Båt basic

I den första delen får du en kort introduktion till båtlivet

Båtliv i Sverige

Det finns i nuläget ca 300 000 försäkrade båtar i Sverige. Men man räknar med att det totalt finns ca 1 miljon båtar, då räknar man dock in kanoter och roddbåtar. 

De flesta båtarna är fritidsbåtar och sett till användningsområde kan de delas in i två grupper. Den ena är båtar som används för semester, sol, fiske och bad. Den andra är att båten används som transportmedel eller för ett specifikt syfte som till exempel sportfiske.

Krav på förare

Det finns i dagsläget inga krav på ålder eller utbildning för att framföra en fritidsbåt eller vattenskoter. Däremot har det vid flera tillfällen diskuterats om man ska införa förarbevis eller motsvarande för båtar och vattenskotrar.

Ska man framföra en båt som är större än 12x4 meter krävs att man har fartygsbefälsutbildning, klass 8 (tidigare kallad skepparexamen).

Sjövägsregler

På sjön finns till skillnad från vägar inte några filer, men det betyder inte att man kan köra riktigt hur som helst. Självklart finns det en mängd sjövägsregler (internationella sjövägsregler) att följa. Syftet med dem är att förhindra kollisioner till sjöss. 

Några exempel

 • generellt sett - håll till höger
 • båt som går för motor väjer för båt som går för segel
 • man ska väja för båt med nedsatt manöverförmåga (t.ex. båt som utför trålfiske eller annat arbete)  
 • båt som är upphinnande har väjningsplikt tills den är helt förbi

Sedan finns även två mer inofficiella regler

 • störst går först
 • den som seglar för sin nöd väjer för den som seglar för sitt bröd (vilket innebär att yrkesfartyg går före fritidsbåtar)

För att göra sig förstådd på sjön kan man även använda olika former av navigationsljus, signalfigurer samt ljud- och ljussignaler.

 

Avstämning - Vad är lägsta åldern för att få framföra en båt?

 • 16 år
 • 18 år
 • Ingen åldersgräns
 • 11 år

Här får du lära dig allt du behöver veta för att kunna sälja våra båtförsäkringar

Våra fördelar

Generella fördelar med våra båtförsäkringar

 • Försäkringen gäller i sjön året om
 • vi tar inte extra betalt om kunden har båten i sjön på vintern men om något händer har man istället dubbel självrisk.
 • Självriskkonto som belönar skadefri kund - ju längre man är skadefri desto lägre blir självrisken vid skada
 • Max 5 000 kr i självrisk för brand och stöld - starkt argument för den som väljer högre självrisk
 • Stöldskador regleras inom 14 dagar - branschpraxis är 30 dagar
 • Allriskförsäkring (drulle) som ger upp till 40 000 kr i ersättning
 • Maskin- och elektronikförsäkring upp till att motorn är 20 år
 • Upp till 30 % rabatt för stöldskydd

Särskilda fördelar med vår motorbåtsförsäkring

 • Inget åldersavdrag de första två åren - något vi är i stort sett ensamma om

Särskilda fördelar med vår segelbåtsförsäkring

 • Rigg- och segelskador vid vind över 10 m/s ersätts utan vidare krav - många andra aktörer kräver utredning
 • Kappsegling är ok, utan extra premie eller självrisk - flera andra aktörer säger nej och en del kräver tilläggsförsäkring

Fördelar med vår vattenskoterförsäkring

 • Inget åldersavdrag vid totalskada det första året - stor skillnad från flera konkurrenter
 • Inget åldersavdrag på vattenskoterns delar de första två åren - stor skillnad från flera konkurrenter
 • Valbar självrisk: 5 000 kr eller 10 000 kr
 • Rabatt för stöldskydd
 • 20 % rabatt vid inlåsning mellan kl. 22-07 - tydliga regler, många konkurrenter är luddigare

Giltighetsområde

Inom det blå området får man vistas med en vanlig Svedea-försäkring. För att segla i det gröna eller orangea området måste man kontakta oss och teckna en tilläggsförsäkring. Alla båtar kan inte teckna dessa tillägg, vid fråga från kund - stäm av med båtavdelningen.

Blått = ordinarie område 
Grönt = tillägg Nordsjön/Engelska kanalen 
Orange = tillägg Medelhavet (obs! gäller inte i Albanien) och kanaler i Europa

 

Båtens hemvist

Båtens hemvist påverkar premien. Hur mycket varierar beroende på båttariff.

Våra tre områden

 • Norra Sverige (Dalarnas och Gävleborgs län samt alla län norr om dessa)
 • Stockholms län
 • Södra Sverige (alla övriga län)

Avstämning - Vilka av nedanstående fördelar stämmer för vår båtförsäkring?

 • Max 2 000 kr i självrisk vid brand
 • Gäller året om även om båten ligger i sjön på vintern
 • Försäkringen gäller vid kappsegling
 • Stöldskador regleras inom 30 dagar
Du kan välja flera alternativ. 

Avstämning - Vilka av nedanstående fördelar stämmer för vår vattenskoterförsäkring?

 • Det är inget åldersavdrag om vattenskotern blir totalskadad första året
 • Du får 25 % rabatt om du låser in vattenskotern på natten
 • Det är inga åldersavdrag på vattenskoterns delar första två åren
 • Det är inga åldersavdrag på vattenskoterns delar första året

Våra båtförsäkringar

Här ser du vad som ingår i våra olika försäkringar.

Motorbåt och segelbåt

Vattenskoter

För att kunna försäkra en vattenskoter hos oss måste den vara utrustad med godkänd startspärr, ha backfunktion och alltid låsas med klass 3-lås när den inte används. Enda undantaget från detta är Sea-Doo Spark som saknar backfunktion men ändå försäkras, dock till en högre premie. 

Sjöskada

Försäkringen gäller för skada som är direkt orsakad av

 • Grundstötning, strandning, kantring, sammanstötning.
 • Att vatten plötsligt och oförutsett tränger in genom skrovet, genomföringar eller anslutna rörledningar eller slangar till dessa.
 • Annan plötslig och oförutsedd, utifrån kommande händelse då båten ligger i sjön.

Segelbåtsvillkoret gäller även för

 • Skador på mast, rigg och segel som direkt orsakats av hårt väder. För bedömningen av vad som är att anse som hårt väder beaktas särskilt om det, vid den närmaste av SMHI:s mätstationer, uppmätts en medelvind av minst 10 m/s.

Det finns även undantag, det vill säga skador som inte ersätts, de kan du läsa om i villkoret. Vid vissa tillfällen kan vi också göra aktsamhetsavdrag, det vill säga sänka ersättningen, om kunden varit oaktsam och därigenom orsakat eller förvärrat skadan. 

Uppläggnings- och transportskada

Försäkringen gäller för skada orsakad av plötslig och oförutsedd, utifrån kommande händelse då båten är på land, vid sjösättning, torrsättning, förflyttning eller transport på land samt skador uppkomna vid på- och avmastning. Det kan till exempel handla om att varvet/transportören tappar din båt, att du blir påkörd i trafiken eller att masten skadas vid påmastning.

Det finns även undantag, det vill säga skador som inte ersätts, de kan du läsa om i villkoret. Vid vissa tillfällen kan vi också göra aktsamhetsavdrag, det vill säga sänka ersättningen, om kunden varit oaktsam och därigenom orsakat eller förvärrat skadan. 

Stöld

Försäkringen gäller för skada genom stöld, stöldförsök, annat tillgreppsbrott eller uppsåtlig skadegörelse orsakad av person som inte tillhör samma hushåll som kunden och som inte är låntagare, hyrestagare, delägare, sambo eller släkting.

Särskilda aktsamhetskrav

 • Utombordsmotor under 200 hk ska alltid vara låst vid båten med SSF-godkänt motorlås. 
 • Utombordsmotor under 10 hk, oavsett om den är till båten eller jollen, får även låsas till båten med SSF-godkänd kätting och hänglås av lägst klass 2.
 • Båttillbehör och personligt lösöre som inte är fast monterat på båten ska förvaras i låst utrymme som kunden ensam har nyckel till.
 • Elektroniska instrument anses inte vara fast monterade om de sitter i bygel eller dylikt.
 • Om båten förvaras på släpfordon ska detta, om inte samtliga hjul är avskruvade, vara inlåst eller fastlåst med SSF-godkänt lås av lägst klass 3 eller med ett SSF-godkänt trailerlås.

Försäkringen gäller inte för skada

 • orsakad av släkting, delägare eller person som ingår i kundens hushåll som har lånat eller hyrt båten
 • uppkommen genom förskingring, bedrägeri eller olovligt förfogande.

Vid stöld av hel båt påbörjas skaderegleringen fjorton dagar efter att Svedea fått in alla uppgifter.

Det finns även undantag, det vill säga skador som inte ersätts, de kan du läsa om i villkoret. Vid vissa tillfällen kan vi också göra aktsamhetsavdrag, det vill säga sänka ersättningen, om kunden varit oaktsam och därigenom orsakat eller förvärrat skadan. Till exempel om kunden sagt att hen haft stöldskydd och det visar sig att det inte stämmer. 

Brand

Försäkringen gäller för brandskada oavsett om branden inträffat på land eller till sjöss. Med brand avses öppen låga, glödbrand, överhettning, åska och blixtnedslag samt explosion.

Särskilda aktsamhetskrav

 • Batteriladdningsutrustning som används för båten, ska alltid vara av marin typ. Laddningsutrustningen ska vara dubbelisolerad och helautomatisk med underhållsladdning. Landströmsutrustning ska följa kraven för CE-märkning. Om så krävs, ska all utrustning vara installerad av behörig fackman.
 • När båten står på land får inte värmare eller annan batteriladdningsutrustning än sådan som nämns ovan vara tillkopplad, utan att båten är under ständig uppsikt.

Det finns även undantag, det vill säga skador som inte ersätts, de kan du läsa om i villkoret. Vid vissa tillfällen kan vi också göra aktsamhetsavdrag, det vill säga sänka ersättningen, om kunden varit oaktsam och därigenom orsakat eller förvärrat skadan. 

Ansvar

Försäkringen gäller för person- eller sakskada inträffad i samband med användandet av båten som kunden, enligt gällande skadeståndsrätt, är skyldig att ersätta på grund av handling eller underlåtenhet. Till exempel om kunden kör på någon annan.

Om kunden krävs på ersättning ska kunden omgående kontakta Svedea för instruktioner i ärendet.

Maximalt ersättningsbelopp är tre miljoner SDR, varav maximalt en miljon SDR för sakskada, eller upp till det lägre belopp som Sjölagen (1994:1009) stadgar. Begränsningsbeloppen gäller även om flera av de försäkrade är skadeståndsskyldiga och även om flera skador uppstår av samma eller liknande orsak vid samma skadetillfälle. Växlingskursen ligger normalt runt 10 kr för 1 SDR, vilket ger ett maximalt ersättningsbelopp på kring 30 miljoner kr. Värt att nämna är att många bolag har betydligt lägre maxbelopp.

*

Rättsskydd

Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för vissa tvistemål som kan prövas av allmän domstol. Det kan till exempel handla om en tvist som uppstår vid försäljning av båt eller om kunden får en nekad skada och vill stämma oss. 

Högsta ersättningsbelopp är tre prisbasbelopp.

Försäkringen ersätter inte följande typer av mål

 • Mål där den försäkrade inte har befogat intresse av att få sin sak behandlad. Sådant intresse anses t.ex. inte föreligga om domstol eller rättshjälpsnämnd på den grunden avslagit ansökan om rättshjälp eller beslutat att rättshjälpen ska upphöra.
 • Sådana skador som avser skadeståndsanspråk mot dig som försäkrad om ansvarsförsäkringen täcker sådant ansvar.
 • Som har samband med ekonomiska åtgärder som för en privatperson är av ovanlig art eller omfattning.
 • Där bestridande av krav inte kan visas med övervägande sannolikhet.
 • Där det omtvistade värdet understiger 50 % av ett prisbasbelopp.
 • Som väcks med stöd av Lagen (2002:599) om grupprättegång och kunden är kärande.
 • Som handläggs enligt Lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Allrisk (XL och XXL)

Försäkringen gäller för skada på den försäkrade båten (dock ej motor och dess direkt eller indirekt anslutna delar som exempelvis backslag, drev och instrument) på grund av plötslig och oförutsedd skadehändelse. Dessutom omfattas skada på eller förlust av lös båtutrustning samt personlig lösegendom om skadan eller förlusten beror på plötslig och oförutsedd händelse på eller i direkt anslutning till båten. För personlig lösegendom gäller att den ska tillhöra kunden eller personer i kundens hushåll som är folkbokförda på samma adress.

Högsta ersättning för allriskskada är 40 000 kr.

Allrisken kan till exempel ersätta

 • tappad GPS, mobil eller kapelldel
 • mattor eller dynor förstörda av utspillt kaffe, rödvin eller olja
 • feltankning bensin/diesel/vatten (dock ej eventuella följdskador på motor)
 • om hund eller katt som ägs av dig eller någon i ditt hushåll skadar båten eller dess utrustning

Åldersavdrag

För allrisken finns en särskild åldersavdragstabell i vårt villkor.

Stillestånd (XL och XXL)

 • Kund har möjlighet att få ersättning för stillestånd efter 20 dagars karens, alla dagar räknas.
 • Från och med den tjugonde stilleståndsdagen får kund 500 kr per dag. Dagarna räknas från att vi tagit emot skadeanmälan och båten inkommit till en reparatör som vi godkänt.
 • Ersättning lämnas med maximalt 20 000 kr.
 • Som stillestånd räknas sådant förhållande att båten, på grund av giltigt och ersättningsbart försäkringsfall, blivit totalt och omedelbart obrukbar.
  • Obrukbarheten ska bedömas utifrån ett sjösäkerhetsperspektiv, där båten som helhet är totalt och omedelbart obrukbar.
  • En reparation som kan utföras senare innebär således inte att båten är omedelbart obrukbar.

Försäkringen gäller inte för stillestånd

 • på grund av omständighet som beror på kunden eller någon kunden ansvarar för
 • på grund av assistansskada
 • på grund av stöld av hela båten.
 • med skadetillfälle annan period än 1 maj–31 juli.

Olycksfall (XL och XXL)

Olycksfallsförsäkringen omfattar person som är förare, passagerare eller person, som i annat direkt samband använder båten till dess tänkta syfte och omfattar:

 • Konstaterad medicinsk invaliditet i förhållande av graden av invaliditet. Bedömningen sker med ledning av försäkringsbranschens tabell ”Gradering av medicinsk invaliditet, 2004”. Rätt till ersättning vid bestående men om minst 10 %.
 • Vid sjukhusvistelse som överstiger 72 timmar lämnas ersättning med 10 000 kr.
 • Vid dödsfall lämnas ersättning med 30 000 kr.
 • Högsta ersättning för olycksfall är sammanlagt begränsat till 1 000 000 kr.

Försäkringen gäller inte för

 • Skador orsakade av att kunden, i samband med skadan, gjort sig skyldig till uppsåtlig handling som är straffbar.
 • Skador orsakade av att fler personer än vad båtens CE-märkning godkänner samtidigt varit ombord på båten.
 • Skador på båtens besättning då båten är stulen, under stöldförsök eller annat tillgreppsbrott.
 • Skador i samband med sjö- och torrsättning för annan än kunden och dennes familj.

Assistans (XL och XXL)

Försäkringen omfattar assistans enligt nedan längs hela den svenska kusten samt Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Assistansen är kostnadsfri för kunden (det vill säga den har ingen självrisk).

 • Kostnad för bogsering av båten till närmaste reparatör ersätts med maximalt 6 000 kr.
 • Kostnad för transport av förare och besättning på billigaste sätt till resans utgångspunkt ersätts med maximalt 6 000 kr.
 • Kostnad för transport av bränsle och reservdelar ut till båten ersätts med maximalt 3 000 kr.
 • Kostnad för motorkonsultation av Svedea assistans utsedd motorkonsult, ingår med maximalt 500 kr.

Uppstår behov av assistans på annan plats inom det ordinarie geografiska området får hjälp sökas på plats och ersättning kan erhållas upp till nedanstående beloppsbegränsningar mot styrkande av utlägg.

Försäkringen gäller inte för

 • Kostnader som omfattas av ordinarie helförsäkring eller tilläggsförsäkring för båten.
 • Kostnader som uppstår när båt befinner sig vid hemmahamn eller på en sådan plats som kan nås med bil eller annat landbaserat fortskaffningsmedel.

 

Maskin- och elektronikskada (XXL)

Försäkringen omfattar skada på maskinell utrustning på grund av plötslig och oförutsedd skadehändelse. Förutom motor och backslag täcker försäkringen till exempel ankarspel, bogpropeller och kylskåp.

Försäkringen kan tecknas till och med att båtens motor är 10 år gammal. Tecknad försäkring gäller till dess att motorn blir 20 år gammal. Vid ägarbyte kan inte maskin- och elektronikförsäkring flyttas till nya ägaren. 

Aktsamhetskrav specifikt för maskinskador

Motorn och övrig maskinell utrustning ska köras, användas, underhållas och vårdas enligt tillverkarens instruktioner. Vi har inte krav på att verkstaden måste vara auktoriserad för att få utföra service.

Om kunden råkar ut för en maskinskada lämnas båten in till lämplig reparatör/verkstad som bedömer om aktsamhetskraven har följts

Försäkringen gäller inte för

 • Skada orsakad av förslitning eller felaktig service.
 • Skada orsakad av felaktig eller icke fackmannamässigt utförd reparation.
 • Skada orsakad vid motorbyte eller underhåll på grund av felaktig dimensionering, anpassning eller olämpligt materialval till motorn, eller delar direkt eller indirekt anslutna till den.
 • Skada på del eller komponent som är äldre än den försäkrade motorn.
 • Skada på grund av bristande motorrumsventilation.

Jolle

Jolle ingår i försäkringen med upp till 20 000 kr för båt och dess motor. Kan dock höjas upp till maximalt 200 000 kr men då kostar det extra. Premien för jolle med värde över 20 000 kr beräknas av systemet. 

Jollens längd får högst vara ca 1/3 av den stora båtens längd och det är endast inombordare och segelbåtar som kan ha jolle.

Jollen måste stå med på försäkringsbrevet för att täckas av försäkringen. 

Personlig lösegendom

Med personlig lösegendom avses egendom för privat bruk som finns ombord på båten och som inte är båttillbehör. Hit räknas till exempel fiskeutrustning, mobiltelefon och seglarkläder.

 • I  L ingår 1 % av båtens värde, dock lägst 5 000 kr.
 • I  XL och XXL ingår 2 % av båtens värde, dock lägst 10 000 kr.

Premien för personlig lösegendom (utöver det som normalt ingår) är 20 kr premie/1 000 kr i värde.

Obs! Navigationsutrustning, kikare, flytväst, sjökort etc. räknas inte hit utan de räknas som båtutrustning och ska ingå i båtens värde.

Trailer

Trailer är ett tillägg som omfattar brand-, stöld- och vagnskador på trailer vars chassinummer eller registreringsnummer är registrerat på försäkringsbrevet.

Nyhet! Att vagnskador ingår är nytt för 2016 och något som skiljer oss från många konkurrenter. 

Att försäkra trailer kostar 25 kr/1 000 kr i värde. I vissa märkesförsäkringar ingår trailerförsäkring utan extra kostnad. 

Aktsamhetskrav

Trailern ska alltid, förutom under transport på väg, vara låst i fast föremål med  SSF-godkänd kätting och SSF-godkänt lås av lägst klass tre, eller med SSF-godkänt trailerlås

Avstämning - Vad är den högsta ersättningen man kan få vid allriskskada?

 • 2 000 kr
 • 10 000 kr
 • 20 000 kr
 • 40 000 kr

Märkesförsäkringar

För båt har vi följande märkesförsäkringar

 • Anytec
 • Arronet
 • BRIG
 • Micore
 • Ryds
 • Sea Ray
 • Yamaha

Övriga samarbeten

 • RTC-försäkring för de som hyr ut sin båt via RTC (kunderna kan endast teckna den genom RTC)
 • Sportfiskarnas båtförsäkring för de som är medlemmar i Sportfiskarna

För vattenskoter har vi följande märkesförsäkringar

 • Kawasaki
 • Sea-Doo
 • Yamaha

Rabatter

Kunden kan få rabatt för följande stöldskydd

 • Klass 3-låsning: 10 % (krav för vattenskotrar)
 • Securmark, båt: 5 %
 • Securmark, motor:  5 %
 • Startspärr: 10 % + självriskeliminering vid stöld (krav för vattenskoter)
 • Söksystem: 10 % + självriskeliminering vid stöld (10 % på vattenskoter)
 • Kölskydd, Keelpro: 10 % (segelbåtar)
 • Båtlift: 10 % (motorbåtar och vattenskotrar)
 • Inlåsning vintertid: 15 % (utombordare)
 • Inlåsning nattetid: 20 % (gäller för vattenskoter kl. 22–07)

Maximal total rabatt: 30 %

Många kunder efterfrågar rabatt för medlemskap i båtklubb, navigationsutbildning och liknande. Vi har inte kunnat se att dessa saker påverkar skaderesultatet och har därför valt att inte rabattera dem. 

Självrisker

Normal självrisk

 • Båtar med värde över 150 000 kr kan välja mellan självriskerna 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 och 100 000 kr för moment sjöskada och uppläggning/transport.
 • För båtar med värde under 150 000 kr finns även möjlighet att välja självrisk 2 000 kr
 • För brand och stöld är självrisken max 5 000 kr.
 • Vid rättsskydd är självrisken 20 % av skadebeloppet, dock lägst 2 000 kr.
 • Vid enbart allrisk-, ansvars-, personlig lösegendoms-, jolle- eller trailerskador är självrisken 2 000 kr.

 Dubbel självrisk

 • För sjöskador när båten ligger i vattnet mellan 1 november och 31 mars.
 • Om båten sjunker helt eller delvis.
 • Vid stöld av motor mellan 1 november och 31 mars om den inte är inlåst.
 • Vid stöld av båten då den ligger i vattnet mellan 1 november och 31 mars.

Ingen självrisk

 • Om båten eller dess motor är utsatt för stöld eller stöldförsök när den ligger i sjön och kunden har installerat och aktiverat av oss godkänt söksystem eller har installerat startspärr korrekt.
 • Under vinterförvaring vid stöld av motor som har aktiverat söksystem.

Om kunden förvarar båten hos varv eller handlare finns särskilda regler (villkorslättnader), se wikin för mer information. 

Självriskkonto

 • Efter varje skadefritt år sätts 10 % av kundens aktuella självrisk för sjöskador in på ett självriskkonto.
 • Om kunden får en skada som överstiger ordinarie självrisk, kan kunden använda självriskkontot för att betala del av eller hela självrisken.
 • Har kunden flera båtar försäkrade, bidrar samtliga till att samla tillgodohavande på självriskkontot. Kunden kan dock aldrig få ett högre tillgodohavande än den högsta sjöskadesjälvrisken kunden har.
 • Byter kunden sedan båt, eller väljer att sänka sin självrisk finns tillgodohavandet ändå kvar.
 • Har kunden ingen försäkring hos oss under mer än ett års tid, förfaller det innestående tillgodohavandet.

Exempel

Kund har självrisk 10 000 kr och har haft försäkring i 5 år = 1 000 kr x 5 år= 5 000 kr på självriskkontot. Kunden får en skada som överstiger 10 000 kr och behöver då bara betala 5 000 kr i självrisk istället för 10 000 kr. 

Åldersavdrag

Vid en skada så ersätter vi marknadsvärdet av båtdelen- åldersavdraget ska spegla det och underlätta för kunden att se vad hen får i ersättning. Åldersavdrag gäller endast vid ersättning av begagnade delar mot nya, i de fall man ersätter med motsvarande del är det bara självrisken som dras av.

Vid totalskada går vi dock på båtens marknadsvärde, då räknas inte åldersavdrag på alla separata delar. 

Nedsättning av ersättning

Sådant vi inte ersätter eller gör avdrag för står tydligt i offert och  villkor. Normalt gör man nedsättning med mellan 25 och 100 % om kund inte har följt aktsamhetskraven

Exempel på några självklara aktsamhetsavdrag

 • Båten har inte varit förtöjd för storm.
 • Avsaknad av brandsläckare.
 • Båten har inte varit i sjövärdigt skick.
 • Någon som är påverkad av alkohol eller droger har framfört båten.
 • Båten har inte skyddats mot snö, is, frysning, smältvatten.

*

Ingen ersättning

Det finns tillfällen då försäkringen inte ersätter någonting, till exempel om 

 • kunden inte meddelat oss att båten används för yrkesmässig trafik
 • båten är uthyrd och ingen tilläggsförsäkring finns
 • motorbåt deltar i hastighetstävling
 • försäkringstagare inte har ekonomiskt intresse i båten.

Likadant är det vid till exempel

 • Krig
 • Beslagtagen båt av myndighet
 • Kärnkraftsolycka

Avstämning - Vad är den högsta rabatten man kan få på vår båtförsäkring?

 • 20 %
 • 30 %
 • 50 %

Här får du grundläggande produktkunskap om båtar

Vanliga båtfabrikat

Motorbåtar

 • Nimbus
 • Ryds
 • Sea Ray
 • Uttern
 • Bella
 • Bayliner
 • Princess
 • Fairline
 • Crescent
 • Aquador
 • Flipper
 • Höga Rodd (HR)
 • Örnvik
 • Askeladden
 • Buster 
 • Albin 

Segelbåtar

 • Maxi
 • Albin
 • IF
 • Omega
 • Beneteau
 • Jeaunneau
 • Hallberg Rassy
 • Najad
 • Hanse