English for students

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน วันนี้ครูพลอยจะให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากบทเรียนออนไลน์ เรื่อง Wild Animals กันนะคะ ซึ่งในบทเรียนออนไลน์นี้ก็จะนำเสนอเกี่ยวกับคำศัพท์และลักษณะของสัตว์ป่านะคะ นักเรียนหลายคนอาจจะรู้จักชื่อของสัตว์ต่อไปนี้เป็นอย่างดี แต่ครูคิดว่าอาจจะมีนักเรียนหลายคนที่ไม่รู้จักชื่อสัตว์ในภาษาอังกฤษ วันนี้ครูก็เลยนำคำศัพท์บางส่วนมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะ ไปเรียนกันเลยค่ะ

Wild Animals

Vocabulary

elephant

It is an elephant. It has black skin. It has two white tusk. It has a big size. It is a wild animal.

Practice to sound "elephant"

zebra

It is a zebra. It has white skin with black pattern.

It is a wild animal.

Practice to sound "zebra"

giraffe

It is a giraffe. It has yellow skin with brown dots. It has very long neck and it's tall. It is a wild animal.

Practice to sound "giraffe"

lion

It is a lion. It has orange-yellow skin. It has brown wool on it's face. It is a wild animal.

Practice to sound "lion"

monkey

It is a monkey. It has brown skin. It like climbing the tree. It looks like human but it is a wild animal.

Practice to sound "money"

Practice 1

What is this picture?


 • an elephant
 • a lion
 • a monkey
 • a giraffe

Practice 2

What is this picture?


 • It is a monkey.
 • It is zebra.
 • It is a lion.
 • It is an elephant.

Practice 3

Which of the following is true?


 • It has long neck.
 • It has brown skin.
 • It don't like climbing.
 • It isn't wild animal.

Practice 4

Which of the following is true?

 • It has very long neck.
 • It has long tail.
 • It has white skin.
 • It looks like human.

Practice 5

Which of the following is true?

 • It has very long neck.
 • It has black and yellow skin.
 • It is a pet.
 • It has long tail.

แบบทดสอบเรื่อง Wild Animals

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Wild Animals เพื่อประเมินผลว่านักเรียนได้เรียนรู้ และผ่านการประเมินผลในบทเรียนนี้หรือไม่

หากพร้อมแล้วให้นักเรียน คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ