt och nyttigt led i tjänsteutövningen är normalt tillbörlig. 

Förmånen bör förekomma i ett arbetssammanhang, dvs. inte i ett sammanhang där de privata inslagen är för stora.

Affärsluncher där arbete diskuteras ses vanligtvis som ett naturligt och nyttigt led i tjänsteutövningen under förutsättning att det som erbjuds är måttligt. 

Förmåner med privata inslag, exempelvis produkter eller varuprover som kan användas privat eller ett erbjudande att ta med närstående på evenemang, talar för att förmånen är av nöjeskaraktär och därmed otillbörlig. 

Naturligt och nyttigt led i tjänsteutövningen - Fråga 1

 • Put your answer option here
 • Put your answer option here

2. Öppet eller dolt?

Mutbrotten syftar till att skydda det förtroendeförhållande som finns mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Om arbetsgivaren har kännedom om de förmåner som dess arbetstagare blir erbjudna och kan inverka på beslutet att ta emot dem så talar det för att förmånen är tillåten.

Förmånerna bör därför om möjligt riktas till mottagarens arbets- eller uppdragsgivare och till en obestämd krets. 

Exempel:

Om man vid ett evenemang bjuder in kunder så kan man rikta inbjudan till företaget med ett erbjudande om ett visst antal platser och därmed låta företaget besluta om det ska deltaga och vilka personer som ska närvara.

Om förmånen måste riktas till en särskild person bör det finnas sakliga skäl till varför just denna mottagare erbjuds förmånen.

3. Vem är mottagare?

Vissa arbetsuppgifter kräver ett starkare integritetsskydd än andra. Mottagarens verksamheten har därför stor betydelse vid bedömningen av om en förmån är otillbörlig eller inte. 

-> En förmån kan vara otillbörlig i en viss bransch men tillåten i en annan bransch!

Det är mycket känsligt att ge förmåner till personer som bedriver myndighetsutövning (t .ex fattar beslut på en myndighet eller beslutar om offentlig upphandling). Utrymmet för att lämna förmåner till dessa  är mycket begränsat!

Det är också känsligt att ge förmåner till personer verksamma inom integritetskänsliga verksamheter (t.ex. offentligt ägda bolag, banker samt finans- och försäkringsbolag). Även i dessa fall bör man vara mycket restriktiv med att erbjuda förmåner!

Att ge förmåner till personer som arbetar på ett privatägda företag är normalt sett tillåtet om förmånerna är måttliga och lämnas öppet.

Mottagarens ställning - Fråga 1

Ni ar

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 • Put your answer option here
 • Put your answer option here

Mottagarens ställning - Fråga 2

 • Put your answer option here
 • Put your answer option here

4. Värdet på förmånen

Det finns ingen exakt beloppsgräns för vad som utgör en otillbörlig förmån men huvudregeln är att förmånen ska vara måttlig. Högre värden och extravaganta inslag talar för att förmånen är otillåten. 

Vid värderingen så beaktas värdet för mottagaren, vilket typiskt sett är marknadsvärdet, och inte vad förmånen kostat för givaren. Det spelar med andra ord ingen roll om förmånen kan ges utan någon merkostnad, vilket ofta är fallet vid användande av företagsloge och liknande. 

Förmåner av obetydligt värde (s.k. bagatellförmåner), tex. almanackor och nyckelringar, påverkar generellt sett inte mottagaren. Om sådana förmåner mottas upprepade gånger kan dock helheten medföra att förmånen anses otillbörlig.

5. Tidpunkt för förmånen?

Förmåner som lämnas i nära anslutning till att mottagaren ska fatta ett affärsbeslut har en större risk att påverka mottagarens beslut. Man bör som givare därför vara försiktig med att lämna förmåner om man känner till att mottagaren ska fatta ett affärsbeslut som påverkar en.

Vilka förmåner är alltid otillbörliga?

Vissa förmåner är av sådan karaktär att de alltid bör betraktas som otillbörliga (olämpliga) utan att någon vidare bedömning behöver göras. Dessa förmåner är: 

 • penninggåva, presentkort eller liknande som är att jämställa med kontanter,
 • penninglån, ställande av säkerhet, eftergift av fordring, amortering, ränta och liknande på villkor som inte är marknadsmässiga,
 • arbete hos mottagaren eller leverans av varor eller tjänst för privat ändamål och på villkor som inte är marknadsmässiga,
 • dold provision till en anställd eller uppdragstagare (d.v.s. annan än företaget),
 • förfogande över fordon, båt, fritidsbostad eller liknande för privat bruk och
 • helt eller delvis betald nöjes- eller semesterresa.

Närstående

All representation måste ingå som ett naturligt led i den anställdes arbete och får inte ha för starka inslag av nöjeskaraktär. Man bör därför aldrig erbjuda, eller acceptera, förmåner som omfattar närstående.

Exempel: erbjudande om att medta familjemedlemmar till ett evenemang eller en middag.

Sammanfattning

Olika typer av förmåner (copy)

Evenemang

Företag anordnar ofta evenemang, t.ex. seminarier, kurser och konferenser (dylika förmån i regel tillåtna om de förekommer som ett naturligt och nyttigt led i mottagarnas arbetsuppgifter).

Erbjudande om att medta en närstående bör dock betraktas som förmåner av privat- eller nöjeskaraktär!

Om förmånen förenas med mat och dryck måste även förmånsvärdet beaktas. Sammantaget ska förmånerna vara måttliga och öppna för mottagarens arbets- eller uppdragsgivare.

Bedömningen av om en förmån är otillbörlig ser olika ut beroende på vem mottagaren är. Om den som bjuder in inte granskar inbjudningslistan noggrant riskerar han/hon att skicka inbjudan till en person som utövar myndighet eller beslutar i offentliga upphandlingar.

-> iaktta försiktighet när inbjudningarna skickas ut!

Om evenemanget pågår en hel dag så bör de arbetsrelaterade inslagen uppgå till minst sex timmar.

Måltider

Utgångspunkten är att det är tillåtet att bjuda på mat i samband med ett möte. Måltiden måste dock utgöra ett naturligt led i verksamheten och vara måttlig. Att måltiden ska vara måttlig innebär att särskilt dyra rätter eller finare viner med exklusiva inslag bör erbjudas med försiktighet (eller inte erbjudas alls).

Gåvor

För att en förmån ska vara tillbörlig bör den förekomma som ett naturligt och nyttigt led i mottagarens arbetsuppgifter. En gåva är sällan ett sådant naturligt och nyttigt led i arbetsuppgifterna!

Undantag görs dock för gåvor av obetydligt värde, exempelvis artighetsgåvor. Artighetsgåvor kan vara gåvor som ges vid sjukdom, pensionsavgång eller högtidsdagar. 

Exempel: blommor och choklad.

Resor

Att erbjuda resor kan vara tillåtet under rätt förutsättningar. 

En resa är dock ofta värdefull, särskilt om den är förenad med middag och boende. Förmånsvärdet kan dock begränsas genom att mottagarna av förmånen bekostar viss del själva, exempelvis boende eller viss del av resekostnaden.

Om deltagarna kommer att befinna sig på resmålet under en hel dag (eller under flera dagar) bör de arbetsrelaterade inslagen uppgå till minst sex timmar varje dag. Inslag av privat karaktär bör således begränsas!

Resan måste även kunna motiveras genom kostnads-, lämplighets- eller effektivitetsskäl.

Praktiska problem (copy)

Fråga 1 - Möte hos leverantören

Lisa är på ett längre möte hos en leverantör. Vid lunchtid serveras sallad, läsk och vatten till mötesdeltagarna. Lisa deltar i lunchen och tackar ja till salladen och läsken. Efter lunchen återupptas mötet som fortsätter in på eftermiddagen.

Gör Lisa rätt som  accepterar salladen och läsken?

 • Ja
 • Nej

Fråga 2 - Återförsäljaren

Lars har kontakt med en återförsäljare, Henrik, som tvekar om han ska beställa in varor från Lars företag eller från en konkurrent till Lars. Lars har pressat sina priser så långt han kan och erbjuder Henrik att till kraftigt rabatterat pris köpa två varor till sin sommarstuga.

Gör Lars rätt när han erbjuder Henrik de två mycket billiga varorna?

 • Ja
 • Nej

Fråga 3 - Kampanjpresent

Nadja och hennes kollegor i säljteamet funderar på hur de ska utforma vårens kampanjer för att få upp säljsiffrorna. Nadja föreslår att inköpare på kundföretagen som lägger beställningar över ett visst belopp ska få en fin vas eller något annat som inköparna kommer gilla att ha hemma. Information om detta kan skickas direkt till inköparna, tycker Nadja. En av Nadjas kollegor tycker att förslaget inte verkar helt reko med hänsyn till mutbrottsreglerna.

Är Nadjas förslag förenligt med mutbrottsreglerna?

 • Ja
 • Nej

Fråga 4 - Melodifestival

Hanna, som arbetar som produktutvecklare, har fått en inbjudan till ett event som en leverantör arrangerar. I inbjudan står att eventet är en vinprovning med efterföljande mingel, följt av en konsert där årets melodifestivalvinnare ska uppträda. I inbjudan finns ingen information om att leverantören vill informera om sina produkter. 

Hanna känner sig skeptisk till om det är lämpligt att hon deltar i eventet. Har hon rätt i sin oro?

 • Ja
 • Nej