Företag basic

I den första delen får du en kort introduktion till företagsförsäkring

Vad är företagsförsäkring?

Företag är precis som personer i behov av att köpa skydd för ekonomiska katastrofer. Det kan handla om att skydda sig vid brand, stöld eller naturkatastrof, men även för konsekvenserna av fysiska skador, det vill säga avbrott i verksamheten eller extrakostnader. Företag har också i regel ett stort behov av ansvarsförsäkring, dels för fel de begår i sin verksamhet, dels för skador som produkter de tillverkar eller säljer orsakar. Utöver detta finns många speciella behov, exempelvis lagstadgade försäkringar för exempelvis sjukvården (patientförsäkring), advokater, försäkrings- och fastighetsförmedlare.

 

Kontraheringsplikt

Till skillnad mot konsumentförsäkring finns ingen kontraheringsplikt (teckningsskyldighet) för företagsförsäkring. Det vill säga vi kan själva tacka nej till att försäkra, eller lämna offert, utan att motivera varför.

Här får du lära dig det mesta om våra företagsförsäkringar

Tre ben att stå på

Vår företagsavdelning förmedlar försäkring genom tre olika kanaler:

 • Direktaffär - Företagsförsäkring mot småföretagare via webben eller telefon
 • Mäklad affär - Företagsförsäkring för små och medelstora företag via vårt mäklarnav
 • Gruppaffär (även kallad konceptförsäkring) – Företagsförsäkring för grupper, organisationer och föreningar.

Direktaffär

Direktaffären tecknas av kunden själv (utan mäklare inblandad) via vår webbplats eller per telefon genom navet. Vi gör olika marknadsaktiviteter för att driva trafik till webb och telefon. Exempel på aktiviteter kan vara mejl- och postutskick, annonsering i sökmotorer, banners på webben, annonser i branschpress eller liknande. Detta kompletteras med utringande verksamhet via Telemarketing (TM).

Den huvudsakliga målgruppen för direktaffär är företag med max 10 miljoner i omsättning. Om företaget omsätter mer kan vi - efter riskbedömning - i många fall ändå erbjuda försäkring genom kundnavet.

Vi försäkrar i huvudsak följande branscher: konsulter, butiker, tillverkande industri och entreprenörer. 

Mäklad affär

Mäklad affär görs i de fall där kunden själv valt att låta en försäkringsmäklare upphandla företagsförsäkringen. Vår kontakt sker då med mäklaren som antingen räknar premie själv på webben eller kontaktar vårt mäklarnav för hjälp. Mäklad affär bygger mycket på relation med olika mäklarhus och enskilda mäklare.

Inom denna kanal erbjuder vi försäkring för små- och medelstora företag inom allehanda branscher. 

Konceptförsäkring (gruppsakförsäkring)

Vi tecknar försäkring för grupper av företag, organisationer eller liknande. Detta kallar vi koncept.

Ett koncept kan vara att vi försäkrar

 • en koncern med flera bolag och/eller flera försäkringsställen (exempelvis Reitan-gruppen med Pressbyrån och 7-Eleven och ICA-handlarnas förbund med Hemtex och Cervera)
 • ett yrkesförbund (Kroppsterapeuterna och Frisörföretagarna)
 • ett varumärke med franchisetagare (Euroflorist)
 • en särskild försäkringslösning (Patientförsäkring för optiker)
 • en samarbetspartner (Visma)
 • företag med samma verksamhet (Byggföretagen, Organisationskonsulter)
 • ett företagarförbund (PUFF - Presentgrossisternas Företagar Förening)

Målgrupp och riskurval

Vår målgrupp

Det finns ca en miljon företag i Sverige varav ca 95 % betecknas som småföretag, det vill säga företag med färre än 10 sysselsatta. Småföretagen är vår målgrupp. Från dessa 95 % ska säkert 50-70 % räknas bort då det är vilande verksamhet eller verksamheter vi inte vill eller kan försäkra på grund av att risken för skada är alltför stor. Kvar finns ungefär 3-400 000 företag som kan kvala in för att vara försäkringstagare hos oss. 

Riskurval

Vi tecknar försäkring för Inter Hannovers räkning och vår provision för detta bygger bland annat på skadeutfallet. Därför är riskurvalet väldigt viktigt. Riskurval är helt enkelt urval av de risker (verksamheter) vi vill försäkra. Vi försöker undvika företag som kan råka ut för stora skador och företag som råkar ut för upprepade skador.

Detta är de viktigaste riskurvalskriterierna (verksamheter som vi inte försäkrar):

 • Brand – Företag med stor risk för brandskada, exempelvis träindustri (snickerier, sågverk etc.), flislager, torvindustri och viss typ av gummi- och platstillverkning.
 • Inbrott/Stöld/Rån – Handel med stöldbegärlig egendom, exempelvis guldsmeder, värdetransporter, växlingskontor och banker.
 • Ansvar – Företag som tillverkar eller säljer produkter där stor risk för person- eller sakskador föreligger (medicin, vapen etc.) eller exporterar varor till Nordamerika (stränga skadeståndslagar). 

De vanligaste försäkringstyperna

Detta är de vanligaste försäkringstyperna för företag:

 • Egendomsförsäkring  som bland annat ger skydd för plötslig och oförutsedd skada på byggnader, maskiner och varor
 • Avbrottsförsäkring och extrakostnadsförsäkring som ger skydd för ekonomiska konsekvenser på grund av egendomsskador
 • Ansvarsförsäkring som ger skydd för orsakade  sak-, person- och förmögenhetsskador
 • Rättsskyddsförsäkring som lämnar ersättning för försvars- och domstolskostnader vid tvister

Egendomsförsäkring

Försäkringen gäller för skador på företagets egendom, bland annat varor och inventarier. Kunden kan till exempel få ersättning om någon bryter sig in och stjäl företagets datorer eller om det börjar brinna och hela företagets lager förstörs i branden.                             

Försäkringen gäller för

 • plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom (allriskförsäkring)
 • plötslig och oförutsedd inifrån kommande skada på maskinerier (maskinskada)

Försäkringen gäller vanligen inte för
(några exempel)

 •  stöld utan samband med att någon bryter sig in eller ut
 • skada genom översvämning, såvida vattnet inte strömmat från markytan direkt in i byggnad eller inomhus trängt ut ur avloppsledning i samband med naturskada orsakad av till exempel skyfall eller snösmältning
 • skada genom datavirus
 • skada till följd av terrorism. 

Avbrottsförsäkring

Försäkringen gäller för företagets fasta kostnader och eventuell vinst vid ett avbrott i verksamheten. Kunden kan till exempel få ersättning om företaget går miste om vinst för att företagets lager brinner upp. 

Försäkringen gäller för avbrott som uppkommer i den försäkrade rörelsen genom

 • skada som är ersättningsbar enligt egendomsförsäkringen
 • stopp i tillförsel av el, data, gas, vatten, värme eller kyla som orsakas av en plötslig och oförutsedd fysisk skada på ledning eller tillhörande försörjningsenhet, central eller fördelningsstation
 • att tillträde till rörelsen hindras genom avspärrning beordrad av räddningstjänst eller polismyndighet
 • att leverantörsavtal inte kan fullföljas på grund av ersättningsbar egendomsskada som inträffar hos kund eller leverantör inom Norden
 • egendomsskada som är ersättningsbar enligt entreprenadförsäkringen.

Karens

Kunden har karenstid vid varje skadetillfälle. Om avbrottstiden varar längre än karenstiden tillämpas självrisk och avbrottet räknas från tiden för egendomsskadan. Karenstiden är normalt 24 timmar. För avbrott till följd av maskinskada, kund- eller leverantörsavbrott eller skada på arbetsområde är karenstiden dock 72 timmar.

Begränsningar

Liksom för egendomsförsäkringen finns det beloppsbegränsningar för till exempel naturskador, vissa vätskeskador, transportskador, skador i samband med montage och skadegörelse utan samband med inbrott. Begränsningarna anges i villkoret.

Om inte annat anges i försäkringsbrevet eller försäkringsbeviset är högsta ersättning för avbrott till följd av kund- och leverantörsavbrott 400 000 SEK och avbrott till följd av avspärrning beordrad av räddningstjänst eller polismyndighet 400 000 SEK.

Extrakostnadsförsäkring

Försäkringen gäller för extrakostnader för att hålla igång verksamheten vid skada. Det kan till exempel handla om att det brunnit i lokalerna där företagets administration sköts och att kunden snabbt måste flytta administrationen till andra lokaler för att upprätthålla verksamheten. Försäkringen täcker då extrakostnader som uppstår i samband med detta.

Försäkringen gäller för extrakostnader som uppkommer i den försäkrade rörelsen genom

 • skada som är ersättningsbar enligt egendomsförsäkringen
 • stopp i mer än 24 timmar i tillförsel av el, data, gas, vatten, värme eller kyla
 • att tillträde till rörelsen hindras genom avspärrning beordrad av räddningstjänst eller polismyndighet
 • att leverantörsavtal inte kan fullföljas på grund av ersättningsbar egendomsskada som inträffar hos kund eller leverantör inom Norden
 • ersättningsbar egendomsskada enligt villkor för entreprenadförsäkringen.

Begränsningar

Det finns beloppsbegränsningar för till exempel naturskador, vissa vätskeskador, transportskador, skador i samband med montage och skadegörelse utan samband med inbrott.

Ansvarsförsäkring

Försäkringen gäller om någon kräver skadestånd av företaget på grund av en sak- eller personskada. Försäkringen omfattar både kostnader för utredning och ersättning av eventuellt skadestånd. Kunden kan till exempel få hjälp om företaget blir krävt på skadestånd för att en säljare på företaget vält en hylla med dyra saker under ett kundbesök.

Försäkringen gäller för

 •  skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft.
 • skada som inträffar i hela världen utom i Nordamerika 

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt förmögenhetsskada som är en direkt följd av sådan person- eller sakskada.

Nordamerika undantas på grund av de hårda skadeståndslagar de har där. Om behov finns kan vi, efter särskild prövning, utöka försäkringen att även omfatta Nordamerika.

Försäkringen gäller även, med begränsade belopp, för skadeståndsskyldighet till följd av

 • byggherreansvar
 • miljöskada vid tillfälligt fel
 • ekonomisk och ideell skada vid dataregisteransvar
 • nyckelförlust
 • skada på hyrd lokal eller byggnad
 • skada på omhändertagen egendom.

Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen och som beräknas överstiga självrisken åtar vi oss att

 • utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
 • förhandla med den som kräver skadestånd
 • föra företagets talan vid rättegång eller skiljeförfarande och i det fallet betala de rättegångs- eller skiljedomskostnader som uppkommer för företaget eller som företaget åläggs att betala och som inte kan fås av motpart eller annan
 • betala det skadestånd företaget är skyldig att utge.

Försäkringen gäller bland annat inte för

 • ren förmögenhetsskada, det vill säga ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada
 • skada på företagets egendom
 • skada på levererad produkt eller egendom
 • miljöskada till följd av gradvis påverkan
 • skada orsakad av läkemedel, asbest, PCB, tobak eller formaldehyd
 • skada som var möjlig att förutse
 • krav mellan två parter som täcks av samma försäkring.

Rättsskydd

Försäkringen gäller för kostnader för ombud i samband med tvist. Kunden kan till exempel få ersättning för kostnader för ombud om företaget och en kund är oense om betalningen av en faktura. 

Försäkringen gäller för

 • den verksamhet som anges i försäkringsbrevet vid tvist som har direkt samband med den försäkrade verksamheten
 • ägare, brukare eller nyttjanderättshavare av fastighet där verksamheten bedrivs
 • rättsskydd vid skattemål

Rättsskydd lämnas om försäkringen är i kraft när tvisten uppkommer, under förutsättning att rättsskyddsförsäkring för angiven verksamhet då har varit i kraft under en sammanhängande tid av minst två år.

Försäkringen gäller för tvist eller mål med motpart som har sin hemvist inom Norden, EU eller EFTA. Försäkringen gäller även vid tvist som avser fastighet belägen inom Norden. Vid skattemål gäller försäkringen i Sverige.

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader som du inte kan få betalda av motparten samt skäliga utredningskostnader beställda av ombudet. För att försäkringen ska gälla måste ombud som godkänts av oss anlitas. 

Försäkringen gäller inte för 
(några exempel)

 • tvist som kan eller ska handläggas av administrativa myndigheter, förvaltningsdomstolar eller specialdomstolar, till exempel hyresnämnd och fastighetsbildningsmyndighet, kammarrätt, länsrätt eller regeringsrätten
 • tvist där värdet av vad som yrkas inte överstiger 0,5 prisbasbelopp
 • tvist som rör miljöfarlig verksamhet
 • tvist som avser patenträtt eller företagshemlighet
 • tvist mellan företag inom samma koncern eller mellan delägare som omfattas av försäkringsavtalet
 • tvist som rör skattemål avseende skattebrottslagstiftning.

Vid skattemål gäller dock försäkringen för ombudskostnader i länsrätt, kammarrätt och regeringsrätt.

Försäkringen gäller inte heller för kostnader som till exempel

 • avser eget arbete
 • skulle ha betalats av allmänna medel om försäkringstagaren ansökt om allmän rättshjälp.