Poradenství ve finančním řízení

Výukové texty

Úvod do poradenství ve finančním řízení


Účelem tohoto textu není stanovit základní principy účetnictví nebo fi­nanční analýzy, lze předpokládat, že v týmu profesionálních poradců jsou odborníci s potřebnými analytickými  dovednostmi k hodnocení finanční situace podniků.Poradenství v oblasti řízení financí je vysoce komplexní činnost poradenských služeb, která zasahuje do všech oblastí poradenství. Důvod je zcela prostý. Finanční jsou vysoce provázány s funkčními oblastmi v podniku a tak je nevyhnutelné se finančními problémy zabývat, přinejmenším je nutné finanční situaci podniku analyzovat a pochopit současný stav.

Rozhodnutí přijatá v jakékoli oblasti liniových opera­cí (jako je zvýšení sociálních dávek poskytovaných dělníkům) budou mít dopad na celkovou finanční situaci organizace a mohou si vyžádat zrevi­dování stávajících finančních plánů a rozpočtů. Stejně tak rozhodnutí, kte­ré se zdá být zcela finanční povahy, jako je snížení krátkodobých výpůjček od bank, může vést k nedostatku provozního kapitálu, v jehož důsledku je vyvíjen skutečný nátlak na jiné provozní oblasti, zejména marketing a vý­robu. Prakticky všechny poradenské zakázky odhalují existenci takových vazeb.

Zůstává otázka, zda poradce pro řízení je tou nejlépe kvalifikovanou osobou, která může klientovi v této složité oblasti pomoci. Jsou zde ostat­ně jiní profesionálové, kteří pracují v oblasti financí: bankéři a účetní. Ne­jsou oni evidentním zdrojem takové pomoci? Obě skupiny však sestávají z odborníků, jejichž kvalifikovanost postihuje pouze jistou část finančnic­tví.


Pojďme se podívat na poradenskou společnost KPMG, která jak již víme z předchozích kapitol, patří do velké čtyřky a jaké služby v této oblasti poskytuje.

Jindřich Vašina (2011) popisuje poradenství ve finančním řízení od společnosti KPMG následovně:

KPMG poskytuje poradenské služby auditním i neauditním klientům v celé řadě otázek, které se týkají souladu s novými či revidovanými účetními standardy. Tato oblast se také týká optimalizace procesů finančního výkaznictví a zajištění, aby účetní operace odrážely dlouhodobé i krátkodobé cíle podniku.

Pokud bychom chtěli shrnout finanční poradenství do určitých oblastí, mohlo by to vypadat v poradenské společnosti KPMG následovně:

 • Účetní poradenství po uzavření transakce
 • Poradenství při sestavení účetní závěrky
 • Účetní poradenství obecně
 • Globální systém přechodu na IFRS
 • Poradenství pro výkaznictví spojené s IPO

V této oblasti využívají metodiku a nástroje GCS pro projekty IPO


Tato metodika GCS pro projekty IPO zahrnuje množství poradenských služeb, které jsou primárně zaměřeny na účetnictví a výkaznictví spojené s primárními emisemi akcií.

Metodika byla vyvinuta víceoborovými týmem, který je součástí mezinárodní společnosti KPMG.

Tato metodika zahrnuje následné tři kroky:

 • Konverze systémů účetnictví, které jsou v současné době ve společnosti využívány a konverze finančního výkaznictví do nové podoby standardů
 • Pomoc s přípravou podkladů pro registraci na veřejném trhu. Součástí je zveřejnění podrobných údajů z účetních závěrek ověřených auditorem za několik let zpátky
 • Vytvoření infrastruktury veřejně vlastněné společnosti včetně potřebné organizační struktury procesů. Mimo procesů jde i soubor technologií a kontrolních mechanismů účetnictví a finančního řízení.

Poradenské společnosti mohou:


Finanční odhad


Poradce bude obtížně pomáhat klientovi ve finanční oblasti, pokud  sám klient nebude “finančně gramotný", t.j. pokud nebude mít určité zá­kladní ponětí o účetnictví a finančních pojmech a postupech a nebude  schopen je používat v jednoduché finanční analýze. Cílem tohoto poradenství je tak zajistit, aby ve finan­čním odhadu klient “nabral otáčky" je proto nezbytnou podmínkou pro další poradenskou činnost v oblasti financí.


Vedení účetních knih


Konvenční přístup k vyučování účetnictví nezačal nikdy jinak než ho­vorem o vedení účetních knih. Domníváme se, že pro řídící pracovníky to je časově náročné a zbytečné. Bez pojmů “má dáti" a “dal" se také může obejít. Důraz by se neměl klást na to, jak se shromažďují informace finan­čního rázu, ale na to, jak se využívají v manažerských rozhodnutích.


Zásady účetnictví


V oblasti finančního poradenství existuje několik základních principů účetnictví, jimž musí klient ro­zumět, jinak finanční závěrky ztratí smysl. Zde jsou základní body:

• pojem přírůstku jmění a výsledné rozdíly mezi údaji z oblasti “účetnictví"  a “toků hotovosti";

• konzervatismus a pravidlo “níže než cena nebo trh";

• pojem nehotovostních výloh (snížení ceny; amortizace);

• rozdíl mezi firmou (podnikem) jakožto “právnickou osobou" a jejími  vlastníky.

Cílem tohoto poradenství je klientovi pomoci v orientaci v této oblasti. Nejde zde o outsourcing (převedení agendy na jinou společnost), ale o pomoc, kde poradenská společnost tuto činnost sice může vykonávat za klienta, ale klient by neměl ztrácet přehled a poradenská společnost musí zajistit, že klient bude výstupům rozumět.


Analýza finanční situace podniku na základě finančních ukazatelů


Součástí prakticky všech finančních analýz je výpočet a použití uka­zatelů. Problémem je skutečnost, že existuje takové množství ukazatelů a v tolika variacích, že z nich klient bude mít nejspíš zamotanou hlavu.  Naštěstí nikdo nepotřebuje znát velké množství různých ukazatelů. Je da­leko lepší vybrat si z nich přibližně tucet, a ty se naučit ovládat. Ale byť postačí jen hrstka podílových ukazatelů, stručný výčet musí obsahovat zá­stupce čtyř zcela odlišných oblastí. Jsou to:

 • Ukazatele týkající se likvidityneboli schopnosti podniku platit své  účty v souladu s jejich splatností. Tzv. “rychlý ukazatel" nebo také  “zkouška kyselinou" je v tomto ohledu zjevně nejdůležitějším ukaza­telem. Pro podniky významně využívající úvěrové financování je stej­ně důležitý ukazatel “poměru úroků a příjmů" nebo “krytí úroků".
 • Ukazatele aktivity týkající se účinnosti řízení, jak jsou vyjádřeny v údajích  oobratu.Nejdůležitějšími ukazateli jsou zde pohledávky vyjádřené  průměrnou denní tržbou a zásoby zboží vyjádřené průměrnou denní  cenou prodaného zboží.
 • Ukazatele zadluženosti, resp. samofinancování týkající se kapitálové strukturyrelativní poměry dluhů  a akciového kapitálu. Skutečný použitý ukazatel může být vyjádřen  vztahem dlouhodobý dluh vůči akciovému kapitálu, celkový dluh vů­či akciovému kapitálu, celkový dluh vůči celkovému kapitálu nebo  celou řadou jiných možných formulací. Je třeba zvolit jeden z těchto  ukazatelů a používat ho důsledně.
 • Poslední, avšak vůbec nejdůležitější jsou ukazatele, které měří zisko­vost ( výnosovost)Mezi ně patří výnosy z celkových aktiv, výnos z akciového kapi­tálu a mnoho dalších možných variací. Třebaže všechny z nich jsou  přijatelné, je důležité doplnit je tím podílovým ukazatelem, který od­straňuje vliv stávající finanční struktury na ziskovost: příjmy před  úrokem a zdaněním jakožto procento zisku z celkových aktiv.


Provozní kapitál a řízení likvidity


Nejsoučasnější finanční teorie se opírá o předpoklad, že zásadním cí­lem všech finančních rozhodnutí by měla být maximalizace bohatství dlouhodobých akcionářů.

Definice provozního kapitálu

Účetní definují provozní kapitál v účetnických pojmech jako rozdíl mezi běžnými aktivy a běžnými pasivy. Takový přístup je statický, a proto nepříliš užitečný.

Likvidita - schopnost plnit závazky a platit účty - vy­chází z dostupnosti hotovosti.

Podnik může mít značný provozní kapitál v účetnickém smyslu slova (díky značnému stavu zásob), avšak vůbec žád­nou hotovost, a proto se může ocitnout na hranici platební neschopnosti.

Provozní kapitál a operační cyklus

Každý výrobní podnik má svůj vnitřní “operační cyklus", v jehož rámci se materiály nakupují, skladují, proměňují v hotové výrobky a nako­nec prodávají. Dokonce i odvětví služeb mají takový cyklus, byť časově  kratší. Platby jdou z organizace v případě nákupu a výnosy přicházejí při  inkasování pohledávek.

Úkolem poradce je pomoci klientovi pochopit je­dinečný operační cyklus jeho vlastní organizace a poté nalézt způsoby, jak  zvýšit provozní účinnost natolik, aby se zkrátil cyklus a uchovala hotovost. Praxe ukázala, že ve většině organizací lze zvýšit využití hotových peněz  o 25 až 40 procent často jenom pečlivou analýzou a použitím zdravého ro­zumu.

Jedním z faktorů, které by si v tomto ohledu měl poradce pamatovat  (a jednou z výhod, kterou má v této oblasti proti bankéři nebo účetnímu)  je skutečnost, že změny vedoucí k takovým zlepšením ve využití hotových  peněz se budou pravděpodobně týkat právě tak výrobní nebo jiné provoz­ní oblasti, jako oblastí čistě “finančních".


Fúze a akvizice


Fúze mezi podniky anebo akvizice jednoho podniku druhým posky­tují mnoho příležitostí pro poradenskou činnost. Většina z těchto příležito­stí přichází ve fázi po realizaci fúze, kdy začíná práce na racionalizaci  výrobních a marketingových činností a nastává úkol spočívající ve sladění  různých rozpočtových systémů, personálních strategií a celé řady dalších  postupů. Je zde však jeden klíčový finanční úkol, jehož je třeba se ujmout  ještě před fúzí a při němž je velmi často nutná přítomnost poradce: stano­vení spravedlivé hodnoty jednoho nebo obou příslušných podniků.

Poradce může být v tomto případě požádán o doporučení týkající se platební metody, kterou je  třeba použít.


Účetní systémy a rozpočtová kontrola


Finanční poradci mohou být přizváni k poradenské zakázce, aby pomohli svým klientům  v rozvoji účetních systémů, jejichž pomocí se zaznamenávají, shromaždují  a klasifikují různé transakce, které se také zanášejí do různých účetních  dokladů a nakonec využívají k přípravě formálních účetních závěrek. Tato  poradenská činnost však správně přináleží kvalifikovaným účetním a poradci, kteří ne­jsou sami také účetními, svým klientům doporučí, aby si v této oblasti za­jistili odbornou pomoc.


Operace přesahující hranice a využívání zahraničních finančních trhů


Tam, kde se zadavatelský podnik zabývá jakoukoli formou zahraniční operace (například expor zboží do zahraničí), a to bud' prodejem svých výrobků nebo služeb v jiných zemích, nebo nakupováním určitých materiálů od zahraničních dodavatelů, vzniká celá řada dalších závažných komplikací. Mnohé z těchto problémů vedení podniků nezná. Oblast mezinárodního finančnictví je tedy úrodnou půdou pro poradce, který si osvojí nezbytnou kvalifikaci.

Nejdůležitější problémy, které v této oblasti vznikají, lze rozdělit do následujících skupin:

Vlivem převodu:

Mnohé nadnárodní firmy, zejména ty, jejichž ústředí se nachází  v USA, se zabývají vlivem převodu:rizikem zisku nebo ztráty v případě,  kdy se aktiva, pasiva a zisky přidruženého podniku “převádí" z cizí měny,  v níž je vedeno účetnictví sesterského podniku, na měnu mateřskou (US  dolary). Takové ztráty jsou “reálné" jen proto, že ovlivňují celkové vyka­zované zisky, ztráty a daně z příjmu mateřského podniku. V jiném smyslu  jsou však “nereálné", jelikož vznikají na základě jisté účetní dohody a pro­tože přechod na jiný účetnický základ může změnit převodovou “ztrátu"  na převodový “zisk".

Poradce musí dobře znát běžné předpisy klientových  národních daňových úřadů a míru volnosti, která se v rámci těchto předpi­sů připouští. Tam, kde u takových předpisů neexistuje prostor k manévro­vání, může být poradce donucen klientovi poradit, aby změnil měnovou  jednotku svých pasiv s cílem minimalizovat vliv převodu.

Vlivem transakce

Vliv transakcekterý se snadněji chápe, postihuje všechny podniky za­bývající se mezinárodním obchodem.

Kdykoli se podnik zaváže k nějaké transakci - ať k prodeji, nebo nákupu - vyjádřené v cizí měně, vzniká ri­ziko zisku nebo ztráty, změní-li se hodnota této cizí měny ve vztahu k tu­zemské měně podniku.

Jestliže švýcarská firma dodává léčiva britskému  kupci a přitom mu poskytuje 90-denní úvěr a fakturuje je v librách, potom  švýcarský vývozce utrpí ztrátu, jestliže během oněch 90 dní hodnota libry  vzhledem k švýcarskému franku relativně klesne: prodejce obdrží pouze  smluvené množství liber, za něž se v dané chvíli koupí méně franků. Vý­vozcův hotovostní příjem v tuzemské měně se sníží a ztráta v tomto přípa­dě je pochopitelně skutečná. Poradce se pravděpodobně nebude muset  příliš angažovat v určování vlivů tohoto typu: většina podniků si je vědo­ma vlivů spojených s jejich transakcemi. Přesto si však s nimi nemusí vědět rady.


Techniky a rozhodnutí týkající se zajištění před ztrátami


Jakmile se určily vlivy směnných relací přichází na řadu rozhodnutí,  zda mají být zajištěny před příp. ztrátami vlivem jejich změn, tj. “kryty",  a pokud ano, tak jak? Mnohé podniky se obracejí o radu na své komerční banky. Řídící pracovník místní banky však pravděpodobně nemá zkušeno­sti s řízením zahraniční směny a není v něm ani speciálně vyškolen. V dů­sledku toho je pravděpodobné, že jeho rady budou velmi konzervativní.  Mnoho bankéřů říká svým klientům: “Vaším úkolem je vyrábět a prodávat  zboží, a ne spekulovat na trzích se zahraniční směnou. Měli byste tedy po­krýt veškeré výrazné vlivy nákupem nebo prodejem valuty na “budoucím  burzovním trhu."

Každý poradce pracující v této oblasti by si měl uvědomit, že jeho do­poručení je zjednodušenou odpovědí na velmi složitý problém. Politika  100% krytí využitím budoucího trhu sice blokuje známý devizový kurs, ten  však nemusí být nutně nejvýhodnější. Využití “budoucího" trhu se ve sku­tečnosti může považovat za stejnou spekulaci jako udržování otevřené (ne­kryté) směnné pozice: oba postupy nakonec přinesou zisk nebo ztrátu, a to  v závislosti na vztahu mezi “budoucí" cenou v době, kdy byla transakce  uzavírána, a okamžitou cenou v den, kdy se transakce stala splatnou.

Po­zor na učebnice nabízející nesmyslné vzorce, které údajně dokážou vypo­čítat “náklady" na zajištění devizového obchodu před ztrátami vlivem  vývoje směnných relací v době, kdy se transakce uzavírá: náklady se dají  vypočítat pouze retrospektivně, kdy je známa konečná okamžitá cena.Nejdůležitější službou, kterou v této oblasti může poradce poskyt­nout, je ukázat klientovi, že neexistují žádná jednoduchá zlatá pravidla,  ani kouzelné formulky, a že devizové operace vyžadují postupný, systema­tický proces analýzy a rozhodování.

Toto jsou požadované kroky:

(1) Určit celkové vlivy směnných relací a rozlišit od sebe různé typy sho­ra uvedených vlivů.

(2) Zhodnotit pozice těchto vlivů ve světle nejlepších dostupných pro­gnóz a očekávání týkajících se cenových pohybů ve směnných rela­cích a rozhodnout, zda existují vážné vlivy, které mohou mít za násle­dek ztráty z důvodu změny směnných relací. Je-li tomu tak, bude se  muset uvažovat o zajištění devizového obchodu proti těmto vlivům.  Pro většinu podniků bude pouze praktické krýt vlivy transakcí dlou­hodobě.

(3) Uvažovat o možnosti zajištění proti zmíněným vlivům spíše operační­mi než čistě finančními prostředky. Například podnik, který pravidel­ně vyváží zboží do Itálie a prodej fakturuje v lirách, může být scho­pen kompenzovat tento vliv nákupem určitého množství surovin  a zboží od italských firem. Další metodou, obzvláště užitečnou pro  velké mezinárodní monopoly s vysokým stupněm transakcí v rámci  vlastního monopolu, je “urychlování a zpožďování": záměrné urych­lování některých plateb a zpožďování jiných,aby se využily očekáva­né pohyby devizového kursu.

(4) Není-li operační zajišťování možné a určitá forma finanční operace se  musí použít, další otázkou je, zda je riziko tak vážné, aby vyžadovalo  100% krytí, anebo zda částečné zajišťování je přijatelné. Specializova­né služby poskytující devizové prognózy obvykle pomohou i v této  otázce.

(5) Dalším krokem je získat od bank nejlepší možnou nabídku pro “bu­doucí" transakci a porovnat ji s očekáváním vedení týkajícím se toho,  co by se mohlo stát s okamžitým kursem. Dejme tomu, že britská fir­ma je vystavena kurzovým vlivům ve francouzských francích a že ten­to stav má podle předpokladů trvat 90 dní. Okamžitý kurs je £ 1 =  10,55 Ff, avšak banky nabízejí 90-ti denní termínovaný kurs £ 1 =  10,95 Ff, tedy s výrazným “budoucím eskontem" z franku. Otázkou  nyní není, zda francouzský frank klesne, ale zda okamžitá cena klesne  za 90 dní pod hranici 10,95. Očekává-li se, že cena klesne pod tuto  hranici, měla by být transakce kryta. Očekává-li se pokles, ale pouze  řekněme na 10,85, přijde levněji tuto transakci nekrýt.


Zdroje

Případové studie

Přechod z českých účetních standardů na IFRS

Společnost chtěla nabídnout menšinový podíl kapitálových cenných papírů k prodeji na Burze cenných papírů Praha

Účetní integrace nově získané jednotky

Provedení významné akvizice v souladu s českými právními předpisy pro konsolidaci

Kontrolní otázky

Kontrolní otázky

V jakých oblastech je možné využít poradenské společnosti v oblasti finančního řízení?

Jaké know-how může poradenská společnost přinést v oblasti finančního řízení?