English For Fun

Welcome to the course "English for fun"!

Learning how to use English language.

 

 

English

Part of speech

1. Noun คำนาม

คำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งต่างๆ เช่นTony โทนี่ (ชื่อคน)man ผู้ชาย (คน)table โต๊ะ (สิ่งของ)ฺBangkok กรุงเทพ (สถานที่)cat แมว (สัตว์)kindness ความกรุณา (คุณสมบัติ)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษIt is your kindness. = มันเป็นความกรุณาของคุณTony is my name. = โทนี่คือชื่อของฉัน

เรียนเรื่องคำนามและวิธีการใช้แบบละเอียด คลิก >> Noun คำนามเรียนเรื่องการใช้คำนำหน้าคำนาม คลิก >> การใช้ a an the

2. Pronoun คำสรรพนาม

คำที่ใช้แทนคำนาม เพื่อไม่ต้องพูดคำนามนั้นซ้ำไปซ้ำมา เช่นI, you, we, they, he, she, it

เรียนเรื่องคำสรรพนามและวิธีการใช้แบบละเอียด คลิก >> Pronoun คำสรรพนาม

3. Adjective คำคุณศัพท์

คำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามและสรรพนาม เพื่อให้ได้ใจความชัดเจนมากขึ้น เช่นwhite = ขาวblack = ดำsmall = เล็กbig = ใหญ่good = ดีbad = เลว

เรียนเรื่องคำคุณศัพท์และวิธีการใช้แบบละเอียด คลิก >> Adjective คำคุณศัพท์

4. Verb คำกริยา

คำที่ใช้แสดงการกระทำของคำนาม (หรือสรรพนาม) เช่นbuy = ซื้อknow = รู้, รู้จักlike = ชอบwant = ต้องการsee = เห็นsell = ขายgo = ไปwalk = เดินrun = วิ่งcome = มาsit = นั่งsmile = ยิ้ม

เรียนเรื่องคำกริยาและวิธีการใช้แบบละเอียด คลิก >> Verb คำกริยา


5. Preposition คำบุพบท

คำที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Noun (หรือ Pronoun) กับคำอื่นๆ ในประโยค เช่นHe lays his book on the table. (แสดงสถานที่)= เขาวางหนังสือบนโต๊ะ

He will go with me. (แสดงสัมพันธ์ สรรพนามกับกริยา)= เขาจะไปกับผม

He came here before me. (แสดงเวลา)= เขามาที่นี่ก่อนผม

6. Adverb กริยาวิเศษณ์

คำที่ใช้ขยายคำกริยา คำคุณศัพท์ และขยายกริยาวิเศษณ์ด้วยกันเอง มักจะลงท้ายด้วย ly แต่ไม่ลงท้ายด้วย ly ก็มีเช่นกันครับ เช่น

He learns hard everyday.= เขาเรียนหนักทุกวัน (ขยาย learn) *ทำไม learn ในประโยคนี้จึงเติม s สามารถอ่านทำ

ความเข้าใจได้ที่เรื่อง คำกริยา

= I walk very carefully.ฉันเดินอย่างระมัดระวังมาก

เรียนเรื่องกริยาวิเศษณ์และวิธีการใช้แบบละเอียด คลิก >> Adverb กริยาวิเศษณ์

7. Conjunction คำสันธาน

คำที่ใช้เชื่อมประโยค วลี กริยา เข้าด้วยกัน โดยทั่วไปมักจะเชื่อมคำชนิดเดียวกัน เช่น

Chris and Lookkade are friends. (เชื่อมนามกับนาม)= คริสกับลูกเกดเป็นเพื่อนกัน

You and I go to school everyday. (สรรพนามกับสรรพนาม)= คุณและฉันไปโรงเรียนทุกวัน

He likes coffee as well as tea (เชื่อมนามกับนาม)= เขาชอบกาแฟเช่นเดียวกับชา

เรียนเรื่องคำสันธานและวิธีการใช้แบบละเอียด คลิก >> Conjunction คำสันธาน

8. Interjection คำอุทาน

คำอุทานแสดงอารมณ์ ความรู้สึก เช่น

Oh! Wow! Ah!

Gerunds

Gerunds are the forms of the verb with "-ing" ending, for example: reading, skating etc.

Using a gerund suggests that you are referring to real activities or experiences. 

We use gerunds:

1. After some verbs that refer to real-time activities:

admit delay forgive practise
advise discuss imagine prevent
allow enjoy keep (continue) recall
appreciate explain mention recommend
avoid fancy mind (object to) report
be worth fear miss resist
can’t help feel like permit risk
consider finish postpone suggest

Example: He misses playing with his friends.

2. After prepositions:

 • aim at
 • keep on
 • interested in    
 • instead of
 • good at
 • before
 • after 

Examples:

 1. I am interested in collecting stamps.
 2. After playing football I drank an orange juice.

3. After some expressions:

 • It's no use ...
 • It's no good ...
 • There's no point in ...
 • I can't help...
 • I don't mind...
 • I can't stand/bear...

Example: It's no use convincing him to meet her. 

Verbs followed by gerunds or infinitives

Verbs followed by a gerund or infinitive with no change in meaning:

Example: It started to rain. / It started raining.

 • begin
 • can’t bear
 • can’t stand
 • continue
 • hate
 • like
 • love
 • prefer
 • propose
 • start

Verbs followed by a gerund or infinitive with a change in meaning:

Forget

1. He forgot opening the window (He opened the window, but he forgot doing so).

2. He forgot to open the window (He was supposed to open the window, but he forgot).

Regret

1. She regrets quitting her job. (She left her job, and now she regrets it.)

2. She regrets to quit her job. (She still works but she is sorry to quit her job.)

Stop

1. He stopped chatting. (He was chatting, and then he stopped.)

2. He stopped to chat. (He was doing something else, and then he stop in order to chat.)

Remember

1. I remembered locking the storage. (I had a memory in my mind of locking the storage.)

2. I remembered to lock the storage. (I locked the storage as I should have.)

Try

1. They tried moving to Australia. (They moved to Australia for some time to see if it works out for them.)

2. They tried to move to Australia. (They made an attempt to move to Australia, but it wasn't successful. They didn't move to Australia after all.)

Infinitive or Gerund? Fill in the right form of the verbs in brackets.

1. You fear   (sell) your house.

2. We are always happy  (help).

3. We are dedicated to   (change) how things work.

4. We can't afford  (bowl) tomorrow night.

5. We are really excited about  (climb) that mountain.

Choose the best option.

I enjoy ________ to get up so early in the morning. Sleeping in is great!

 • not to have
 • not having
 • having
 • not have

To be or not to be? Being or not being?

Drag verbs used with gerunds to the corresponding field in the alphabetic order.

Drag verbs used with infinitives to the corresponding field in the alphabetic order.

 • Enjoy
 • Accuse of
 • Want
 • Seem
 • Agree
 • Promise
 • Deny
 • Worry about
 • Hope
 • Can't help

Choose the best options.

She quit ____________ about ____________ unemployed and decided ____________ her own business.

 • complaining
 • to complain
 • to be
 • being
 • to set up
 • setting up

Gerund or infinitive? Fill in the right form of the verbs in brackets.

1. He promised  his chores.

2. I need  with you.

3. I advised her   some soup.

4. He is responsible for  all the buildings.

5. They avoid  us.

 

Click on the verbs followed by a gerund or infinitive with a change in meaning.

Match the parts of the sentences.

 • She suggested
  taking the train as the traffic was terrible.
 • I find it difficult
  to remember new words.
 • They accused him of
  stealing money.
 • I am going to the party, so I need
  to buy a new dress.
 • She was worried about
  failing the exam.

Mark the sentences as correct or incorrect.

 • Some people prefer getting up early in the morning.
 • I look forward to help you paint the house.
 • She suggested to go to a movie.
 • Sandra decided studying economics in London.
 • I don't know what I want to do tonight.
 • Jim doesn't feel like going to a party tonight.

Choose the best answer option.

Congratulations on passing this course!

Hopefully, now you've got a better idea of gerund and infinitive.

To train a bit more, follow this link: Gerunds infinitive spin

Thanks for participating in the course!