Hop Inleiding

deel 1

Hoe legden Nederlandse en Duitse juristen uit de 17 eeuw en 18 eeuw het inheemse recht uit in verhouding tot het Romeins- Canonieke recht?

Het inheemse recht was in die tijd het primaire recht. Het romeins-canoniek recht was de rechtsbron in opkomst. Dit recht was subsidiair, en daarmee een aanvulling van het primaire recht. De juristen legden het primaire inheemse recht zo beperkt mogelijk uit, romeins-canoniek recht werd erg bree

In welk ander rechtstelsel kwam deze wijze van uitleg gedurende lange tijd eveneens voor ten aanzien van de 2 hoofdbronnen van recht? Om welke hoofdbronnen gaat het in dit rechtstelsel?

Italie: het canoniek recht ging voor op het romeins recht. Primair recht, inheems en gewoonterecht, werd getoetst aan het canonieke recht: dit ging altijd voor. Hoofdbronnen waren het wettenrecht en het gewoonterecht. 

In welk kenmerkend opzicht verschilde de kroning van Karel in 800 van die van Napoleon in 1804?

Karel de grote was koning van de Franken: in 800 gezalfd tot Keizer in Rome. 2 redenen: 

-hij en opvolgers zagen zich als opvolgers romeinse keizers: europa 1, ook napoleon zag zichzelf als opvolger 

-koning gezalfd tot keizer door paus: erkenning geestelijke en wereldlijke macht van de Paus. Napoleon zalfde zichzelf, hiermee ontleende hij de wereldlijke macht dus niet van de Paus en was het duidelijk wie uiteindelijke beslistte in een conflict over voorrang van machten 

Welke 2 stelsels van interne werking van het verdragsrecht (niet zijnde het EG- recht) in nationale rechtsordes worden onderscheiden? Wat houden die stelsels in? Welk stelsel kent nederland en waarom?

2 stelsels: 

-transformatiesteldsel: Er moet een nationale wet worden aangemaakt waarin de norm van het verdrag wordt omgezet in nationaal recht. 

-incorporatiestelsel: het verdragenrecht is direct van toepassing; het geldt alsof nationaal recht 

NL: incorporatiestelsel 93 en 94 grondwet: als het een ieder verbindend is; bepaald rechter 

Papinianus heeft in 210 na Chr. Een mening ten beste gegeven die werd opgenomen in de Digesten (533 na Chr.). Over hetzelfde onderwerp vaardigde keizer Diocletianus in 290 na Chr. constitutie uit, waarin de mening van Papinianus werd herroepen.

Deze constitutie werd e opgenomen in de 2e Codex Justinianus van 534 na Chr. Wat is voor de rechter uit 550 na Chr. geldend recht op dit punt?

2e codex justinianus was een herziening van de codex justinianus van 529, deze was namelijk verouderd. deze incorporeert de digesten als een constitutie. Binnen de codex justitianus behoudt elke constitutie haar ontstaantstijd; in dit geval is de onstaantstijd van de constitutie van diocletanius van 290, en hoewel papinianus de uitspraak daarvoor heeft gedaan, is de constitutie waarin hij is opgenomen uit 533: dus later. De lex posterior regel is van toepassing dus de laatste regel heeft rechtskracht: die van papinianus 

Zijn de zogenaamde Amerikaanse Restatemens of the Law codificaties in de zin van de betekenis die Lokin/ Zwalve aan het begrip codificatie geven?

Codificatie volgens lokin en zwalve: 

-op schrift gesteld

-door bevoegd orgaan 

-met exclusieve werking 

De restatements komen voor uit een afkeer voor codificatie: door restatements zou het rechtsrecht kunnen overleven en niet worden gecodificeerd. De restatements betreft een poging van de een particuliere instelling(niet bevoegd gezag) om precedenten te systematiseren. Rechter is gebonden aan de uitspraken in de restatements: omdat het precedenten zijn en niet omdat er codificatie zou hebben plaatsgevonden

Kwam het keizerschap van het heilige Roomse rijk tot stand door vererving, huwelijkspolitiek, verkiezing of anderszins?

Heilige roomse rijk: is het eerste duitse rijk 

-begint met de kroning van karel de Grote in Rome in 800 door de Paus; die hem dit verleende als wederdienst, omdat karel de paus had geholpen.  

Wat wordt bedoeld met de zegswijze dat het jus commune (het gemene recht) slechts subsidiaire rechtskracht heeft?

Subsidiaire rechtskracht: als het primair recht tekort schiet, kan er een beroep worden gedaan op het subsidiaire recht. 

-Jus commune van het rijk van de habsburgers was van romeins-canonieke oorsprong. in dit geval betekende dit  dat regionale wetgevers uitzonderingen mochten maken op het Ius Commune. 

Kent u een codificatie die slechts subsidiaire rechtskracht heeft?

HEt Algemeen pruisisch landrecht. Geen echte codificatie want primaire recht was pruisische gewoonterecht

Wat was de voornaamste drijfveer van de Zwitsers om een codificatie tot stand te brengen?

Economisch motief: zwitsers hadden als eerste op handelsgebied codificatie. Bepaalde bepalingen over burgelijk recht hadden ze nodig: algemene bepalingen over overeenkomsten. Dit was het obligatorenrecht. Een deel van burgelijk recht is niet gecodificeerd: goederenrecht is later pas geregeld.

Wie is de ontwerper van het Zwitserse Zivilgesetsbuch (ZGB)?

Eugen Huber: zivilgezetsbuch was een vernieuwd obligationenrecht en goederenrecht: economisch motief en staatsbelang(uiteenvallen in talen) 

Deel 2

de feodaliteit bestaat vaak uit een persoonlijk en een zakelijke verhouding tussen leenheer en leenman. Waaruit blijkt de persoonlijke verhouding? Waaruit blijkt de zakelijke verhouding?

Leenrecht regelde de verhoudingen tussen een leenman en een leenheer

Persoonlijke verhouding: lokale bevolking genoot onvoldoende bescherming van de overheid, zij zochten bescherming bij ee lokale man met gezag: de leenheer

zakelijke verhouding: in ruil voor bescherming werd hun grond eigendom van de leenheer, en mochten ze die grond gebruiken, zij werden dan leenman(gebruiksrecht) 


Noem een tweetal bezwaren van de 18 eeuwse natuurrechtbeoefenaren tegen de gelding van het Romeinse recht?

1. natuurechtjuristen zeiden: romeins recht is geschreven in andere taal en door ander volk; andere zeden en ander klimaat 

2. Romeins recht was een bedreiging van de natuurlijke vrijheden, en was het een tegelstelling op de christelijke leer, ten aanzien van ongeboren leven en zelfmoord. 

Past het verlenen van toestemming voor het huwelijk van Willem- Alexander met Maxima op grond van art.28 GW in de ideale leer van de Trias politica?

ideale leer van de trias;

-wetgever: maken van avv

-bestuur:Nemen van een beslissing zonder dat er een geschil i 

-wetgever: nemen van een beslissing met geschil 


-wat voor soort activiteit is het: een avv? nee, conflict? nee. dan bestuur: maar het is de wetgever die de beslissing maakt. Dus past het niet in het idee van de trias. 

Uit welke rechtsbronnen hebben de ontwerpers van de Code Civil geput?

romeins recht, gewoonterecht en natuurrecht 

Naar welk privaatrecht leefden de Romeinen in het Langobardische Rijk uit 700 na Chr.?Op grond van welk beginsel?

Langobardische burgers, die  van romeinse afkomst waren, bleven privaatrechtelijk leven naar hun eigen recht: justitianus codificatie. Op grond van het personaliteitsbeginsel: gold alleen voor langobardische onderdanen. 

Wat was het bezwaar van de Franse koning tegen de gelding van het Romeins recht in zijn keizerrijk?

Romeinse recht was van de vijand: rooms- duitse keizer: sympathie voor romeins recht kon worden gezien als sympathie voor de vijand. 

Wat was het bezwaar van de Franse parlementen tegen de gelding van het Romeinse recht?

parlement was een gerechtshof, maar ook met wetgevende bevoegdheid: romeins recht was een bedreiging van hun gewoonterecht, zij waren de hoeders van hun regionaal gewoonterecht. 

Kende het nationaal- socialistische staatsbestel een systeem van de Trias politica? Welke andere ideologie verwierp de Trias politica?

Nee, Hitler had alle macht, hij had de grondwet afgeschaft. De wil van hitler werd de nieuwe grondwet. Het communisme verwierp ook de trias. 

Wat betekent de term authentieke interpretatie?

Authentieke interpretatie: iedere wet behoeft uitleg. Maar bij deze vorm van uitleg is de uitlegger de wetgever zelf, en niet de rechter. Vb. Keizer justitianus heeft in verschillende verordeningen zijn eigen wetten uitgelegd. 

Op welke wijze kan een vorm van authentieke interpretentie in een staatsbestel worden gerealiseerd?

Door gebruik te maken van een commentaarverbod, (erg vergaand) of verplichting rechter om uitleg te vragen aan wetgever. 

deel 3

Wat is de functie van de art. 50 en 67 lid 3 GW?

50: staten generaal vertegenwoordigt volk, door stemmen zonder last 63 wordt de democratie bevorderd

Wie bepaalt of art. 6 EVRM in Nederland ieder verbindend is?

De nationale rechter 

Wat is het criterium dat de Nederlandse rechter hanteert bij de beantwoording van de vraag of art. 6 EVRM ieder verbindend is?

Als het een ieder verbindend is: 

-regel die verplicht tot onvoorwaardelijke waarborg voor de burger. 

Wat is een glosse?

Glosse is een verklaringen kanttekeningen bij de wettekst uit de digesten. Alleen de digesten die door hoogleraren door kanttekeningen waren voorzien waren geldend. 

-was gericht op de rechtspraktijk: actualiseren van de digesten 

Wat is een glossa ordinaria?

Glosse afkomstig van accursius.: standaar uitgaven van digesten met glosse: soort van wetbundel van die tijd. 

Welke staatkundige situatie stimuleert de behoefte aan internationaal privaatrecht?

Als binnen een klein grondgebied, verschillend recht geldt. Bijvoorbeeld in zwitserland, internationaal privaatrecht is dan handig als je zelf veel grensoverschreidend handelt. 

Welke 2 bezwaren kunnen worden aangevoerd tegen de term internationaal privaatrecht?

-Het is geen internationaal recht, maar nationaal recht: het zijn verwijzingsregels over welk recht van toepassing is bij een grensoverschrijdende situatie. 

Welk motief of welke motieven waren de belangrijkste drijfveer of drijfveren achter de totstandkoming van het APL?

APL: algemeen pruisisch landrecht. het belang is het belang van de burger(materiele volledigheid) en van de staat( saamhorigheid kweken) 

Waarom wilde Hitler het BGB van 1900 vervangen door een nieuw wetboek?

1. hitler zag het als volkvreemd recht: kern was romeins recht 

2. Politiek-ideologisch belang: de nieuwe regels zijn afgestemd op de nationaal socialistische leer. 

deel 4.

Beschouwt de rechter het bestaan van een regel van gewoonterecht in de republiek der Verenigde Nederlanden als een feitelijke of als een rechtsvraag?

Gewoonterecht: bepaald gebruik is bepaalde plaats en gedurende geruime tijd. Of het dus een regel was hing van de feiten af. het werd dus behandeld als een feitelijke vraag. 

Wat zijn ‘notoire costumen’?

Regels van door de overheid op schrift gestelde gewoonterecht, zodat ze niet door de rechter bewezen hoefden te worden. 

s het Stadsboek van Groningen een codificatie in de betekenis die lokin en Zwalve aan het begrip codificatie hebben gegeven?

Stadsboek was niet gepubliceerd, miste exclusieve gelding: het was een optekening van het toen geldende gewoonterecht maar pretendeerde niet het oude of nieuwe gewoonterecht af te schaffen 

s het Edictum rothari een codificatie in de betekenis die Lokin en Zwalve aan het begrip codificatie geven?

Edictum rothari: codificatie van langobardisch recht door koning rothari: codificatie vanwege de exclusieve werking. 

Welke factor heeft het meest bijgedragen aan de unificering (unificatie: het brengen van eenheid) van het recht in Engeland?

de centralisatie van de rechterlijke macht 


aarom was men in constantinopel zo boos toen daar het bericht doordrong dat Karel de Grote en later Otto de Grote in Rome tot Keizer was gekroond?

De paus gaf wederom de macht aan een barbare vorst, en haalde daarmee de macht weg van de byzantijnen, die zich zagen als de ware romeinen. 

Waarom heeft Italie pas na 1860 een nationale burgerrechtelijke codificatie gekregen?

Italie werd in 1860 verenigd, vaticaanstad nagelaten. motief: staatsbelang: eenheid 


Waarom vormde de mos gallicus een bedreiging voor het gezag van het Romeinse recht in Frankrijk?

Mos gallicus: franse onderwijsmethode van het romeinse recht. herstel van romeinse recht: gebruiken zoals de romeinen het gebruikten. 

Romeins recht werd gewantrouwd door franse koningen, omdat het het recht was van de rooms-duitse keizer, de vijand. Ook gewantrouwd door de franse parlementen, zij waren de hoeders van het gewoonterecht.

Door welk recht lieten de middeleeuwse Engelse Chancellors zich bij hun rechtsprekende taak inspireren?

Canoniek recht, romeins recht en natuurrecht(redelijkheid en billijkheid) 

deel 5

n het jaar 203 v. Chr. Beroept een Romeinse koopman zich op het jus gentium, wanneer een Griekse koopman aan wie hij 60 ampora’s wijn heeft geleverd, niet wil betalen. De Griek stelt dat dat op grond van het personaliteitsbeginsel niet klopt, is dat zo?

Jus genitum: aan alle volkeren gemeenschappelijk recht. Personaliteitsbeginsel betekent dat het recht op hem van toepassing is, ligt aan welk volk hij onderdaan is. Jus genitum wordt dus gedeeld in beide staten, voor zover het Jus civile dat niet blokkeert. Hij is dus wel gebonden aan het jus genitum 

oem 2 gebeurtenissen waarvan in de meeste West- Europese continentale landen de gevolgen duidelijk merkbaar zijn gemaakt en in Engeland niet of nauwelijks en waardoor er op juridisch gebied grote verschillen zijn ontstaan tussen deze landen en Engeland?

De engelse rechtsontwikkeling kenmerkt zich door een grote mate van continuiteit. In het continentale europa zijn er twee grote gebeurtenissen geweest die het recht hebben be"invloed 

-in de 15e eenw kreeg kwam door de receptie van romeins recht, het gewoonterecht op de tweede plek te staan. 

-de franse revolutie: het voorbeeld van de franse codificaties hebben geleid tot meerdere codificaties op privaatrechtelijke gebied in europa. 

Welke wetboeken kunnen als natuurrechtelijk worden beschouwd?

-code civil: napoleon

-ABGB oost hongaars van Zeiller

-APL van suarrez 

In welke van de 2 stromingen, Legisme of Vrijrechtsbeweging, kunt u zich het beste vinden? Verwerk bij de beantwoording van deze vraag tenminste 2 kenmerken waarin deze 2 stromingen elkaar onderscheiden?

Legisme: wetgever is verantwoordelijk voor de rechtsontwikkeling; rechter heeft weinig vrijheid voor de wet. : rechtszekerheid belangrijkst. 

vrijrechtsbeweging: rechter is verantwoordelijk voor de rechtsontwikkeling: rechter grote vrijheid: rechtvaardigheid belangijkst. 

Wat is het grote verschil in procedure ten aanzien van de uitleg van het EVRM en het EG verdrag?

Directe werking: EU op grond van costa enel en van gend en loos, evrm in nederland op grond van 93 en 94 gw. In andere landen kan er een transformatiestelsel bestaan. 


Is het Decretum Gratiani een codificatie in de betekenis die Lokin en Zwalve aan het begrip codificatie geven?

Decretum gratiani is een boek van canoniek recht opgesteld door een monnik, nooit afgekondigd door bevoegd gezag; dus geen codificatie. 

Is het Liber Extra een codificatie die Lokin en Zwalve aan het begrip codificatie geven?

Liber Extra: opdracht van paus om bloem lezing uit verzameling van canonieke boeken. Zij is een codificatie omdat bij publicatie de overige regels werden afgeschaft. dus exclusieve werking

Wat hield het ‘commentaarverbod’ van keizer Justinianus in?

Verbod op maken van Glosse, verklarende kanttekeningen

Wat hield het ‘commentaarverbod’ van Frederik de Grote van Pruisen in?

Een verbod op het schrijven van inhoudelijk commentaar. op het wetboek

Past de benoeming van een regent op grond van art. 37 lid 2 GW indien de Koningin de uitoefening van het koninklijke gezag tijdelijk heeft neergelegd in de ideale leer van de trias politica?

Nee: ideale leer: 

-wetgever maakt avv.

-bestuur beslist zonder geschil

-rechter beslecht geschillen: 

-in dit geval bestuurt de wetgever.

noem 3 centrale denkbeelden van de Franse revolutie die van invloed zijn geweest op het staatsbelang van veel West- Europese landen?

-geschreven grondwet 

-scheiding kerk en staat 

-grondrechten(vrijheidsrechten

-drang naar codificatie.

deel 6

Wat waren de 2 voornaamste drijfveren in het 2 duitse keizerrijk om een codificatie van het burgerlijk recht tot stand te brengen?

-economische belang: veel tollen 

-staatsbelang: 2e rijk zal er sterker en meer een van worden

Welke Duitse jurist was het invloedsrijkste lid achter het eerste ontwerp van een Duits burgerlijk wetboek?

Windscheid: leraar romeinsrecht, heeft leerboek geschreven dat later werd gebruikt voor de codificatie. 

wat is een precedentstelsel en Welke techniek kan de Engelse rechter toepassen om aan een precedent te ontsnappen?

- precedentstelsel: Rechter is gebonden aan een relevante eerdere uitspraak van zichzelf of van een hogere rechter. Uitzondering is de supreme court. house of lords. 

-distuingisching: het onderscheid maken tussen de feiten uit het precedent en de feiten in huidige zaak: niet hetzelfde geval dus je mag er ook anders over oordelen 

Waarin schuilt de grootste tegenstelling tussen de mos italicus en de mos gallius?

Mos gallicus: franse uitleg van het romeins recht: recht zoals het toen heeft gegolden moet ook nu gelden 

Mos italicus: teleologisch: gericht op de huidige rechtspraktijk, strekking achterhalen.

Welke beweegredenen heeft uiteindelijk geleid tot de creatie van de EGKS en uiteindelijk tot de EU?

Welke 2 factoren zijn bepalend voor het erkennen van een regel van gewoonterecht?

-gedraging moet langdurig in acht zijn genomen 

-met moet van mening zijn dat de gedraging zo hoort(overtuigd zijn dat het een regel is) 

Door welk verschijnsel werd de eenheid van het privaatrecht bevorderd binnen de Republiek ee der verenigde Nederlanden in de 17 en 18 eeuw?

Nederland werd een eenheidsstaat, omdat de staten daarvoor souverein waren werd er geen eenheidscodificatie ingevoerd. Nu kon dat wel. 

Is de Spaanse Codigo Civil (BW) uit 1889 een codificatie?

Nee geen exclusieve gelding.

Is de wet der twaalf tafelen een codificatie?

Ja, dit is de eerste codificatie van het recht in Europa.500 voor christus voor het romeinse rijk, afgekondigd door volksvertegenwoordigingin staatsbelang en exclusieve werking. schafte oude af.

Waarom gaf de wet der twaalf tafelen niet de zekerheid die de plebejers (het volk) ervan verwachtten?

Voor de wet van twaalf tafelen werden het plebs al beoordeeld door de priesters, op grond van het gewoonterecht. Hierna dus op deze wet. De uitleg van de wetten werd gedaan door de priesters, deze uitleg werd niet gepubliceerd dus het plebs wist nog steeds niet waar ze aan toe waren. 

Heading 1 text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

deel 7

Welke Duitse juridische school heeft een belangrijkste invloed uitgeoefend op de inhoud van het Duitse burgerlijk wetboek?

De school van Savingy; deze zou de strijd aangaan met het natuurrecht. 

Mocht de Lord Chancellor als voorzitter van de Court of Chancery rechtspreken op grond van de Common Law (algemene wet)?

Nee, hij mocht alleen rechtspreken naar zijn geweten. Zo kwam billijkheid aan bod als de common law daarin tekort schoot. 

Is de equity als rechtsbron afgeschaft na de uitvaardiging van de Judicature Acts?

Alle rechtbanken zijn rond 1850 gefuseerd tot een rechtbank. In eerste aanleg wordt hier nog wel volgens de equity recht gesproken. 

Wat was het strijdpunt tussen de paus en de duitse keizer Hendrik 4 waarin de laatstgenoemde zijn gang naar Canossa moest maken?

Conflict tussen paus en keizer was wie er uiteindelijk door hoogster weredlijke macht had. karel de grote ontving van de paus de wereldlijke macht, er was een decreet in 1000 en het bleek ook nog eens dat de paus de wereldlijke macht had toen hij de duitse keizer sommeerde om naar canarosa te gaan. 

Waarom was een codificatie van het Nederlandse privaatrecht ten tijde van de republiek der Verenigde Nederlanden een staatkundige onmogelijkheid?

Verschillende souvereine staten: hadden allemaal een ander rechtssysteem: dus te grote rechtsverscheidenheid. 

Welke motieven waren de belangrijkste drijfveer achter de totstandkoming van de Code Civil uit 1804?

code civil 1804 van napoleon:

-belang van de burger: begrijpelijk recht in goed geschreven frans 

-belang van de staat: saamhorigheid en externe werking. 


Waarom waren de Franse Koningen niet afkerig van de mos gallicus?

mos gallicus was de franse zienswijze op het romeins recht. Volgens hen zou het romeins recht moeten zijn als het was in de dagen van de romeinen. Dit gaf geen steun aan het hedendaags gebruik van het romeins recht in het rooms duitse rijk

Wat is de betekenis van de spreuk:wat de glosse niet kent, kent het hof evenmin?

Glosse was een verklarende kanttekening van een hoogleraar. in de tijd van de justitiaanse wetgeving. Wetgeving zonder glosse had geen rechtskracht omdat het (nog) niet uitgelegd was. 

Welke Nederlandse jurist verdient een standbeeld als inspirator en ontwerper van het huidige nederlandse BW

Meijers: tijden gevangeschap in duitse concentratiekamp had gewerkt aan nieuwe codificatie van het BW. 

a. Is volgens Lokin en Zwalve rechtspraak in Nederland een zelfstandige rechtsbron? b. Door de werking van welke twee rechtsbeginselen vertoont rechtspraak wel steeds meer de trekken van een zelfstandige rechtsbron?

a. Nee, art 11 ab: wetgever drukt stempel op volledigheid van codificatie. (niet de rechter) 

b. gelijkheidsbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel. 

deel 8

Welk motief was de belangrijkste drijfveer achter de totstandkoming van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek van 1838?

Staatsbelang: eigen land, eigen wetgeving: Napoleon weg dus nu eigen land

Is de Lex Saxonum een codificatie in de betekenis die Lokin en Zwalve aan het begrip codificatie geven?

Lex saxonum: regelgeving van de saksen, soort opgeschreven gewoonterecht door karel de grote, geen exclusieve werking. 

a. Wat was de verhouding tussen de Siete Partidas (oorspronkelijk opgesteld door koning Alfonso de Wijze) en het Romeinse recht?

Wat is volgens Lokin en Zwalve de belangrijkste methode van wetsuitleg in Engeland?

grammaticaal 

Wat was het voornaamste motief van de Zwitsers om een burgerrechtelijke codificatie tot stand te brengen? b. Wie was de ontwerper van het Zwitserse Burgerlijk Wetboek (ZGB)?

-economische: vele taalgebieden, veel grenspasserende handeln

-eugene huber. 

Wat was het principiële meningsverschil ten aanzien van het karakter van het recht tussen de epicurische school en de stoïsche rechtsfilosofie?

episcurisch: formeel: positivisme: geen ander recht dan door de mens gestelde recht. 

stoicijn: materieel: recht moest getoetst worden aan inhoudelijk maatstaf: moet getoetst worden aan de rede: redelijk zijn. hiermee acceptatie natuurrecht.

Wat was de verhouding tussen de Siete Partidas (oorspronkelijk opgesteld door koning Alfonso de Wijze) en het Romeinse recht?

Siete partidas: gingen wat betreft privaatrecht vooral terug op het romeins recht. Romeinse recht vormde daarom ook het belangrijkste hulpmiddel bij interpretatie; zo zeer dat het romeinse recht de siete partidas naar achter duwde en zelf belangrijke werd. 

b. Aan de invloed van welke "school" is het te wijten dat de Spaanse codificatieplannen in de 19e eeuw steeds weer op de lange baan werden geschoven?

Dit was te wijten aan de historische school.

Zou het verlenen van toestemming voor het huwelijk van prins Johan Friso met Mabel Wisse Smit op grond van art. 28 Grondwet in de ideale leer van de trias politica gepast hebben?

Nee, dit is een bestuurshandeling: 

beslissing wanneer er geen geschil is 

Welke bevoegdheid geeft art. 1 ZGB, het Zwitserse Zivilgesetzbuch uit 1912, aan de Zwitserse rechter?

Dit geeft hem de bevoegdheid om bij het ontbreken van een toepasselijke wetsbepaling, zelf een regel op te stellen. 

deel 9

Wat is het belangrijkste verschil in rechtskracht tussen het ius commune (het gemeenschappelijke recht), zoals dat gold op het West-Europese continent ten tijde van het ancien régime, en de Engelse common law?

Continentale gemene recht(ius commune) had alleen subsidiaire rechtsmacht, dus als het primaire tekort schoot, terwijl het common law exclusieve werking had. 

Noem één overeenkomst tussen de Romeinse Wet van de Twaalf Tafelen (lex duodecim tabularum) en het Algemeen Pruisisch Landrecht en noem één verschil tussen de Wet van de Twaalf Tafelen en het Algemeen Pruisisch Landrecht.

-overeenkomst: Beide wetten bevatten zowel publiek als privaatrecht. 

-verschil: wet der twaalf tafelen had exclusief karater, APL niet Het was namelijk niet in alle delen van pruisen ingevoerd. 

Welk onderdeel van het Corpus Iuris Civilis bevat de codificatie van het ius? b. Welk onderdeel van het Corpus Iuris Civilis bevat de codificatie van de leges?

a. De digesten

b. De codex justitianus

Welke Italiaanse jurist was de belichaming van de mos italicus, die om deze reden ook wel naar hem wordt vernoemd?

Bartolomus

Wie is de ontwerper van de ABgB (oostenrijks- Hongaars wetboek)?

Frans Iloys von Zeiller: op natuurrechtelijke grondslag gebouwd. 

Welke 2 rechtsontwikkelingen kent het westeuropese continent die Engeland niet heeft meegemaakt?

De receptie van het romeinse recht(herontdekking) en de franse revolutie: engeland had grote mate van continuiteit 

Welk ander rechtsstelsel (dan de Engelse) kent 2 rechtsbronnen die naast elkaar functioneren?

Romneis recht: 

-Ius civile 

-Ius preatorium

deel 10

22. stamt het woord codificatie uit de tijd van justititanus?

Nee, dit woord komt van jeremy benthem uit de verlichting. 

23. Was het Brevarium (van Alarik, ook wel Lex Romana Visigothorum genoemd) een codificatie in de zin van Lokin en Zwalve?

Schriftelijk, door koning alarik, exclusieve werking: ja benadrukt in publicatiebevel 

24. Uit de werken van welke 3 schrijvers werd de Code Civil gevormd?

Romeins recht: pothier

gewoonterecht :bourjon 

 Natuurrecht Domat

Wat houdt de twee zwaardenleer in?

Dat al het gezag is terug te leiden naar twee bronnen: de geestelijke macht(paus) en de wereldlijke macht(keizer)

Wat houdt de uitspraak ‘niet naar Canossa gaan’ in?

Niet buigen voor de paus, niet de wereldlijke macht van de paus erkennen

29,Wat verstaan Lokin/ Zwalve onder de literal approach en de purposive approach ten aanzien van de uitleg van de Engelse wet?

Literal aproach: gramaticale uitleg

Puprosive approcht: teleologisch 

Is de instelling van de ridderorde een wettelijke daad?

Ja zie statuut en grondwet 

Waarom wetboek 1830 nooit ingevoerd in Nederland?

Wetboek 1830 is gemaakt in de zuiderlijke nederlanden(belgie) maar in datzelfde jaar scheidde brussel zich af. 

Wat was het grote ideaal van Justinianus en hoe wou hij dat ideaal bereiken?

het herstellen van het romeinse rijk door wapens en wetten.

. Welke 3 eisen Europees Burgerlijk Wetboek?

-moet niet volledig zijn 

-geen rare begrippen 

-de werkelijkheid moet in de gaten worden gehouden.

“iuius regio eius religio” Wat betekent dit?

De regio moest het geloof hebben van de vorst. 

Deel 11

Het onderwijs overeenkomstig de traditie van de mos gallicus had geen consequenties voor de rechtspraktijk?

Juist, het was gewoon een rechtsbron en wilde niet perse in de rechtspraktijk komen. 

In wiens keizerrijk ging de zon nooit onder?

Karel 5, hij had het grootste europese rijk sinds Karel de grote

77.Wat was de Zwitserse les waarover Lokin/Zwalve in hun boek reppen?

Zwitserse les: 

-laat het volk inzien dat het economisch belang tot codificatie groot is: rechtsversplintering is een belemmering voor de handel en dus voor de welvaart. 

-eenmaken van de munt, belastingen, maten en gewichten 

79. Zijn droit ecrit en droit coutumier onderscheiden rechtsbronnen?

Nee, het waren beide bij wet aangenomen gewoonten, welke gold hing van af in welke streek je was. 

80. Is het volgens Lokin/Zwalve mogelijk dat een wetgever een wettekst zodanig opstelt dat uitlegging ervan overbodig is?

Nee, iedere wet heeft uitleg nodig, uitleg geeft betekenis aan de wet.

81. Hoe wordt uitlegging door de wetgever zelf genoemd?

Authentieke interpretatie 

83. Aan welk universeel rechtsstelsel is de gedachte ontleend dat de enkele wilsovereenstemming van partijen voldoende is voor een in rechte afdwingbare overeenkomst?84. Uit welke bron putte dat rechtsstelsel deze gedachte?

Uit het canonieke recht, bron is nieuwe testament.

Noem 2 factoren die hebben bijgedragen aan een eenheid van recht in Engeland.

-centralisatie van de rechterlijke macht 

-precedentwerking

89. Waarom mislukte de codificatiepoging van J. van der Linden in Nederland?

Het is wel gemaakt, maar nooit afgekondigd omdat lodewijk napoleon het franse code civile moest overnemen. 

90. Waarom mislukte de codificatiepoging van J.M. Kemper in Nederland?

Net als zijn leermeester Cras streefde hij naar materiele volledigheid: de codificatie was te uitgebreid om suucesvol te zijn. 

deel 12

Noem 2 codificaties die zowel privaatrecht als publiekrecht bevatten.

APL 

Wet der twaalf tafelen

92. Wat was voor Thibaut de belangrijkste reden om te pleiten voor een Duitse nationale codificatie?93. Wat was voor Savigny de belangrijkste reden om daartegen te zijn? Oftewel; wat was de kritiek van F.C. von Savigny op de wetboeken van zijn tijd?

Staatsbelang: meer eenheid

Duitsland zou nog niet rijp zijn voor codificatie van de wetboeken van die tijd. 

100. Welke stad wordt het 4de Rome genoemd?101. Wat was de symbolische – politieke betekenis van deze benaming?

Parijs, Napoleon wilde hiermee kenmerken dat hij dezelfde macht had als de oude keizers. Kijk er is een nieuw groot keizerrijk. 

102. Noem 3 landen die historisch gezien aan de bakermat van het internationale privaatrecht hebben gestaan.

Italie

Zwitserland

Republiek verenigde nederlanden

In hoeverre komt art. 6:2 BW (waarin de rechter de bevoegdheid heeft gekregen om een wetsbepaling buiten toepassing te laten indien zij in de gegeven omstandigheden naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is) in strijd met de codificatiegedachte?

Aan de ene kant is deze bevoegdheid juist gecodificeerd, aan de andere kant lijtk het buiten toepassing laten van een wetsartikel de exclusieve gelding aan te tasten.

Noem 2 kenmerken die natuurrechtelijk geïnspireerde wetboeken gemeenschappelijk hebben.

Terugdringen romeins recht 

streven naar begrijpelijke wetboek,

105. Wat is de visie van Lokin/Zwalve op de rechtskracht van een Europees wetboek?

zou subsidiaire rechtskracht moeten hebben 

106. Zijn de Basilica (door keizer Leo de Wijze uitgevaardigd) een codificatie in de betekenis die Lokin/Zwalve aan het begrip codificatie geven?

ontbrak exclusieve werking: hexabiblos bleven gelden 

Op welke wijze is in de Verenigde Staten en op welke wijze was in de Republiek der Verenigde Nederlanden enige eenheid in het (privaat)recht?

-Common law 

-ius commune( romeins recht) 

111. Wat omvatte het ius als rechtsbron van het Romeinse recht omstreeks 300 na Christus?

de geschriften van de klassieke romeinse juristen 

Deel 13

112. Wat is de betekenis van de Lex Citandi met betrekking tot de gelding van het ius?

Niet elke Ius gold meer, alleen diegene die door de vijf aangewezen juristen: die mochten nog worden GECITEERD(CITANDI)

114. Waarom was Montesquieu een voorstander van de handhaving van de rechtsverscheidenheid in Frankrijk?

Hij vond de rechtsverscheidendheid belangrijk omdat in de verschillende gebieden mensen ook onder verschillende omstandigheden leefden, onder verschillende invloeden en dus onder verschillende gewoonten. Rechtsongelijkheid was afspiegeling van de verschillendheid van het franse volk. 

115. Wat is de betekenis van de uitdrukking ‘Receptie van het Romeinse recht’?

Doordringen van het romeinse recht in de lokale rechtspraktijk.

116. Een gebeurtenis in 1495 heeft de receptie van het Romeinse recht in de Duitse landen sterk bevorderd. Welke gebeurtenis?

De oprichting van reichskammergericht: daar werd rechtgesproken volgens romeins recht 

117. Welke Romeinse keizer is een voorbeeld geweest van bijna alle Europese wetgevers en verdient daarom een standbeeld in Rome?

justitianus

120. Wat zijn interpolaties?

nogal mechanisch aangebrachte tekstwijzigingen.

129. Naar welk privaatrecht leefden de Romeinen in het Langobardische Rijk uit 700 na Christus?

op grond van het personaliteitsbeginsel: naar romeins recht: codex justitianus 

149. Wie heeft op politiek vlak het einde bewerkstelligd van dit Eerste Rijk?

Napoleon

152. Wat is een zogenaamde Salvatorische clausule?

Een clausule van voorbehoud(salvatoris): afspraak gaat alleen door als...

153. Welke clausule staat lijnrecht tegenover de salvatorische clausule?

Exclusiviteitsclausule: overeenkomen om iets niet te doen.

deel 14

155. Noem een karakteriserend structureel verschil tussen wettelijke regels op het gebied van het bestuursrecht en het strafrecht.

bestuursrecht: regelt bevoegdheden overheid met betrekking tot ingrijpen maatschappelijk leven--> relatieve verboden, je mag iets niet: tenzij...

Strafrecht: bepaalde gedragingen zijn verboden: absolute verboden; dit mag je niet doen.

156. Welke rol speelt de Franse Revolutie in de ontwikkelingsgeschiedenis van het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht?

De franse revolutie was aanleiding om een onderscheid te maken tussen publiek en privaatrecht. omdat de franse revolutie ook zag op wat de overheid wel niet mocht ten aanzien van burgers(vrijheidsrechten, grondrechten etc) die werden ook door aparte rechters beoordeeld.

157. Wanneer is er sprake van een regel van internationaal gewoonterecht?

-in de regel wordt die gedraging gehandhaafd

-partijen zijn ervan overtuigd dat het een rechtsregel is. opinio iuris

167. Welk wetboek lag ten grondslag aan de Heabiblos, het officiële wetboek van het onafhankelijke Griekenland?

Duitse BGB 

168. Wat was volgens de Nederlandse jurist L.J. Vitringa en de Engelsman J. Bentham de belangrijkste zwakte van het natuurrecht?

Zij zagen natuurrecht als moreel en dus schadelijk voor de maatschappij: onzeker wat moreel is. 

169. Noem een 3tal verschillen tussen het Engelse recht en het recht op het vaste land van Europa.

-geen franse revolutie 

  - geen scheiding kerk en staat 

  - geen geschreven grondwet 

   -geen duidelijke trias 

-geen romeins recht

-visie op rechtsregels: rechtersrecht in engeland belangrijker.

173. Wat was de functie van het praetorische recht?

Ondersteuning, aanvulling en verbetering van het civile recht

184. Welke docent moet als grondlegger van het recht als universitaire studie worden gezien en verdient daarom een standbeeld in elke universiteitsstad?

irnerius

188. Stelling: ‘elke codificatie is een daad van wetgeving, niet elke wetgevingsactiviteit is een codificatie.’ Geef een voorbeeld.

Rijksbegroting: wetgevingsactiviteit is in dit geval geen avv. codificatie bevat een avv.

190. Waartoe riep de Verlichting op? Waar hadden verlichte schrijvers kritiek op?

zelfstandig nadenken. 

-kritiek op christendom, alleenheersers. 

191. Waaraan ontleende de Romeinse keizers hun macht?

aan het imperium: imperium is goedkeuring van de goden. Uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende macht. 


192. Wat is de betekenis in het Romeinse rijk van het begrip intercessio?

intercessio betekent: tussen beide komen: het recht van een magistraat om een veto uit te spreken over de maatregel van een andere magistraat, zolang deze maar van gelijke of mindere hoogte is. 

193. Wat wordt bedoeld met het begrip canoniek recht?Open vraag zonder titel

Recht van de Katholieke Kerk, niet van goddelijke oorsproing, maar door de mens gemaakt.

189. Noem de 5 wijzen waarop een rechter een bepaalde wettekst kan interpreteren.

-systeemmatisch

-wetshistorisch

-rechtshistorisch

-teleologisch 

-grammaticaal 

Overig

Wat is het verschil tussen het APL en ABGB?

Heading 1 text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Welke 3 jursiten waren met hun boeken de dragende kracht achter het Code civil van 1804?

Pothier:romeins recht 

Bourjon: gewoonterecht

Domat: natuurrecht 

Wie was een belangrijkste beoefenaar van het Jus modernus in Nederland?

Jan Voet: het actuele gebruik van de digesten: mos italicus: teleologisch 

Wie was Gerard noodt, waarom belangrijk?

Professor in mos Gallicus: de franse zienswijze op het romeinse recht; romeins recht moet worden hersteld zoals het in de romeinse tijd heeft gegolden.

Wat is de verhouding tussen het Canonieke en het romeinse recht?

Canoniek recht: kerkelijk recht dat niet van goddelijk oorsprong is:

-inrichting kerkelijke organisatie en privaatrechtelijke regels: personen en familierecht en erfrecht

-romeinse recht zag op vermogensrechttelijke regels: 

-daarom ook meester in de Rechten: romeins en canoniek recht.

Hoe was het keizersschap met betrekking tot het romeinse recht?

Wat is het verloop van de lex door de romeinse tijd?

eerst: tijd van koningen: lex was een wet van de volksvertegenwoordiging

republiek: lex was nog steeds een wet van volksvertegenwoordiging

keizertijd: lex nog steeds wet van volksvertegenwoordiging--> keizer zorgde ervoor dat volksvergadering niet meer bijeen kon komen deze werd uiteindelijk opgeheven, koninklijke besluiten werden lex genoemd


Waaruit bestaat het corpus iures?

Codex justitianus: bevatte keizerlijke constituties 

digesten: geschriften van de juristen

instituten: boek van eerstejaars juristen 

novellen: keizerlijke constituties uitgevaardigd nadat codex justitianus was geschreven

eigen vragen

Wat waren de rechtsbronnen in de tijd van de koningen (500 voor christus is rome)

Volksvertegenwoordiging

-imperium: door Goden gegeven overheidsgezag aan de koning: Koning maakte edicten; stonden boven andere wetten vanwege goddelijke oorsporing, maar volksvergadering stond nog hoger

Wat is de wet der twaalf tafelen

450 voor christus

eerste codificatie: volledige privaat en publiekrecht 

-exclusieve werking

-uitleg werd overgelaten aan priesters: niet in burgerbelang maar staatsbelang

Wat zijn de digesten  welk recht bestond daarnaast

Digesten zijn geschriften van juristen, uitgevaardigd door keizer met exclusieve werking; is ook het kern van het huidige privaatrecht. Daarnaast bestonden de leges: door een commissie uitgeselecteerd tot de codex justitianus 

Wie was papinianus

Papinianus was jurst: leidde commissie inkorten van aantal regels van 3 miljoen naar 150.000. Deze 50 boeken werden afgekondigd als digesten door de keizer: was een codificatie. 

Wat is het edictum rothari

Boek van de koning van de langobarden. Was de codifcatie van hun gewoonterechten: economisch motief.


Wie was irnerius?

Onderwijzer over de digesten: herleving van het romeinse recht in de 12e eeuw 

Open vraag zonder titel

Wie was bartolomus

Grote theleoligsche postglassotor; het actualiseren van het romeins recht; mos italicus. 

Waarom is karel de grote een held?

een van de eerste die west europa wist te verbinden 

-geslaagd om west-europese romeinse rijk in de oude glorie te herstellen 

Hoe verenigde hij europa?

Eenheid van munt 

tolheffing opheven 

harmonisatie belastingen,maten en gewichten 

eenheidstaal:latijn 

Wat waren de rechtsbronnen?

Inheems recht: primair: gewoonterecht en verordeningen

voor justitiaans romeins recht: subsisdiar 

keizerlijke wetgeving 

juristengeschriften 

Lex romana visigoturum

Koning alarik: handel te bevorderen; codificatie voor visogoten

Waarom viel het rooms duitse keijzerrijk uiteen, en welke delen?

enige zoon van karel de grote had drie zonen, vanwege erfrecht kregen ze 3 delen: oost, midden en wetsfrankrische rijk.

Wie was bismarck? wanneer

koning van pruisen is Keizer in het duitsland , tot 1914, door wapens en wetten wilde hij rijk herstellen(napoleon en justitianus 

Hoe kwam het keizerschap van het rooms duitse keizerrijk tot stand: hoe kwam er een nieuwe keizer

Nieuwe keizer: gekozen door 7 keurvorsten: 3 geestelijke en 4 wereldlijk: er was dus spraken van loskoppeling van publiek en privaatrecht 

WIe was Cras? wat gedaan?

Poging gedaan om tot codificatie te komen van burgerlijk recht: ontleend aan inleiding van hugo de groot: wilde materiele volledigheid: APL voorbeeld 

Wie was johannes van der linden? wat gedaan

Binnen een jaar een wetbeoek geschreven: maar napoleon wilde geen nationaal recht in nederland dus verworpen

Wat is het zwitsers eedgenootschap: wat werd zwitserland?

verschillende kantons golden als onafhankelijk rechtstaat: erkend bij vrede van munster maar al eerder actief 

geen gemeenschappelijek organen: alleen sterk leger 

-verschillende kantons: naar eigen gewoonterecht: daarin gecodificeerd: volksraadpleging


Wat was juridische situatie van vroeg zwitserland? Wat is de bijdrage aan de europese staatsrecht?

elk kanton naar eigen gewoonterecht: 

-bijdrage is: introductie van het referendum

Wat is het congres van wenen?

Na napoleon europa weer vastgesteld

Open vraag zonder titel

Open vraag zonder titel

Wat is het IPR(internatinoaal privaatrecht)

Toepasselijk recht bij grensoverschrijfende gevallen: 

-verwijzingsregels naar toepasselijk recht. 3 landen: nederland, zwitserland en italiaanse statstaten.: veel handelsverkeer op klein oppervlakte. Is later vervangen door verdragen