Bil basic

I den första delen får du en kort introduktion till bilar och deras användning

Sveriges bilpark

Det finns idag ca 4,3 miljoner privatägda personbilar i trafik i Sverige. Av dessa rullar ca hälften av bilarna i Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län.

2/3-delar av bilarna ägs av män och 1/3-del av kvinnor.

 

Under 2016 nyregistrerades 388 000 personbilar vilket är rekord.

Aldrig tidigare har det registrerats så många bilar under ett år.

 

Sverige har tillsammans med Finland de äldsta bilparkerna inom EU där mer än hälften av alla bilar är över 10 år gamla.

Personbil

En personbil är ett fordon som är försedd med högst åtta sittplatser utöver förarplatsen och

1. är inrättat huvudsakligen för personbefordran eller

2. är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som bostadsutrymme och utrustat med åtminstone

 • fast monterade sittplatser,
 • fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan omvandlas till sovplatser,
 • fast monterad utrustning för matlagning och lagring 
 • bord. 

Andra fordonsslag

 • lastbil
 • släp
 • mc
 • moped
 • traktor
 • motorredskapp
 • terrängvagn
 • terrängskoter
 • terrängsläp
 • buss
 • terränghjuling
 • snöskoter

Körkortsbehörigheter

Alla personer som kör på vägarna behöver vara säkerhetsmedvetna och trafikutbildade. Därför ställs det vissa krav på den som vill ta körkort. 

Ska man köra personbil krävs ett B-körkort. Det finns tre olika körkortsbehörigheter för personbilar: B, B utökad och BE. Skillnaden ligger i vilka släp man får dra.

B

Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg. Du får dra en lätt släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg. Du får även dra en släpvagn med en totalvikt som är högre än 750 kg, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

B - utökad

Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg. Du får dra en lätt släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg. Du får även dra en släpvagn med en totalvikt som är högre än 750 kg, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4 250 kg.

BE

Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg. Du får dra en lätt släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg. Du får även dra en eller flera släpvagnar med en totalvikt som är högre än 750 kg, förutsatt att släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

Tänk på att de begränsningar en viss körkortsbehörighet ger inte är det enda du måste ta hänsyn till. Den bil du kör och den släpvagn du drar har också begränsningar som beror på fordonens tekniska utförande. Exempelvis får bilen inte dra hur tunga släpvagnar som helst. Släpvagnen får i sin tur inte ta obegränsat med last.

Trafikskadelagen

Den som äger ett motorfordon är enligt Trafikskadelagen ansvarig för att teckna en trafikförsäkring från första dagen. Detta gäller t.ex. bil, lastbil, mc, snöskoter och många oregistrerade fordon som t.ex. mopeder.

Trafikförsäkringen ersätter person- och egendomsskador som drabbar 3:e man samt personskador på förare och passagerare i den egna bilen.

Den som saknar trafikförsäkring måste i stället betala en trafikförsäkringsavgift till Trafikförsäkringsföreningen (TFF).

Är fordonet avställt eller avregistrerat behövs ingen trafikförsäkring.

Bilförsäkringsbranschen

 • Idag finns cirka 70 olika trafikförsäkringsbolag – alla är medlemmar i Trafikförsäkringsföreningen (TFF).
 • 20 av dessa bolag är aktiva på den svenska personbilsmarknaden.
 • Det finns en uppsjö av White Label-lösningar.
 • Det finns särskilda märkesförsäkringar för de flesta biltillverkarna.
 • Det finns ett antal medlemsorganisationer för bilägarna, t.ex. Motormännen, Villaägarnas Riksförbund.
 • Det finns ett fåtal ”betala som du kör”-alternativ.

Marknadsandelar

Nedan visas marknadsandelarna för de 12 största bolagen efter fjärde kvartalet 2017.

 

 

 

Avstämning - Hur många sittplatser får en bil högst ha för att räknas som personbil klass I?

 • 8 inklusive förarplatsen
 • 8 utöver förarplatsen
 • 9 utöver förarplatsen

Här får du lära dig allt du behöver veta för att kunna sälja vår bilförsäkring

Vår bilförsäkring

Vår bilförsäkring passar för den som

 • är 30–65 år
 • kör en vanlig begagnad bil (4–25år)
 • bor i utvalda områden

Praktisk information

Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för den som är försäkringstagare. Men den gäller endast om försäkringstagaren är bilens verklige ägare och huvudsaklige brukare. Det innebär att ingen del av egendomsskyddet gäller om man låter någon annan stå som ägare och försäkringstagare till sin bil.

Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade gröna kortsystemet och vid transport mellan dessa länder. Trafikförsäkringen gäller i hela världen enligt Trafikskadelagen för skada som i följd av trafik med svenskregistrerat fordon tillfogas svensk medborgare eller den som har hemvist i Sverige. Garageförsäkringen gäller endast i Sverige.

Grönt kort

I vissa länder ställs krav på ett internationellt försäkringsbevis, ett så kallat Grönt kort. Försäkringsbeviset kan kunden beställa kostnadsfritt genom att kontakta vårt kundnav och det utfärdas för högst 180 dagar per försäkringsår under förutsättning att kunden har betalat sin försäkring för den aktuella perioden.

Våra omfattningar

Omfattningar

Trafikförsäkring = Trafikskada

Halvförsäkring = Trafikförsäkring + Delkasko

Helförsäkring = Halvförsäkring + Vagnskada

För flera delar i vår försäkring är det kunden själv som väljer självrisknivå. Vi erbjuder tre olika nivåer – låg, mellan och hög.

Trafikskada

Trafikförsäkringen gäller enligt reglerna i Trafikskadelagen (TSL) för person- och sakskada som uppkommer i följd av trafik med bilen och omfattar:

 • Skador på annans egendom
 • Personskador på utomstående
 • Personskador på förare och passagerare
 • Högsta ersättningsbelopp 300 miljoner kronor

Försäkringen gäller inte för skada

 • som uppstått vid tävling, träning, uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde.
 • på kundens egna bil och heller inte för skada på egendom som transporteras i eller på den egna bilen.

Egendomsskydd

Egendomsskyddet gäller för:

 • Den försäkrade bilen.
 • Tillbehör och utrustning till den försäkrade bilen.
 • Avmonterad fordonsdel och tillbehör enligt ovan om inte annan del monterats i dess ställe.
 • En extra uppsättning hjul

Egendomsskyddet gäller inte om:

 • Bilen har hyrts ut eller lånats ut mot betalning.
 • Skadan ska ersättas enligt lag, garanti eller annat åtagande.
 • Bilen används för yrkesmässig trafik.
 • Föraren själv orsakar skadan med uppsåt eller genom grov vårdslöshet.
 • Föraren är straffbart påverkad av alkohol, medicin eller annat berusningsmedel.
 • Föraren kör utan giltigt körkort.
 • Lärare eller elev övningskör utan att uppfylla kraven för tillåten övningskörning.
 • Skadan uppstått vid tävling, träning, uppvisning, hastighetskörning eller liknande ändamål.

Högsta ersättningsbelopp

 • Bilens ersättningsbelopp grundas på dess marknadsvärde omedelbart före skadan.
 • För stöld av hjul, som inte tillhandahas av återförsäljare av aktuellt märke/modell, är högsta ersättningsbelopp 20 000 kronor.
 • För eftermonterad ljud och bildutrustning lämnas ersättning med max 10 000 kr.

Brand

Försäkringen gäller för skada:

 • Genom brand, åskslag eller explosion. Med brand avses eld som kommit lös.
 • Genom kortslutning i elektriska kablar samt direkta följdskador på elektriska komponenter.

Försäkringen gäller inte för skada:

 • På motor, ljuddämpare, katalysator, däck eller slangar genom explosion i dessa.
 • Genom trafikolycka, även om skadan uppkommit som en följd av brand, åskslag, explosion eller kortslutning

Allrisk

Allriskförsäkringen gäller oavsett hur långt bilen gått eller hur gammal bilen är. 

Försäkringen ersätter

 • skada genom plötslig och oförutsedd händelse på inredningen i bilens kupé eller bagageutrymme upp till 30 000 kr.
 • kostnader för bilnyckel och/eller bilnyckelkort som innehåller elektronisk startspärrfunktion (immobilizer) upp till 10 000 kr.
 • rengöring av bränsletank och ledningar inklusive byte av bränslefilter upp till 10 000 kronor vid feltankning

Glas

Försäkringen ersätter skador på vindruta, sidoruta eller bakruta som krossats, spräckts eller genombrutits.

Maskinskada

Maskinförsäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada som direkt påverkar bilens funktion och gäller för serietillverkad bil som är högst 8 år gammal räknat från bilens första registreringsdag och som körts högst 12 000 mil.

För direktimporterad bil gäller maskinförsäkringen med dubbel självrisk.

Räddning

Försäkringen ersätter kostnader för person- och fordonstransporter om man råkar ut för en olycka eller drabbas av driftstopp.

Försäkringen gäller inte för

 • Skada som skett inom inhägnat tävlingsområde.
 • Hemtransport eller hämtning som överstiger bilens värde.

Rättsskydd

Kunden kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av bilen.

Stöld

Försäkringen ersätter skador genom stöld, tillgrepp eller rån av bilen.

Vid förlust av bilen får kunden ersättning om bilen inte kommit tillrätta inom 30 dagar från det att kunden gjort polisanmälan samt skickat in skadeanmälan till oss.

Försäkringen gäller inte för skada:

 • Om någon som tillhör kundens hushåll tar bilen utan lov och använder den.
 • Om någon annan som har tillgång till bilen använder den utan lov.
 • Vid bedrägeri- eller förskingringsbrott (t.ex. om bilen inte återlämnas vid provkörning).

Vagnskada

Försäkringen gäller för skada

 • Genom trafikolycka
 • Genom skadegörelse
 • Vid transport på annat sätt exempelvis färja, tåg och släp
 • Annan yttre olyckshändelse, exempelvis djurkollision

Vid djurkollision eller skadegörelse betalar kunden bara halv självrisk.

Tilläggsförsäkring XL

För bara 490 kr kan kunden komplettera sin halv- eller helförsäkring med vårt XL-tillägg.

I XL ingår

 • Räddnings- och bärgningsassistans dygnet runt helt utan självrisk.
 • Hyrbil/avbrottsersättning i upp till 65 dagar vid en ersättningsbar skada
 • Självriskeliminering vid djurkollison och skadegörelse
 • Krisförsäkring som gäller för både förare och passagerare.
 • Olycksfallsförsäkring som gäller för både förare och passagerare.

Vår skadeservice

Vårt mål är att ta hand om alla skador så snabbt och smidigt som möjligt. Personlig hjälp av skadespecialister från vårt skadecenter i Hammarstrand!

 • Bärgningshjälp och assistans dygnet runt genom SOS International
 • Skadeanmälan görs enklast dygnet runt på vår hemsida
 • Alltid ett nummer: 0771-160 190

Så här regleras en vanlig skada

 1. Kunden anmäler sin skada
 2. Vi tar emot skadeanmälan och hänvisar kund till valfri verkstad
 3. Verkstaden skickar en reparationskalkyl till Svedea
 4. Svedea granskar reparationskalkylen
 5. Klartecken till verkstad att påbörja reparationen
 6. Bilen repareras
 7. Har kunden XL-tillägg får kunden hyrbil under tiden som bilen befinner sig på verkstad (upp till 45 dagar)
 8. Kunden hämtar bilen på verkstad och betalar samtidigt sin självrisk till verkstaden