Sistem za regulisanje temperature motora, hlađenje i ventilaciju kabine

Upoznavanje sa tehničkim karakteristikama sistema za regulisanje temperature motora.

Funkcija sistema

Sistem za regulisanje temperature motora ima ulogu da održava radnu temperaturu motora u optimalnim vrednostima.

Ukoliko je temperatura niža od optimalne, ulje ne vrši svoju punu funkciju pa se na taj način motor više haba, zbog povećanog trenja troši se više goriva na unutrašnje gubitke, a nivo izduvnih gasova se povećava iznad dozvoljenih granica.

Ukoliko je temperatura motora viša od optimalne, dolazi do raspada sistema, što dovodi do zaustavljanja vozila i trenutnih i skupih oštećenja motora.

 

Pregrevanje motora

 • Nije opasno, ali se treba obratiti majstoru
 • Izaziva trenutne opasne posledice za automobil

Šta je osnovna funkcija sistema za regulisanje temperature motora?

 • Hlađenje motora
 • Održavanje optimalne temperature motora
 • Sprečavanje pregrevanja motora

Sastavni delovi sistema

 1. Hladnjak
 2. Ventilator
 3. Rashladna tečnost
 4. Pumpa za rashladnu tečnost
 5. Ekspanziona posuda
 6. Termostat
 7. Termo davač
 8. Termo prekidač
 9. Creva i prirubnice

Prepoznajte delove sistema za regulisanje temperature motora

 • Hladnjak
 • Hladnjak klime
 • Uljni hladnjak
 • Termostat
 • Termo prekidač
 • Senzor temperature motora
 • Prelivni sud
 • Mali hladnjak
 • Stabilizator temperature
 • Ventilator kabine
 • Vodena pumpa
 • Voda

Hladnjak motora

Hladnjak je izmenjivač toplote tipa voda (tečnost)-vazduh koji služi da se višak toplote iz motora izbaci u spoljašnju sredinu.

Iz motora, u hladnjak dolazi vrela rashladna tečnost i samim prolaskom kroz hladnjak višak toplote se predaje okolnom vazduhu. Uslov za primopredaju toplote je konstantna količina novog svežeg vazduha koji dolazi u dodir sa aluminijumskom mrežom hladnjaka.

Treba voditi računa da je sistem za regulaciju temperature motora kod automobila zatvorenog tipa tako da rashladna tečnost konstantno cirkuliše kroz sistem dok motor radi.

Konstrukcija hladnjaka je u najvećem broju slučajeva od plastike i aluminijuma.

Nazivi: hladnjak vode, hladnjak motora.

Ventilator hladnjaka

U situaciji kada vozilo stoji, a motor radi, pogotovo u letnjim mesecima i u gradskoj vožnji, smanjuje se količina svežeg vazduha koji dolazi u kontakt sa hladnjakom, temperatura motora raste jer višak toplote ne može da se prenese na vazduh u dovoljnoj meri.

Sprečavanje porasta temperature motora iznad optimalnih granica se vrši dovođenjem svežeg vazduha veštačkim putem - putem ventilatora koji se nalazi pored hladnjaka. Uključivanjem ventilatora uduvava se vazduh koji preuzima višak toplote.

Nazivi: ventilator, nosač ventilatora, propeler, motor ventilatora.

Rashladna tečnost - Antifriz

Rashladna tečnost je fluid koji se koristi za izvlačenje viška toplote iz motora. Ova tečnost mora da zadovoljava niz zahteva od kojih su najbitniji sprečavanje mržnjenja tečnosti, sprečavanje isparavanja tečnosti i antikorozivna svojstva. Proizvođači vozila za korišćenje preporučuju Antifriz (voda + aditivi) koji ispunjava sva ova svojstva. Nikada ne treba koristiti čistu vodu u sistemu za hlađenje motora! 

Sprečavanje zaleđivanja tečnosti

Kada zimi temperatura vazduha padne ispod nule, rashladna tečnost u motoru može se zalediti. S obzirom na to da voda zauzima veću zapreminu u zaleđenom stanju nego u tečnom, kada led počne da se širi može doći do ozbiljnih oštećenja motora. Uloga aditiva u Antifrizu je da spuste tačku smrzavanja mešavine na nivo na kom je bezbedno da do takve situacije neće doći. Obzirom da se Antifriz najčešće isporučuje kao koncentrat, potrebno je znati da svoje puno svojstvo on dobija tek posle mešanja sa vodom.

Procenat etilen glikola 
u mešavini sa vodom

Tačka mržnjenja (° C)

Tačka ključanja (° C)

0

0

100

10

-4

102

20

-7

102

30

-15

104

40

-23

104

50

-34

107

60

-48

110

70

-51

116

80

-45

124

90

-29

140

100

-23

197

Tačke mržnjenja i ključanja mešavine etilen glikola i vode u odnosu na procenat etilen glikola u mešavini (rashladnoj tečnosti).

Sprečavanje isparavanja tečnosti

Tokom leta, tečnost u rashladnom sistemu je često na temperaturama koje su bliske temperaturi ključanja vode (90-100°C). Ako bi se u sistemu našla čista voda, ona bi brzo isparila i sistem bi ostao bez tečnosti neophodne za hlađenje motora. Jasno je da ovakva situacija, takođe, može dovesti do ozbiljnih oštećenja motora. Uloga antifriza je da poveća tačku ključanja tečnosti u rashladnom sistemu vozila i na taj način je spreči da pređe u gasovito stanje i ispari. Sa odgovarajućim antifrizom, moguće je postići veoma širok opseg temperatura u kojima mešavina ostaje u tečnom stanju – od -34°C do +107°C (za mešavinu u odnosu 1:1).

Antikorozivna svojstva

Antifriz ima i antikorozivna svojstva. Na taj način, čuva metalne delove motora, hladnjaka i ostalih komponenti sistema za hlađenje.

Osim ovih, antifriz ima i druga svojstva. Neka od njih su: sprečava penušanje, sprečava taloženje, sprečava stvaranje kamenca, podmazujuća svojstva...

Nekada se kao antifriz koristio metanol (metil-alkohol), a danas se koristi etilen glikol. Za razliku od metanola i vode, etilen glikol veoma slabo isparava.
Treba imati na umu da je etilen glikol otrovan za ljude i životinje, tako da pri rukovanju i odlaganju treba biti izuzetno pažljiv!

Kao što nije preporučljivo koristiti čistu vodu, tako nije preporučljivo ni koristiti čist antifriz. Najbolji rezultati se postižu mešavinom optimalnih količina vode i antifriza. Najbolje je koristiti destilovanu vodu, jer se na taj način izbegava stvaranje kamenca. Takođe, nikada nemojte mešati različite tipove antifriza! Ako niste sigurni koji se antifriz nalazi u rashladnom sistemu automobila, promenite rashladnu tečnost.

Pumpa za rashladnu tečnost

Pumpa za rashladnu tečnost ima funkciju da obezbedi stalnu cirkulaciju rashladne tečnosti kroz motor.

Pumpa je najčešće vezana za zupčasti kaiš. U tom slučaju zamena pumpe se preporučuje prilikom velikog servisa.

Kod manjeg broja vozila pumpa je vezana za klinasto-rebrasti (PK) kaiš.

Tehnički gledano, pumpa je vrlo jednostavan sklop koji se sastoji od remenice, ležaja i turbine (propelera).

Nazivi: vodena pumpa, pumpa za vodu, cirkulaciona pumpa

Termostat

Termostat je ventil koji u zavisnosti od temperature rashladne tečnosti reguliše protok same tečnosti kroz sistem.

Kada je motor hladan, termostat zatvara prolaz vode kroz hladanjak, a u cilju što bržeg postizanja optimalne temperature motora.

Kada se u motoru pojavi višak toplote, termostat usmerava rashladnu tečnost kroz hladnjak.

Simptomi kvara termostata:

 1. Potrebno predugo vreme za postizanje optimalne temperature motora
 2. Pregrejavanje motora zbog lošeg usmeravanja rashladne tečnosti u hladnjak

Termo davač

Termo davač je senzor koji daje signal vozaču o kretanju temperature motora (rashladne tečnosti). Svaki automobil na komandnoj tabli obavezno ima pokazivač temperature motora.

Nazivi: senzor temperature, termo davač

Termo prekidač

Termoprekidač reaguje na povećanje temperature rashladne tečnosti iznad predviđene granice tako što pali ventilator hladnjaka. Ventilator uduvava svež vazduh i smanjuje temperaturu rashladne tečnosti. Kada temperatura padne ispod zadatog nivoa, ventilator se gasi.

Boja plastičnog dela je bitna jer označava različite temperature paljenja.

Ekspanziona posuda

Ekspanziona posuda služi da spreči veća oštećenja sistema za regulisanje temperature motora tako što u slučaju pregrevanja i porasta pritiska u sistemu vodena para izlazi iz sistema kroz čep ekspanzione posude. U čepu se nalazi ventil koji se otvara u slučaju povećanja pritiska u sistemu.

Neki automobili nemaju standardnu ekspanzionu posudu već se čep nalazi na samom hladnjaku.

Nazivi: ekspanzioni sud/posuda, posuda ta vodu,  čantra za vodu.

Creva i prirubnice

Creva služe da povežu motor, hladnjak i ekspanzionu posudu.

Creva se najčešće navlače na izvode (sisice) i zatežu putem šelni ali postoje i creva sa takozvanom brzom spojkom - klik sistemom za spajanje koji obezbeđuje dihtovanje i zatvorenost sistema.

Prirubnice služe da se creva spoje na motor. Obično su od plastike. 

Upoznavanje sa tehničkim karakteristikama sistema za hlađenje i ventilaciju kabine

Funkcija sistema

Sistem ima za cilj da obezbedi odgovarajuću temperaturu u kabini vozila.

Sastavni delovi sistema

 1. Kondenzator klime
 2. Sušač
 3. Isparivač
 4. Kompresor klime
 5. Prekidač pritiska klime
 6. Izmenjivač toplote u kabini
 7. Ventilator kabine
 8. Reostat ventilatora
 9. Filter kabine
 10. Creva - cevi

 

Kako pomoći kupcu u rešavanju problema u vezi sa sistemom za regulisanje temperature motora.

Vodič za razgovor sa kupcem

Karakteristična pitanja:

 1. Hladnjak
  • Da li auto ima klima uređaj?
  • Da li je automatski ili manuelni menjač?
  • Dimenzije mreže hladnjaka?
  • Položaj creva?
  • Evropa, Taiwan ili Kina?
 2. Ventilator
  • Koliko ima ventilatora?
  • Da li je sa kućištem?
 3. Pumpa za vodu
 4. Termostat
  • Sa kućištem ili bez kućišta?
 5. Termodavač
 6. Termoprekidač

Redovno održavanje sistema

Izbor odgovarajućeg antifriza

Na našem tržištu mogu se naći antifrizi različitih tipova (G11, G12 – VW oznake...) i kvaliteta. Od izuzetnog je značaja da u Vaše vozilo sipate odgovarajući antifriz. Ako niste sigurni koji tip antifriza je odgovarajući za Vaše vozilo, konsultujte servisnu knjižicu, ili ovlašćeni servis za Vaš tip vozila.

Pravljenje mešavine rashladne tečnosti

Odgovarajuća mešavina antifriza i vode se pravi prema atmosferskim uslovima koji vladaju u okruženju u kom će se voziti automobil. Da biste odredili odgovarajući odnos antifriza i vode, najbolje je da koristite tabelu. Pre toga proverite da li je antifriz koji kupujete koncentrovan (100%), ili je već razblažen, pa prema tome napravite odgovarajuću mešavinu.

Dolivanje antifriza

Rashladna tečnost treba da je uvek između oznaka MIN i MAX na expanzionoj posudi. Nivo se meri kada je automobil parkiran na ravnu površinu, sa potpuno hladnim motorom. Nikada nemojte sipati prvo antifriz pa vodu, ili obrnuto, nego uvek prvo napravite mešavinu, pa nju dolivajte.

Zamena antifriza

Takođe, u zavisnosti od proizvođača vozila, treba menjati rashladnu tečnost na 2-3 godine, jer ona vremenom gubi svojstva (pre svega antikorozivna). Pri zameni antifriza, pogotovo kada se prelazi sa jednog tipa antifriza na drugi, poželjno je isprati sistem za rashlađivanje.

Najčešći kvarovi sistema

Curenje rashladne tečnosti

Niža temperatura motora od optimalne

Pregrevanje motora