Integriteit|regeling|nevenfuncties

Langs deze weg willen wij jullie informeren over de regeling nevenfuncties. In deze opzet leggen we uit wat een nevenfunctie is en vervolgens stellen wij jullie een aantal vragen om vast te kunnen leggen of je al dan niet een nevenfunctie bekleedt. Deze informatie wordt opgeslagen en bijgehouden door HR. Vervolgens zijn we verplicht jaarlijks deze informatie bij alle medewerkers op te halen. Als je gedurende het jaar een nevenfunctie wilt bekleden moet je eerst toestemming vragen aan je leidinggevende. Dit leggen we nog verder uit.

Univé, dat zijn wij!

Wij, medewerkers van Univé , zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld – in het bijzonder onze leden – Univé ervaart, is het resultaat van ons werk. Maar vooral ook van ons gedrag, wat we zeggen en doen.

Univé is een coöperatie, waarin het belang van de leden voorop staat. Daar hoort bepaald gedrag bij, dat strookt met onze identiteit en merkwaarden.

Daarom willen wij Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk zijn in alles wat we doen. Wij toetsen ons gedrag aan deze drie waarden.

Veel medewerkers hebben naast hun werk bij Univé Stad en Land nog een andere (al dan niet betaalde) functie, bijvoorbeeld bij een voetbalvereniging, kerk of in de politiek. Univé Stad en Land vindt dat prima. Univé Stad en Land wil graag voorkomen dat deze nevenfunctie het werk bij Univé Stad en Land schaadt. Daarom zijn niet alle nevenfuncties toegestaan. Zo voorkomt Univé situaties die niet eerlijk, veilig of fatsoenlijk zijn, bijvoorbeeld in geval van belangenverstrengeling. Daarom is er de Regeling nevenfuncties.

Voor handvatten en voorbeelden nevenfuncties kun je op de volgende link:

https://univeservices.sharepoint.com/sites/USL/afdelingen/hr/Paginas/homepage.aspx

Regeling Nevenfuncties (Algemeen)

Wat is de regeling nevenfuncties?

Wat is de Regeling nevenfuncties?

In de Regeling nevenfuncties is vastgelegd welke nevenfuncties voor medewerkers aanvaardbaar zijn en welke nevenfuncties niet gewenst zijn omdat zij mogelijk kunnen leiden tot ongewenste (schijn van) belangenverstrengeling of botsing van belangen. De regeling geeft aan wat een medewerker moet doen als hij een nevenfunctie heeft of krijgt.

Doelstelling en doelgroep

Doel van de regeling is te voorkomen dat medewerkers, als gevolg van het feit dat zij naast hun werk voor Univé Stad en Land nog een of meerdere andere functie(s) uitoefenen, in een situatie terecht komen waarin sprake is van ongewenste (schijn van) belangenverstrengeling dan wel een botsing van belangen. De doelgroep van deze regeling omvat alle medewerkers.

Wat is een nevenfunctie?

Het begrip nevenfunctie moet ruim worden opgevat. Hieronder valt het verrichten van werkzaamheden voor anderen, al dan niet tegen enige vorm van beloning.

Voorbeelden van nevenfuncties zijn een eigen bedrijf, het vervullen van een commissariaat of bestuursfunctie bij een bedrijf of vereniging, het lidmaatschap van een gemeenteraad of ander (overheids)orgaan of een bijbaan/2e dienstbetrekking.

Activiteiten die binnen de context van vrijetijdsbesteding vallen (hobby of incidentele hulp aan familie, vrienden of kennissen), vallen niet onder het begrip nevenfunctie.

Voorbeeld: Jaarlijks help je je ouders bij het invullen van de belastingaangifte. Dit is incidentele hulp aan familie en valt niet onder een nevenfunctie.

Mag ik als medewerker van Univé Stad en Land een nevenfunctie vervullen?

Als medewerker mag je naast je werk voor Univé Stad en Land een nevenfunctie vervullen. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid stimuleert Univé Stad en Land het uitoefenen van (onbetaalde) nevenfuncties. Een uitzondering geldt voor nevenfuncties die niet verenigbaar zijn met het werken voor Univé Stad en Land. Die mag je niet uitoefenen.

Een nevenfunctie is niet verenigbaar met het werk voor Univé Stad en Land als deze het uitoefenen van je dagelijkse werkzaamheden belemmert (bijvoorbeeld vanwege het grote aantal uren dat je aan die nevenfunctie besteedt) of een botsing van belangen, (de schijn van) belangenverstrengeling en/of integriteitsrisico’s met zich meebrengt.

Voorbeeld: eens per week train je het voetbalelftal van je dochter, elke zaterdag sta je langs de lijn om het elftal te coachen. Deze nevenfunctie is verenigbaar met je functie.

Wat moet ik doen als ik een nevenfunctie wil vervullen?

Voordat je je nevenfunctie gaat uitoefenen informeer je je leidinggevende en de afdeling HR door het hiervoor bestemde formulier ‘Melding nevenfunctie” in te vullen en ondertekend aan je leidinggevende en de afdeling HR te geven. De afdeling HR beoordeelt vervolgens of sprake is van een niet-verenigbare nevenfunctie. Binnen 8 werkdagen ontvang je het standpunt van de afdeling HR. Bij twijfel, of verschil van inzicht tussen de medewerker en de afdeling HR, moet de afdeling HR de situatie voorleggen aan de Compliance Officer. De Compliance Officer brengt dan een schriftelijk en gemotiveerd advies uit aan de afdeling HR. Hij zal daarbij zorgvuldig rekening houden met de belangen van alle betrokkenen. Het advies van de Compliance Officer is bindend. Een nevenfunctie die je niet meldt, is per definitie niet verenigbaar.

Wat moet ik doen als de nevenfunctie niet-verenigbaar is?

Als je beoogde of bestaande nevenfunctie niet-verenigbaar is met het werken bij Univé, dan mag je die functie niet uitoefenen.

Registratie van de nevenfunctie 

De afdeling HR zal het aangevulde formulier met betrekking tot de melding van de nevenfunctie, met daarop ingevuld de aard van de nevenfunctie en het standpunt ten aanzien van de verenigbaarheid van de functie, opnemen in het personeelsdossier en in het register nevenfuncties. HR bespreekt dit register periodiek met de Compliance Officer.

Naleving

Vanzelfsprekend heeft deze regeling pas betekenis als ze in de dagelijkse praktijk ook wordt nageleefd. Niet alleen door jezelf, maar door iedereen. Daarom is het belangrijk dat we elkaar aanspreken op onze verantwoordelijkheid en dat je eventuele overtredingen bij je leidinggevende meldt. Bij het niet werken of handelen volgens deze regeling kan het management passende maatregelen of sancties opleggen.

Heb je een nevenfunctie?

Indien je deze vraag beantwoord met Nee kun je bij de volgende vragen "nvt" invullen

Zo ja, wat is de benaming van de nevenfunctie?

Wat is de aard van de werkzaamheden?

Hoeveel uur doe je dit per week?

Is deze nevenfunctie betaald of onbetaald?

Wat is de vergoeding per uur?

Wat is de inschrijving van de kamer van koophandel

Heb je nog iets toe te voegen?