โตไปไม่โกง

โตไปไม่โกงคืออะไร?

ความรู้โตไปไม่โกงเบื้องต้น

เด็กยุคใหม่กำลังจะเปลี่ยนไป !

ในโลกที่เจริญก้าวหน้า เทคโนโลยีพัฒนาขึ้น แต่พื้นฐานนิสัยของคนเรากลับไม่ได้มีการพัฒนาเหมือนเทคโนโลยีต่างๆ ที่กำลังดำเนินไป ตรงกันข้ามอาจกำลังจะถอยหลัง มีความคิดแตกแยกมากขึ้น นึกถึงตัวเองเป็นหลัก ไม่แคร์ว่าสังคมจะเป็นอย่างไร ขอให้ตัวเองสุขสบายก็พอ ถ้าเป็นแบบนี้แย่แน่ๆ ค่ะ

วิดิทัศน์ โตไปไม่โกง เรื่อง โดนัท

ศึกษาจากใบความรู้

คำชี้แจง

ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง โตไปไม่โกง โดยละเอียดก่อนทำใบงานส่งที่อีเมล์ครู [email protected]

นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ คลิที่นี้เลยยยยจ้านักเรียน

ใบความรู้ เรื่อง โตไปไม่โกง

แบบทดสอบ แบบ Single Choice ข้อที่ 1

บทเรียนอีเลิร์นนิ่งนี้ เป็นบทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับวิชาใด?

  • โตไปไม่โกง
  • โตไปต้องโกง

แบบทดสอบ แบบ Single Choice ข้อที่ 2

จากภาพนี้ นักเรียนคิดว่าใช้หลักโตไปไม่โกงในข้อใด?

  • ซื้อสัตย์สุจริต
  • ระเบียบวินัย
  • ประหยัด

แบบทดสอบ แบบ Single Choice ข้อที่ 3

  • Put your answer option here
  • Put your answer option here