Mc basic

I den första delen får du en kort introduktion om motorcyklar och deras användning

Motorcyklar i Sverige

Det finns i nuläget ca 520 000 mc-registrerade fordon i Sverige och under vintersäsongen är knappt hälften avställda. 

Användningsområdena för en motorcykel varierar, många har hoj som rekreations-/nöjesfordon medan andra använder dem som pendlingsfordon. Dessutom används motorcyklar inom polis och militär samt för viss annan yrkestrafik, till exempel mc-bud.

Krav på förare

Att köra motorcykel kräver andra kunskaper än vad som krävs för att köra personbil. Därför ställs också andra krav på den som vill köra motorcykel och man behöver ett särskilt körkort -ett A-körkort.

Det finns tre olika körkortsbehörigheter: A1, A2 och A. 

 • Körkortsbehörigheten A1 ger rätt att köra lätta motorcyklar vars motor har en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter, en effekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kg. Åldersgränsen för A1 är 16 år.
 • Körkortsbehörigheten A2 ger rätt att köra mellanstora motorcyklar vars nettoeffekt är högst 35 kilowatt och som har ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kg. Om fordonets originalutförande har ändrats, får fordonet inte ha sitt ursprung i ett fordon med en nettoeffekt högre än 70 kW. Åldersgränsen för A2 är 18 år.
 • Körkortsbehörigheten A ger rätt att köra alla tvåhjuliga motorcyklar oavsett slagvolym eller motoreffekt. Åldersgränsen för A är 24 år. Men har man haft behörigheten A2 i minst två år kan man ta körkort behörighet A från 20 års ålder.

Särskilda regler för fyrhjuliga motorcyklar

Körkort med behörighet A1, A2 och A som utfärdas från och med den 19 januari 2013 gäller inte för fyrhjuliga motorcyklar. För detta krävs behörighet B. Har du ett A-körkort utfärdat före 19 januari 2013 får du även fortsättningsvis köra fyrhjuliga motorcyklar.

Särskilda regler för trehjuliga motorcyklar

Körkort med behörigheterna A1 eller A2 ger rätt att köra trehjuliga motorcyklar med en nettoeffekt av högst 15 kW. För att köra trehjuliga motorcyklar med mer än 15 kW nettoeffekt, krävs det körkort med behörighet A eller B samt att körkortsinnehavaren har fyllt 21 år.

Här får du lära dig allt du behöver veta för att kunna sälja våra mc-försäkring

Våra fördelar

 • 24 månaders nyvärdesersättning till första ägaren
 • Tillbehör/utrustning ingår till ett värde av 20 000 kr

 • Låga självrisker, endast 1 500 kr i vagnskadesjälvrisk för mc med ABS

 • Maskinskadeförsäkring upp till 6 år/6000 mil

 • Hyrbilsersättning vid semesterresa

 • Snabb och smidig skadehantering

 • Samlingsrabatt, 10 % på varje mc utan krav på användandet

 • 10 % rabatt för SMC-medlemskap

Premieuttag

Vi har säsongsvarierad premie för mc vilket innebär att kunden betalar mer under sommaren då mc:n används mer under den perioden. 

Praktisk information

Vem kan försäkra motorcykeln?

Inom försäkringsbranschen pratar man om försäkrat intresse. Det innebär att man måste ha ett lagligt intresse i det man vill försäkra. Praktiskt innebär det att halv- och vagnskadeförsäkringen inte gäller om någon annan än den huvudsaklige brukaren  står som ägare och försäkringstagare till motorcykeln.

Var gäller försäkringen?

Vår försäkring gäller inom EES-området (EU, Island, Liechtenstein och Norge), i Schweiz samt i ett antal Medelhavsländer. I vissa av dessa länder ställs krav på ett internationellt försäkringsbevis, så kallat Grönt kort. 

 

Bankörning

Vår mc-försäkring gäller endast för träningar och utbildningar som vi har godkänt. Skador som i övrigt uppstår vid tävling, hastighetskörning eller liknande ersätts inte.

Godkända utbildningar

Försäkringen gäller för följande utbildningar 2018:

 • avancerade kurser (steg 1 – 4) som arrangeras av SMC
 • kurser som arrangeras av BMW MC-klubben
 • LMS Trafiksäkerhetsutbildning

Försäkringen gäller också för kurser oavsett eventuella fartgrupper som SMC arrangerar men som inte utförs på stor bana exempelvis Grundkurs (Knix), Avrostningar och Gruskurser.

Försäkring för företagsägd mc

 • Försäkringen erbjuds endast till mc som används för privat och enskilt bruk.
 • Försäkringen kan endast tecknas med ”Ingen utlåning”, dvs man måste knyta det till ett specifikt personnummer och det är endast hen som får köra mc:n (plus eventuell maka/make/sambo).
 • Ingen rabatt för SMC-medlemskap ges.
 • Varje offert/försäkring måste godkännas av Olle eller Christopher.

Detta gäller dock inte om man tecknar vår försäkring för trafikskolor, men då gäller istället att mc:n måste användas för körkortsutbildning.

Våra aktsamhetsval

Ju mer aktsam kunden är desto lägre blir priset på försäkringen.

Du ställer tre frågor till kunden:

 • Hur vill man låna ut mc:n?
 • Används skyddsutrustning?
 • Förvaras mc:n inlåst nattetid på hemorten?

Förare

Kunden väljer vem förutom hen själv samt make/maka/sambo som ska köra mc:n

 • Ingen annan
 • Förare lika gammal som du eller äldre
 • Förare oavsett ålder

Om du inte uppfyller kraven för det kunden valt gäller inte vagnskadeförsäkringen och självrisken för trafikförsäkring höjs till 10 procent av prisbasbeloppet.

*

*

Skyddsutrustning

Kunden väljer vilken utrustning som används av förare och passagerare

 • Hjälm och mc-ställ
 • Enbart hjälm

Om förare eller eventuell passagerare inte uppfyller kraven för det kunden valt höjs självrisken för personskada (trafikförsäkring) till 10 procent av prisbasbeloppet.

Nattparkering

Kunden väljer hur mc:n ska parkeras nattetid på hemorten

 • Låst utrymme
 • Ej låst utrymme

Väljer kunden låst utrymme ska motorcykeln vara inlåst nattetid (kl. 22.00 – 07.00) när den förvaras på kundens postort. Med låst utrymme menar vi förvaringsplats som omsluts av fyra väggar med en låst dörr eller port. Detta innebär att det är godkänt att ha sin motorcykel på en innegård så länge det krävs nyckel eller kod för att komma in. Allmänna garage och flerbilsgarage är också godkända så länge det krävs nyckel eller kod för att komma in. Förvaringskravet gäller inte när man är på resa.

Om förare inte uppfyller kraven för det kunden valt ersätts skadan med ett avdrag på 25-100% beroende på omständigheterna.

Avstämning - Vilka av följande saker påverkar priset på försäkringen?

Du kan välja flera alternativ.

 • Vem som ska köra motorcykeln
 • Om föraren använder mc-ställ eller inte
 • Om föraren bor i lägenhet eller villa
 • Hur många lås man har när man parkerar motorcykeln

Vår försäkring

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen gäller enligt reglerna i Trafikskadelagen (TSL) för person- och sakskada som uppkommer i följd av trafik med fordonet. Skada utanför Sverige som inte omfattas av TSL regleras enligt det landets lagstiftning där skadan inträffade.

Utöver bestämmelserna i TSL ersätts även skadad skyddsutrustning som förare eller passagerare bar när skadan inträffade. Vi ersätter dock inte skador på eller förlust av värdeföremål som till exempel kameror, ringar och smycken och inte heller pengar eller värdehandlingar. Högsta ersättningsbelopp är 50 % av prisbasbeloppet per person.

Trafikförsäkringen gäller inte för

 • Skada som uppstått vid tävling, träning, uppvisning, hastighetskörning eller liknande ändamål. Godkända träningar och utbildningar framgår av vår hemsida www.svedea.se.
 • Skada på kundens eget fordon eller skada på egendom som transporteras i eller på det egna fordonet.

Brand

Försäkringen gäller för skada

 • genom brand, åskslag eller explosion. Med brand avses eld som kommit lös.
 • på elektriska kablar genom kortslutning samt direkta följdskador på elektriska komponenter.

*

Försäkringen gäller inte för skada

 • på motor, ljuddämpare, katalysator, däck eller slangar genom explosion i dessa.
 • genom trafikolycka, även om skadan uppkommit som en följd av brand, åskslag, explosion eller kortslutning.

Glas

Försäkringen gäller för skada

På vindruta, vindavvisare samt kåpglas samt på glaset till strålkastaren om det genombrutits. I de fall där det inte går att byta endast glaset till strålkastaren ersätts även strålkastarhuset.

Stöld

Försäkringen gäller för skada

 • Genom stöld, tillgrepp eller rån av fordonet.
 • Vi ersätter också skador som uppstått vid försök till stöld, tillgrepp eller rån som uppstått genom skadegörelse i samband med sådan händelse.

Vid förlust av fordonet får kunden ersättning om den inte kommit tillrätta inom 30 dagar från det att kunden gjort polisanmälan samt skadeanmälan till oss.

Försäkringen gäller inte för skada

 • Om någon som tillhör ditt hushåll tar fordonet utan lov och använder den (tillgrepp).
 • Om någon annan som har tillgång till fordonet använder den utan lov (olovligt brukande).
 • Vid bedrägeri- eller förskingringsbrott (fordon som exempelvis inte återlämnas vid provkörning).

Allrisk

Försäkringen ersätter:

• Förlust av lös mc-utrustning som tillhör den försäkrade motorcykeln.

• Skada på eller förlust av personlig egendom som tillhör förare/passagerare och som kan anses vara skälig att medföra vid färd.

• Kostnader för rengöring av bränsletank och ledningar inklusive byte av bränslefilter vid feltankning. Även bärgning till närmaste verkstad ingår.

• Förlust av nyckel som hör till den försäkrade motorcykeln eller dess utrustning. Förlust av tändnings- nyckel ska polisanmälas.


Högsta ersättning för allriskskada är 15 000 kr och vilken självrisk du har ser du på ditt försäkringsbrev.Om du vid ett tillfälle både har en allriskskada och en skada som går under någon annan del av  försäkringen, till exempel en vagnskada, betalar du två självrisker..

Rättsskydd

Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för vissa tvistemål som kan prövas av allmän domstol. Högsta ersättningsbelopp är tre prisbasbelopp.

Försäkringen ersätter inte följande typer av mål

 • Mål där den försäkrade inte har befogat intresse av att få sin sak behandlad. Sådant intresse anses t.ex. inte föreligga om domstol eller rättshjälpsnämnd på den grunden avslagit ansökan om rättshjälp eller beslutat att rättshjälpen ska upphöra.
 • Sådana skador som avser skadeståndsanspråk mot dig som försäkrad om ansvarsförsäkringen täcker sådant ansvar.
 • Som har samband med ekonomiska åtgärder som för en privatperson är av ovanlig art eller omfattning.
 • Där bestridande av krav inte kan visas med övervägande sannolikhet.
 • Där det omtvistade värdet understiger 50 % av ett prisbasbelopp.
 • Som väcks med stöd av Lagen (2002:599) om grupprättegång och kunden är kärande.
 • Som handläggs enligt Lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Maskinskada

Maskinförsäkringen gäller för serietillverkad motorcykel som är högst sex år gammal räknat från motorcykelns första registreringsdag och som körts högst 6 000 mil. Försäkringen upphör så snart någon av gränserna passerats. Om kunden inte kan visa att skadan eller felet uppstått inom nämnda gränser ska den anses ha uppkommit den dag kunden anmälde skadan eller felet till oss.

Maskinförsäkringen gäller inte för skada

 • Som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, garanti eller liknande åtagande.
 • På motorcykel där komponenter som avviker från motorcykelns seriemässiga utförande används, exempelvis trimning.

Vagnskada

Försäkringen gäller för skada

 • Genom trafikolycka
 • Skadegörelse
 • Vid transport på annat sätt exempelvis färja, tåg och släp.
 • Annan yttre olyckshändelse, exempelvis djurkollision

Försäkringen gäller inte för skada

 • Som uppstått vid tävling, träning, uppvisning, hastighetskörning eller liknande ändamål.
 • På del med konstruktions-, fabrikations- eller materialfel, om skadan orsakades av felet.
 • Genom köld, väta eller korrosion.
 • Orsakade av djur/skadedjur exempelvis möss eller andra gnagare.

XL-tillägg

Både halv- och helförsäkringen kan kompletteras med vårt XL-tillägg.  

I XL ingår:

 • Fri assistans
 • Utökad ersättning för tillbehör/utrustning, från 20 000 kr till 80 000 kr
 • Förlängd hyrbilsersättning med 14 dagar (totalt 21 dagar)
 • Extra ersättning vid olycksfall
 • Extra ersättning vid dödsfall
 • Krishanteringsstöd
 • Självriskreducering djurkollison

Avstämning - Vilket av nedanstående ersätter trafikförsäkringen?

 • Skadade personliga värdesaker (t.ex. smycken och kamera) som tillhör kunden
 • Skadad skyddsutrustning
 • Skador på kundens motorcykel

Märkesförsäkringar

Vi har följande märkesförsäkringar 

 • Yamaha
 • Kawasaki
 • Honda
 • SPG (Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio, Vespa) 
 • Probike
 • Can-Am Spyder
 • BMW MC-klubbförsäkring
 • Suzuki 
 • Harley-Davidson 
 • Triumph 

Säkerhetsföreskrifter

För att få rätt ersättning från försäkringen måste kunden följa vissa säkerhetsföreskrifter. Annars kan vi minska ersättningen. Hur mycket ersättningen minskar beror på hur kundens oaktsamhet påverkat skadans omfattning.

Vi kommer här att gå igenom de vanligaste säkerhetsföreskrifterna som rör

 • krav på föraren
 • krav på fordonet
 • låskrav och förvaring av nycklar

Säkerhetsföreskrifter fortsättning

Krav på föraren

I dessa fall ges ingen ersättning:

 • När föraren själv orsakar skadan med uppsåt eller genom grov vårdslöshet.
 • När föraren är straffbart påverkad av alkohol, medicin eller annat berusningsmedel.
 • När föraren kör utan giltigt körkort.
 • När läraren eller eleven övningskör utan att uppfylla kraven för tillåten övningskörning.

Krav på fordonet

Fordonet får inte användas om det har körförbud. Kunden ska följa fabrikantens anvisningar om skötsel, underhåll och service samt se till att reparation och service är fackmannamässigt utförd. 

Låskrav och förvaring av nycklar

När kunden lämnar fordonet ska den vara låst med två skilda lås. Nyckeln till låset får inte förvaras eller gömmas i eller i närheten av fordonet och ska i övrigt förvaras på ett säkert sätt. Nycklarna får inte ha uppgift om namn, adress eller registreringsnummer.

Nedsättning av ersättning

Sådant vi inte ersätter eller gör avdrag för står tydligt i offert och  villkor. Normalt gör man nedsättning med mellan 25 och 100 %.

Kund kan få nedsatt ersättning om

 • felaktiga uppgifter lämnats då försäkringen tecknades
 • felaktiga uppgifter lämnats vid skadereglering
 • kund inte följt säkerhetsföreskrifterna

Här får du grundläggande produktkunskap om motorcyklar

De vanligaste märkena

Några av de vanligaste motorcykelmärkena är 

 • Yamaha
 • Honda
 • Kawasaki
 • Harley Davidson
 • Triumph
 • KTM
 • BMW
 • Buell
 • Aprilia
 • Suzuki

Olika typer av motorcyklar

De här typerna av motorcyklar kommer vi att gå igenom på följande sidor

 • Sportmotorcykel
 • Supermotard/Supermoto
 • Custom/Glidare
 • Touring
 • Sporttouring
 • Offroad
 • Allround
 • Enduro
 • Adventure
 • Street
 • Chopper
 • Bobber
 • Caféracer
 • Scooter

Sportmotorcykel och Supermotard/Supermoto

Sportmotorcykel

Normalt en motorcykel utvecklad med stil och prestanda som anknyter till tävlingsmotorcyklar för roadracing. En vanlig motorstorlek i Sverige på dessa är 1000cc men de finns från 125cc och uppöver 1000cc.

De extremaste modellerna kallas ofta för ”supersporthoj” och det är dessa som går i försäkringsklass 11 hos oss. Vilket innebär enbart trafikförsäkring 26 500 kr/år.

Supermotard/Supermoto

Supermoto, även supermotard, kan enklast beskrivas som motocross anpassat för asfalt. För att få ut så mycket som möjligt ur underlaget används utrustning från sporthojsvärlden, och tack vare den låga vikten får man en extremt lätthanterlig motorcykel.

Supermotofenomenet började på bana på sjuttiotalet i USA, men sedan början av 1990-talet finns det även supermotos som får köras på allmän väg.

Cylindervolymen varierar stort, men en typisk fyrtaktsmotard har mellan 450-650cc och ungefär 30-60 hästkrafter, vanligast är en encylindrig motor. 

Custom/Glidare och Touring

Custom/Glidare

Custom, eller Glidare som det också kan kallas, är motorcyklar som allt som oftast är designade efter Harley-Davidson’s koncept med avspänd körställning och lugn körning.

Ofta används stora tvåcylindriga motorer och mycket vikt ligger på design och karaktär. En del är designade i en modern anda medans många andra är designade med femtiotalets design som utgångspunkt – dessa kallas ofta Retrocustom.

Till vänster en H-D Fatboy samt en H-D RoadKing

Touring

Touringmaskiner är motorcyklar designade för bekväma långturer med väl skyddad förare. Klassledande är Honda GoldWing och Harley-Davidson Electra Glide, som ses till vänster, men många andra tillverkare börjar ge sig in i denna kategori (exempelvis BMW). Därför pågår just nu en hel del utveckling i detta segment, mycket elektronik så som ABS, elektronisk fjädring, antispinn, cruise control etc börjar bli allt mer vanligt. Givetvis utrustade med rejäla stereos också! 

Sporttouring och Offroad

Sporttouring

Sporttouring-motorcyklar är en kompromiss där man försöker bygga in komfort liknande Touringmotorcyklarnas men ändå behålla en sportig karaktär på motorcykeln där köregenskaperna är högre prioriterade än vad de är på Touringmaskinerna. Används ofta som polismotorcyklar.

Detta är också en växande kategori där fler och fler tillverkare börjar att konkurrera, därför syns samma tekniska utveckling som hos Touringmotorcyklarna. Dock minus stereon här!

Till vänster en Yamaha FJR1300 samt en Triumph Trophy 1200. 

Offroad

Offroad är en "gatlegal" motorcykel med hög markfrigång som går att köras på mycket dåliga grus- och skogsvägar. Grunden härstammar från Enduro-motorcyklar som är byggda att kunna köras i skog men har här anpassats att brukas på allmänna vägar också. Motorerna är oftast en- eller tvåcylindriga från cirka 250cc upp till cirka 800cc.

Till vänster en Yamaha XT660Z Teneré samt en Kawasaki KLX250 – båda encylindriga maskiner. 

Allround och Enduro

Allround

Det här är en typ av motorcyklar som ofta kallas äventyrsmaskiner, allroadmaskiner eller allroundmotoryklar. Oftast med rymliga bensintankar, rejäl fjädringsväg, upprätt och komfortabel körställning med brett och rakt styre. I regel rymlig och väl tilltagen sadel där även eventuell passagerare sitter bekvämt.

Allsidiga motorcyklar som på senare år med hjälp av elektronik lätt kan ändra karaktär på fjädring och motoreffekt efter behov – dessa blir då svåra att klassificera för oss! Många gånger är det också kantboll om mc:n ska vara i Allround-klassen eller i Offroad-klassen.

Enduro

En enduromotorcykel är ett fordon som liknar en motocrossmotorcykel men får köras på allmän väg. Det finns några andra skillnader bland annat att en enduromotorcykel har belysningssystem och mjukare fjädring. Karaktären på motorn är ofta högre bottendrag och lägre toppeffekt. 

Enduroförare använder motorcyklar mellan 125-650 cc. 

Adventure och Street

Adventure

Adventuremotorcyklar är oftast tunga motorcyklar på 800-1200 kubik, med hög markfrigång som bland annat används till långturer på mycket dåliga vägar.
En offroadmotorcykel på stereoider kan man säga.

I denna klass har BMW dominerat det senaste årtiondet men har de senaste åren fått en hel del konkurrens.

Till vänster syns en BMW R1200GS Adventure samt en extrautrustad BMW F800GS. 

Street

Street är vad man skulle kunna kalla en vanlig motorcykel; den kan vara naken eller försedd med kåpa (oftast av mindre modell). 

Det finns en del variationer inom denna klass då många instegsmotorcyklar är av street-typ, men det finns också lite sportigare varianter – dessa tilltalar ofta sporthojs-åkaren som vill gå neråt en klass men ändå ha en relativt sportig motorcykel.

Till vänster en Suzuki Bandit 650 som är en snäll instegshoj (ca 95hk) och ofta används på körskolor, samt en Yamaha FZ1 som är en liten sportigare Streetmotorcykel med 150hk. 

Chopper och Bobber

Chopper

Från början en hemmabyggd motorcykel eller radikalt modifierad motorcykel, oftast fokuserar designen på en förlängd framgaffel och en förhöjd ram över motorn. I Sverige har vi en stor tradition kring denna hobby, att bygga, köra samt ställa ut ombyggda motorcyklar.

Honda har gjort ett försök att sälja en serietillverkad variant av Chopper men den sålde inte tillräckligt och tillverkningen lades ner efter några år.

Till vänster syns en hemmabyggd chopper med H-D motor samt Hondas fabrikschopper ”Fury”. 

Bobber

Från början var detta också en hemmabyggd motorcykel eller radikalt modifierad motorcykel. Designen är till skillnad från Chopper att hålla motorcykeln mer estetiskt kompakt, alltså kortare framgafflar och ingen höjning av ramen.

Till vänster syns en hemmabyggd bobber med H-D motor samt H-D’s variant på temat vid namn Street Bob

Caféracer och Scooter

Caféracer

Denna typ av motorcykel härstammar från England där man på sextio- och sjuttiotalet byggde om dåtidens sportmotorcyklar, ofta så skalade man av allt ”onödigt”. Allt som oftast så blev det en tävling om vem som skulle komma fram till caféet först och därav namnet.

Denna typ av motorcykel har fått ett uppsving det senaste årtiondet då flera tillverkare börjat att sälja nya versioner av dåtidens värstingar, med andra ord retromotorcyklar.

Till vänster syns en Triumph Thruxton samt en Moto Guzzi V7 Racer. 

Scooter

En motorcykeltyp med rötter i Italien där man ville skapa en motorcykel som skulle vara extra lättanvänd. Piaggio var tillverkaren av urtypen och det man gjorde var att flytta motorn längst bak samt även flytta på bensintanken vilket medförde att man fick ett mycket enkelt insteg.

Denna typ används framförallt till pendling men det finns även retro-scooters som mest används av entusiaster som ett nöjesfordon.

Till vänster en retroscooter i form av Vespa PX150 samt en mera modern Suzuki Burgman 125. 

Vanlig utrustning

 

Kättinglås

 

 

 

 

 

 


 

Skivbromslås
 

 

 

Skyddskläder

 

 

 

 

Hjälm

 

 

 

Packväskor/packlåda

 

 

 

 


Slip-on (en del av avgassystemet)