Funkcje finansowe arkusza kalkulacyjnego

Prezentacja

Lekcja będzie dotyczyła 3 funkcji finansowych.

 • Obliczania amortyzacji liniowej środka trwałego dla jednego okresu.
 • Obliczania rocznej nominalnej stopy oprocentowania na podstawie stopy efektywnej i liczby okresów składowych w roku.
 • Obliczania przyszłej wartości,

Obliczanie amortyzacji liniowej środka trwałego dla jednego okresu

Używamy tej funkcji by obliczyć wartość amortyzacji przypadającej na okres bieżący. Bardzo przydatna zwłaszcza w rachunkowość.

Wzór funkcji

SLN(koszt; odzysk; okres_użytkowania)

 • koszt – początkowa wartość środka trwałego,

 • odzysk – wartość środka trwałego na koniec amortyzacji,

 • okres_użytkowania – liczba okresów, w czasie których środek trwały jest amortyzowany; w przypadku podania liczby miesięcy liczy miesięcy amortyzacji liczy kwotę przypadającą na miesiąć, w przypadku lat przypadającą na dany rok itd. 

Przykład

Roczna nominalna stopa oprocentowania

Używana często przez finansistów, bankierów itd. do obliczania nominalnej stopy oprocentowania, uwzględniającej okresy kapitalizacji. Funkcja ta wynika bezpośrednio z powyższego wzoru ( R- roczna stopa procentowa; m - liczba okresów składowych w roku.

Wzór funkcji

NOMINALNA(stopa_efektywna; okresy_w_roku)

 • stopa_efektywna – roczna stopa procentowa;

 • okresy_w_roku – liczba okresów składowych w roku.

 • Przywołując wzór można to też zapisać jako:

NOMINALNA(R; m)

Przykład

Widzimy, że w zależność od ilość okresów, nominalna stopa procentowa się zmienia. 

Przyszła wartość

Oblicza wartość przyszłą inwestycji na podstawie płatności okresowych o stałej wysokości i stałej stopy oprocentowania. Przydatna funkcja w planowaniu inwestycji.

Wzór funkcji

FV(stopa; liczba_okresów; kwota_płatności; wartość_bieżąca; [koniec_lub_początek])

 • stopa – stopa oprocentowania,

 • liczba_okresów – liczba płatności do zrealizowania,

 • kwota_płatności – płatność dokonywana okresowo,

 • wartość_bieżąca – wartość bieżąca inwestycji ,

 • koniec_lub_początek – [OPCJONALNIE – domyślnie 0 ] – wskazuje, czy płatności są wymagane na koniec (0) czy na początek (1) każdego okresu.

Przykład

Z przykładu widzimy, że wartość bieżąca zmienia się pod wpływem oprocentowania, oraz liczby okresów.

Pytanie nr 1 - O jakich funkcjach się uczyliśmy?

 • Przyszłą wartość
 • Teraźniejszą wartość
 • Amortyzację progresywną ŚT dla 1 okresu
 • Amortyzację degresywną ŚT dla 1 okresu
 • Amortyzację liniową ŚT dla 1 okresu
 • Obliczania rocznej nominalnej stopy oprocentowania na podstawie stopy efektywnej i liczby okresów składowych w roku.
 • Obliczania rocznej efektywnej stopy oprocentowania na podstawie stopy nominalnej i liczby okresów składowych w roku.

Pytanie nr 2 - Jakiego programu dotyczyły poznane funkcje?

 • Wordpad
 • Word
 • Excel
 • Access
 • Inny program

Prawda czy fałsz - Amortyzacja

 • Obliczanie amortyzacji liniowej środka trwałego dla jednego okresu nie przyda się w rachunkowości.
 • Do obliczenia amortyzacji nie trzeba znać okresów amortyzacji.
 • Używając tego wzoru obliczymy zużycie miesięczne lub roczne( w zależności jakie dane podamy)

Prawda czy fałsz - Nominalna stopa procentowa

 • Przydaj się w bankowości.
 • Uwzględnia okresy kapitalizacji.
 • Do jej obliczenia potrzebujesz wartość bieżącą.
 • W zależność od ilość okresów zmienia się jej wartość.

Prawda czy fałsz - Przyszła wartość

 • Dzięki niej obliczamy tylko wartość przyszłych odsetek.
 • Funkcja przydatna w planowaniu inwestycji.
 • Uwzględniamy w niej liczbę płatność do zrealizowania.
 • Jako "kwota płatności" rozumiemy płatność całkowitą.

Która formuła do wyliczenia czego

 • Obliczanie amortyzacji liniowej środka trwałego dla jednego okresu
  SLN(...)
 • Obliczenie przyszłej wartość
  FV(...)
 • Obliczenie rocznej nominalnej stopy oprocentowania
  NOMINALNA(...)

Amortyzacji liniowej środka trwałego dla jednego okresu. W jakiej kolejności podajemy we wzorze : SLN(...; ...; ...)

 • koszt
 • odzysk
 • okres użytkowania

Przyszła wartość. W jakiej kolejności podajemy we wzorze: FV(...; ...; ...; ...; ...)

 • stopa
 • liczba okresów
 • kwota płatności
 • wartość bieżąca
 • koniec lub początek okresu (płatność)

Roczna nominalna stopa procentowa. W jakiej kolejności podajemy we wzorze: NOMINALNA(...; ...)

 • stopa efektywna
 • okresy w roku

Dziękujemy za uwagę. Koniec lekcji.