ทดสอบสร้างบทเรียนคณิตศาสตร์ การบวก

คณิตศาสตร์ การบวกเป็นเรื่องง่าย วันนี้ครูจะพานักเรียน พิชิตการบวกเลข.....ลุยกันเลยย+++

การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9

ทบทวนเรื่องจำนวนนับ

จำนวนนับ

จำนวนนับมีจำนวนอะไรบ้าง ???

จำนวนนับ คือ  จำนวนที่นับสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ จำนวนคู่ และ จำนวนคี่ เช่น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ........

ความหมายของการบวก

 ความหมายของการบวก

1. การบวก คือ การนำจำนวน 2 จำนวน (หรือมากกว่า) มารวม    กัน ผลที่ได้เรียกว่า ผลบวก ผลรวม ผลลัพธ์ หรือคำตอบ

2. "+" เป็นสัญลักษณ์แสดงการรวมกันหรือการบวก

3. "=" เป็นสัญลักษณ์แสดงการเท่ากัน

การบวกจำนวนสองจำนวน โดยใช้เครื่องหมาย + และ = เช่น

การบวกเลข

การบวกตามแนวนอน คือ การบวกที่ตัวตั้ง ตัวบวก ผลบวก ตลอดจนเครื่องหมาย + และเครื่องหมาย = เขียนเรียงในบรรทัดเดียวกันตามแนวนอน

การบวกตามแนวตั้ง คือ การบวกที่นำตัวตั้ง ตัวบวก และผลบวกมาเขียนในแนวดิ่ง โดยหลักเดียวกันอยู่ตรงกัน พร้อมทั้งมีเครื่องหมาย + กำกับ และเส้นกั้น

ศึกษาจากใบความรู้

ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการบวกและทำแบบฝึกทักษะการบวกทั้งหมด

แล้วสรุปความรู้ที่ได้รับมาในรูปของแผนผังความคิดพร้อมทั้งส่งใบงานที่เสร็จแล้วมาใน E-mail : [email protected]

#ถ้าหากนักเรียนไม่เข้าใจให้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ (คลิ๊ก)

p21944771105

ตำแหน่งต่าง ๆ ของตัวเลขในประโยคสัญลักษณ์การบวก

แบบทดสอบข้อที่ 1 จงหาผลบวกของจำนวนต่อไปนี้ 1 + 2 มีค่าเท่ากับข้อใด

  • 2
  • 3
  • 4

แบบทดสอบข้อที่ 2 ดูรูปภาพแล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง

ในภาพนี้มีดาวทั้งหมดกี่ดวง

  • 5
  • 6
  • 7