Otázky k jednotlivým okruhům

OTÁZKY - DLOUHODOBÝ A OBĚŽNÝ MAJETEK

OTÁZKY K DLOUHODOBÉMU A OBĚŽNÉMU MAJETKU

 1. Jaké položky obsahuje rozvahová položka dlouhodobý majetek?
 2. Co tvoří dlouhodobý nehmotný majetek?
 3. Charakterizujte hlavní rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy.
 4. Definujte jednotlivé metody používané při stanovení účetních a daňových odpisů.
 5. Jaké dopady má volba metody odpisování na výsledek hospodaření podniku?
 6. V jakých cenách může být oceněn dlouhodobý majetek?
 7. Co tvoří položku zásoby?
 8. Na čem je závislá optimální výše dodávky?
 9. V jakých cenách může být oceněn oběžný majetek?
 10. Shrňte základní změny, ke kterým došlo ve výkazu rozvaha v roce 2016.

ODPISY - PŘÍKLADY Z PRAXE

Podnikatelé – poplatníci daně z příjmů mohou uplatňovat výdaje spojené s pořízením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do daňových výdajů prostřednictvím odpisů.

Z hlediska daňového lze odpisovat dlouhodobý hmotný majetek metodou rovnoměrných (§ 31 zák. o daních z příjmů, dále jen ZDP) a zrychlených odpisů (§ 32 ZDP). Obdobně výdaje spojené s pořízením nehmotného dlouhodobého majetku lze na straně poplatníků vedoucích podvojné účetnictví uplatit do daňových výdajů prostřednictvím odpisů podle § 36a ZDP. Splní-li poplatník zákonem stanovené podmínky, může při zrychleném i rovnoměrném odpisování zvýšit v prvním roce odpisování odpis o 10 – 20 % vstupní ceny (20 % v případě ceny stroje pro zemědělství a lesnictví u poplatníka, tj. prvního vlastníka s převážně zemědělskou a lesní výrobou; 15 % vstupní ceny zařízení pro čištění a úpravu vod využívaného ve stavbách, zařazených podle Klasifikace stavebních děl CZ-CC, vydané Českým statistickým úřadem, do podtřídy 125113, pro třídící a úpravárenské zařízení na zhodnocení druhotných surovin zahrnutých v oddílu 28, pomocí něhož jsou zpracovány druhotné suroviny specifikované ve třídě CZ-CPA 38.32; 10 % vstupní ceny hmotného majetku zatříděného podle tohoto zákona v odpisových skupinách 1 až 3 s výjimkou hmotného majetku uvedeného v bodech 1 a 2 a v § 31b odst. 5).

1. Odpisování hmotného majetku

Odpis ve výši ročního odpisu vypočteného podle § 31 a § 32 lze uplatnit z hmotného majetku evidovaného u poplatníka ke konci příslušného zdaňovacího období. Výjimka, kdy lze uplatnit pouze polovinu ročního odpisu (§ 26 odst. 7), nastává např. tehdy:

 • došlo-li u hmotného majetku, evidovaného u poplatníka na počátku příslušného zdaňovacího období, k vyřazení majetku před koncem zdaňovacího období; k převedení majetku na jiné právnické nebo fyzické osoby podle zvláštních právních předpisů;
 • došlo-li k ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, k přeměně, zrušení bez likvidace, zániku bez likvidace, zrušení s likvidací apod.
 • k ukončení nájemního vztahu při odpisování technického zhodnocení nájemcem (§ 28 odst. 3) nebo při ukončení výpůjčky movitého hmotného majetku (§ 28 odst. 4) atd.

Příklad

Podnikatel vedoucí podvojné účetnictví koupil koncem prosince nákladní automobil s tím, že byl opatřen zvláštní registrační značkou. Lze automobil odpisovat, když nemá trvalou registrační značku?

Řešení

Dle účetních předpisů lze hmotný majetek začít odpisovat tehdy, když jsou zabezpečeny všechny technické funkce potřebné k jeho užívání. 

Koupě nemovité věci

V případě uplatňování roční výše odpisů je při koupi budovy (tj. nemovité věci) nutno zohlednit vlastnictví, které se nabývá vkladem do katastru nemovitostí, nikoli podpisem smlouvy či úhradou kupní ceny.

Příklad

Podnikatel koupil v prosinci 2016 budovu s pozemkem a v tomto měsíci uhradil kupní cenu. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl zapsán počátkem ledna 2017. Kdy může podnikatel uplatnit odpisy?

Řešení

Odpisování lze zahájit ve zdaňovacím období, v němž došlo ke vkladu nemovitosti do katastru nemovitostí. Pokud došlo ke vkladu až v roce 2017, nelze zahájit odpisování již v roce 2016 i přesto, že byla uhrazena kupní cena.

Koupě hmotného majetku na splátky

Při koupi hmotných movitých věcí a jejich souborů na splátky přechází vlastnictví na kupujícího po zaplacení celé kupní ceny, nikoli převzetím věci. Kupující tedy není vlastníkem až do doby zaplacení poslední splátky ze sjednané kupní ceny, i když majetek již užívá. Daňově uznatelným nákladem jsou v této době (době užívání, dokud není zaplaceno vše) provozní výdaje, jako např. pohonné hmoty, náklady na opravy a údržbu, pojištění atd. Výdaje spojené s nákupem hmotného majetku jsou po dobu, než kupující zaplatí celou kupní cenu, výdajem nedaňovým. V momentě, kdy kupující zaplatí poslední splátku a přejde na něj vlastnictví dané věci, může vlastník (tj. kupující) zahájit odpisování tohoto majetku rovnoměrně či zrychleně dle ZDP. Vstupní cenou bude cena sjednaná v kupní smlouvě, kterou kupující hradil formou splátek.

Příklad

Podnikatel koupil autobus za 4,6 mil. Kč s tím, že cenu bude splácet po dobu 3 let. Vlastníkem autobusu se stane po zaplacení poslední splátky. Jak bude podnikatel vedoucí daňovou evidenci uplatňovat výdaje spojené s koupí autobusu a jeho provozem?

Řešení

V souladu s ustanoveními ZDP na straně kupujícího, který není vlastníkem, lze do daňově uznatelných výdajů zahrnout výdaje podle § 24 odst. 1 ZDP, tzn. skutečné vynaložené výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů (PHM, opravy, pneumatiky, pojištění, servis, atd.). Výdaje spojené s pořízením autobusu lze daňově uplatnit až po zaplacení poslední splátky a po přechodu vlastnictví z prodávajícího na kupujícího může vlastník zahájit odpisování tohoto hmotného majetku rovnoměrně nebo zrychleně.

Rovnoměrné odpisování – maximální odpisy

Při rovnoměrném odpisování vychází výpočet odpisů z odpisových skupin a jim přiřazených odpisových sazeb platných pro každou odpisovou skupinu. Tyto sazby lze považovat za maximální možnou výši odpisu uplatnitelnou jako daňově uznatelný náklad související s pořízením a vlastnictvím dlouhodobého majetku. Zákon o daních z příjmů v § 31 odst. 7 stanoví, že poplatník může na základě svého rozhodnutí použít i sazby nižší než maximální (uvedené v §31 odst. 1 ZDP); to však neplatí pro poplatníka fyzickou osobu uplatňující výdaje paušální částkou procentem z příjmů nebo užívá-li majetek pouze z části k podnikatelské činnosti.

Příklad

Podnikatel zahrnul do svého obchodního majetku pro podnikatelskou činnost stroj s pořizovací cenou 100 000 Kč. Stroj patří do 1. odpisové skupiny s dobou životnosti 3 roky. Jaké může podnikatel uplatnit odpisy jako daňově uznatelný výdaj?

Řešení

Roční odpisová sazba pro 1. odpisovou skupinu činí 20 %, ve druhém roce a letech dalších 40 %. Výpočet maximální výše odpisu je následující: 

 v 1. roce = 100 000 * 0,2 = 20 000 Kč

ve 2. roce = 100 000 * 0,4 = 40 000 Kč

ve 3. roce = 100 000 * 0,4 = 40 000 Kč

Pokud se poplatník rozhodne použít sazby nižší, může např. v 1. roce uplatnit do daňových výdajů odpis pouze 1 100 Kč, ve druhém roce např. 2 200 Kč. Limitující podmínkou je, aby v 1. roce odpisování neuplatnil do daňově uznatelných výdajů více než 20 000 Kč a v dalších letech více než 40 000 Kč. Takto může podnikatel předmětný hmotný majetek odpisovat libovolně dlouho a to podle své potřeby.

Odpisování časové a věcné

Technické zhodnocení nemovité kulturní památky

Podle § 30 odst. 6 ZDP se, u technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce, stanoví roční odpis ve výši 1/15 vstupní ceny. Provedl-li technické zhodnocení nájemce (se souhlasem vlastníka), může tento odpis uplatnit nájemce. Bylo-li provedeno více technických zhodnocení v průběhu času, odpisuje se každé technické zhodnocení po dobu 15 let.

Příklad

Podnikatel dokončil v lednu 2017 technické zhodnocení nemovité kulturní památky ve výši 38000 Kč. V září téhož roku dokončil další technické zhodnocení v ceně 35000 Kč. Jak bude podnikatel postupovat z hlediska daně z příjmů? 

Řešení

ZDP v § 33 stanoví, že technickým zhodnocením se rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40000 Kč. V daném případě byl zákonný limit překročen a technické zhodnocení je možné odpisovat. Technické zhodnocení v lednu bude odpisováno od února (tj. za rok bude uplatněno 11/180 z ceny 38000 Kč), technické zhodnocení ze září začne odpisovat od října (tj. uplatní 3/180 z 35000 Kč).


Matrice, zápustky, formy, modely a šablony

U matric, zápustek, forem, modelů a šablon v klasifikaci produkce CZ-CPA označených kódem 25.73.50 (formy; formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; modely pro formy) a kódem 25.73.60 (Ostatní nástroje a nářadí) se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby použitelnosti nebo stanoveného počtu vyrobených odlitků nebo výlisků. Jedná se o tzv. časový odpis, kdy si dobu odpisování stanoví sám poplatník (obdobně jako u účetních odpisů). Zároveň jsou však kódy 25.73.50 a 25.73.60 uvedeny v příloze č. 1 ZDP a umožňují zatřídění výše uvedeného hmotného majetku do odpisových skupin. V praxi se často jedná při pořízení tohoto majetku o nové technologie, u kterých nelze zejména na počátku užívání určit technickou klasifikaci, životnost či další parametry s požadovanou přesností.

2. Odpisování nehmotného majetku

Nehmotným majetkem se rozumí nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, jiný majetek, který je veden v účetnictví jako nehmotný majetek splňující výši vstupní ceny (větší než 60 000 Kč), dobu použitelnosti (delší než 1 rok) a způsob nabytí (úplatně, vkladem, darováním, děděním, vytvořen vlastní činností…). ZDP definuje způsob odpisování nehmotného majetku u poplatníků, kteří vedou podvojné účetnictví (§ 32). 

Poplatník – fyzická osoba, která nevede podvojné účetnictví, uplatní výdaje spojené s pořízením nehmotného majetku do výdajů daňových při jeho zaplacení (platné od roku 2001). Majetek může odpisovat také poplatník, který k majetku nabyl právo užívání za úplatu a není vlastníkem.

Dlouhodobý majetek se odpisuje rovnoměrně bez přerušení, a to (vyjma majetku nabytého vkladem nebo přeměnou a majetku s právem užívání na dobu určitou):

 • 18 měsíců – audiovizuální dílo
 • 36 měsíců – software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
 • 72 měsíců – ostatní nehmotný majetek.

Příklad

Podnikatel se prezentuje na internetu prostřednictvím svých webových stránek a stránek svých produktů, které si nechal zpracovat na zakázku. Internetové stránky umožňují i on-line objednávku zboží a jsou průběžně doplňovány, aktualizovány a upravovány. Faktury za tvorbu webových stránek znějí na tvorbu www. aplikací, programování uživatelských sekcí, tvorbu HTML šablon, logotypu, grafické návrhy stránek apod. Jsou výše uvedené výdaje daňově uznatelné při zaplacení nebo se jedná o nehmotný majetek, když uvedené výdaje překročí 60 000 Kč? 

Řešení

Výdaje spojené s vytvořením webových stránek jsou na straně poplatníka výdaji na pořízení nehmotného majetku (jedná se o software). Poplatník vedoucí účetnictví postupuje podle § 32a ZDP (Odpisy nehmotného majetku), poplatník vedoucí daňovou evidenci uplatní příslušné výdaje do výdajů daňových při zaplacení.

Příklad

Podnikatel vedoucí účetnictví si pořídil v lednu minulého roku software za 20 000 Kč, který zaúčtoval do nákladů, protože dlouhodobý nehmotný majetek tvoří až od limitu 60 000 Kč. V únoru letošního roku dokoupil technické zhodnocení za 80 000 Kč. Jak bude toto technické zhodnocení nehmotného majetku zaúčtovaného do nákladů odpisovat? 

Řešení

V tomto případě technické zhodnocení nezvyšuje vstupní cenu nehmotného majetku, protože nehmotný majetek nebyl pořízen. Dané technické zhodnocení je jiným majetkem, a dle zákona se použije ustanovení pro hmotný majetek.  Podnikatel tak zahájí odpisování tohoto jiného majetku od března a výše odpisů daňově uznatelných bude ve výši 10/36 z částky 80 000 Kč.

Mezi dlouhodobý nehmotný majetek patří:

 • a) Pohledávky
 • b) Software
 • c) Patenty
 • d) Pozemky

Který dlouhodobý hmotný majetek není odepisován:

 • a) Pozemky
 • b) Stavby
 • c) Stroje a zařízení v odpisové skupině 1.
 • d) Dobytek

Co udává obratový cyklus peněz:

 • a) dobu, po kterou jsou peníze vázány v oběžných aktivech
 • b) dobu, po kterou jsou peníze kryty pasivy
 • c) dobu, po kterou jsou peníze vázány v pasivech
 • d) dobu, po kterou jsou peníze vázány v pohledávkách

Z hlediska funkce rozlišujeme zásoby:

 • a) běžnou, pojistnou, strategickou, spekulativní, pro předzásobení
 • b) obratovou, specifickou, pojistnou, z nedostatku
 • c) minimální, maximální, pojistnou, obratovou
 • d) počáteční, konečnou, běžnou, specifickou

Stanovení potřebné výše zásob zahrnuje usměrňování:

 • a) objemu zásob, času dodávek, nákladů na pořízení
 • b) objemu zásob, struktury zásob, nákladů na pořízení
 • c) objemu zásob, struktury zásob, míry využívání zásob
 • d) nákladů na pořízení, míry využívání zásob, struktury zásob

Reprodukční pořizovací cena je:

 • a) cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje
 • b) cena, za kterou by byl majetek pořízen, včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením
 • c) cena, za niž byl majetek pořízen
 • d) cena, která odpovídá hodnotě přímých a nepřímých nákladů

Nadcenění jednotlivých majetkových složek v důsledku volby odepisování je způsobeno:

 • a) uplatněním vyšších odpisů, kdy za jinak stejných podmínek dosáhneme vyššího zisku, daňového základu a vyšší daně z příjmů
 • b) uplatněním nižších odpisů, kdy za jinak stejných podmínek dosáhneme nižšího zisku, daňového základu a vyšší daně z příjmů
 • c) uplatněním vyšších odpisů, kdy za jinak stejných podmínek dosáhneme nižšího zisku, daňového základu a vyšší daně z příjmů
 • d) uplatněním nižších odpisů, kdy za jinak stejných podmínek dosáhneme vyššího zisku, daňového základu a vyšší daně z příjmů

Tzv. komponentní odpisování je možné využít při:

 • a) stanovení účetních odpisů
 • b) stanovení daňových odpisů
 • c) stanovení účetních i daňových odpisů
 • d) není možné využít

Odepsaný investiční majetek nelze prodat, protože jeho zůstatková hodnota je nulová.

 • Odepsaný investiční majetek nelze prodat, protože jeho zůstatková hodnota je nulová.

Rozhodnutí o konkrétní volbě metody odepisování ovlivňuje vytvořené interní zdroje financování.

 • Rozhodnutí o konkrétní volbě metody odepisování ovlivňuje vytvořené interní zdroje financování.

OTÁZKY KAPITÁL

OTÁZKY

 1. Z jakých pohledů lze členit kapitál v podniku?
 2. Jaký je rozdíl mezi interními zdroji financování podniku a vlastním kapitálem?
 3. Jaký je rozdíl mezi externími zdroji financování podniku a cizím kapitálem?
 4. Jaká znáte pravidla financování podniku, tzv. bilanční pravidla?
 5. Uveďte výhody využití cizího kapitálu pro financování?
 6. Kdy je dosažena optimální kapitálová struktura?

Zlaté bilanční pravidlo představuje pro podnik doporučení, aby:

 • a) financoval dlouhodobý majetek dlouhodobým kapitálem a oběžná aktiva krátkodobým kapitálem
 • b) financoval dlouhodobý majetek úvěrem a oběžná aktiva krátkodobým kapitálem
 • c) financoval dlouhodobý majetek vlastním kapitálem a oběžná aktiva cizím kapitálem
 • d) financoval dlouhodobý majetek krátkodobým i dlouhodobým kapitálem a oběžná aktiva cizím kapitálem

Agresivní přístup k financování podniku spočívá:

 • a) ve využívání krátkodobých zdrojů financování při pořízení dlouhodobého majetku
 • b) ve využívání dlouhodobých finančních zdrojů pro krytí dlouhodobého majetku
 • c) v nahrazení krátkodobých finančních zdrojů pro krytí oběžného majetku zdroji dlouhodobými
 • d) ve sladění životnosti aktiv a pasiv

Konzervativní přístup financování podniku spočívá:

 • a) ve využívání krátkodobých zdrojů financování při pořízení dlouhodobého majetku
 • b) ve využívání dlouhodobých finančních zdrojů pro krytí dlouhodobého majetku
 • c) v nahrazení krátkodobých finančních zdrojů pro krytí oběžného majetku zdroji dlouhodobými
 • d) ve sladění životnosti aktiv a pasiv

Důvodem pro využívání cizího kapitálu v podniku je:

 • a) nedostatek vlastního kapitálu při založení podniku
 • b) skutečnost, že cizí kapitál je levnější
 • c) jeho použití zvyšuje finanční stabilitu podniku
 • d) poskytovateli nevznikají žádná práva v souvislosti s chodem podniku

Náklady kapitálu jsou:

 • a) rozhodujícím kritériem při volbě kapitálové struktury
 • b) nulové, pokud podnik není zadlužen
 • c) jedním z kritérií ovlivňujících volbu kapitálové struktury, kdy tato kritéria působí stejným směrem
 • d) jedním z kritérií ovlivňujících volbu kapitálové struktury, kdy tato kritéria působí i směrem proti sobě a záleží, jaká váha je jim přisuzována

Finanční páka na hodnotu ROE působí:

 • a) vždy negativně, je třeba jen ovlivnit míru působení
 • b) vždy pozitivně
 • c) pozitivně při splnění konkrétních podmínek
 • d) většinou negativně

Při optimalizaci kapitálové struktury je nutné brát v úvahu skutečnost, že:

 • a) cizí kapitál je levnější než vlastní kapitál, protože nese menší riziko
 • b) substituce vlastního kapitálu dluhem přináší zlevnění pouze do určitého stupně zadluženosti
 • c) s růstem zadluženosti roste úroková míra, protože dochází k růstu rizika pro věřitele
 • d) s růstem zadluženosti roste i požadavek na výnosnost vlastního kapitálu, který také nese větší riziko

WACC vyjadřují:

 • a) optimální kapitálovou strukturu
 • b) skutečný úrok odváděný věřitelům
 • c) hodnotu minimálních nákladů kapitálu
 • d) hodnotu průměrných nákladů kapitálu

Optimální kapitálová struktura v podniku je dosažena v případě, že WACC jsou:

 • a) nižší než náklady na vlastní kapitál
 • b) na svém minimu
 • c) na svém maximu
 • d) nižší než náklady na cizí kapitál

Finanční páka vyjadřuje vztah mezi:

 • a) růstem míry zadluženosti a hodnotou ROE
 • b) růstem míry zadluženosti a likviditou
 • c) růstem ROE a velikostí úrokového krytí
 • d) růstem velikosti vlastního a cizího kapitálu

OTÁZKY - KONTROLA VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ

Vyšší likvidita zaručuje stabilitu, a proto ovlivňuje výkonnost podniku pozitivně.

 • Vyšší likvidita zaručuje stabilitu, a proto ovlivňuje výkonnost podniku pozitivně.

Podnik, který dosahuje kladného zisku má vždy dobrou likviditu.

 • Podnik, který dosahuje kladného zisku má vždy dobrou likviditu.

Snížením oběžných aktiv se zvýší likvidita podniku.

 • Snížením oběžných aktiv se zvýší likvidita podniku.

Ukazatel běžné likvidity musí být větší než ukazatel okamžité likvidity.

 • Ukazatel běžné likvidity musí být větší než ukazatel okamžité likvidity.

Doba splatnosti (obratu) pohledávek nesmí být vyšší než doba obratu zásob.

 • Doba splatnosti (obratu) pohledávek nesmí být vyšší než doba obratu zásob.

ROE musí být vždy menší než ROA, protože výnosnost celého podniku je větší než vlastního kapitálu.

 • ROE musí být vždy menší než ROA, protože výnosnost celého podniku je větší než vlastního kapitálu.

Doba inkasa pohledávek musí být kratší než doba uhrazování krátkodobých závazků, jinak se podnik dostane do finanční tísně a je přímo ohrožen krachem.

 • Doba inkasa pohledávek musí být kratší než doba uhrazování krátkodobých závazků, jinak se podnik dostane do finanční tísně a je přímo ohrožen krachem.

OTÁZKY - NÁKLADY

SOUHRNNÉ OTÁZKY

 1. Jaký je vztah mezi velikostí fixních nákladů a objemem produkce?
 2. Jaká je podstata přímých a nepřímých nákladů?
 3. Jaké náklady lze považovat za variabilní a zároveň přímé?
 4. V čem spočívá rozdíl mezi sdruženou a nesdruženou výrobou?
 5. Jaké klíčové faktory ovlivňují výběr vhodné kalkulační metody?
 6. Co považujeme za kalkulační jednici?
 7. Které hlavní položky obsahuje kalkulační vzorec?
 8. Jaké metody kalkulací je možné využít v zemědělství?
 9. Za jakých podmínek se dostává výroba do bodu zvratu?
 10. Které proměnné ovlivňují příspěvek na úhradu?

OTÁZKA č. 1: Jaké druhy nákladů tvoří výkonovou spotřebu?

 • a) spotřeba materiálu
 • b) odpisy
 • c) nákladové úroky
 • d) služby

OTÁZKA č. 2: Vyberte správná tvrzení:

 • a) u fixních nákladů se s růstem objemu výroby nemění celková výše fixních nákladů
 • b) podíl fixních nákladů na jednotku výroby roste;
 • c) u variabilních nákladů s růstem objemu výroby klesá celková výše variabilních nákladů
 • d) výše celkových nákladů na jednotku výroby klesá.

OTÁZKA č. 3: Pro bod zvratu platí:

 • a) celkové tržby převyšují variabilní náklady
 • b) jednotkové tržby jsou pod úrovní jednotkových celkových nákladů
 • c) realizovaný zisk je nulový
 • d) cena za výrobek je na úrovni jednotkových celkových nákladů

OTÁZKA č. 4: Vyberte správná tvrzení:

 • a) Nepřímé náklady nelze přímo kvantifikovat k jednotlivým druhům výkonů.
 • b) Nepřímé náklady zpravidla nebývají předmětem kalkulací.
 • c) Nepřímé náklady jsou společné pro více výkonů.
 • d) Nepřímé náklady jsou jednoznačně kvantifikovány ve výkazu zisku a ztráty.

OTÁZKA č. 5: Příspěvek na úhradu lze počítat jako:

 • a) rozdíl tržeb a variabilních nákladů
 • b) součet fixních nákladů a zisku
 • c) součet variabilních a fixních nákladů
 • d) rozdíl tržeb a celkových nákladů

OTÁZKA č. 6: Vyberte správná tvrzení:

 • a) Ve výrobě charakteristické vyšším podílem fixních nákladů roste od určitého objemu výroby zisk rychleji než v případě výroby s vyšším podílem variabilních nákladů.
 • b) Ve výrobě charakteristické vyšším podílem fixních nákladů roste od určitého objemu výroby zisk pomaleji než v případě výroby s vyšším podílem variabilních nákladů.
 • c) Výroba s vyšším podílem fixních nákladů je považována za rizikovější.
 • d) Poměr fixních a variabilních nákladů ve struktuře celkových nákladů není z hlediska řízení výroby rozhodující.

OTÁZKA č. 7: Mezi kalkulační metody využívané v nesdružené výrobě patří:

 • a) metoda rozčítací
 • b) metoda dělením
 • c) metoda poměrová
 • d) metoda přirážková

OTÁZKA č. 8: Za vhodný nástroj pro vymezení podílu sdružených výrobků na rozvrhovaných nákladech lze považovat:

 • a) metodu dělením
 • b) metodu příspěvku na úhradu
 • c) ziskovou marži
 • d) ekvivalenční čísla

OTÁZKA č. 9: Mezi položky kalkulačního vzorce tvořící vlastní náklady výkonu patří:

 • a) přímé mzdy
 • b) odbytová režie
 • c) správní režie
 • d) ostatní přímé náklady

OTÁZKA č. 10: Mezi kalkulační metody využívané ve sdružené výrobě patří:

 • a) metoda rozčítací
 • b) metoda dělením
 • d) metoda přirážková
 • c) metoda hodnotová