Elementær brandbekæmpelse - Rødovre

Velkommen til undervisning i elementær brandbekæmpelse!

Ved du hvad du skal gøre i tilfælde af, at der opstår brand derhjemme eller når du er på arbejde?

Er du i stand til at redde liv i tilfælde af brand?

Følg dette kursus i elementær brandbekæmpelse. Det er opdelt i 3 sektioner, der starter med korte teoriafsnit med informationer samt videoer, som gør dig i stand til at svare på efterfølgende spørgsmål!

Trinvis brandbekæmpelse

De 4 trin i brandbekæmpelse!

I dette afsnit vil du lære hvordan du systematisk skal gå til værk ved brandbekæmpelse. Tiden indtil brandvæsenet ankommer, skal udnyttes rigtigt, så truede mennesker reddes og brandens omfang begrænses.

Derfor er det vigtigt at gå systematisk til værk ved brandbekæmpelse - om muligt følge nedenstående rækkefølge:

1: Alarmer brandvæsen

2: Red mennesker

3: Bekæmp branden

4: Begræns branden

Alarmer brandvæsenet


I denne organisation er der to måder at kontakte brandvæsenet på.

Ring 1-1-2

Kontakt brandvæsenet på 1-1-2 og giv præcise informationer om branden og omfanget af denne. 

Husk at informere receptionen om brandens omfang og hvor denne er.

Sørg for at der er en medarbejder til at tage imod brandvæsenet på parkeringspladsen.

 

Røde alarm tryk.

Brandvæsenet får direkte besked om, hvilken zone i huset der er udsat for brand. De vil stadig gerne informeres pr. telefon om brandens omfang, hvis det er muligt.

Husk at informere receptionen om brandens omfang og hvor branden er. Sørg for at der er en medarbejder til at tage imod brandvæsenet på parkeringspladsen.

Red mennesker

Reager med det samme du hører brandalarmen!!! 

Når brandalarmen begynder, skal den enkelte medarbejder bringe sig selv og patienter til nærmeste frie nødudgang. Som medarbejdere har vi ansvaret for at rede patienter og evakuere bygningen, hvis dette skønnes nødvendigt. Redning af mennesker har højeste prioritet under brand. 

Kørestolsbrugere/gangbesværede der evakueres fra 1. sal, bringes til nødudgange ved lægefunktionen, ergoterapien eller bagtrappe ved økonomiafdelingen. Kan de ikke selv gå ned ad trappen, skal de afvente brandvæsenet, der herefter hjælper dem ned.

Alle samles på Kailows parkeringsplads, på modsatte side af Fjeldhammervej. Dog med undtagelse af at evakuering afblæses mundtligt af ansvarlige fra beredskabet. 

Husk det kan være farligt at gå forbi branden og husk at elevatorer ikke må benyttes under brand!

Evakuering skal ske hurtigt og roligt!

Bekæmp branden


Vurder om du kan påbegynde slukning af branden, eller om du skal afvente brandvæsenet, som kommer i løbet af højest 5-10 minutter.

Husk at bruge egnede brandbekæmpelses udstyr i forsvarligt og muligt omfang (se afsnit om brandteori og slukningsudstyr).Begræns branden

Inden/under evakuering kan det være nødvendigt at gribe ind over for selve branden. Dette består i at standse brand- røgudbredelsen ved enkle og hurtige handlinger, som f.eks. at lukke døre og vinduer. Herved forhindrer du at flammerne breder sig til resten af bygningen, samt at eventuelle personer indebrænder eller røgforgiftes.

Trinvis brandbekæmpelse

I hvilken rækkefølge skal du reagere i tilfælde af brand? 1: 2: 3: 4:  

Hvad indebærer elementær brandbekæmpelse?

I venstre side er de 4 trin skrevet op for elementær brandbekæmpelse. Ved du hvad dette indebærer? Brug musen til at føre puslebrikkerne fra højre side over, så de passer til de korrekte trin.

 • Alarmer brandvæsenet
  Du tilkalder brandvæsen enten pr telefon eller via røde alarmtryk.
 • Red mennesker
  Du bringer dig selv og patienter i sikkerhed og advarer øvrige personer om brand.
 • Bekæmp branden
  Du bekæmper branden med egnet slukningsudstyr i så forsvarligt og muligt omfang.
 • Begræns branden
  Du lukker døre og vinduer. Fjerner evt. let antændeligt materiale, dog uden at bringe dig selv i fare.

Spørgsmål om trinvis brandbekæmpelse

Her er listet en række spørgsmål op omkring elementær brandbekæmpelse. Brug musen og sæt kryds i sandt eller falsk.

 • Bevar roen men gå hurtigt til nærmeste frie nødudgang
 • Patienter på 1. sal hjælpes ned med elevatorerne ved brand
 • Reager med det samme brandalarmen går i gang
 • Bygningen skal evakueres når brandalarmen går i gang (med mindre denne afblæses)

Spørgsmål om trinvis brandbekæmpelse (fortsat)

Her er listet en række spørgsmål op omkring elementær brandbekæmpelse. Brug musen og sæt kryds i sandt eller falsk.

 • Medarbejdere hjælper meget dårligt gående og kørestolsbrugere ned ad trapperne ved nødudgange på 1.sal.
 • Medarbejderne tjekker alle patientrelaterede rum hvis det er muligt ved evakuering.
 • Start altid med at bekæmpe branden
 • Alarmer brandvæsenet som det første i trinvis brandbekæmpelse

Hvor er samlingsstedet for organisationen?

Her er et kort over Fjeldhammervej 8. Brug musen til at markere hvor samlingsstedet er ved evakuering.

Kender du organisationens brandalarm?

Tryk på afspil og lyt:-)

Brandteori og slukningsudstyr

Brandtrekanten

En forbrænding beskrives som en kemisk proces, hvor et brændbart materiale går i kemisk forbindelse med ilt, hvorved der frigives energi i form af varme. Betingelsen for at en brand kan opstå, er tilstedeværelsen af alle disse tre faktorer:

Brandbart materiel, antændelses energi og ilt.

Fjernes eller minimeres en af disse faktorer slukkes branden. 

Brandklasser

Det brandbare materiale er afgørende for hvilken karakter branden får. Der skelnes mellem forskellige typer af brande afhængig om materialet er fast, flydende eller dampform (gas). 

Dette har stor betydning for om branden ved slukning skal kvæles eller køles.

Alle faste stoffer brænder ved dannelsen af gløder og skal slukkes ved køling, da det kan være svært at kvæle glødebrand. 

Flammebrande af gasser og dampe fra brændbare væsker, skal slukkes ved kvælning.

Oversigt over brandslukningsudstyr


Værd at vide om en brand

En brand spreder sig altid opad i sekunder, til siden i minutter og nedad i timer (se illustration). 

Ved brandspredning forstås spredning af røg, varme og flammer. Derfor gælder det om at lukke døre og vinduer, især til trapperum, da flammerne hurtigt spreder sig opad.

Brandrøg er farlig at indånde. Den er uigennemsigtig og stiger opad, da den er varmere end luften i lokalet. Derfor skal du søge mod gulvet, for at kunne trække vejret og se hvor du færdes.

Husk det er brandvæsenets opgave at trænge ind en i brændende bygning. 

 

Brandtæpper

Brandtæpper

Brandtæpper bruges til små væskebrande eller ved brand i faste stoffer, når der efterslukkes med vand. Væskebrand kan f.eks. være brand i en gryde med olie.

Brandtæppet er ca. 2 m2 stof og lavet af et ikke brændbart materiale.

Derudover kan brandtæppet beskytte personer mod strålevarme.

Her i huset er de placeret ved brandslangerne. 

Ved slukning lægges brandtæppet forsigtigt over branden med strakte arme. Husk at beskytte hænder.


Sådan slukkes mindre brand med brandtæppe - video

 

Brandslanger


Fordele

Brandslanger er velegnet til at slukning af brand i faste materialer som papir, træ, tøj og lignende. 

Der kommer ca. 20-40 liter vand ud i minuttet. Ubegrænset brug

Vandstrålen kan justeres mellem spredt og samlet stråle. 

Man skal huske at tænde på hovedhane/afspærrings ventil forinden brug. træk slangen ud. Gå frem mod branden.Ulemper

Ulemper: Risiko for vandskade


Trykladet vandslukker

Trykladet vandslukker

Består ofte af ca. 9 liter vand.

God til slukning af glødebrande i faste materialer som papir, træ, tøj og lign. 

God kastelængde og let at anvende.

Begrænset vandmængde

Fjern plombering ved at vride den rundt. Træk sikrings stiften ud. Gå frem mod branden, så langt som det er forsvarligt og muligt. Ret slangens mundstykke mod det brændende materiale. Hold håndtaget nede når der slukkes med vand. Fortsæt til branden er slukket.

Co2-slukker

Co2-slukker

Velegnet til brand i elektriske installationer og mindre væskebrande. Let at anvende. 

Kun ringe effekt overfor faste stoffer. Kan give alvorlige forfrysninger, hvis den rettes mod et menneske.

Må ikke bruges i små lukkede rum

Fjern plombering ved at vride den rundt. Træk sikringsstiften ud. Gå frem mod branden, så langt som det er forsvarligt og muligt. Ret slangens mundstykke mod det brændende materiale. Hold håndtaget nede når der slukkes med co2-slukker. Fortsæt til branden er slukket.

Vær opmærksom på at co2-slukker støjer kraftigt, når den bruges.

Sådan anvendes Co2-slukker - video

 

 

Ild i skraldespand

Der er ild i papiret i skraldespanden på kontoret - hvilket sluknings udstyr bør du anvende?   eller  

Ild i oplader til mobiltelefon

Der er ild i en oplader på kontoret, som stadig sidder i stikkontakten under bordet. Hvilken slukningsudstyr bør du bruge?  

Rekvirering af ambulance

Rekvirering af en ambulance

Ring 1-1-2

Informer receptionen om at ambulance er tilkaldt og hvor redere skal komme hen. Det er vigtigt, da alarmcentralen ofte ringer til specialhospitalets hovednummer for yderligere oplysninger.

Forlad aldrig personen der er dårlig!

Sørg for at der er en medarbejder til at tage imod ambulancen på parkeringspladsen.


Spørgsmål om rekvirering af ambulance

Her er nogle enkelte spørgsmål vedrørende rekvirering af ambulance. Brug musen til at sætte kryds i sandt eller falsk.

 • Brug det røde alarmtryk, når du skal tilkalde en ambulance
 • Ring altid til receptionen, når der er tilkaldt ambulance
 • Forlad aldrig patienten
 • Har du brug for ambulance ringer du til receptionen, som så ringer 1-1-2 for dig.

Tillykke!!!


Du har bestået kurset i elementær brandbekæmpelse. Forhåbentlig har du nu en god forståelse om trinvis brandbekæmpelse, brandteori og slukningsudstyr samt rekvirering af ambulance når du er på arbejde.

Er du i tvivl er du altid velkommen til at henvende dig til beredskabsgruppen:-)

Husk løbende at holde sig opdateret omkring beredskabsplanen 1.6.3.1 som ligger på Sharepoint - se nedenstående link:

http://sharepoint/pri/SiteAssets/Beredskab%20og%20forsyninger.aspx